Promotiecampagne (Horeca- linnen beurs) te Koewacht Hoofd Lom-school hoeft niet P.C. te zijn Een kleinigheid vergeten Subsidie in Zeeland voor politieke jongeren Vlas moet kans krijgen Middelburg heeft „orgelprobleem" Het toelatings beleid Kwestie(tje) te Middelharnis Wat biedt de BEELDBUIS? Aanduidingen rookwaren Vrouwen leven langer 6 MIDDELBURG, 25-2. De Europese Gemeenschap heeft in samenwerking met de Nederlandse vlasindustrie een forse subsidie beschikbaar gesteld voor de promotie van vlas. De aktie is vooral gericht op het gebruik van vlaslinnen in de horeca. Het is voor het eerst dat de landbouwkommissie van de E.E.G. een subsidie voor een dergelijk projekt beschikbaar stelt. De promotiekampagne start op 1 maart met een horeca-linnen beurs in het centrum van de Nederlandse vla sindustrie, het Zeeuwschvlaamse Koewacht. De beurs zal vijf dagen duren. Tijdens de opening zullen des kundigen op het gebied van vlas van de Belgische en Nederlandse ministe ries van landbouw, van de EEG-land- bouwkommissie en de direkteur van het algemeen Belgisch vlasverbond een toelichting geven op de toepas sing van vlas als linnen in de horeca. UTRECHT. De Utrechtse politie heeft een deel van de munten terug gevonden die zondag zijn gestolen uit een woning op het Utrechtse kanale neiland. Bij die inbraak verdween voor minstens tachtigduizend gulden aan munten en postzegels. MIDDELBURG, 25-2. De sociale werkplaats „Walcheren" in Middel burg zit met een groot aantal onver koopbare elektronische orgels in haar maag en daarmee met een finan ciële strop van 2,1 miljoen gulden. De zaak wordt door het bestuur van de werkplaats met het grootst mogelijke stilzwijgen omgeven. Deze geheimzinnigheid is de Middelburgse VW-fraktieleider in de gemeente raad, mr. F. Vos, in het verkeerde keelgat geschoten. In vragen aan het kollege van B. en W. vraag hij met grote spoed opheldering in deze zaak. Hij wil onder meer weten of er wel marktonderzoek heeft plaatsgevon den naar de behoefte van dit soort or gels vóór er met het projekt gestart werd. Hij wil ook weten of het alge mene en het dagelijkse bestuur van de werkplaats de aanschaf van het materiaal, een bedrag van zes ton, wel zoals behoort hebben goedge keurd. Er is een rapport opgesteld waarin het fiasko van de orgels vol ledig uit de doeken wordt gedaan. Maar dat rapport is geheim en alle bestuursleden die het in bezit hebben zwijgen als het graf. DEN HAAG, 25-2. Mensen die in hun land zijn ontvlucht uit vrees voor vervolging moeten in principe aanspraak kunnen maken op verblijf in Nederland. In afwachting van een ander beleid zullen daarom voor de toelating an dere uitgangspunten moeten worden aanvaard dan die nu het beleid be heersen. Zo zou Nederland het vluch telingenverdrag ruimhartiger moe ten toepassen dan nu het geval is. en zou bij de beoordeling van asielaan vragen moeten worden uitgegaan van de goede trouw van de asiel ver zoeker. Dit zijn de uitgangspunten van de nota-asielbeleid van de Vere niging van Vluchtelingenwerk Ne derland (WN) die woensdag door een delegatie van de vereniging is aangeboden aan staatssekretaris Scheltema van justitie. Elders Volgens promotor V. Th. Roelans uit Koewacht wordt er in Frankrijk, Duitsland, Italië en België al veel meer gebruik gemaakt van vlaslin nen in de horeca dan in Nederland. De vlasindustrie van Nederland is voornamelijk gekoncentreerd in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar nog