3 MAART BEATBALLET JOH B OER™ 10- OPEN DAG NOTENSHOP- CHOCOLATERIE Nieuw huis S een bril doet veel... P. BOER CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR MAVO-LHNO te Zierikzee CURSUSJAAR 1982/1983 Z.L.M. Prinses Juliana Technische School „Schouwen-Duiveland" Inschrijving van nieuwe leerlingen voor de cursus 1982/1983 WILLIBRORDLSSCHOOL Aanmelding van nieuwe leerlingen Technische School „Schouwen-Duiveland' Vereniging tot bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs te Zierikzee De aanmelding van leerlingen voor de basisscholen Aanmelden leerlingen voor de kleuterscholen Rijksscholengemeenschap „Professor Zeeman" - Zierikzee AANMELDING VAN LEERLINGEN SUCCESJES Mededeling Gemeente Zierikzee Stichting Nutskleuterschool A. Broere H. J. H. W. Broere-Verwijlen Bon-Giomo damesslips ot 100% katoenen taille-slips oi badstof heupslips voor dames 3 stuks voor 10 De Huybertstraat 35 - Telefoon 01110-2823 Aanmelding van nieuwe leerlingen voor de brug klas, met plaatsingsmogelijkheden in de groep MAVO - MAVO/LBO of LBO, via het hoofd van de lagere school of bij de directie. Spreekuur: na telefonische afspraak. Afstudeermogelijkheden MAVO - LHNO en Kan toor- Verkooprichting. Goede doorstromingsmogelijkheden naar alle ande re vormen van Voortgezet Onderwijs. P. VAN DONK, adj. directeur, E. Steenstraat 25, Nieuwerkerk, telefoon 01114-2196. Mw. J. QUANT, adj. directrice, de Vagerstraat 70, Zierikzee, telefoon 01110-3431. *9 School voor L.H.N.O. en M.H.N.O. Janne wekken 19 4301 HH Zierikzee - Telefoon 01110-2091 Direkteur H. van Dam OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN VOOR JONGENS EN MEISJES A. Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs (L.H.N.O.) Doel o.a. de leerlingen voor te bereiden op voortgezette oplei dingen in de leerlingstelsels en de middelbare be roepsopleidingen. De volgende vakken worden gegeven: nederlands, engels, aardr(gesch, kennis der natuur, wiskunde, gezondheidskunde, huishoudkunde, tex tiele werkvormen, muziek, tekenen, handvaardig heid, lich. oefening. Sinds 1980 is de richting verkooppraktijk aan de school verbonden en wordt ook het vak machine- schrijven gegeven. TOELATINGSVOORWAARDEN: Het zesde leerjaar van het basisonderwijs door lopen hebben. Toelating na beoordeling door de toelatingscom missie. B. INAS (M.H.N.O.) (INTERIM ALGEMENE SCHAKELOPLEIDING) als je voelt voor o.a.: een baan in de verpleging of ziekenverzorging een assisterend beroep in de gezondheidszorg, zo als tandartsassistent(e), doktersassistent(e), apothekersassistent(e) een jaar overbruggen, omdat je nog te jong bent voor een bepaalde specifieke beroepsopleiding. Het is een middelbare beroepsopleiding toelaatbaar voor jongens en meisjes met: een diploma L.B.O. met minimaal 2 vakken vol gens C-programma, nl. 1 theorethisch en 1 vak ter keuze uit de theoretische of praktische vak ken. De overige vakken moeten volgens het B- programma zijn afgelegd. Diploma MAVO-4 of MAVO-3 Een overgangsbewijs naar de 4e klas HAVO of VWO. C. Vormingsklas (M.H.N.O.) Een éénjarige opleiding voor wie zich wil oriënteren in de verschillende facetten van het huishouden. Redenen om de opleiding te volgen: -• als basis voor vervolgopleidingen in de verzor gende beroepen als nuttige overbrugging van een jaar voordat een vervolgopleiding kan worden gevolgd. TOELATINGSVOORWAARDEN: MAVO-4-diploma Bewijs van overgang van 3-4 HAVO of VWO HAVO-of VWO-diploma Opgave van leerlingen: dagelijks aan de school, evenals nadere inlichtingen. Telefoon 01110-2091. Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! Het Vrije 31 - Postbus 54 - 4300 AB Zierikzee - Tel. (01110) 3275 b.g.g. (01110) 2244 - Directeur: F. G. Scherjon Toelatingseisen: a. brugklas: zes klassen basisschool doorlopen. b. hoger leerjaar: een of meer leerjaren van ander voortge zet onderwijs. De school heeft de volgende opleidingen: 1. Timmeren 2. Schilderen 3. Metselen 4. Machine-bank werken 5. Konstruktie-bank werken 6. Brood- en banketbakken koken 7. Motorvoertuigentechniek 8. Electrotechniek Na de brugklas worden de leerlingen voor een aantal vakken ingedeeld in 3 stromen: A-stroom - verlicht theoretisch, meer praktische opleiding, bestemd voor theoretisch minder sterke leerlingen; B-stroom - normale praktische opleiding, bestemd voor de gemiddelde leerling; C-stroom - meer theoretische opleiding, bestemd voor theo retisch sterke leerlingen. De A- en B-stroom leiden op voor de praktijk en vervolg opleidingen voor velerlei praktijkdiploma's (via het leer lingstelsel) t/m bijvoorbeeld aannemersdiploma's, pa troons-diploma motorvoertuigen enz. De C-stroom leidt op voor toegang tot middelbaar beroeps onderwijs, zoals M.T.S., machinistenschool, luchtvaart-, auto- of elektro-technische school, nationale schildersschool, middelbare landbouwschool, Voorbereidend Hoger Beroeps Onderwijs e.d. Hierdoor zijn verschillende middenkaderfunkties o.a. bij de overheid bereikbaar. AANMELDING VÓÓR 1 APRIL Voor de brugklas bij voorkeur aanmelden via het hoofd van de basisschool. Spreekuur direkteur: dinsdagmiddag 13.00-14.30 uur of op afspraak. Hoge Molenstraat 41 - Zierikzee kan geschieden op: dinsdag 2 maart van 15.00 tot 16.00 uur vrijdag 5 maart van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelding kan ook telefonisch geschieden tijdens schooluren (het telefoonnummer van de school is 4094). Voor kleuterschool „Onder de Wieken" Hoge Molenstraat 39 kan de aanmelding geschieden op: woensdag 3 maart van 9.00 tot 11.30 uur (telefoonnummer eveneens 4094) P. R. M. v. d. SNEPPEN, hoofd Willibrordusschooi M. A. BIJ DE VAATE-ROOSENDAAL, hoofc^leidster „Onder de Wieken" i" Het Vrije 31 - 4301 JX Zierikzee - Tel. 01110-3275/2244 Op woensdag 3 maart is er een uitsluitend in het hoofdgebouw van de school, Het Vrije 31. 's Middags is deze dag bedoeld voor leerlingen van de lagere scholen met hun begeleiders. 's Avonds zijn ouders en volwassen belangstellenden van harte welkom van 19.00-21.00 uur. V Het programma bestaat uit: Praktijklessen Lesjes algemeen voortgezet onderwijs (alleen 's middags) Expositie leérmiddelen en werkstukjes Verkoop werkstukjes. aangesloten bij bovengenoemde vereniging, kan plaats vinden op de Johan Louis de Jongeschool, Het Vrije 32. hoofd: M. P. DE LANGE telefoon 2776 (school en huis) op MAANDAG 1 MAART van 14.00-15.30 uur en DINSDAG 2 MAART van 15.30-16.30 uur en op de Jan Wouter van den Doelschool, Raamstraat 3, hoofd: A. VAN OOSTEROM, telefoon 3543 (school) en 2942 (huis), op DINSDAG 2 MAART van 9.00-10.00 uur en van 15.30-16.30 uur. In de loop van het komende kursusjaar zullen al en kel klassen - waaronder klas 1 - verplaatst worden naar de nieuwe school in Poortambacht. De leerlingen moeten vóór 1 oktober zes jaar zijn. De kleuters die in de loop van het kursusjaar 1982-1983 de leeftijd van 4 jaar zullen bereiken kunnen nu al vast worden opgegeven. Plaats: op de betreffende kleuterschool. Tijd: DONDERDAG 4 MAART, van 15.30-16.30 uur. „De Speeldoos", Kabbelaarsbank 2, telefoon 4133, hoofdleidster: mej. C. C. HOEKMAN; „De Maltarakkers", Calandweg 1, telefoon 2429, hoofdleidster: mevr. L. E. DE JONGE-VAN 'T HOFF „Rehoboth", Baden Powellweg 2, telefoon 3644 hoofdleidster: mej. C. J. DEKKERS. Het bestuur. (Atheneum, Havo en Mavo) Hatfieldpark 2 - Telefoon 01110-5751 voor het cursusjaar 1982-1983 bij de rector in het schoolgebouw op de donderdagen 4 maart, 11 maart en 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur of na telefonische afspraak. Aanmelding kan geschieden voor: v klas 1 (brugklas): voorbereiding voor atheneum, havo en mavo klas 2, 3 en 4 mavo klas 2, 3, 4 en 5 havo klas 2, 3, 4, 5 en 6 atheneum (Op het atheneum bestaat de mogelijkheid Latijn te kiezen als examenvak). De aanmelding van leerlingen voor de brugklas kan ook geschieden via het hoofd van de basisschool. Een voorlichtingsavond over de brugklas wordt gehouden op dinsdag 2 maart om 20.00 uur in de Aula, Hatfieldpark 2. De rector, Drs. P. VIS Te koop: Renault 5, nov. '78, i.z.g.st. Antieke eikenkasten; kinder kopjes. Tel. 01112-1580. Ze zijn er weer, filters voor uw afzuigkap, één gulden per stuk, niet voor handelaren. Deurloo meubelen, Zierik zee. Door omstandigheden: prachtige Mercedes, metal groen, 58.000 km, goed onder houden, b,j, 1977. Vraagprijs 20.000,-. Tel. 01114-2490. Golf Diesel 1978, incl. trek haak, plus radio. Eerste eige naar. Tel. 01114-2336. Droogkast, z.g.a.n. 500,—. Tel. 01115-2041. Te koop gevraagd: Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster- land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114)1469. Inschrijving leerlingen openbare lagere scholen en kleuterscholen, schooljaar 1982/1983. 1. School „Theo Thijssenschool", De Kanterlaan 1 (Hoofd J. I. Goedhart). Aangifte kan geschieden op: Maandag 1 maart tussen 08.30-12.00 uur, of telefonisch nr. 3482. Openbare kleuterschool „De Woelwaters", Kaerse- makerstraat 27. Aangifte kan geschieden: Dagelijks aan de school of telefonisch nr. 3598. 2. School „Binnen de Veste", Basterstraat 2 (Hoofd G. W. A. Kooman) Aangifte kan geschieden op: Maandag 1 maart tussen 14.00 uur - 17.30 uur, of telefonisch nr. 3071. 3. School ,,'t Kofschip", Scheldestraat 9 (Hoofd M. Vaarzon Morel). Aangifte kan geschieden op: Maandag 1 maart tussen 15.00 uur - 17.00 uur, of telefonisch nr. 2410. Openbare kleuterschool ,,'t Mierenest", Schel destraat 7. Aangifte kan geschieden: Dagelijks aan de school of telefonisch nr. 4701. Inschrijving nieuwe leerlingen schooljaar 82/83 is mogelijk vanaf 1 maart a.s. aan de school Baden Po wellweg 1 of telefonisch, telefoon 3413. Het Bestuur Gevestigd: TANDARTS OOOOOCOOCCOO< MONDHYGIËNISTE Meekrapstraat 7 - Brouwershaven - Tel. 01119-1588 ONZE WEEKENDREKLAME: 250 gram NATUREL NOTEN (gemengd) voor maar f 3,95 HÈT adres voor eetbare gezelligheid en „lekkere" kadootjes: APPELMARKT 5 -ZIERIKZEE in het dorpshuis te Nieuwerkerk Inl.: 01114-2332 ZIERIKZEE prachtig en vrijgelegen, flinke tuin. Inruil (overal) mogelijk, ook boerderij, winkelpand of zomerhuisje. Telefoon 01110-5770 of 01115-2399. OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tel. 01115-2440 OPTOMETRIST o.v. CONTACTLENSSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop - Taxaties Beheer Bouwkundige adviezen Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 2286 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 472 - Tel. (01115) 2258 alles in wit Deze 3 soorten tot 1 maart uitzoeken 't is weer: INTERIEURVERZORGING DEN Slapen: Si DomuMtraei 25 Tarlèal Si Domusatraai 56 Mixb»i»nlappan SI DomuMUaai76 Telefoon 01110 2345 BGG 2714 3345-5297

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10