Ll<rU6 Vijfentwintig jaar „jonge" soos vierde zilveren feest V\é\G\ê Nutskleuterschool en Binnen de Veste naar de Raamstraat PAAUWE PAAUWE B.V. Werkloosheid in de E.G. |k(<cflU DE ZIERIKZEESCHE COURANT Advies kommissie onderwijs In verenigingsgebouw Sirjansland PÊ 811.1* i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij Wh Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (tlm 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 25 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23071 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Kring Z.L.M. over E.G.-graanvoorstellen Opheffing Inter levensbeschouwelijke Vormingsinstituut Zierikzee ZIERIKZEE, 24-2. De kommissie onderwijs van de ge meente Zierikzee heeft woensdag het advies uitgebracht aan het kollege van b. en w. de J. W. van den Doelschool aan de Raamstraat aan te wijzen als nieuwe lokatie voor de openbare lagere school Binnen de Veste en de openba re Nutskleuterschool. Dit onderwerp kwam uitvoerig aan de orde in de kommissievergadering onder voorzit terschap van wethouder C. Bij de Vaate. Er kleven wel enkele „maars" aan. De gemeente moet eerst eigenaar wor den van de J. W. v. d. Doelschool en de minister van onderwijs en wetenschap pen moet alsnog toestemming verlenen voor de bouw van een zesklassig schoolgebouw aan de Kabbelaarsbank ten behoeve van de J. W. v. d. Doel school. Voorstanders hiervan waren de he ren L. S. P. van Velthoven (C.D.A.) en J. J. Geleijnse (V.V.D.). Zij stem den ook voor de intrekking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 23- 10-'78, de terreinen aan de Baden Powellweg aan te wijzen voor de vestiging van beide scholen. Dit on der goedkeuring van het kollege van G.S. van Zeeland. De heer H. Asma (P.v.d.A.) onthield zich van stem ming wat de Raamstraat en de Baden Powellweg betreft, maar stemde net Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 als' de heren Van Velthoven en Ge leijnse wel voor overleg met het bestuur van de Nutskleuterschool. Het bestuur zal worden verzocht me dewerking te verlenen aan de plan nen. Pleidooi Voordat dit agendapunt aan de or de kwam hield de heer G. W. A. Koo- man, hoofd van de school Binnen de Veste een pleidooi tegen verplaat sing van deze school naar de Raamstraat. „Dit gebouw biedt geen garantie tot goede mogelijkheden voor inte gratie. De gemeenschapsruimte ligt op de eerste verdieping, terwijl deze juist centraal zou moeten liggen", al dus de heer Kooman. Hij vroeg zich af of een stevig gebouw belangrijker is dan de funktie ervan. „Ik ben bang dat dit laatste teveel wordt vergeten". Mevrouw A. 13. Beekman-Otte sprak namens het bestuur van de VOO en zei achter de argumenten van de schoolraad te staan (voor vestiging aan de Baden Powellweg, red.). „Het gevoerde beleid van de gemeente heeft deze problemen ver oorzaakt. Wij willen de kommissie dringend adviseren de plannen van de wethouder niet over te nemen, want deze gang van zaken is niet in het belang van het openbaar onder wijs". Overleg De heer Asma had enkele vragen aan de voorzitter. Hij stelde de brief van de Nuts kleuterschool aan de orde, waarin deze stelt geen enkele medewerking te verlenen bij een verhuizing en vroeg wat de voorzitter daaraan denkt te gaan doen. Wethouder bij de Vaate antwoord de in overleg te zullen treden met het bestuur en hen proberen tot andere gedachten te brengen. „We moeten optimistisch blijven", aldus de wet houder. Op de vraag van de heer Asma wat de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente zijn bij een verhui zing van Binnen de Veste gaf de wet houder als antwoord dat deze kwestie pas aan de orde komt