vijftien bedrijven op ongeveer vier duizend hektare vlas verbouwen. Ne derland is bovendien leverancier van bijna al het vlaszaaizaad (lijnzaad) voor de E.E.G. AMSTERDAM. De Arnhemse poli tie heeft twee 14-jarige jongens uit deze stad gearresteerd, die maandag tijdens „soldaatje spelen" vijf kinde ren hebben vastgehouden, bestolen, mishandeld en bedreigd. UTRECHT. De akties op de ziekte wetafdelingen van het GAK zijn don derdag uitgebreid tot het GAK-kan- toor in Utrecht waar het werk door ongeveer de helft van het personeel een ochtendlang werd neergelegd. UTRECHT. „Druk en Papier", de Grafische Bond van de F.N.V., heeft alle werkgevers in de grafische in dustrie donderdag een brief gestuurd waarin hij zegt dat na de waarschu wingsstaking op woensdag 3 maart in diverse ondernemingen stakingen van onbeperkte duur kunnen uitbre ken. DEN HAAG, 25-2. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland vinden dat het hoofd van een op te richten LOM-school (voor kinderen met leer- en opvoe dingsmoeilijkheden) in Middelharnis niet van protestants-christelijke huize hoeft te zijn. Een gemeentelijke verordening waarin deze eis wordt gesteld zullen zij ter vernietiging aan de Kroon voordragen. Dit blijkt uit het antwoord van g.s. op een schriftelijke vraag van het statenlid Wolf (P.v.d.A.). Wolf was erover gevallen dat de gemeenteraad deze bepaling klakkeloos in de veror dening had opgenomen, terwijl het een school betreft die als een zogehe ten samenwerkingsverband tussen protestants-christelijk en openbaar moet gaan funktioneren. Hij vindt de verordening in strijd met het wezen van een samenwerkingsschool en met het voorontwerp van de wet ge lijke behandeling, die op het ogen blik in het parlement wordt behan deld. Niet vrij aih or G.s. zijn dit met het statenlid eens, zo schrijven zij in hun antwoord. Het staat een gemeentebestuur naar hun mening niet vrij aanvullende schrif- KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND MAASTRICHT. De frakties van PvdA en de PPR in de gemeenteraad van Maastricht hebben donderdag een interpellatie aangevraagd over de vergunning die de burgemeester van Maastricht verleend heeft voor het houden van een Navo-expositie met marine-wapens in Maastricht. MIDDELBURG, 25-2. De samenwerkende Zeeuwse politieke jongerenorga nisaties (Zeeuwse Politiek Jongeren Kontakt) kunnen - als het aan gedepu teerde staten ligt - rekenen op een subsidie van 7.000,- in de kosten van pro- jekten, gericht op de komende verkiezingen voor provinciale staten en ge meenteraden. In hun voorstel gaan gedeputeerde staten vrij uitvoering in op de voor geschiedenis van de zaak. Al eerder heeft een viertal politie ke jongerenorganisaties afzonderlijk een subsidieverzoek ingediend. Gs hebben deze verzoeken afgewezen omdat de te ondernemen aktiviteiten vooral partijpolitiek gericht waren en - volgens gs - langs andere wegen gefinancieerd dienden te worden. Te gen dit besluit gingen de JOVD en het CDJA in beroep bij provinciale staten. Aangezien dit beroep werd in gesteld na afloop van de officiële ter mijn, ging deze zaak niet door. Er is toen van de kant van Gs wel gewezen op een subsidiemogelijkheid voor kadervormenden aktiviteiten. telijke voorwaarden te stellen aan de benoembaarheid van onderwijzend personeel aan scholen voor openbaar lager onderwijs. Zij zullen de mi nister van onderwijs in overweging geven de verordening ter schorsing en vernietiging aan de Kroon voor te