Nederland chanteert met ontwikkelingsgelden Vaten met gif in Westerschelde deunloo b.u. „Ombuigingen zijn desastreus voor het bedrijfsleven" AGENDA Surinaamse organisaties: WA> ZW* pe BIW Wim Kok over de ziektewetplannen Wilton-Feijenoord stakingsbereid LAATSTE NIEUWS Mensen bedwelmd door lekkende container Visie ekonomist WEEKEINDE- ARTSENDIEN ST DIERENARTS APOTHEEK installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE NEUT 2 DEN HAAG, 26-2. Nederland chanteert met ontwikke lingsgeld. Dit is de konklusie die een tiental Surinaamse organisaties in Nederland trekt uit de beslissing van de Nederlandse regering de besprekingen in de kommissie ontwikkelinssamenwerking Nederland Suriname (CONS) voorlopig op te schorten. De organisaties hebben een initiatief komité gevormd dat zaterdag 6 maart een grote demonstratie zal beleggen in Den Haag tegen het besluit van de Ne derlandse regering. Voordien zullen demonstraties in Amsterdam, Rotterdam en Wageningen plaatsvinden. Verwachting tot zaterdagavond: Meer bewolking Toenemende bewolking en later mo gelijk wat regen: minimumtempera tuur ongeveer min 3 graden, middag- temperatuur omstreeks 5 graden: tot matig toenemende zuidelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 2 maart: Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.:5 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkr.: west 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 27 febr. Zon op 7.31, onder 18.15 Maan op 9.22, onder 22.40 28 febr. Zon op 7.29, onder 18.17 Maan op 9.44, onder 23.59 1 maart Zon op 7.27, onder 18.19 maart Maan op 10.11, onder Eerste Kwartier: 2 maart (23.15) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 27 febr. 4.59 18.18 11.26 23.34 28 febr. 5.46 18.46 12.10 1 maart 6.34 19.17 0.16 12.53 Doodtij: 5 maart HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 26-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Een zwakke zuidoostelijke wind voerde in het afgelopen etmaal wat drogere lucht aan waardoor mist en bewolking grotendeels verdwe nen. Wel bleef het erg heiïg. Door de afgenomen bewolking kon het van nacht wat meer vriezen. Op enkele plaatsen werd het 8 graden onder nul. Het ziet er naar uit dat het nu gelei-' delijk minder koud gaat worden. Oceaandepressies buigen nog wel bij Engeland af, naar het noordoosten, maar doen toch de wind bij ons naar zuid en later naar zuidwest draaien waarbij in de komende dagen zachte re lucht wordt aangevoerd. Vannacht kan het nog ongeveer 2 graden vrie zen met hier en daar mist, morgen overdag komt er meer bewolking maar voor de avond waarschijnlijk nog geen regen. De middagtempera- tuur wordt ongeveer 5 graden. Na morgen nemen de vorstkansen verder af, de neerslagkans voor zon dag is nog tamelijk onzeker. PARIJS. De Franse regering heeft besloten de levering van de reeds aan Chili verkochte 50 tanks van het type AMX-30 te blokkeren. Volgens het gezaghebbende Parijse blad ,,Le Monde" heeft Parijs besloten geen wapens meer te leveren aan het mili taire bewind van generaal Pinochet. Eén en ander heeft het initiatiefko- mité ,,geen chantage met ontwikke lingsgeld" donderdag op een pers- konferentie in Den Haag meege deeld. Het komité heeft geen gesprek gehad met het ministerie voor ont wikkelingssamenwerking. Men ak- septeert niet de opvatting van dat ministerie van het ministerie van UTRECHT, 25-2. FNV-voorzitter Wim Kok heeft woensdag in Utrecht fel uitgehaald naar de houding van het CNV betreffende de gewijzigde plannen om in te grijpen in de ziekte wet. Het CNV heeft al laten weten dat het wel bereid is om te praten over een zekere aantasting van de ziekte rechten, als het de bedrijven te veel geld gaat kosten. „Laffer en kleiner kan het niet voor een vakbond want of je staat voor een zaak of je staat er niet voor", aldus KOK. „Ik moet straks de CNV-leden nog zien die, als er akties gaan komen en als we met z'n allen de poort uit moeten om voor die honderd procent te gaan staken, braafjes blijven zitten omdat zij wel vinden dat zij acht procent bij ziekte kunnen inleveren. Ik geloof daar he lemaal niks van", zo zei de FNV- voorzitter op een demonstratieve bij eenkomst van de FNV- ambtenarenbond ABVA/KA- BO, die werd