Horeca niet gelukkig met ontwikkelingen dorpshuis Nieuwe politieke partij in de kiem gesmoord KONTAKT MET PLEUN VOLLEDIG VERBROKEN Verordening afgestemd op ekonomische behoefte Music-play-ins worden afgesloten met finale In Haamstede Klandizie middenstanders wordt erdoor weggetrokken Gemeenteraad Middenschouwen STREEKNIEUWS In bar Mirabelle In Dorpshuis Bruinisse D'66 distantieert zich ZI£K1KZ££SCHE ÏSjIlfiiJWSBODE Vrijdag 26 februari 1982 Nr. 23072 WESTERSCHOUWEN, 25-2. Op de donderdagmiddag in het gemeentehuis te Haamstede gehouden vergade ring van de kommissie voor midden- en kleinbedrijf van de gemeente Westerschouwen bleek de horeca-sektor niet bepaald gelukkig te zijn met de ontwikkeling rond de dorpshuizen. De heer F. C. van Herpen, sprekende na mens de horeca, voorzag nog meer werkloosheid in de horeca-sektor als de plannen om een dorpshuis te Burgh- Haamstede te stichten zullen worden gerealiseerd. Hij zag het als een groot winkelbe drijf, dat de klandizie van de kleine middenstanders wegtrekt. Hij noem de het een oneerlijke konkurrentie voor de horecabedrijven, omdat met gemeenschapsgeld gelegenheid wordt gegeven bruiloften, partijen en bijeenkomsten te geven. In dit verband wees hij op de konkurrentie die reeds wordt ondervonden van de rekreatiezaal van de Gereformeerde Kerk te Haamstede waar ook brui loften en bijeenkomsten worden ge organiseerd, de jeugdsociëteit en de voetbalkantine waar o.m. mossel avonden voor derden worden gehou den. Drie uitvoeringen Naar de mening van de heer Van Herpen was het dorpshuis alleen no dig voor het houden van een drietal uitvoeringen nl. de muziekvereni ging „Witte van Haemstede", de sportvereniging DFS en de zangver eniging „Nu met Hope". Hij sprak er verder zijn bevreem ding over uit, dat de horeca nog nooit is gemoeid in de besprekingen, die voor het realiseren van een dorps huis hebben plaats gevonden. De voorzitter, wethouder P. M. van den Aarsen, was van mening, dat de horeca zeker al op de eerder door de ze kommissie gehouden vergaderin gen haar eventuele grieven naar vo ren had kunnen brengen. Niet oneerlijk De heer P. H. Canters zag het reali seren van het dorpshuis te Burgh- Haamstede niet als een oneerlijke konkurrentie tegenover de horeca. Momenteel beschikken deze ker nen over geen opvang voor haar bur gers wanneer hier meer dan 100 men sen bij zijn betrokken. Dr. H. J. van Zuylen beklemtoon de, dat er in deze kernen geen enkele behoorlijke zaal aanwezig is en dat hier al jaren naar wordt uitgezien. „Horeca-beheerder" Evenals de heer J. Geleijnse was hij van mening dat in eerste instantie de kans moet worden geboden dat ie mand uit de horeca-sektor als beheer der wordt aangetrokken. Struktuurschets In zijn openingswoord deelde de voorzitter mee, dat voor wat de plan ning van de struktuurschets betreft men nog op het tijdschema zit en dat binnen enkele maanden de struk- SCHARENDIJKE, 23-2. Op de gehouden raadsvergadering van de gemeente Middenschouwen, onder voorzitterschap van burgemeester W. den Boer, werd medegedeeld, dat vrij recent - in de gemeente Borsele een verordening is vast gesteld waarbij de ekonomische behoefte als uitgangspunt is genomen. Er wordt gewerkt om voor Middenschouwen soortgelijke verordening te ontwer pen. De raad besloot te ongegrondver- klaring van een beroepschrift van de heer L. J. Elenbaas te Ellemeet tegen een weigering van burgemeester en wethouders een vergunning te verle nen voor het bouwen van een toilet gebouw. De raad besloot tot het aangaan van een vaste geldlening groot 500.000,- bij