dragen. BREDA. Bij het centraal kantoor effekten van de Algemene Bank Ne derland in Breda heeft het werk don derdagmorgen twee uur stilgelegen. Het personeel wil met de prikaktie de. werkgevers onder druk zetten, zo dat zij zich bij de onderhandelingen over de bank-c.a.o. positiever zullen opstellen. DEN HAAG. Staatssekretaris Kombrink (financiën) meent, dat het heffen van omzetbelasting bij musici en artiesten onontkoombaar is. Een voorstel van de frakties van PPR en PSP uit de Tweede Kamer om niet tot deze heffing over te gaan wijst hij van de hand. DEN HAAG. In 1981 werd inkl. rente en kosten voor 7,4 miljard aan konsumptief krediet in ons land verstrekt tegen 8,1 miljard in 1980. De aflossingen stegen van 7,5 mil jard tot 7,6 miljard. WAGENINGEN. Twee landbouw kundigen van de Landbouwhoge school vertrekken begin volgende maand voor twee jaar naar Nicara gua om mee te helpen aan de drin gend noodzakelijke bestrijding van schimmelziekten in de koffie- en groenteteelt. DEN HAAG. De ANWB bepleit een vereenvoudiging van de papierwin kel bij het vernieuwen van het rijbe wijs. De bond zou bovendien graag zien dat het verlengen van de geldig heidsduur van dit dokument zonder doktersverklaring uitbreid zou wor den van 60 jaar tot 65 of 70 jaar. GOOR. Het werken bij de asbest- cementfabriek Eternit in Goor kan ernstige ziekten tot gevolg hebben. De industriebonden CNV en FNV en de stichting Arbeid en gezondheid leiden dit af uit de eerste resultaten van hun onderzoek naar het effekt van het werken bij Eternit op de ge zondheid. J0 ZATERDAG 27 FEBRUARI NED. 1: De TROS start de uitzen ding met het programma De eerste de beste, waarin de langste personenau to te bewonderen valt, bierviltjes ge hapt worden en we kunnen kijken naar motorsportevenementen. Na de konsumentenrubriek Kieskeurig wordt ons een kort resumé voorge schoteld voor de succesvolle Neder landse tv-serie De fabriek ter inlei ding van een vrijdag te starten nieu we reeks rond Dries Rustenburg, zijn familie en fabriek. Zonder spanning gaan we niet naar bed, want tussen Journaal, TROS Sport en de laatste nieuwsuitzendingen van kwart voor twaalf kunnen we nog kijken naar een aflevering van de westduitse po- litiereeks Tatort. Deze keer gaat het over een manager, Kurt Wiedeman, die vanwege opheffing van zijn firma zonder baan komt te zitten. Dat le vert hem niet alleen financiële, maar ook huwelijksproblemen op. NED. 2: De muziekspecial May- wood is geheel gewijd aan het muzi kale zusjesduo Caren en Alice de Vries, niet alleen bewonderd vanwe ge hun zangkapaciteiten, maar ook omdat zij de komposities zelf schrij ven. Bijna een uur lang kunnen we hierna kijken naar verrichtingen van het Chinese top-circus Woe Hang, vooral beroemd vanwege de ongeëve naarde evenwichtskunst en akroba- tiek. We kunnen wat op adem komen met het muzikale spelprogramma Kwistig met muziek, waarin drie kandidaten hun beste beentje voor zetten door hun kennis van de lichte muziek te spuien. Medewerkenden aan dit programma zijn o.a. ook nog de Blue Diamonds, Lykele Haarsma en Leny Floor. ZA TERDA G 27 FEBR UA RI NED. 1: 10.00 Teleac; 15.30 Nieuws; 15.32 Kinderprogramma; 16.10 Stuif es in; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 AMSTERDAM, 25-2. Reklame- boodschappen voor sigaretten en shag mogen geen verband leggen tus sen het gebruik van deze produkten en de gezondheid. Op de verpakking mogen wel vermeld worden smaakaanduidingen, (licht, mild