bijgewoond door zo'n 1500 kaderleden uit het gehele land. SCHIEDAM, 26-2. Personeel- .van de Schiedamse werf Wilton- Feijenoord heeft donderdagavond in Schiedam op een ledenvergadering van de industriebond FNV besloten te gaan staken als de direktie niet op een eis ingaat een kontrakt af te slui ten dat een volledige ziekte uitkering garandeert. Deze eis wordt pas van kracht als onderhandelingen voor de metaal-CAO voor de hele be drijfstak - 3 maart - tussen de werk gevers (FME) en de bonden op niets uitlopen. buitenlandse zaken dat de opschor ting heeft plaatsgevonden omdat men in Suriname geen gesprekspart ner heeft na het ontslag van presi dent Chin a Sen. Na staatsgreep De ministeries maakten een verge lijking met Ghana eind vorig jaar toen na een staatsgreep de uitbeta ling van al toegezegd ontwikkelings geld werd opgeschort omdat men net wist wie de regering vormde. De Surinaamse organisaties in Ne derland vinden, zo stelden zij don derdag, dat de beslissing van de Ne derlandse regering in door haar ge wenste richting te sturen. „Het is een daad van ekonomische agressie die niet los kan worden ge zien van de ontwikkelingen in de rest van het Caribische gebied". Men sug gereerde een druk van de VS op Ne derland om zich te scharen achter de plannen van Reagan om revolutio naire bewegingen te onderdrukken. „Neo-kolonisatie" „Nederland pleegt een bewuste daad van inmenging en neo kolonialisme. Bovendien is de op schorting hypocriet als men ziet hoe veel Nederlands geld jaarlijks wel naar het Indonesische generaalsbe- wind gaat", aldus het initiatief komi té. STOCKHOLM. Drie leiders van de Baptistenkerk in de Sowjet-Unie zijn vorige week vrijdag veroordeeld tot 5, 4 en 3 jaar koncentratiekamp, zo heeft de Slavische zending in Stockholm bekendgemaakt. SAN FRANCISCO, Californië. De Amerikaanse multi-miljonair J. Paul Getty jr. heeft het beroep verloren dat hij had aangetekend tegen de uit spraak van een lagere instantie, dat hij verantwoordelijk is voor de medi sche verzorging van zijn zoon, die op 25.000 dollar per maand zou neerko- ROTTERDAM, 26-2. In de Rotiei-- damse Waalhaven is vrijdagochtend een groot aantal mensen bedwelmd geraakt, door een chemische stof die uit een container lekt. De brandweer vermoedt, dat het om vloeibare broom gaat. Twintig mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De po litie is bezig pier twee in de Waalha ven te ontruimen. De container staat op een douaneterrein. VLISSINGEN, 26-2. De rijkspolitie ,te water in Vlissingen verwacht dat de Westerschelde vandaag een groot aantal vaten met zwaar vergif naar Neder land zal voeren. Het gaat om vaten Metro Nidazele, een zwaar giftig anti- parasietmiddel, dat bij inname dodelijk is. Het gif is woensdagavond in de Westerschelde terechtgekomen door een aanvaring tussen twee zeesche pen op de Westerschelde bij Antwer pen. Een van de twee schepen, de 10.586 brutoton metende Liberiaanse vrachtvaarder „Francesca" verloor tijdens de aanvaring drie containers, die door de schok opensprongen. Uit de containers zijn grote hoeveelhe den vaten met een inhoud van 25 kilo van het levensgevaarlijke middel gespoeld. Richting Nederland De politie van Doel bij Antwerpen DEN HAAG, 25-2. De gevolgen van ombuigingen in de kollektieve sektor (overheidsuitgaven en sociale zeker heid) zijn desastreus voor het bedrijfsleven. Ombuigen leidt tot afbraak van het produktiepotentieel die om vangrijker is naarmate het tijdstip van herstel van de wereldhandel verder weg ligt. Deze konklusie trekt de ekonomist drs. W. B. J. Hempen deze week in het ekonomenvakblad „Economische statistische berichten". Hij bepleit een be leid van loonmatiging en stimulering, waarbij het verminderen van het finan cieringstekort van de overheid geen doel op zich is, maar waarbij dit tekort wel binnen de perken wordt gehouden. regelen: matiging van de Tonen met 2,5 procent per jaar tot 1985, mati ging van de stijging van de uitkerin- Zaterdag 27 en zondag 28 februari Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Lodiers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Stenger en dok ter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. Tandarts L. Lekkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, Zierikzee, Tel. (01110) 6066, neemt waar voor geheel Schouwen- Duive- land. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Poley, tijd. adres Vloedstr. 1, Kerkwerve. Tel. (01110) 2309, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst voor Zierikzee, Duiveland en Bruinisse. Zuster C. v. d. Have, Haamstede, Bernardstraat 2, tel. (01115) 1423, neemt waar voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. heeft donderdag al diverse vaten kunnen bergen. Maar ze vreest dat het grootste deel van de vaten met de ebstroom richting Nederland wordt gevoerd en dat de tonnen vrijdag morgen bij Bath, Paal en Terneuzen zullen aanspoelen. De politie adviseert de vinders van de tonnen met klem ervan af te blij ven en de politie in haar of zijn woon plaats te waarschuwen. De Metro Nidazale was bestemd voor Tanzania en de Chinese Volks republiek. De vaten waren af komstig van Bayer uit Brussel. Drs. Hempen komt tot zijn konkïu- sies op grond van doorberekening van een ekonomisch model. Hij heeft de effekten bekeken van vier maat- gen en matiging van de overheidsuit gaven elk met een half procent van bet nationaal inkomen per jaar en vermindering van het aantal ar beidsplaatsen in de kwartaire sektor oplopend tot 75.000 in 1985. Meer werkloosheid Dit ombuigingsmodel dat qua rich ting aansluit bij het kabinetsbeleid, leidt volgens Hempen in 1985 tot een werkloosheid van 620.000, 1,2 mil joen uitkeringstrekkers, een daling van de partikuliere konsumptie met 11 procent, van de investeringen met 1,3 procent en van het produktievolu- me van bedrijven met 3,4 procent. Deze effekten zijn ongunstiger dan de middellange termijnramingen van het Centraal Planbureau. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15- 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oordgouwe Schuddebeur s Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Van maandag t/m vrijdag 12 maart Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen. openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Vrijdag 26 februari Zierikzee Huis van Nassau. Voorlichting Land bouwschap over zoute of zoete Gre- velingen. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Rommel markt en bazar C.J.V. „Samen Ver der". 15.00 - 22.30 uur. „Mondragon". Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde. 20.00 uur. Zeeuwsche Herberghe. Algemene le denvergadering PJZ. 20.00 uur. Burgh Café-bar „De Westhoek". Voorjaars vergadering H.S.V. „De Krabbe". 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Hotel „Bom". Jaarvergadering Kon. muziekgezelschap „Witte van Haem- stede". 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond van Opzichzelf Staan- den. 20.00 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klasse libre biljarten. 19.00 Dorpshuis „Oosterhof". Uitvoering „Oosterlands Fanfare". Aanvang: 19.30 uur. Verenigingsgebouw. „Algemeen Vis- sersbelang". 20.00 uur. Zaterdag 27 februari Zierikzee Poppentheater Alteklein, St. Domus- straat 24. „Het vreemde ei". 14.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Rommel markt en bazar C.J.V. „Samen Ver der". 10.00 - 22.30 uur. Concertzaal. Film: „Jaws", 20.00 uur, 12 jaar. Haamstede Plompetoren. Verzamelen „werk dag", Vogelwacht. 9.00 uur. Noordwelle Straö. Start paarden: 13.00 uur. Dorpsfeest. Dorpshuis. 19.00 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klas libre biljarten. 14.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Donateursuitvoering Mu ziekvereniging „Crescendo". 20.00 Zondag 28 februari Zierikzee Concertzaal. Film: „Jaws", 20.00 uur, 12 j. „Mirabelle". Optreden musici. 14.30 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klas libre biljarten. 14.00 uur. Maandag 1 maart Zierikzee Technische school. Kursus bloem schikken. 19.30 - 21.30 uur. Brouwershaven Hotel Ringelberg. Oranjevereniging. 19.30 uur. Dinsdag 2 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. „Huis van Nassau". Snijmaiskern Schouwen-Duiveland. 19.45 uur. Kerkwerve VerenigingsgebouwBejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Jaarvergadering Ring- promotion. 20.00 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. ANBO-jaarver- gadering. 