Laatste brand voor Bruse brandweerkommandant Muziekvereniging hield jaarlijkse uitvoering Transport splijtstofstaven een maand uitgesteld DE ZIERIKZEESCHE COURANT Muziek, toneel, bal na Polen weer open voor toeristen Oefening „Noorderlicht" Afscheid op gepaste wijze Enthousiast onthaal voor koninklijk paar 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/rn 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 2 maart 1982 138ste jaargang Nr. 23074 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Uniek kerkconcert in Zierikzee 95 DREISCHOR, 27-2. Zaterdagavond gaf muziekvereni ging „Crescendo" voor een volle zaal in het Dorpshuis te Dreischor haar jaarlijkse uitvoering. De voorzitter, P. J. van Donge, gaf in zijn openingswoord een korte terug blik over het afgelopen verenigingsjaar, met als hoogte punt wederom een le prijs in de tweede afdeling op het KNF-concours te Middelburg, wat resulteerde in een promotie naar de eerste afdeling fanfare. KEULEN, 1-3. Polen gaat 1 april a.s. weer open voor toeristen, zij het in eerste instantie alleen voor geor ganiseerde groepsreizen en pas vanaf 1 mei voor individuele buitenlandse bezoekers. Dit werd bekendgemaakt door een woordvoerder van het Pool se nationale verkeersbureau voor de Keulse radio „Deutsche Welle". Voor bezoekers uit het buitenland zal evenwel ook de avondklok van 23.00 tot 05.00 uur gelden, die is afge kondigd krachtens de staat van be leg, zo zei hij. STOCKHOLM, 1-3. Ongeveer 23.000 Zweedse militairen zijn maan dag in het noorden van het land aan de grootste oefening sinds de Tweede Wereldoorlog begonnen. Bij deze ma noeuvres die onder de codenaam „noorderlicht" tien dagen zullen du ren, zal worden beproefd hoe het le ger, de luchtmacht en de marine rea geren op een verrassingsaanval op het dunbevolkte Lapland. Zweden heeft alle deelnemers aan de konferentie in Madrid inzake de veiligheid en samenwerking in Euro pa uitgenodigd waarnemers te stu ren. Zestien landen zullen militaire of brugerwaarnemers sturen. Onder hen bevinden zich Oost- en West- Duitsland, de Verenigde Staten, de Sowjet-Unie, Polen, Joegoslavië, En geland, Frankrijk en Canada. De militairen die aan de oefening deelnemen, zullen met 250 schepen, 140 vliegtuigen en 25 helikopters worden overgebracht van bases in het midden en zuiden van Zweden. LOCRI. In Italië zijn maandag een aannemer en zijn dochter vrijgela ten, nadat zij ruim drie maanden ge leden waren ontvoerd. Volgens de politie werden de 56-jarige Giuseppe Gioffre en zijn 26-jarige dochter Giu- liana op een afgelegen weg op 80 km. van de zuidelijke stad Reggio Cala bria losgelaten. Hij gaf ook nog een pluim op de hoed van het gemeentebestuur van Brouwershaven vanwege de nieuwe mobiele muziektent, die Crescendo samen met de andere muziekvereni gingen in de gemeente mag gebrui ken. „Wensen zijn er uiteraard ook nog", aldus de heer Van Donge, enige uitbreiding van de toneelakkommo- datie hier in het Dorpshuis voor kleedruimte zou een groot gemak zijn. Voor de kontinuïteit van de ver eniging is het verder een noodzaak dat er voor de fanfare regelmatig nieuwe leden bijkomen. WARSCHAU/MOSKOU. Een Poolse delegatie onder leiding van regeringsleider en partijchef gene raal Wojciech Jaruzelski is maandag naar Moskou vertrokken. Het Poolse persbureau Pap meldde, dat enkele hoge funktionarissen onder wie Hen- ryk Jablonski, de voorzitter van de staatsraad, de delegatie uitgeleide deden op het vliegveld van War schau. LOS ANGELS. Een paar spiegels die omstreeks 1815 in Londen zijn ge maakt ter herinnerin aan de over winning van Lord Nelson in de slag bij de Egyptische havenplaats Aboe- kir (1798), is maandagavond op een veiling van Sotheby in Los Angeles voor de rekordprijs van 180.000 dol lar (cirka 450.000) verkocht. De drumband daarentegen draait momenteel erg leuk met een goede bezetting. Ook werd een'bedankje gericht aan de bevolking voor de