Toeristendagen in Zierikzee krijgen geheel andere Dagelijks bestuur Evenementenkommissie: STREEKNIEUWS Raadsvergadering Duiveland ËLEKTRO LIEVENSE Minister over „verdwijningen" STAAT DER NEDERLANDEN LENING 13S2 I/' Automobilist reed door K 4 Het dagelijks bestuur van de Evenementenkommissie in vergadering bijeen, v.l.n.r. T. Raayen (sekretaris), H. Lind- hout (voorzitter) en L. Kaashoek (penningmeester). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 24-2. Het mag dan nog maar februari zijn en er mag dan nog een vliesje ijs in de grachten liggen, maar dat duurt niet zo lang meer. Reeds de afgelopen da gen - tijdens de krokusvakantie - kreeg Zierikzee een klein voorproefje van het toeristenseizoen. Misschien nog maar twee nachtvorstjes (hij wijze van spreken dan) en de eerste toeristendag staat alweer voor de deur. Het dagelijks bestuur van de Eve nementenkommissie heeft een ambi tieus plan voor die Toeristendagen 1982 en hoewel het dan nog maar fe bruari is, treden de leden van dat da gelijks bestuur: H. Lindhout (voor zitter), T. Raayen (sekretaris) en L. Kaashoek (penningmeester) reeds nu naar buiten om hun voornemens ken baar te maken. Natuurlijk staat het programma nog niet geheel definitief vast, er moeten nog heel wat kontrakten af gesloten worden voor het zover is. Wat echter wel met zekerheid gesteld kan worden, is dat die Toeristenda gen 1982 een geheel ander aanzien krijgen dan voorheen. Toeristenda gen met minder verkoopkramen, minder oude ambachten, maar met veel muziek en straatamusement. Waarom? Waarom een andere opzet? „Je moet je onderscheiden, je moet niet te lang in dezelfde sleur doorgaan", vindt voorzitter Hans Lindhout. Bo vendien wil de Evenementenkom missie zoveel mogelijk mensen uit ei gen stad en regio bij het zomergebeu- ren betrekken en het programma, dat men nu voor ogen heeft, biedt daar alle gelegenheid voor. Van een braderie, zoals voorgaan de jaren zal eigenlijk geen sprake meer zijn. De Zierikzeese onderne mers zijn verzocht zoveel mogelijk demonstratie standjes in te richten. ,,Als de mensen iets willen kopen, komen ze wel in de winkel", menen de leden van de Evenementenkom missie. Elke toeristendag (ze zullen gehouden worden op de achtereen volgende dinsdagen van 13 juli t/m 17 augustus) zal naast de vaste pro grammapunten gekenmerkt worden door een speciale manifestatie: Demonstratie schapen scheren ge koppeld aan een wolspinwedstrijd; een standwerkerskonkours, waar de Europese kampioen ook aan zal deel nemen, een Pasar Malam en waar schijnlijk een pottenbakkersfestival. Heel apart evenement moet de hobbyisten- en verzametaarsmani- festatie worden. Hiervoor hoopt het dagelijks bestuur talrijke hob byisten en verzamelaars uit de regio bij elkaar te krijgen. Belangstellen den kunnen zich nu reeds melden. Bovengenoemde speciale attrakties zullen in de St. Domusstraat plaats vinden. De Vismarkt zal uitsluitend ingericht worden voor het mosselter ras en een muzikale omlijsting. -Veel muziek Muziek zal, zoals gezegd, een bij zonder aksent krijgen met optredens van verschillende straatmuzikanten. De groep „Sistrum", die vorig sei zoen reeds zeer veel mensen wist te boeien, zal wederom van de partij zijn, evenals hammondorganist Arjo de Koning. Het initiatief van de afgelopen toe ristendagen, de zogenaamde wandel- koncerten, werd een groot sukses. Uiteraard zullen ze dit jaar weer in het programma zijn opgenomen. Organist Mar v. d. Veer is inmid dels zelf tot de Evenementenkom missie toegetreden en heeft plannen tot het uitbreiden van de wandelkon- certen (tochten langs enkele fraaie kerkorgels) met een diaserie en een tentoonstelling van orgelmateriaal. Demonstraties zullen er verder verzorgd worden door de Politiehon denvereniging en heel verheugd toont het bestuur zich ook met de toe zegging van de heer Jozef Tol een spektakulaire vertoning van karate te geven. Verder zullen bezoekers en bevol king een demonstratie boogschieten te zien krijgen, waar ook individueel aan deelgenomen kan worden. Voor de jeugd wil de Evenementen kommissie een sportief gebeuren op het