C. J.V. bazar/rommelmarkt werd een prima evenement Voorlichting landbouwstudie Grevelingen zout of zoet mr PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Investering ruim 20,- miljoen Suiker drie cent duurder Bruto-opbrengst: f 21.000,- NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave 8.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 tent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 1 maart 1982 I38ste jaargang Nr. 23073 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Uitvoeriiïg „Oosterlands Fanfare ZIERIKZEE, 28-2, Moet de Grevelingen zout blijven of zoet worden? Deze vraag stond centraal op de vrijdag middag voor landbouwers gehouden voorlichtingsbij eenkomst in het „Huis van Nassau". De landbouw im- meres heeft er het grootste belang bij als de Grevelingen zoet wordt: beregenen van de gewassen komt dan binnen handbereik. Door Rijkswaterstaat worden voorbereidingen getroffen voor de opstelling van een nota over de keus: zout-zoet. Door verschillende ambtelijke werk groepen wordt onderzoek verricht naar de gevolgen die deze ingrijpende ver andering teweeg zou brengen. Uiteraard werd aan de landbouw ook de nodige aandacht besteed. Op de bijeenkomst (met een over weldigende belangstelling) gaven drie deskundigen uitleg over het landbouwdeel van de stutie. Ingeleid door de heer L. J. van Gaste, voorzit ter van de distriktsraad van het land bouwschap, voerde achtereenvolgens het woord: ir. H. Ton van de landin- richtingsdienst; ir. P. K. Cevaal van het proefstation voor de akkerbouw en groenteteelt in de volle grond (P.A.G.V.) en ing. J. W. Busser eve neens van de landinrichtingsdienst. Vroegtijdig Voordat deze heren aan hun uitleg begonne, vroeg (en kreeg) de heer Vos van Rijkswaterstaat het woord. Deze wilde eerst rechtzetten, dat vroegtij dige publikaties in enkele periodie ken, waarin wordt gesuggereerd als zou rijkswaterstaat al een keus ge maakt hebben voor een zoute Greve lingen, niet juist zijn. De publikatie sloeg op een deel-studie, een klein aspekt van een studiegrop uit het grote geheel,.Voorbarig en onjuist", aldus de heer Vos. Deltawet Ir. H. Ton zette in een moeilijk be toog een deel van de geschiedenis uit een. Direkte aanleiding voor de te maken keus is de Deltaweg (1954) waarbij al sprake was van een zoet, Zeeuws meer (of Oosterschelde). On- derzoekskommissies bogen zich over de vraag: hoe spoelt men het zoute water uit de sloten. Wijziging van het Deltaplan met een zoute Oosterschel de bracht interne studies bij Rijks waterstaat en initiatieven bij het landbouwschap. Ir. P. K. Cevaal schotelde zijn toe hoorders de cijfers voor betreffen de het effekt voor de landbouw bij een zoete Grevelingen. Vooral het finan- DEN HAAG, 1-3. Een kilo suiker gaat vanaf vandaag (maandag) met drie cent in prijs omhoog. De mini mumprijs komt hierdoor van 2,07 op 2,10 cent per kilo. De verhoging is een gevolg van een door de suikerindustrie toegepaste prijsverhoging. De minimumkonsu- mentenprijs is het bedrag waarvoor de winkelier de suiker inkoopt. De laatste prijsstijging van suiker was op 4 januari, toen met vijf cent per kilo. ciële voordeel dat bij de mogelijk heid tot beregenen sterk aanwezig is, kwam duidelijk naar voren. Zo is op een bedrijf van 20 ha het minimum-effekt begroot op 4.100,- (max: 6.000,-) en op een bedrijf van 40 ha zijn deze cijfers 9.800,- en Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk oor jan de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 11.000,-. Totaal voor Schouwen- Duiveland: 20 ha-bedrijven 2,5 mil joen en 40 ha-bedrijven 3,1 miljoen. Aanvoer per buis? De kosten die gemaakt moeten worden om de landbouw van zoet water te voorzien werden door de heer Busser voorgerekend. Daarbij ging Busser uit van twee mogelijkhe den: zoete Grevelingen