14.30 uur. Dreischor „De Drie Schapen". Ledenvergade ring landbouwvereniging. 19.30 uur. Woensdag 3 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Poppentheater Alteklein, St. Domus- straat 24. „Het vreemde ei". 14.30 uur. Concertzaal. Blijspel „Dag pap, ik ben je dochter". 20.00 uur. Bruinisse Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring Philatelica. Aanvang: 19.30 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110)6255 Donderdag 4 maart Zierikzee Zeeuwsche Herberghe. Bestuursver gadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Ledenvergade ring Diabetes Vereniging Nederland, afd. Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Bond van Gepensioneerden, afdeling Schouwen-Duiveland. 14.00 uur. Scharendijke Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring PvdA, afdeling Middenschou- wen. 20.00 uur. Nieuwerkerk Geref. kerk. Ledenvergadering C.D.A. Aanvang: 19.30 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Ref. Contact Orgaan. 19.45 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Zaterdag 20 februari, optreden rock formatie „Alpha", 20.30 uur. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Zaterdag 27 februar, optreden Silly Thing" en „The Serial", Dorpshuis, 20.30 uur. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 27 februari, optreden „We Do No" en Livid Colour", 21.00 uur, leden 3,-; niet-leden 6,-. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Zaterdag 27 februari, optreden rock band Balls, 20.30 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur. (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Meestal zegt men ,,een beetje" er bij, als het er om gaat dat iemand verkouden is. Tussen „een beetje" en „snip" kunnen nog wel werelden lig gen, maar om optimale gezondheid te suggereren, houdt de mens het door gaans „op een beetje verkouden". Enfin, een beetje verkouden dus en dat houdt in, een hoofd gelijk een te zeer uit de kluiten gewassen radijs, lijfelijke rillingen en overtollig vocht uit stromende, waarvoor noch papieren tissues noch lakenachtige zakdoeken zijn aan te slepen. Hoe de verkoudheid komt, blijft ook in wetenschappelijke kringen een open vraag, maar die zekerheid biedt schrale troost. In Engeland heeft men - als steeds arme - studen ten eens onderworpen aan een koude- proef. Ze kregen hun natje en droogje op tijd, maar leden wel kou. Daar- j naast zaten in een (andere) kamer J jongelui ook met een natje en droogje maar in een warmere omgeving. De laatste bleken niet minder verkou den te worden dan de andere. Koude dan dus toch niet de oorzaak? Wel een man gekend, die onder douche komende, nat en wel, op de tocht ging zitten, om niet ziek te wor den van onverwachte tocht, die hem later eventueel zou kunnen beslui pen. De man was nooit verkouden. De buiskreet: ,,ik heb lucht" c.q. ,,ik heb nog steeds lucht", is bedriege- lijk, want minstens één neusgat blijft verstopt, welke middelen ook worden aangewend. Berucht is het laten smelten van een slak in een ra- menas in een bedje van bruine sui ker. Zou geweldig helpen, maar geeft fysieke weerstanden. Bij het niezen roept de omgeving drie tot vier keer „proost", maar bij begrijpelijke voortzetting verkou denvan de neusexplosies, wordt het medeleven minder. Men laat lijder of lijderes maar aan beetje aantotteren; hij/zij is immers slechts „een beetje verkouden". Gisteravond vriend aan de lijn te Apeldoorn. Reaktie: „wat praat jij raar". „Ja, beetje verkouden". Vriend wist raad. Naar zijn zeggen: „het enige en absoluut afdoende mid del". Een neut! De aanbeveling is niet los te wrikken van de ethiek. Kan er - een vraag - een lijn getrok ken naar de lol van een alkoholische versnapering en het tijdelijk ont wricht zijn door een loopneus? Wie volop „ja"zegt kan verdacht worden de gelegenheid te baat te nemen en een accent te leggen, waar het mis schien niet hoort. Artsen zijn het er wellicht ook niet mee eens. Een „neut"; daar kleeft zo veel rond, dat het moeilijk is in de absolute objektiviteit als genezend medicijn te geloven. Bij toepassing intussen ontstaat een marge voor dubbel „proost"; eerst bij de nies en dan bij de neut. Verkouden, toch lastig! SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2