Havenpark laten plaatsvinden. Het streven is, zoals gezegd, veel mensen uit de regio bij de organisatie betrekken en dat komt bij dit laatste ook weer om de hoek kijken. Het bestuur zou graag zien dat sportvere nigingen op Schouwen-Duiveland eens zouden overwegen hun mede werking te verlenen, bijvoorbeeld in de vorm van mensen en materialen voor de organisatie van sportattrak- ties voor de jeugd. De gedachten gaan uit naar korfschieten, doeltrap pen e.d. Ook hier geldt, dat be langstellende sportklubs zich nu reeds kunnen melden. Aandacht van de jeugd De traditionele poppenkast voorstellingen blijven gehandhaafd, daarnaast zal getracht worden film voorstellingen voor zowel de jongere als wat oudere jeugd in de Concert zaal te laten draaien. Het kan de Evenementenkommis sie overigens niet verweten worden geen aandacht voor de jeugd te heb ben, want ook voor de autochtone kleintjes heeft men nu een plekje in geruimd. Het is inmiddels een be kend verschijnsel, dat de kinderen tijdens de toeristendagen op sponta ne wijze op allerlei plaatsen in het centrum mini-rommelmarktjes hou den. Best aardig, maar dat wordt ap- ders als er een soort wildgroei opt- staat. Derhalve besloot het bestuur de Balie voor de jeugdige handelaart jes te bestemmen. Zij zullen daar allen - geheel koste loos - een plaatsje toegewezen krij gen. Wel zal er een regiementje aan verbonden zijn, waar de deelnemers zich uiteraard aan dieiffen te houden. Voor een goede gang van zaken wordt toezicht van enkele volwasse nen noodzakelijk geacht, maar het bestuur vertrouwt erop, dat zich t.z.t. ongetwijfeld enkele mensen zul len aandienen, die de Evenementen kommissie daarbij willen assisteren. Tenslotte zal men tijdens de Toe ristendagen ritjes met een paarden tram door Zierikzee kunnen maken. Er zal een route van ongeveer een half uur worden afgelegd. Passend in het kader van de muzi kale aktiviteiten, zal ook de muziek tent op het Havenplein in ere worden hersteld, aldus de toezegging van de Evenementenkommissie. Zomeravondfeest „Nou dan staat de stad zes weken lang elke dinsdag op z'n kop en dat houdt voor een deel van de bevolking ook een belasting in", zegt voorzitter Hans Lindhout. Hij acht het derhal ve voor de hand liggend, dat de orga nisatoren uit een soort gebaar van dankbaarheid tot die bevolking een fijn zomeravondfeest gericht op de eigen bewoners aanbieden op de avond van de laatste toeristendag. Ook dat avondprogramma zal een ge heel andere opzet krijgen dan de laatste jaren gebruikelijk was. Ook dan weer veel muziek: Vroeg in de avond zal de Koninklijke Har monie „Kunst en Eer" optreden, ge volgd door muziekvereniging „Rust Roest". Een Volksdansgroep zal ook van de partij zijn en hoogtepunt belooft het dubbeloptreden van Showband Axel te worden. Tijdens de pauze tussen de optredens in show-uniform en taptoe-uniform zal het publiek ver gast worden op een presentatie van een Belgische Jazzdansgroep. Dit alles zal zich op het Havenplein afspelen. Dat behoeft echter geen uren staan voor het publiek te wor den, want aan de zijde van de Beurs zal een tribune worden gebouwd. Kunstmarkt Langs het Havenpark zal verder een kunstmarkt worden gehouden, waar men zoveel mogelijk regionale kunstenaars hoopt bijeen te krijgen. Reeds nu werden enthousiaste toe zeggingen gedaan. In de Oude Haven zullen drie verschillende muziek groepen vanaf diverse schepen afwis selend een optreden verzorgen. Het ontsteken van een klein laag vuur werk voor het poortenkomplex moet tenslotte de afronding vormen. We derom doet de Evenementenkommis sie een beroep op de bevolking zich tijdens de laatste toeristendag in historisch kostuum te kleden. Vorig jaar werd heel wat geld geïn vesteerd in het aankopen van stoffen voor deze historische kledij. Nu hoopt men ook op giften van bewo ners, die geen bestemming meer heb ben voor bijvoorbeeld oude velours gordijnen of tafelkleden e.d. Met ou de materialen is vaak nog veel moois te maken. Wederom zal een groepje mensen de komende maanden bijeen komen voor het maken van de historische kostuums, die te huur zullen zijn bij