de Bank voor Ned. Ge meenten tegen een rente van 11V2% en een looptijd van 25 jaar. De heer Hart vroeg of er bij meer dere banken offertes zijn gevraagd. De voorzitter antwoordde, dat er meer offertes geweest zijn. Boomplantdag Tijdens de rondvraag informeerde de heer Henden wat de gemeente Middenschouwen aan de Nationale Boomplantdag doet. De voorzitter deelde mede, dat de gemeente hier aan deelneemt. Het sportveldenkom- plex te Scharendijke is hiervoor uit gekozen. Bij een volgende gelegen heid kan met ander kernen rekening worden gehouden. t -- js i-- v ZIERIKZEE. Als voorproefje op de komende toeristendagen, was er donder dag op de weekmarkt al een hoekje ingericht voor stoelenmatter Jan Liplijn uit Goes. Vaardig en snel demonstreerde hij hoe een kruk kan worden gemat en het bijzondere hieraan is dat de man al jaren blind is. Hij werkt in Goes zo nu en dan voor de sociale werkplaats, maar de vraag naar een stoelenmatter is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Daarom nemen kollega-marktmannen hem tijdens drukke marktdagen mee - het is tenslotte krokusvakantie - zodat er weer wat werk aan de winkel is. tuurschets de raad gepasseerd zal zijn. Voor de komende 10 15 jaar acht te hij de struktuurschets van het grootste belang voor de gemeente, daar deze van invloed kan zijn op de totale bedrijvigheid in Westerschou wen. Door de heren P. H. Canters en J. Steur werd nog eens gewezen op het bestrijden van klein wild en de hier voor benodigde vergunning voor wa penbezit. Naar de mening van de vra genstellers moet deze vergunning door de gemeente worden verstrekt, een gegeven waar men niet geheel uitkwam. Werkloosheid Bepaald niet gelukkig toonde de kommissie zich met de cijfers welke door de E.T.I. worden verstrekt ten aanzien van de werkloosheid. De voorzitter merkte op, dat vol gens de gegevens in het buletin in 1985 een werkloosheid van 11 wordt verwacht, terwijl dit nu al op Schouwen-Duiveland 10,9 is. De bouw Verontrustend noemde hij de werkloosheid in de bouw, die op Schouwen-Duiveland nu al tussen de 50 en 60 is. Dr. H. J. van Zuylen noemde het een merkwaardig feit dat in officiële stukken een aantal af wijkende cijfers worden gepubli ceerd. Winkelsluitingswet Bij de bespreking wijzing verorde ning winkelsluitingswet sprak de kommissie als zijn oordeel uit, dat al le genoemde bedrijven hiervoor in aanmerking komen. De heer A. Verseput vond het wel een probleem om vast te stellen, waaraan de toerist nu bepaald be hoefte heeft en welke zaken men hier dan voor open moeten laten. Naar zijn mening kan men hier alle kanten mee op. Hij was wel van mening dat men in een gemeente, welke nu de tweede badplaats van Nederland is, niet met gesloten winkels moet zitten. De heer Van Zuylen onderschreef de woorden van de heer Verseput. De heer I. Lemsom was van mening dat de mensen welke er geen belang bij hebben hun zaak vanzelf wel gesloten houden. De heer J. Steur zei voorstander te zijn voor vrijheid en dat men niet naar ingewikkelde za ken moet gaan zoeken die er niet zijn. Ringpr omotion weekmarkt De voorzitter deelde verder mee, dat er van de Ringpromotion Haam- stede/Burgh een schrijven was ont vangen waarin werd mèegedeld, dat men afwijzend staat tegenover een weekmarkt. Uit een bij 50 mid denstanders gedaan onderzoek bleek 90 tegen het houden van een week markt te zijn en hiervoor geen be langstelling te hebben. De voorzitter zette uiteen, dat men zich bij het organiseren van de Ring promotion volledig richt op stand houders uit de eigen gemeente en dat bij