na het raadsbesluit. Verder vroeg de heer Asma hoe het met de mogelijkheid tot realisering van de twee lokalen van de prot. chr. school aan de Kab belaarsbank stond. De wethouder kon niet veel meer vertellen dan dat het verzoek hiertoe was ingediend. Vorming De heer Van Velthoven zei de hele zaak gewoon een probleemgeval te vinden. Vervolg pag. 3 WESTHOEK. In het natuurgebied van Forrestpaardjes), vertoeft momenteel opleveren. Staatsbosbeheer tussen Renesse en Haamstede (ook weideterrein van de New (ook) een fleurige groep bokken en geiten, die een bijna zuid-Europees beeld (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie BRUSSEL. De Europese Gemeen schap gaat op de Westduitse kapi taalmarkt een lening uitgeven van 200 miljoen Duitse mark. De looptijd van de lening zal twaalf jaar zijn en de rente bedraagt 9,75 procent. LONDEN. De voorzitter van het Iraanse parlement (Majlis) heeft ge zegd, dat Frankrijk medeplichtig is aan gewelddadige aanvallen en bo montploffingen in Iran, doordat Pa rijs tegenstanders van het Islamiti sche bewind heeft opgenomen. Dit heeft radio-Teheran meegedeeld. Dit nummer bestaat uit 10 pagina.'s, BRUSSEL, 24-2. De werkloosheid in de EG is in de eerste maand van dit jaar met 450.000 personen toegeno men. Momenteel zijn in de Europese Gemeenschap 10.700.000 mensen zon der baan. Eorostat, het bureau voor de statistiek, verwacht dat nog voor het eind van deze maand het werk loosheidscijfer boven de elf miljoen zal zijn gestegen. SIRJANSLAND, 23-2. De bejaardensoos van Sirjans land bestaat deze maand 25 jaar. Reden voldoende om feest te vieren. Het verenigingsgebouw van „Sir" was de plaats van handelen, waar bijna alle leden van de soos aanwezig waren om het zilveren feest mee te vieren. Ook aanwezig waren gasten: burgemeester J. van Bommel met echtgenote, de heer en mevrouw De Ronde en afge vaardigden van zuster-sozen van Duiveland. Het welkomstwoord was van de presidente, mevrouw S. P. op 't Hof, die trouwens de algehele leiding van het feest had en feestliederen op het orgel begeleidde. In de vorm van een gedicht blikte de presidente terug op de ach terliggende periode. Het was hulpprediker Sijthof (die de ouderen opzocht), die de aanzet tot de soos gaf. SIRJANSLAND. Met een feestelijke bijeenkomst herdacht de Bejaardensoos te Sirjansland het zilveren jubileum. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Mevrouw Heule zwaaide de eerste voorzittershamer, gevolgd door me vrouw Keereweer, die wegens ver trek naar Oosterland werd opge volgd door mevrouw A. de Ronde. Op haar beurt droeg zij de voorzit tershamer over aan de huidige presi dente, die dit werknu al weer 10 jaar doet (en met plezier, naar zij ons ver zekerde). Op het programma veel samen zang: het lied „Soos in 't zilver" van mevrouw A. Struik-Dijke, die ook de tekst maakte van het „Bingo-lied". Uiteraard ontbrak niet het mooie lied „Mijn Sirjansland", van onder wijzer L. Boer. Dorus en Lisa „Mensen van over 't waeter" (het echtpaar De Vries) zorgde voor hila riteit met het lied „Er zit een gat in de emmer". Een vraag-en-antwoord lied tussen de snuggere Dorus en lie ve Lisa. Het gat moest gedicht wor den met een kurk, die weer te groot was en kleiner gemaakt moest wor den met een te bod mes, dat geslepen moest worden op een te droge slijpsteen, waarvoor Dorus water moest halen in de (weer) emmer met het gat. Zo was het ongeveer! Sprekers waren er ook, die allen met een enveloppe met inhoud kwa men opdraven: burgemeester J. van Bommel, die de zilveren soos van groot belang achtte voor de leefbaar heid van de kleine kern. Zijn harte lijke gelukwensen aan de soos