en zacht), kwaliteitsaanduidingen (licht, half zwaar, driekwart en zwaar), het teer- en nicotinegehalte en ter aanduiding hiervan de woor den „laag", „arm" en „matig" en symbolen die dit aangeven, mist daarbij het teer- en nicotinegehalte feitelijk is vermeld. Deze aanduidin gen mogen echter niet de indruk wekken dat roken niet tot onge wenste gevolgen kan leiden. Dit is een bepaling van de reklame- kode voor sigaretten en shag, waaro ver de Stichting Sigarettenindustrie en de Vereniging Nederlandse Kerf tabakindustrie met de Stichting Re clame Code overeenstemming heb ben bereikt. DEN HAAG, 25-2. Vrouwen worden gemiddeld zeven jaar ouder dan mannen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit berekend aan de hand van de in 1980 gel dende sterfteverhoudingen. Een meisje maakt de kans ge middeld 79,2 jaar te leven, ter wijl een jongen gemiddeld 72,4 jaar wordt. Van de honderd meisjes bereiken er 88 de leef tijd van 65 jaar en 58 die van 80 jaar. Voor pasgeboren jongens liggen die aantallen op respek- tievelijk 77 en 33, aldus het CBS. Zaterdag 27 februari, 22.10 uur, Nederland 1: Tatort. Commissaris Hafer kamp (links) neemt Kurt Wiedemann eens goed in de tang, want hij is over tuigd van mans schuld. Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 De eerste de beste; 19.50 Kieskeurig; 20.15 De fabriek; 21.37 Journaal; 21.55 Tros sport; 22.10 Tatort; 23.45 Journaal; 23.50 Nieuws voor doven. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 Slakkie en Puntmuts; 19.05 De lieverdjes van Grange Hill; 19.30 May wood; 20.00 Journaal; 20.27 Circus Woe Hang; 21.20 Kwistig met muziek; 22.35 Hier en nu; 23.15 Studio Sport; 23.40 Tot besluit; 23.55 Journaal; 00.00 Nieuws voor doven. ZONDAG 28 FEBRUARI NED. 1: Tot de medewerkenden van het muziekprogramma U zij de glorie behoren o.a. het mannenkoor De Verenigde Zangers uit Baren- drecht, het jeugdkoor Tienerklanken uit Oud-B eijerland, evenals het christelijk gemengd koor Com nu met Sangh. In Ja natuurlijk valt er weer van alles te beleven in de na tuur, wat betreft vogels die geen ei gen nest bouwen, maar gebruik ma- keh van een bestaande woning. Ook kan men zien hoe de met uitsterven bedreigde Europese visotter leeft en worden verschillende mensen aan de tand gevoeld wat betreft hun kennis van Nederlandse vogels, de wilde flo ra in Nederland en de zoetwater le vensgemeenschap in ons land. Na Ander nieuws en de laatste nieuw suitzendingen wacht ons nog een 3- dimensionaal experiment van de NOS in samenwerking met de Deut- scher Rundfunk in Hamburg en het Natuurkundig laboratorium van Philips. Daartoe moet men zich wel een rood en groen filtrerende bril aanschaffen, voor weinig geld te koop bij de opticien en radio- en tele- visiehandel. Zo uitgerust kan men het gevoel hebben niet op afstand maar zich midden tussen de mensen van o.a. een nachtklub te bevinden. NED. 2: In het kunstmagazine De verbeelding wordt deze keer vooral aandacht gegeven aan de verschillen de kulturele stromingen die een uit werking zoeken in het poppenthea ter. De NOS start in de namiddag ge woontegetrouw met de rubriek Stu dio Sport, onderbroken door het pro gramma van Kees Schilperoort Kunst op het spoor, waarin deze keer artistieke vormgeving van en in ge bouwen centraal staat. Vervolgens een kwartiertje Sesamstraat beleve nissen voor de kleintjes, het nieuws en in Panoramiek een interview met Bondskanselier Helmut Schmidt. De VPRO zet het