steun in het afgelopen jaar door mid del van een bijdrage, verzamelen van oud papier e.d. Optreden drumband Hierna bracht de drumband onder leiding van de heer A. Struijk een vijftal nummers ten gehore, waarbij bleek dat de grotendeels uit jongeren bestaande band het prima deed. Na het optreden van de drumband kwam de fanfare onder leiding van dirigent A. L. van Wallenburg aan de beurt. Een gevarieerd muziekpro gramma, van marsmuziek, via een gospel selektie tot een Spaanse mee zinger toe, werd vlot en goed ten ge hore gebracht. De zaal waardeerde dit muzikale gedeelte met een warm applaus. In de pauze werd de gebruikelijke verloting gehouden. De toneeluitvoe ring „Een mandje eieren", een blijspel in twee bedrijven, werd hier na uitstekend gespeeld. Hot verhaal ging over een Haagse ambtenaar met financieel sociale problemen, wiens echtgenote toch wel weer graag terug wilde naar het platteland. De op bezoek komende neef Tienus stak ten slotte de hel pende financiële hand toe, waarna een eind goed, al goed het slot vorm de. De medespelenden waren: C. van Dixhoorn, mevrouw T. Doeleman- Huter, mevrouw L. de Jonge-Dooms, J. de Jonge, mevrouw J. v. d. Linde- Waasdorp, A. Verjaal en mevrouw R. v. d. Weijde-Smits. De regie was i - handen van de heer C. v. d. Vreugde, terwijl mevrouw R. Verjaal-Loozen de speelsters en spelers weer van een uitstekende grime voorzag. Het „bal na" zorgde nog voor een gezellig samenzijn tot in de kleine uurtjes. Op zaterdagavond 6 maart a.s. zal een tweede uitvoering wor den gegeven. DREISCHOR. Scène uit het toneelstuk: ,,Een mandje eieren". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WAGENINGEN, 1-3. Het transport van 22 splijtstofstaven uit de kernreak- tor van het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie Landbouw (ITAL) in Wageningen, dat volgens de vergunning vóór 1 maart had moeten plaatsvin den, is maximaal één maand uitgesteld. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Volgens ITAL-veiligheidsfunktio- naris P. Dignum heeft dat niets te maken met de tegen het transport aangekondigde blokkade-akties van de basisgroepen Stop kernenergie in Wageningen, maar met het in gebre ke blijven van de speciaal voor het vervoer van de splijtstof ingehuurde en Duitse transportonderneming Trans Nucleair. BRUINISSE, 1-3. Via de alarmcentrale te Vlissingen kwam zaterdag te 16.17 uur een brandmelding binnen. De leegstaande woning Korte Ring 18 stond in brand. Spelende kinderen hadden vuurtje gestookt in een oude kachel. Al spelend liep het vuur uit de hand, hetgeen een sterke rookontwikkeling met zich meebracht. Omwonenden waarschuwden de brandweer, die snel ter plaatse was. Onder aanvoering van kommandant en bevelvoerder C. Deurloo werd de brand met lage druk bestreden. BRUINISSE. Aktiefoto van de oefening brand aan de Korte Ring, waarmee de manschappen van het Bruse brand weerkorps het afscheid vierden van hun kommandant C. Deurloo (links in uniform). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dat het hier een door de brandweer zelf en bijzonder goed opgezette oefe ning betrof, was bijna iedereen snel duidelijk. Alleen de kommandant had het niet in de gaten en om hèm ging het juist Op deze gepaste wijze werd door de manschappen af scheid genomen van de komman dant. Slachtoffers Tijdens het verkennen van de „brand" bleken twee personen van de rook onwel te zijn geworden en la gen bewusteloos in het pand. Ze wer den door de brandweermannen snel en kundig via het raam afgevoerd. De ambulancedienst van de fam. Sa- lemink ontfermde zich over de slachtoffers en voerde ze af van de plaats des onheils. Intussen was ook de brandweer vergevorderd met de bluswerkzaam heden, al werden de persluchtmen sen danig gehinderd door de rookont wikkeling. Om circa 16.35 uur werd „brand meester" gegeven, evenals het kom- mando: „inpakken". Aangezien het toen ieder duidelijk was, dat het oe fening (met afscheid) betrof, ge schiedde dat inpakken niet zo snel. De vele (jeugdige) toeschouwers wer den nog op een „verkoelend" regen tje getrakteerd. Meewerkenden Alle medewerkers die aan het welslagen van deze oefenbrand had den meegewerkt, werden hartelijk bedankt. De gemeente voor het be schikbaar stellen van het pand, de ambulancedienst en politie ter kom- pletering van het geheel. De beide „slachtoffers" mevrouw Steketee en de heer P. Beije werden bloemen aan geboden voor hun spel. Zoals bekend zal zaterdag 13 maart meer (en feestelijk) aandacht worden geschonken aan het afscheid van de heer Deurloo. Volgens Dignum is de transport- vergunning verlengd tot 1 april. Is het echter wel de bedoeling, dat de 22 splijtstofstaven met daarin vier kilo uranium, die sinds het begin vorige week in loden containers klaar staan voor transport, nu zo snel mogelijk worden opgehaald. De basisgroepen Stop Kernenergie, die de hele vorige week bij de toegangshekken van het ITAL hebben gepost, gaan daar ge woon mee door bij de installatie, die sinds 1980 buiten bedrijf is, omdat het daarmee gepleegde onderzoek ook op een andere manier kon gebeu ren. Het is de bedoeling dat de staven naar een Duitse haven worden ge bracht, om vervolgens per schip te worden getransporteerd naar een Amerikaanse opwerkingsfabriek. Na zuivering daar zal de uranium waarschijnlijk worden verkocht om de kosten van het transport te dek ken. BONN, 2-3. Vele honderden inwo ners van Bonn hebben koningin Bea trix en prins Claus maandagmiddag een enthousiast onthaal bereid op het Marktplein van Bonn. Onder chaoti sche omstandigheden maakte het ko ninklijk paar een rondgang over de markt waar Beatrix werd bedolven onder de bloemen. Eerder op de middag legde de ko ningin een krans op het Friedhof ter nagedachtenis aan de oorlogsslach toffers en de slachtoffers van geweld in het algemeen. Daarop volde de ontvangst op het stadhuis van Bonn. Koningin Beatrix bood Oberbuerge- meister Hans Daniels daar een hoe veelheid tulpen aan „ter verfraaiing van de stad en als kleurrijk symbool voor de band tussen Bonn en Neder land". Enkele uren tevoren was het Ne derlandse koninklijke paar officieel ontvangen door de president van de Bondsrepubliek, Karl Carstens. De ontvangst vond plaats in de tuin van Villa Hammerschmidt, de ambtswo ning van Carstens. Advertentie WA> Wi* P£ Btur Verwachting tot woensdagavond: Onstuimig Veel bewolking en geruime tijd re gen; minimumtemperatuur om streeks vier graden; middagtempera- tuur zeven graden; tot hard en langs de kust tot stormkracht toenemende zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 6 maart: Donderdag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: n.west 6 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: n.west 6 Zaterdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: -1 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 3 maart Zon op 7.23, onder 18.22 Maan op 11.18, onder 2.36 4 maart Zon op 7.20, onder 18.24 Maan op 12.06, onder 3.48 Volle Maan: 9 maart (21.45) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwat er 8.09 20.49 1.54 14.34 3 maart 4 maart Doodtij: 9.22 22.07 5 3.03 15.52 maart HET WEEROVERZICHT DE BILT. 2-3. Het K.N.M.I. deelt mede: Woensdag zal het een dag met veel wind en regen zijn. Langs de kust zal enige tijd een storm woeden. Een aktieve depressie verplaatste zich dinsdagochtend over de oceaan in de richting van Europa. Verwacht wordt dat deze woens dagochtend de Noordzee zal bereiken en vervolgens naar het Oostzeege bied zal trekken. Op de nadering van deze depressie neemt in de nacht van dinsdag op woensdag de wind en de bewolking snel toe. In het binneland zal de wind hard worden en langs de kust wakkert de wind aan tot storm. De depressie gaat niet alleen met veel wind ge paard. maar zal ook geruime tijd re gen brengen. r

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1