ging vergezeld van de wens voor nog vele jaren zo met elkaar. De presidente wilde bij deze gele genheid graag haar dankbaarheid kwijt voor de jaarlijkse subsidie. „Dat mag ook wel eens gezegd wor den" aldus mevrouw Op 't Hof. Oud-voorzitster mevrouw De Ron de had ook een envelop voor de zilve ren soos, evenals mevrouw Van Bom mel, die felecitaties namens de ande re sozen van Duiveland overbracht. In de tas Enveloppen met inhoud verdwe nen direkt in de tas van de penning- beheerster. „We hadden er een beetje op gerekend, zonder deze steun zou dit feest niet mogelijk zijn", volgens de voorzitter. Na al deze goede en vriendelijke woorden was het tijd voor eigen in breng van de soos-leden. Mevrouw De Jonge las haar gedicht over de thermoskan (in gebruik bij de zang op maandagavond). 'Het A.B.C.- gedicht was eigen werk, met de F van feministen: „daar doen we niet aan mee". Bollen pellen En mevrouw E. Hogerhuis (86) had een stuk geschiedenis op papier gezet over het eerste begin. De tijd dat de A.O.W. 127,- per maand was, reden om ook op oudere leeftijd wat bij te verdienen en bollen te pellen. Als oudste soos-lid en tevens ook 25 jaar lid, werd mevrouw Hogerhuis in de bloemetjes gezet, een gebaar dat zeker op prijs werd gesteld. Ook een danklied aan de Gever van al deze goede dingen ontbrak niet: gezamenlijk werd „Dankt, dankt nu allen God" gezongen. Echtpaar De Bok Pauze (met zelf gemaakte advo caat) bracht een bezoek van „Aai en Bep de Bok", kompleet met tas en te grote schoenen, die even in Sirjans land waren: „We stappen effe uit, want waar een feesie wordt gevierd, daar zie je onze snuit", aldus het echtpaar De Bok, die uiteindelijk al le soosleden op de vloer kregen in een heuse polonaise. Het feest werd vervolgens voortge zet in restaurant „De Blauwe Keet", waar gedineerd werd. Mevrouw Op 't Hof dankte tot slot van deze feestdag allen die meewerk ten aan het welslagen van het feest. „We hopen nog lang met en voor el kaar gespaard te mogen blijven", was de slotwens. Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Perioden met zon Droog en perioden met zon; vooral vannacht plaatselijk mist; mini mumtemperatuur omstreeks min 4 graden; middagtemperatuur onge veer plus 2 graden; matige zuid oosten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 29 feb.: Zaterdag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: weinig Zondag: Kans op neerslag: 20% Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: zuidwest 3 Maandag: Kans op neerslag: 40% Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 26 febr. Zon op 7.33, onder 18.13 Maan op 9.01, onder 21.22 Eerste Kwartier: 2 maart (23.15) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 26 febr. 4.28 17.45 10.48 22.52 Springtij: 26 februari HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 25-2. Het K.N.M.I. deelt mede: De koude lucht boven het Eu ropese continent weet zich nog te handhaven. Bij opklaringen in Polen en midden-Duitsland daalde daar vannacht de temperatuur tot 5 10 graden onder nul. Al enkele dagen ligt een gebied met wat lichte sneeuw boven Oostenrijk en zuid-Duitsland. Het hangt samen met een storing in de bovenlucht die weinig van plaats verandert. In Engeland is een smalle regenzó- ne aangekomen. Het aktieve deel er van trekt naar west en zuid- Frankrijk en wij zullen er weinig van merken. Wel is er kans dat mor gen af en toe de zon doorkomt omdat met een zuidoostenwind wat drogere lucht wordt aangevoerd. Aanvanke lijk is er nog veel mist en bewolking. Evenals afgelopen nacht kan het vannacht weer zo'n 2 tot 5 graden vriezen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1