Gemeente Duiveland zal haar zwembad behouden RIJKSPOLITIE SCHOUWEN- DUIVELAND ROLT INBREKERSBENDE OP goed ~IW<^ DE ZIERIKZEESCHE COURANT Close-finish"; zes voor, vijf tegen Onvoorstelbare buit UW TAXATEUR MT Brandkasten en kerken waren het doelwit (Goeie reis) reisfaur© Olie goedkoper IKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 26 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23072 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Andere opzet Toeristendagen DUIVELAND, 25-2. De gemeente Duiveland zal haar zwembad „Dol-Fijn" behouden. Met zes tegen vijf stem men besloot de gemeenteraad donderdagavond het zwembad in Nieuwerkerk terstond te laten renoveren voor een bedrag van 561.010,—. Twee vragenrondes, onderlinge diskussie en een schorsing waren nodig voor de raad tot dit besluit kon komen. Eensgezindheid over het kollegevoorstel tot renovatie heerste alleen binnen de C.D.A.-fraktie. Bij V.V.D., S.G.P. en P.v.d.A. bleken de meningen (en stemmen) sterk verdeeld. „Iemand moet de Zwarte Piet zijn, laat ik dat dan maar zijn", liet V.V.D.- fraktievoorzitter mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter vastberaden horen. Vijftien jaar geleden bij de start van het zwembad was het enthou siasme groot geweest, maar bij het zien van de steeds stijgende exploitatie was dat enthousiasme wel geminderd, vond mevrouw Van der Zande. De heer A. van Klinken (S.G.P.) liet weten altijd al moeite te hebben gehad met het zwembad. „Vijftien jaar geleden lie' ik me met moeite nog overtuigen; ook met het princi pebesluit vorig jaar heb ik wel pijn gehad". De last waar de gemeente nu voor zou komen te staan 243.000,— per jaar) vond hij te hoog. Met het oog op andere noodzakelij ke voorzieningen zoals aanpassing van de riolering e.d. en op de moge lijkheid van financiële tegenvallers, Vervolg pag. 4 Advertentie Zij achtte nu het moment gekomen er heel ernstig over te gaan denken het zwembad zo langzamerhand te gaan sluiten. In het kader van de eko- nomische toestand zag zij het als een noodzaak bepaalde verworvenheden prijs te geven. Reden, dat zij haar standpunt had gewijzigd - bij het principebesluit vorig jaar april stem de zij voor renovatie - was de thans verkregen zekerheid, dat het school zwemmen in het zwembad te Zierik zee zal kunnen plaatsvinden. Niet langzaamaan Haar fraktiegenoot de heer E. P. Kuin vond zij lijnrecht tegenover zich. „Je kunt een zwembad niet langzaamaan sluiten, eerst de kleed hokjes, dan de douches dan een on verwarmd bad". Juist nu niet alle evenementen voor de jeugd door het gezinsbudget bekostigd kunnen wor den, achtte hij het van belang dat het schoolzwemmen binnen de eigen ge meente blijft gehandhaaft. Een mo- Advertentie nopoliepositie van het zwembad in Zierikzee vond hij onjuist en hij voorzag in die situatie zeker tariefs verhogingen. Renovatie van „Dol- Fijn" noemde hij een belangrijke zaak, ook als dat ten koste van wat andere voorzieningen zou moeten gaan. Rente Spaar-selekt-extra 9,5% (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11,25% Spaarbiljetten t/m 11 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 NIEUWERKERK. Zwembad Dol-Fijn" zal blijven bestaan, met een krappe meerderheid besloot de Duivelandse ge meenteraad donderdagavond tot renovatie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland y*k. MEEUS/OE KOEPEL. Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 ZIERIKZEE, 25-2. De Rijkspolitie van Schouwen-Dui- veland en de distriktsrecherche van Middelburg hebben de afgelopen weken 40 brandkastkraken en elf andere inbraken in Zuid-West-Nederland opgelost. Er zijn zeven mensen aangehouden. De daders hadden het vooral op de antiquiteiten en rijkdommen van kerken gemunt. Volgens de groepskommandant van de Rijkspolitie in Schouwen-Duiveland J. Hoekman die de leiding had van het onderzoek, is er van de kapitale buit, gouden en zilveren kelken, monstransen, statenbijbels en andere voorwerpen met grote historische waarde bijna niets meer teruggevonden. De voorwerpen zijn allemaal om gesmolten en hebben alleen de prijs van het goud en zilver opgeleverd. De daders hebben ongeveer 250.000 gulden baar geld buitgemaakt. Het bedrag dat met de gestolen goederen gemoeid is kan alleen maar bij bena dering geschat worden. Dat kan mis schien wel in de miljoenen lopen, liet adjudant Hoekman donderdagmid dag tijdens een persconferentie in Zierikzee weten. Grote schade aangericht De zeven aangehouden mannen van wie er een, de 56-jarige heler M. L. van der S. uit Goes op vrije voeten is gesteld, hebben tijdens hun roof tochten ook grote schade aangericht aan het interieur van de kerken en de gebouwen die ze bezocht hebben. De zaak kwam aan het rollen na een inbraak in het A.C. restaurant op de Greveïingendam op 31 januari. Op verzoek van de Rijkspolitie in Zierikzee kon de politie van Rotter dam de 40-jarige G. S. en zijn 45- jarige broer H. S. uit Rotterdam aan houden. Tijdens hun verhoor bleek, dat het echtpaar J. W. A. R. (41) en