of. aanvoer per buis (van het Zoommeer). De be dragen zijn (voor het gemak in mil joenen guldens): bij een zoete Greve lingen totaal 22,3. Hierbij zijn de kosten om de Grevelingen te verzoe ten, niet meegerekend. Voor hevels: 5,7, opmalingen: 5,8, stuwen en dui kers: 5,2 en voor grondwerk-talud bescherming en grondaankoop: 5,6. Over onderhoud en exploitatie zijn geen cijfers bekend. Aanvoer per buis (bij Bruinisse) kost nog meer: totaal 24,3. Onderver deeld alsvolgt: aanleg buis buitenbe schouwing gelaten, opmalingen 7,8, stuwen en duikers 8,1 en grondwerk enz. 8,4. De cijfers gelden voor een aanvoer van 7,2 m3 per sekonde. Een moge lijkheid om sterk verzoutte gebieden van Schouwen-Duiveland niet in het zoet-water-circuit op te nemen, scheelt zo'n 4 miljoen gulden in beide gevallen, respektievelijk worden de ze bedragen dan 18,4 en 20,0. Hoe men het ook wendt of keert: zoet water voor de boeren op Schou wen-Duiveland betekent een investe ring van rond de 20 miljoen gulden. JERUZALEM. Israël heeft de Egyptische president Hosni Moeba rak duidelijk gemaakt, dat hij bij zijn voorgenomen bezoek van vol gende maand Jeruzalem moet aan doen en dat hij anders niet hoeft te komen. Dit hebben Israëlische rege ringskringen meegedeeld. ZIERIKZEE. Het Karsteil ligt opgebroken en daar wordt flink doorgewerkt. Als de grote werknemers even pauzeren voor de lunch, thee of koffie, zein de kleintjes paraat om de werkzaamheden voort te zetten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. STAAT DER NEDERLANDEN 115% LENING 19BS PER 13SB/1992 inschrijving volgens het tendersysteem op 2 maart a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs ZIERIKZEE, 27-2. De bruto-opbrengst van de C.J.V.- bazar/rommelmarkt, die vrijdag en zaterdag in het Her vormd Verenigingsgebouw werd gehouden, bedraagt 21.000,—. Een resultaat, dat waarschijnlijk de ver wachtingen van de meest optimistische organisatoren te boven gaat, want de grote thermometer, die stond op gesteld om de tussenstand aan te geven, ging niet verder dan 20.000,—. In bovengenoemd brutobedrag is ook de opbrengst van de grote C.J.V.- loterij verwerkt. Van die 21.000,— moeten uiteraard nog heel wat kosten betaald worden, maar zeker is dat de C.J.V. „Samen Verder" een heel leuk aanzetje voor het reserve- potje „herhuisvesting" heeft verwor ven. De organisatoren en alle betrokken ZIERIKZEE. Bij de gezellige mosselstand op de C.J.V.-bazar bleek weer eens dat smaken verschillen: de één trekt enthousiast de portemonnee open, de an der knijpt afkeurend de neus dicht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) C.J.V.-leden kunnen dan ook terug zien op een zeer geslaagd evenement. De belangstelling van het publiek was bijzonder groot en dat mag onge twijfeld toegeschreven worden aan de bekendmaking vooraf door mid del van publikaties, folders, geluids wagen en verwijsborden in en buiten Zierikzee. Boeken en platen De bezoekers beleken zeer grote be langstelling te hebben voor de rom melmarkt en de boeken- en pla- tenstand. Deze laatste was onderge bracht in de garderobe van het vere nigingsgebouw, hetgeen een goede keus bleek. De jeugd amuseerde zich prima met de vele behendigheids- en gokspelletjes, die de bazar te bieden had. Kon je met maximaal vijf ferme klappen een spijker in een balk slaan, won je een prijs. Wist je minstens 65 punten te behalen met sjoelen, viel je in de prijzen. Lukte het je een kwartje boven op een gul den in een teil water te gooien, kreeg je een presentje. Was je sterk genoeg voor de kop van Jut, werd dat be loond met een cadeautje. Altijd prijs was het natuurlijk bij de grote grabbelbak. Moeilijker was het met een staafje door kippegaas heen een prijs aan te wijzen. Het staafje mocht het gaas niet raken, op dat moment werd een elektrisch sig