avondprogramma voort. ZONDAG 28 FEBRUARI NED. 1: 11.00 Eucharistieviering; 15.30 Teleca; 17.00 Kerkdienst; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.OU Nieuws; 19.05 Slakkie en Punt muts; 19.10 Alle mensen; 19.35 U zij de glorie; 20.15 Ja, natuurlijk; 21.50 Ander nieuws; 22.30 Journaal; 22.35 Nieuws voor doven; 22.40 3-dimen- sionmaal experiment. NED. 2: 12.00 Het Capitool; 13.00 Nieuws vóór doven; 14.45 Teleac; 15.30 Nieuws; 15.35 Roffel; 16.25 De verbeelding17.05 Studio Sport; 17.35 Sprekershoek; 17.50 Kunst op het spoor; 18.15 Op zicht; 18.45 Se samstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panora miek; 20.40 H.V.; 20.45 De lachende scheerkwast; 21.20 Donkere wolken boven het paradijs; 22.15 Tijdsver schijnselen; 23.05 BGTV; 23.35 Jour naal; 23.40 Nieuws voor doven. MAANDAG 1 MAART NED. 1: Ank v. d. Moer en Ton Len- sink vertolken de hoofdrollen in twee eenakters Dubbel een, geschre ven door Yvonne Keuls. De eerste Kleine muizen laat zien hoe twee mensen, die zeggen alleen maar ver langen om vrij te zijn in de realiteit bezig zijn om zoveel mogelijk macht over de ander uit te oefenen. Ook in het tweede spel wint de eenzaamheid doordat de twee hoofdpersonen uit Vertel me iets nieuws van de regen wormen krampachtig vast blijven houden aan hun eigen ik, ten koste van wij. In dit verhaal verblijft de man voor een rustkuur in het huis van een andere vrouw. Zijn eigen be minde zoekt weliswaar kontakt en tracht hem vast te houden, maar is niet van plan daar iets van zichzelf voor in te leveren. Uiteindelijk gaat dan toch ieder zijns weegs in een zaamheid. NED. 2: Na het journaal en de ru briek Achter het nieuws wordt gestart met een zesdelige Engelse se rie over het wel en wee van school verlaters: Eindelijk van school, geti teld. Nog in de roes van eindexamen feestjes komen Seam, Roger en Sam my een oude schoolmakker tegen, die geen werk heeft kunnen vinden en zijn tijd al zwervend en drinkend doorbrengtZóu hen zo'n vervolg ook te wachten staan? Alweer een nieuwe serie gaat van start en wel die van Amerikaanse makelij over de familie Chapin: De Verenigde Staat getiteld. In deze serie worden allerlei huwelijksproblemen van Ri chard tn Libby Chapin op een vol wassen manier en niet zonder humor beschreven. Deze formule heeft in Amerika zoveel succes dat huwe lijkstherapeuten van deze serie zelfs gebruik willen maken voor hun werk. MAANDAG 1 MAART NED. 1: 10.00 en 14.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Bolke de beer; 19.10 Gods mensen- boek; 19.35 De woord-in-beeld kwis; 20.00 Dubbel een; 21.20 James Gal- way; 21.37 Journaal; 21.55 Pakistan onder druk; 22.45 Tot besluit; 23.00 Journaal. NED. 2: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Tarzan, heerser van de jungle; 19.23 J.J. de Bom v/h de kin dervriend; 20.00 Journaal; 20.27 Ach ter het nieuws; 21.10 Eindelijk van school; 21.35 Ombudsman22.05 De verenigde staat; 22.30 Pisa; 22.40 Sonja op maandag; 23.45 Journaal. Zaterdag 27 februari treedt in jeugdsoos Trace te Scharendijke de Vlissingse rockband Balls" op. Deze vijfmans for matie brengt swingende muziek, beïnvloed door muzieksoorten als ska. jazz en hardrock. 