een weekmarkt ook standhouders van elders komen. De heer Van Zuylen sprak grote twijfels uit over deze stellingname waarbij hij aantoonde dat bij de Ringpromotion ook wel mensen van elders zijn betrokken. Dr. Van Zuy len vroeg zich af, of het nu wel de taak van Ringpromotion was om hiernaar een onderzoek in te stellen en of dit niet meer op de weg van de middenstandsvereniging had gele gen. De v.v.v. De V.V.V. zou het hebben toege juicht als er meer aktiviteiten zou den worden ontwikkeld. Als voor beeld noemde dr. Van Zuylen Renes- se, waar men dit goed heeft begre pen. De heer J. Geleijnse stelde vast, dat Haamstede indertijd de week markt al heeft afgewezen, waardoor deze naar Renesse is gegaan. Van het gehouden onderzoek was hem niets bekend. De heer Van Herpen deelde mee, dat er bij de horeca nooit naar is ge vraagd, maar dat men welwillend tegenover een weekmarkt staat. De voorzitter zegde toe dit punt aan te houden tot de volgende verga dering. Koninginnefeest Bij de rondvraag vestigde de heer Van Herpen de aandacht op het door de oranjevereniging te organiseren koninginnefeest, waarbij de jeugdso ciëteit van Big ,,S" de horecasektor uitoefent in een gehuurde tent. Van Herpen was van mening, dat het niet klopt dat leden van deze jeugdsocië teit horecabedrijfje gaan spelen. De heer Van Zuylen meende, dat de baten hiervan worden gebruikt voor het organiseren van het feest. Van Herpen was het hiermee niet eens. Iedereen kan dit wel gaan doen en het betekent konurrentie voor de horecabedrijven, waaraan door de gemeente vergunning wordt ver leend. Nog nooit is er door de oranje vereniging met de horeca kontakt op genomen om hier haar medewerking aan te verlenen. Hij vroeg zich af, waarom de horeca hierbij niet is in geschakeld. Vertegenwoordiger De heer P. H. Canters deed ten slot te het voorstel, om in september, als de kommissie opnieuw wordt samen gesteld, ook hierin een vertegen woordiger uit de organisatie van werknemers in te benoemen. Naar de mening mag er ook een afgevaardig de uit deze sektor in de kommissie vertegenwoordigd zijn, daar ook over hen wordt gesproken. De me ningen hierover waren bij de leden van de kommissie verdeeld. ZIERIKZEE Geen D'66-bijeenkomst Door onvoorziene omstandigheden kan de voor dinsdag 2 maart a.s. aan gekondigde causerie door het D'66- Tweede Kamerlid Aad Nuis, die ge houden zou worden in de Zeeuwse Herberghe te Zierikzee, geen door gang vinden. Blijspel In de Concertzaal wordt op woens dag 3 maart het blijspel „Dag pap, ik ben je dochter" van Neil Simon opge voerd. In de hoofdrollen zijn Luc Lutz en Simone Rooskens te zien. Eu ro Uit in Zeeland maakte bekend dat de voorstelling reeds is uitverkocht. Voor tijd: zie agenda. One man show Jan Blaaser brengt op donerdag 18 maart in de Concertzaal zijn derde one man show „Man alleen". Aan de piano speel Albert-Jan Zeylemaker. Voor tijd: zie agenda. Concert In het stadhuis wordt op vrijdag 26 maart een koncert door Quadro Hot- teterre gegeven. Voor tijd: zie agen da. WESTENSCHOUWEN ZIERIKZEE, 25-2. De serie music-play-ins, die de afge lopen maanden in bar Mirabelle te Zierikzee werd ge houden, zal zondag 7 maart feestelijk worden afgesloten met een optreden van Ben Cramer. Verder kunnen musici, die aan deze music-play-ins hebben deelgenomen, die zondagmiddag meedoen aan een finale. Voor de winnende band zan gerfes) wordt een aardige prijs be schikbaar gesteld, nl. het maken van een single. Verder zijn er bekers te winnen (door Skol verzorgd), die 's avonds door Ben Cramer zullen wor den