M. T. W. (30) ook uit Rotterdam zeer nauw betrokken waren bij de roof tochten. Ook zij werden aangehou den en ingesloten. Brandkasten kraken Op 2 februari konden ook de vijfde en zesde verdachte, de 25-jarige R. E. B. uit Spijkenisse, en de 43-jarige Hongaar A. C. uit Rotterdam worden aangehouden. Deze laatste bleek de grote expert bij het openbranden van de brandkasten. Soms werden de brandkasten ter plaatse opengebro ken en leeggehaald. In andere geval len werd de hele brandkast afge voerd naar een rustiger plaats. Drie jaren De diefstallen hebben zich over een periode van drie jaar uitgestrekt. Volgens adjudant Hoekman worden er de komende weken nog meer aan houdingen verwacht. De politie zoekt ook nog naar een deel van de buit waaronder veel voorwerpen met grote historische waarde, die onverkoopbaar bleken en door de daders zijn kapotgeslagen en in zakken her en der in het water zijn gegooid. Onder de gestolen voorwerpen be vinden zich voorwerpen uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Het zijn volgens de politie allemaal onvervangbare stuk ken. De zes verdachten bevinden zich nog in voorlopige hechtenis. Kerken in deze regio In de regio Schouwen-Duiveland hebben de inbrekers hun slag gesla gen in de R.K.-kerk te Zierikzee en de Hervormde kerk Oosterland. Voorts werden kerken in Goes, Den Bommel, Tilburg, Breda, Gilzerijen, Piershil, Den Hoorn (buit twee ton), Den Briel en Kralingen het doelwit. Slechts van de buit bij Alberts Cor ner (wijn, koffie, rookartikelen, vleeswaren, snoepgoed en speelgoed ter waarde van 7500 gulden) werd al les teruggevonden. Nader onderzoek In overleg met officier van justitie mr. J. van Marion uit Middelburg werd voor het onderzoek van deze zaak een rechercheteam samen gesteld uit leden van de groep Schou wen-Duiveland en de distriktsre cherche Middelburg. In totaal bestond deze groep uit negen man. De officier liet tijdens de persconfe rentie weten, dat er door dit team uitstekend speurwerk werd verricht. Het verdere onderzoek richt zich ook op meer inbraken in deze omge ving, waarvoor deze groep inbrekers wellicht verantwoordelijk kan zijn geweest. Advertentie Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. ADDIS ABEBA. De Ethiopische autoriteiten hebben donderdag de vergunning van twee westelijke journalisten ingetrokken om de mi- nisterskonferentie van de Organisa tie van Afrikaanse Eenheid (OAE) in Addis Abeba bij te wonen. Hugh Muuir van „De Stem van Amerika" en Alasfair Matheson van het Britse zondagsblad „The Observer" moeten vrijdag met het eerste vliegtuig naar de Keniase hoofdstad Nairobi ver trekken. Advertentie Stap bij ons binnen met plannen of vragen. Wij zorgen voor uw Goeie reis! von ©eveif^ifn DEN HAAG, 25-2. De maximum prijzen van dieselolie en van petro leum gaan maandag 1 maart met 2,4 cent per liter omlaag (inklusief b.t.w.). Huisbrandolie wordt twee cent per liter (exklusief b.t.w.) goed koper en de prijs van stookolie met een zwavelgehalte van één procent daalt met 8 gulden 60 per ton (exklu sief b.t.w.). De prijzen van normale, super en tweetaktbenzine alsmede die van stookolie met een zwavelge halte van twee procent blijven onge wijzigd. Het ministerie van ekono- mische zaken heeft dit donderdag meegedeeld. De maximumprijs van LPG stijgt met 1,8 cent (inklusief) per liter. AMSTELVEEN. Vooruitlopende op de behandeling van de nadere ad viesaanvraag van minister Garde niers (volksgezondheid) over de jeugdtandverzorging, wil de Vereni ging van Nederlandse Ziekenfondsen maatregelen om de huidige school- tandverzorging veilig te stellen. Advertentie BRUINISSE. Gedurende de afgelopen weken is er op de openbare kleuterschool ,,'t Kwetternest" gewerkt ron dom het onderwerp Beroepen", waarbij uiteenlopende beroepen onder de aandacht werden gebracht en door de kleuters op konkrete wijze beleefd. Zo werd bij het be roep postbode een bezoek aan het postkantoor gebracht en werd natuurlijk een kaart verstuurd. Bij de bakker werden brooddeegfiguren gebakken die heerlijk smaakten. Ter afsluiting van het projekt werd gisteren, donderdag, een bezoek gebracht aan de schoen maker. Voorde kinderen een mooie gelegenheid ook hier eens achter de schermen te kijken. Ze mochten even op de naaimachine en kregen een demonstratie van hak en zool vernieuwen. Samen met het bezichtigen van allerlei ge reedschap werden ze een mooie ervaring rijker. Door middel van dit projekt hebben de kleuters meer inzicht gekregen in de beroepen die om ons heen worden uitgeoe fend. Een geslaagd projekt, ook door het getoonde en thousiasme van de kinderen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) heel voorzichtig pakken ze alle glazen in heel handig halen ze die grote antieke kast uit elkaar heef gemakkelijk nemen ze de vloerbedekking op heel rustig vervoeren ze de piano heel behendig nemen ze de moeilijkste bochten in de gangen heel erg goed die jongens van fiakkee expresse fiakkee expresse 01870 2188 middelharnis

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1