de Evenementenkommissie. Mensen, die zin hebben zich in te zetten bij dat maken van deze kleding of mensen, die gewoon wat adviezen willen heb ben, kunnen terecht bij mevrouw Hanse, tel. (01110) 4468. yoor alle overige vragen, inlichtingen of aan meldingen betreffende toeristenda gen kan men zich tot de leden van het dagelijks bestuur wenden: H. Lind hout, tel. (01110) 2123 of 5070, T. Raayen, tel. (01110) 4741 of 2210 en L. Kaashoek, tel. (01110) 2167. OUWERKERK houdt vrijdag 5 en vrijdag 12 maart haar jaarlijkse uitvoeringen in het Dorpshuis. „Nieuw-Leven" zal zich bij die gelegenheid voor de eerste maal in de uniforme kleding presen teren, die dankzij de spontane mede werking van de bevolking kon wor den aangeschaft. Het muzikale gedeelte van de uit voering bestaat uit een wals en enke le polka's en een optreden van vier leerling-muzikanten Na „Nieuw-Leven" is het de beurt aan de Ouwerkerkse toneelgroep, die de komische thriller „Gieren op 't Veilig Nest" op de planken zal bren gen. De eerste uitvoering op 5 maart zal worden besloten met bal na; op 12 maart zal „Nieuw-Leven" zelf aan het einde van de avond voor nog wat muzikale omlijsting zorgen. BRUINISSE Poging tot diefstal Op het Aquadelta terrein, in een bruine keet aan de Hageweg, werd deze week een poging tot diefstal on dernomen. Via een ruit werd toegang verschaft, maar de kluis die met een koevoet „bewerkt" werd, moest men laten staan. Van de dader(s) ont breekt elk spoor. Kinderkarnaval, gezellig Het kinderkarnaval en de play back middag welke dinsdagmiddag door jeugdsociëteit „De Pul" werd georganiseerd was best gezellig. Toch zuchtte Theo Kriger: „Jammer dat de nieuwe Pul nog niet klaar is, de kinderen gaan verloren in een gro te zaal, wat ten koste gaat van de stemming." Het jeugdige publiek was zelf jury over de karnavaleske verkleedkrea- ties en gaf Mariska Kramer als bruidje de meeste punten. Tweede werd Cindy v. Gilst als clown, derde Michel Ruitenbeek de inboorling, vierde Renate Viergever als me vrouw de Bok en vijfde Lennard van Popering als cowboy. Emil Veldhui zen kreeg als meneer de Bok een ex tra jury-waardering. Ook het play-back „draaide" goed; hier kwamen op een gedeelde tweede en derde plaats de gebroeders Klink (beiden André van Duin) en werd met een vertolking van d£ groep Buch Visch winnaar Cora de Ronde. Geslaagd Onze plaatsgenoot, de heer K. Koster, is geslaagd voor het diploma radar- en kustnavigatie bij het Ko ninklijk Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart te Rotterdam. Ledenvergadering Phiiatelica Woensdag 3 maart houdt de I.V. Phiiatelica, afdeling Bruinisse, haar jaarlijkse ledenvergadering in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Naast de huishoudelijke zaken zoals bestuursverkiezing, zal de postzegel toch de hoofdmoot vormen op deze avond, waarbij ook weer een hande laar aanwezig is. Voor tijd: zie agen da. (Vervolg van pagina 1) zoals kortingen op de uitkeringen uit het gemeentefonds, achtte de heer Van Klinken het onjuist deze renova tie aan te pakken. Bovendien vrees de hij dat een verhoging van de On- roerendgoedbelasting in een der ko mende jaren nodig zou zijn als dit besluit zou worden genomen. Geen antwoord Fraktievoorzitter van de P.v.d.A. de heer C. J. Hillebrand toonde zich zeer ontstemd over het feit, dat de door zijn fraktie in het verleden gestelde vragen betreffende het zwembad nooit waren beantwoord. „Wij willen het zwembad zo lang mo gelijk behouden, maar niet ten koste van alles". Hij wilde weten of het schoolzwemmen in Zierikzee of Brui nisse zou kunnen plaatsvinden bij sluiting van het bad in Nieuwerkerk. Verder informeerde hij naar de socia le gevolgen van sluiting, naar de ex ploitatiekosten bij renovatie en naar de kosten van het technisch sluiten. Verder achtte hij deze zaak van zo'n grote importantie, dat via een hoor zitting de bevolking haar mening kenbaar diende te maken. „Neem het voorstel terug en zoek dat eerst allemaal uit", was zijn voorstel aan het kollege. Dit voorstel van de heer Hillebrand werd later in stemming gebracht, maar met 8 te gen 3 stemmen verworpen. „Ik begrijp het niet goed meer, we hebben vorig jaar toch besloten om te renoveren", bracht de heer J. v. d. Maas (C.D.A.) naar voren. Hij liet weten, dat zijn fraktie zo snel moge lijk de werkzaamheden aan het zwembad wil zien beginnen. „Met 40.000 baden per jaar vervult het een belangrijke funktie". De heer Van der Maas zei het bezwaar van de an dere woordvoerders niet te begrij pen, daar naar zijn mening de kosten volledig waren gedekt. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. Uitvoering „Nieuw-Leven"" Muziekvereniging „Nieuw-Leven" KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Minister Terlouwvan ekonomische zaken heeft 13 miljoen gulden uitgetrokken om de invloed van het stoken van kolen op de lucht verontreiniging te onderzoeken. Daarbij zullen ook de zuivering van steenkool en het gebruik van af valstoffen worden betrokken. Ter- louw's ministerie heeft dat donder dag meegedeeld. ROOSENDAAL. Er komt geen ge zamenlijk Nederlands-Belgisch ram penplan voor het gebied rond de kerncentrale in Doel nabij Antwer pen. De Belgische minister van bin nenlandse zaken is niet bereid om hierover met Nederland overleg te plegen en zegt dat er nooit sprake is geweest om samen met Nederland zo'n plan op te stellen. DEN HAAG. Drie kelners van het Tweede-Kamerrestaurant hebben be kend dat zij op grote schaal betalin gen voor konsumpties in hun eigen zak hebben gestopt. Dit heeft een woordvoerder van de Haagse politie donderdag meegedeeld. Het drietal, de chef-kelner, zijn plaatsvervanger en een ober, is inmiddels vrijgelaten. De politie sluit niet uit dat er in deze zaak nog meer arrestaties volgen. HAARLEM. De officier van justi tie bij de Haarlemse rechtbank, mr. J. Bredius heeft donderdag tegen de 29-jarige M. A. uit Amsterdam een gevangenisstraf geëist van 16 maan den wegens invoer van heroïne. DEN HAAG, 25-2. De Nederlandse deelnemers aan de werkgroep ver dwijningen van de VN-kommissie voor de rechten van de mens in Gene ve zullen speciaal aandacht vragen voor verdwijningen van journa listen. Dit heeft minister Van der Stoel woensdagmiddag gezegd toen een delegatie van de beroepsgroep journalisten van Amnesty Internati onal hem in Den Haag een brochure kwam aanbieden over verdwenen journalisten. Van der Stoel noemde verdwijnin gen „een van de meest afschuwlelij- ke manifestaties van de politiestaat". Hij zei dat de aktie van de beroepsgroep journalisten voor 88 verdwenen kollega's in een aantal - voornamelijk Latijnsamerikaanse - landen eens temeer het belang duide lijk maakt van het voeren van aktie tegen verdwijningen van mensen. Hij zegde beroepsgroep zijn steun toe. De minister meent dat het aan kloppen bij ambassades in Neder land van landen waar verdwijningen voorkomen meestal niet al te veel oplevert. Hij vindt de VN-kommissie in Geneve een betere weg. In de brochure „verdwenen journa listen" staan namen van 88 journa listen uti Argentinië, Brazilië, Chili, El Salvador, de Filippijnen, Guate- male en Urugay die begin dit jaar vermist werde. Dat is maar een deel van de mensen van wie min of meer vast staat dat ze spoorloos zijn. Advertentie Jt 11,1,111 ,,HI bedrag open bedrag koers de koers wordt na de inschrijving op 2 maart 1982 vastgesteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 1 april aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van 1 april 1988 af inschrijving 2 maart a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 1 april 1982 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs Deze mening werd door raadsvoor zitter burgemeester J. van Bommel volledig onderschreven. Nog mogelijkheden In antwoord op de opmerkingen van mevrouw Van der Zande en de heer Van Klinken wees hij erop, dat met financiële tegenvallers wel dege lijk rekening is gehouden, dat de rio lering toch wel wordt aangepast en dat van verhoging van de onroerend- goedbelasting voorlopig geen sprake is. Op d? vragen van de heer Hille brand ahtwoordde de voorzitter, dat het schoolzwemmen in Zierikzee de gemeente ongeveer 104.800,— zou gaan kosten, de exploitatiekosten na renovatie 243.000,— zouden bedra gen, bij sluiting voor wachtgelden met een bedrag van 110.000,— reke ning moet worden gehouden en sloop van het zwembad ongeveer 50.000,— zou vergen. De P.v.O.A.