uitgereikt. Volop bandjes, groepen, zangers en zangeressen hebben meegedaan aan deze music-play-ins, die iedere zon dagmiddag worden gehouden. Het idee om zulke muzikale bijeen komsten in bar Mirabelle te organi seren kwam van het Trio Maarten Bruynes, dat bijna alle play-ins heeft bijgewoond. Sukses Het bleek een groot sukses te zijn, maar nu langzaam maar zeker de len te nadert, neemt het animo om zon dagmiddag in een bar te zitten, iets af. Vandaar dat het zondagmiddag 7 maart voorlopig de laatste keer zal zijn dat het trio, samen met overige amateur-muzikanten, optreedt. Overigens kunnen musici die nog nooit aan één van deze music-play- ins hebben meegedaan, wel deelne men aan de finale. Iedereen is welkom en iedereen maakt zodoende kans op een eigen single. Het entree is vrij. Voor het op treden van Ben Cramer, zondaga vond 7 maart, zijn kaarten verkrijg baar aan de bar. Ben Cramer BRUINISSE Eervol ontslag brandweerkommandant Per 1 maart is de brandweerkom mandant C. Deurloo eervol ontslag verleent en is M. Jumelet benoemd tot kommandant. A. Deurloo is be noemd tot onderkommandant, J. Bal tot w.n.d. onderkommandant. Op de ze datum wordt A. v. Dongen adspi- rant-brandwacht. C. Deurloo is 27 jaar bij de brandweer geweest waar van de laatste 12.5 jaar als komman dant. Op zaterdag 13 maart wordt in een openbare bijeenkomst op een ge paste manier afscheid van de heer Deurloo genomen. Inbraak in zomerwoningen Technisch mankement De heer B. v. D., toeziende over twee zomerwoningen aan het Hoge- hillebos te Westenschouwen heeft donderdagochtend aangifte gedaan van diefstal uit een van de woningen. Bij de fam. T. op nummer 31 waren een kleurentelevisie en enkele ge bruiksgoederen gestolen en bij de fam. T. op nummer 33 was de boel overhoop gehaald. De technische re cherche heeft de zaak in onderzoek. NOORDWELLE Strao Zaterdag 27 februari zal het fr'aditi- onele sfraofeest worden gevierd in Noordwelle. Na de keuring van de versierde paarden, wordt voor de jeugd - rond kwart over één - een ringsteekwedstrijd op de fiets geor ganiseerd. Als omstreeks drie uur de ruiters van het strand terug keren, volgt een ringsteekwestrijd te paard. 's Avonds half zeven vindt de prijs uitreiking plaats, gevolgd door een groots feest waarvoor vijf gulden en tree wordt gevraagd. Vogelwacht Zaterdag 27 februari organiseert de Vogelwacht een zogenaamde werk dag in de Koudekerkse inlagen. Het is de bedoeling een aantal dammetjes in dit gebied te herstellen. Deze dam men dienen waterstand op peil te brengen, zodat de inlagen als broed gebied aantrekkelijk blijven voor kluten, sternen en pleviertjes. Geïn teresseerden worden zaterdag rond negen uur verwacht bij de Plompeto- ren. Wel een spa/schop en laarzen meenemen. KERKWERVE Inzamelingsaktie In het kader van de kledinghulp aan de Derde Wereld organiseert het plaatselijk aktiekomité van de Stich- ZIERIKZEE, 26-2. Een defekte dynamo is er de oor zaak van dat Pleun van der Lugt, de zeezeiler die non stop de wereld rondt, volledig is afgesloten van kontakt met de bewoonde wereld. Het beluisteren van nieuwsbe richten is niet meer mogelijk, maar ook de wekelijkse te lefoongesprekken met „De Zeeuwse Stromen" en niet te vergeten met de Tros vinden geen doorgang meer. Pleun's schip is uitgerust met een 12 en 24 volt systeem. Het 24 volt systeem dient als energievoorziening voor de radiokontakten. Dit systeem wordt aangedreven door een dynamo en deze is van de week afgebroken, kapot gegaan. De zeiler beschikt nog over een kleine voorraad energie, ting „Mensen in