naal gegeven. Best moeilijk dat spel, tenzij je met je hand het gaas vas thield, maar dat mocht nou net niet. Zoals verwacht mocht worden, had ook de schiettent veel belangstelling en werd ook het gezellig ingerichte restaurant enthousiast bezocht. Aparte vermelding voor de mooiste stand verdiende het kraampje waar mosselen in het zuur, plantjes, stek jes, figuurtjes van brooddeeg e.d. werden verkocht. Eigen schilderij De C.J.V. meisjesklub presenteer de zich met een hele leuke stand met eigen gemaakte of zelf aangekochte snuisterijen. Bovendien kon men zich hier kreatief uitleven door een eigen schilderij te maken. Een mooie bal kon men winnen bij het zoge naamde prikblok. Na een prik in het blik verscheen een kaartje met een nummer, eindigde dat op 0 of 5 mocht de bal in ontvangst genomen worden. Leuke vondst was verder de „lotenboom", een boompje met lo ten, waar het bedrag dat het lot ver meldde voor betaald moest worden. Elke keer als de boom was leegver- kocht vond de trekking plaats, met als hoofdprijs een fijne taart. Ruim vijf bomen werden van loten ont daan. Verder stond er een pop in mooie Schouwse dracht en het was zaak haar juiste naam te raden. De organi satie bleek achteraf vier mogelijkhe den in petto te hebben, te weten: An- gelique, Patricia, Jannie en Helena. Deze laatste naam werd geraden door J. Schultz uit Zierikzee. In een grote glazen pot zaten 5763 erwten en degene, die daar het dichtst bijkwam was - het bestuur zegt het met enige schroom - voorzit ter B. D. Schot, die een gokje van 5662 deed. Alle aktiviteiten op deze bazar/rommelmarkt werden voor tdurend onder de aandacht gebracht van het publiek door animator Dick Dool, hetgeen hem uiteraard wel was toevertrouwd. Ook voor het rad van avontuur waren de bezoekers warm te krijgen. In totaal werden 140 ron den gedraaid. Kleurwedstrijd Vrijdagavond werden de kleurpla ten, die voorafgaand aan deze bazar werden rondgebracht, beoordeeld. Vervolg pag. 3 P fitr ZIERIKZEE. Animator Dick Dool prees de bazar-evenementen met groot en thousiasme bij het publiek aan. Vaak waren er ook prijzen uit te delen, het geen hij uiteraard met evenveel plezier deed. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot dinsdagavond: Enkele opklaringen Opklaringen afgewisseld door een bui; minimumtemperatuur om streeks 4 graden; middagtempera- tuur ongeveer 7 graden; krachtige, aan de kust nu en dan stormachtige zuidwestenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 5 maart: Woensdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 7 Donderdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: n.west 7 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.. 4 gr. Windkracht: n.west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 2 maart Zon op 7.25, onder 18.21 Maan op 10.41, onder 1.18 Eerste Kwartier: 2 maart (23.15) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 2 maart 7.18 19.55 1.01 13.36 Doodtij: 5 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 1-3. Het K.N.M.I. deelt mede: De komende dagen wordt het weer gekenmerkt door veel wind en perioden met regen. Een krachtige westelijke stroming boven de oceaan heeft zich tot over Scandinavië en west-Europa uitgebreid. Zondag stroomde zachte lucht over ons land uit. De temperatuur liep in de avond op tot tien graden. Deze zachte en vochtige lucht breidt zich nu over midden-Europa uit. De schei ding tussen deze zachte en vochtige lucht en iets koudere en drogere lucht boven de oceaan en de Britse ei landen blijft dinsdag boven onze om geving. Dat houdt in dat het dinsdag ongeveer zeven graden zal zijn. Een storing zal in de nacht van maandag op dinsdag regen brengen, waarna overdag van het westen uit opklaringen zijn te verwachten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1