- fraktievoorzitter toonde zich echter niet tevreden met deze antwoorden en volhardde in zijn mening, dat de gevolgen van renovatie of sluiting niet terdege werden onderzocht. Uit de beantwoording van het kol lege was inmiddels gebleken dat het raadsvoorstel een meerderheids- voorstel betrof. Wethouder A. L. Bakker (P.v.d.A.) legde voor alle dui delijkheid een verklaring af voor zijn afwijkénd standpunt. „Ik wil dat zwembad niet weg heb ben, maar in deze tijd zijn er andere dingen die voorrang hebben". Hij zei bevreesd te zijn voor de financiële ge volgen van de toenemende werkloos heid en van de decentralisatie van de Maatschappelijke Dienstverlening. Verder zei hij belang te hechten aan het isoleren van schoolgebouwen, hetgeen door de renovatie van het zwembad misschien verschoven zou moeten worden. „Ook bij sluiting van ons zwembad blijven de school kinderen wel zwemmen. We moeten eens met Bruinisse en Zierikzee om de tafel gaan zitten", aldus de wet houder. Reaktie De voorzitter toonde zich niet bijster gelukkig met dit standpunt en gaf als reaktie, dat de decentrali satie van de maatschappelijke dienstverlening budgettair neutjraal (zonder extra kosten) dient te ge schieden, dat het isoleren van scho len "een investering betreft, die zich zelf terug verdient en dat onderhan delingen met Bruinisse en Zierikzee over het schoolzwemmen binneri het kollege nooit de eerste prioriteit heb ben gehad. Tijdens de tweede ronde bleek, dat men niet afweek van de reeds eerder ingenomen standpunten. Na een schorsing werd duidelijk, dat ook de P.v.d.A.-fraktie verdeeld was lover de zwembad-renovatie. Mevrouw A. C. Hoogendoorn-Herl- kens verklaarde, het sociale aspekt van een zwembad zo groot te achten, dat ze voor het kollege-voorstel stem de. Ze vond het ook niet juist als op één objekt bezuinigd zou worden. De heer M. Stouten (S.G.P.) zei zich bij die mening aan te sluiten. Voor renovatie van het zwembad stemden zodoende de drie leden, van de C.D.A.-fraktie, mevrouw Hoogen- doorn-Herfkens (P.v.d.A.), de heèr E. P. Kuin (V.V.D.) en de heer M. Scou ten (S.G.P.). Tegenstemmers waren wethouder A. L. Bakker (P.v.d.A.), de heer C. J. Hillebrand (P.v.d.A.), mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter, de heer A. van Klinken (S.G.P.) en de heer L. Meerman (S.G.P.). BREDA, 25-2. De 14-jarige Bettina van der Schoot uit Ulvenhout is dolor een verkeersongeval bij Breda óm het leven gekomen. Zij reed mee ach terop de fiets bij een vriendin. De fiets werd op een kruising op de weg tussen Breda en Ulvenhout door een auto geraakt. De achteropzittende Bettina overleed ter plaatse, haér vriendin is met een shock opgenomen in het Laurens ziekenhuis in Breda. De automobilist is na het gebeurde doorgereden, aldus de politie. Vogels gekooid ECHT, 26-2. De rijkspolitie in Echt trof donderdag bij een verkeerskon- trole driehonderd beschermde vo geltjes aan tn de kofferbak uan een Belgische auto. De vogels. Heivinken of Fraters, zaten in kooien. Ze waren bestemd voor de verkoop. De zangvo geltjes brengen volgens de politie tien tot vijftien gulden per stuk op. De vogels zijn in beslag genomen en toevertrouwd aan de zorgen van de veldpolitie. Tegen de bestuurder van de auto, de 41-jarige J. M. uit Spou wen (België) werd proces-verbaal op gemaakt. Flitsen uit het buitenland TORONTO, Canada. De Canadese politie heeft twee mannen aangehou den en is op zoek naar nog twee in verband met een samenzwering te gen het leven van president Tsjoen Doo-Hwan van Zuid-Korea. Een der voortvluchtigen is een Zuidkoreaan die uitweek naar Noord-Korea. MOSKOU. De Russische staats-en partijleider Leonid Brezjnjev heeft er met klem voor gepleit, dat het Russisch-Amerikaanse overleg in Genève over beperking van de kern wapens voor de middellange afstand in Europa spoedig positieve resulta ten oplevert

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4