Nood" Caritas neerlandica de jaarlijkse kledingin- zameling. Woensdag 3 maart tussen 8.00 en 17.30 uur kunnen kleding, schoeisel, dekens en gordijnstoffen naar het volgende adres worden gebracht; F. de Jonge-de Ruyter, Rengersker- kestraat 10, Kerkwerve. SCHARENDIJKE Kledinghulp 3e wereld In het kader van kledinghulp aan de Derde Wereld organiseert de Stichting „Mensen in Nood" een kledinginzameling in De Putmeet op dinsdag 2 maart a.s. van 18.30 tot 20.00 uur. maar die wil hij bewaren voor radio- kontakt tijdens noodgevallen. Pleun kan nog wel mariofoon- kontakt onderhouden (via het 12 volt systeem) met passerende tankers. Moeilijk Het schip „De Zeeuwse Stromen" bevindt zich ongeveer ter hoogte van Mar del Plate (Zuid Amerika) en men verwacht dat de zeezeiler binnen twee maanden de haven van Zierik zee zal binnenvaren. Nu de ontvangst is weggevallen wordt het zeer moeilijk te bepalen waar Pleun zich bevindt en wanneer hij ongeveer in Zierikzee zal aanko men. Men hoopt nu dat Pleun met passerende schepen kontakt op zal nemen, die op hun beurt de berichten weer doorgeven aan Radio Scheve- ningen. Volgens planning zou de zeiler ech ter de scheepvaartroute mijden om gevaren te voorkomen. Het is zo doende de vraag of hij zijn vaarroute wijzigt, zodat we, via tankers, toch nog iets van hem zullen horen. BRUINISSE, 26-2. Donderdagavond (gister) was de oprichtingsvergadering gepland van de politieke groepe ring die onder de vlag van D'66 aan de gemeenteraads verkiezingen wilde gaan deelnemen. Echter nog vóór van de eigenlijke oprichting sprake was, maakte een van de initiatiefnemers de heer G. v.d. Weele, met de ondemo cratische klap met de hamer een einde aan de vergade ring. De heer G. v.d. Weele sprak aan het begin van de vergadering de 16 belang stellenden toe, onder wie zich bevon den de heren B. v.d. Zwaan (verbin dingsman van D'66 voor Schouwen- Duiveland) in B. Morel, bestuurslid van D'66 Schouwen-Duiveland V.d. Weele deelde mee, dat reeds 38 toe zeggingen voor een handtekening op de lijst waren binnen gekomen; meer dan voldoende. Ook waren al drie kan didaten voor de lijst gevonden. Partij-programma Uitvoerig werd vervolgens het partij- Alvorens tot de eigenlijke oprich- programma besproken, waarmee de partij i.o. zou gaan deelnemen, zoals meer inspraak van de bevolking bij bestemingsplannen; uitbreiding van voorlichting, verbetering, behoud en uitbreiding van de Bruse bedrijven (werkgelegenheid); openbaar bestuur van Stichtingen (welzijn-kultuur-re- kreatie). indien nodig uitbreiding sportakkomodaties, een vrije onbe lemmerde besteding van de vrye tijd ook op zondag en voorzieningen voor alle burgers, inzonderheid de jeugd ting kon worden over gegaan vroeg de heer B. de Zwaan uit Zierikzee het woord. Hij wees er de aanwezigen op dat D'66 zich duidelijk distantieert van deze groepering. „Het is varen onder valse vlag" stelde deze, „als de naam van D'66 hier vanavond ge bruikt wordt V.d.Weele antwoordde hierop dan, na een opinie-onderzoek, wel degelijk was gebleken dat in Bruinisse behoef te bestaat aan een partij, anders dan de bestaande in de gemeenteraad. Oeverloos De groepering zal uiteraard geen D'66 geen heten, maar later, als door de uitslag van de verkiezingen mocht blijken dat er behoefte is aan een D'66 afdeling op Bruinisse, er aansluiting kan volgen. Hierna volgde een oeverlo ze diskussie waarbij de gemoederen flink verhit raakten en V.d.Weele de openbare vergadering sloot zonder tot een oprichting te zijn gekomea

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3