82 Joop lacht ondeugend en ziet, dat de vrouwe zowaar begint te kleuren „Halve gareik ben niet meer dan tien jaar ouder dan jij: acht en veer tig..... wat heb je aan zo'n oud wijf al ik ben...." Doe niet zo gek, Grada.... je kunt nog heel goed met je zelf pronken. Die acht en veertig jaren zie je je heel niet aan. Wie het niet weet, schat je op hoog stens veertig". „Gek", zegt ze en lacht En bloost dieper, want voelt zich toch wel ge vleid. Verder gaat ze er niet op in, want ze heeft een ander plan. De tweede dag van z(jn verblijf in het hotel zegt ze tegen Joop, die in de kamer de krant zit te lezen: „Ik moet er nodig een poos uit. Joop. Wat boodschappen doen en zo. Kun jij een paar uurtjes de honneurs waarnemen?" „Allicht, waarom niet? Ga je gang maar en haast je niet Ik ga toch niet de deur uit" „Denk er om: de kamers zes en ne gen zijn bezet Zijn voor de hele week al betaald". „Ik zal er aan denken". Grada is misschien een kwartier weg, als de telefoon gaat Joop neemt de hoorn van de haak en zegt „Hotel Centrum". Een ogenblik stilte aan de andere kant Dan: „Ben jij het soms. Joop?" Ja", antwoordt hij verrast „met wie spreek ik?" „Met Thea Ik hoorde, datje vrij bent en veronderstelde, dat je misschien in je hotel zou zijn. Hoe gaat het nu?" „Hardstikke aardig, dat je belt, Thea.... Maar wat moet ik antwoorden op je vraag(? Moet ik zeggen: Hoera, ik ben weer vrij? In de dubbele zin van het woord?" „Verbitterd?" „Ach nee, dat is het woord niet Mis schien net als de mohammedanen: het is Allah's wil, dus...." „Ik begrijp je. Je gaat toch niet de moed verliezen, he?" „Ik moet eerst een beetje acclimati seren, Thea, daarna zie ik wel verder. Er is zo langzamerhand een heel leger tje werklozen ontstaan, niet? Dank zij onze voortreffelijke regering. Vooral in de bouw. Het zal niet meevallen een baan te krijgen. Maar heel lief van je, dat je met niet bent vergeten". „Heb ik er wat aan? Heb jij er wat aan, als ik je ook een trap na geef? Je hebt je straf gehad. Enfin, ik heb een nieuwtje voor je. Daarvoor bel ik name lijk". „Wel, weL.... wil pa Van Vuren me soms weer terug heb ben in de zaak?" „Neezijn standpunt is nog altijd onveranderd. Maar ik heb morgen de kleine Evert de hele dag bij me." Er komt een vermoeden in hem op. „Bedoel je, dat ik....." „Ja. Evert gaat met de mensen een dag uit. Naar een beurs in Rotterdam. We hebben Gerda geanimeerd mee te gaan, zodat ze wat afleiding heeft, want die zit thuis boven te kniezen Door HENK VAN HE ES WIJK Daarom heb ik aangeboden Evertje bij met te nemen. Als je wilt..... je bent voor wat mij betreft de hele dag welkom" „Is dat dan met toestemming van Gerda?" „Is dat dan nodig? Jij bent zijn vader en daarom heb je er recht op je zoon te zien" „Thea, wat geweldig lief van je...." „Je hebt altijd een wit voetje bij me gehad. Die scheiding had niet mijn in stemming. Trouwens, van mijn man evenmin. Hij mag je nog, maar rs een beetje bang voor zijn vader. Enfin, dat weet je zelf ook weL Als je morgen tegen tienen bij me bent, heb ik koffie met koek erbij." DEEL 16 De volgende morgen rijd Joop na het ontbijt weg. Tegen Grada heeft hij het doel van zijn reis verzwegen Enkel gezegd: ik wil er vandaag eens tussen uit trekken. En met koffietijd zet hij zijn wagen in de buurt van de woning van Evert en Thea. In huis wordt hij op hartelijke wijze door zijn ex-schoonzus begroet met een zoen op beide wangen. „Blij, datje er redelijk goed uit ziet. Wat mager geworden, denk ik? Je zoon zit lief in de kamer te spelen Ga alvast maar, ik kom zo met de koffie". Het weerzien tussen vader en zoon begint moeilijk, want de kleine jongen herkent zijn vader niet meer en zet het op een huilen. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6