Karakter van Noordgouwe in uitbreiding behouden' Horeca-ondernemers hebben hun krachten gebundeld i DE ZIERIKZEESCHE COURANT Initiatief op Schouwen-Duiveland vereniging en Stichting Wr PE Bitr Chr. school voor journalistiek in de as gelegd ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 23 februari 1982 138ste jaargang; Nr. 23070 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) in dit nummer: ,JIasisschoolprojekt Noordwelle-Serooskerke ZIERIKZEE, 22-2. Het is de Horeca-ondernemers op Schouwen-Duiveland gelukt te komen tot een uniek sa menwerkingsverband. Met een plechtige toast werden maandagochtend in de bovenzaal van restaurant „Mon- dragon" de vereniging „Samenwerkende Horeca-onder nemers Schouwen-Duiveland" en de „Stichting Promo tie Schouwen-Duiveland" ten doop gehouden. Doel van deze brede samenwerking in brede zin geformuleerd, is de promotie en koördonatie van bezoeken in groepsver band aan deze regio. Maar specifiek gezien zal deze sa menwerking zich aanvankelijk gaan richten op de groe pen bezoekers aan het informatiecentrum werkeiland Neeltje Jans. „Er zit een gat in de markt, dat we kunnen opvullen", was de gedachte ach ter het initiatief van de heren N. van der Zwan („Mondragon"), W. Hamel („L'Ecu de France") en J. M. B. Brongers („Zeeuwse Stromen"). Talrijke groe pen bezoeken het werkeiland zonder verder Schouwen-Duiveland aan te doen, konsumpties en/of maaltijden werden buiten deze regio gebruikt en de horeca-ondernemers zagen passief toe. Daar is nu verandering in gekomen. Twee-en-twintig horeca-onderne mers op Schouwen-Duiveland heb ben hun krachten gebundeld in bo vengenoemde vereniging. De heer Brongers, voorzitter van deze vereni ging lichtte maandagochtend toe, dat deze klub voornamelijk om juridi sche en statutaire redenen werd op gericht. Het uitvoerend werk ligt bij de „Stichting Promotie Schouwen- Duiveland", bestaande uit de leden van de Streek V.V.V. en de vereni ging „Samenwerkende Horeca-on dernemers Schouwen-Duiveland". Koördinatie-centrum Voor het realiseren van genoemde doelstelling is een koördinatie-cen trum ingericht, gevestigd in het kan toor van de V.V.V.-Zierikzee. Op dit centrum zal een koördinatrice werk zaam zijn in dienst van de „Stichting Promotie Schouwen-Duiveland". Voor deze funktie werd per 15 maart aanstaande mevrouw A. C. A. Lucas- Ochtman aangetrokken. Zij zal aan vragen van groepen bezoekers door middel van een poolsysteem toewij zen aan de deelnemende horecabe drijven. Het gehele budget ad 35.000,— wordt gefinancierd door de vereni ging, c.q. de deelnemende horeca-on dernemers. Nog tot 1 maart aan staande zullen geïnteresseerden zich kunnen opgeven als lid van deze sa menwerkende horecavereniging, voorwaarde is dat men lid is van een der plaatselijke V.V.V.'s op Schou wen-Duiveland. Na 1 maart zal de aanmelding tot 1 januari 1983 geslo ten zijn. De heer Brongers liet desgevraagd weten, dat zeker nog 5 a 10 bedrijven in deze regio (buiten de 22 reeds deel- nemende)geschikt geacht kunnen worden voor de opvang van bezoe kers in groepsverband. Uit een op somming van de deelnemers door Stichtingsvoorzitter de heer N. v. d. Zwan bleek, dat sommige delen in de regio nog „witte vlekken" vertonen. Uiteraard hoopt men nog voor 1 maart enkele aanmeldingen binnen te 1 ijgen. De heer Brongers deelde verder mede, dat de verenigng garant staat voor de financiële lasten van de Stichting; de Streek V.V.V. loopt geen financiëel risiko. In korte tijd De heer Van der Zwan toonde zich verheugd, dat de realisatie van het koördinatiecentrum in betrekkelijk korte tijd tot stand kwam. Dank bracht hij in dit verband vooral aan de heren B. Waayenberg, W. H. Klaassen en L. v. d. Ouden. Verder wees hij erop, dat mevrouw Lucas vooral tijdens de eerste periode van haar funktie terzijde zal worden gestaan door V.V.V.-informatrice mevrouw M. v. d. Pol-Elshout. De werkzaamheden van beide dames zullen alkaar op bepaalde punten aanvullen en overlappen. Aan me vrouw Lucas schreef hij de taak toe het gezicht van de Stichting Promo tie Schouwen-Duiveland te bepalen. Tot slot sprak hij de hoop uit, dat van deze samenwerking uit in de toe komst ook andere aktiviteiten ont plooid zullen kunnen worden. Mevrouw J. L. Niemantsverdriet- Leenheer, voorzitter van de Streek V.V.V. Schouwen-Duiveland, zei ver heugd te zijn dat het tot deze samen werking tussen V.V.V. en horeca ge komen is. Van het oogpunt der Streek V.V.V. uit wees zij ook op het belang van de promotie van Schou wen-Duiveland. „Het zou jammer zijn als al die mensen alleen naar de Deltawerken gaan, terwijl deze regio nog zoveel moois te bieden heeft". Zij zag de samenwerking als een lo gisch gevolg van het feit, dat de Streek V.V.V. het gesignaleerde in de markt ook wil opvullen en dit takenpakket ook kan aanbieden. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. ZIERIKZEE. De nieuw benoemde coördinatrice Stichting Promotie Schou wen-Duiveland, mevrouw A. C. A. Lucas-Ochtman (links), met naast haar VVV-informatrice mevouw M. v. d. Pol-Elsthout, voor het VVV-kantoor Zie rikzee. De zon Enige lyriek kwam om de hoek kij ken in de woorden van Se heer J. de (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zaterdag: Regt, voorzitter van de Provinciale V.V.V.: „Ik hoop, dat de zon bij deze doop van uw vereniging en stichting Vervolg pag. 4 Stedebouwkundig student Tibacu: NOORDGOUWE, 19-2. Als het aan de stedebouwkun dig student Christian D. Tibacu zou liggen, zou de ge plande nieuwbouw in Noordgouwe er heel anders gaan uitzien. In plaats van de nieuw te bouwen huizenrij, zou hij in deze uitbreiding de bouwstijl van de reeds aanwezi ge huizen in dit dorp (kompleet met forse schuren) herhaald willen zien. De nieuwbouw in Noordgouwe is gepland in het verlengde van de Pauwstraat, bij het sportveld. „Het gaat er niet om iets nieuws te maken", zo redeneert Tibacu, „maar om het oude te behouden en om de uitbreiding passend in het oude bestanddeel van het dorp in te vullen". Christian D. Tibacu (rechts) bij de schets, die zijn idee over ..nieuwbouw" in Noordgouwe aangeeft. Rechts zijn echtge note en de heer Zuiderent. de gastheer van het Duitse echtpaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Door een vakantie in deze regio raakte hij zo onder de indruk van Noordgouwe, dat hij besloot het te gaan gebruiken als afstudeerprojekt „Ik geef daarbij ideëen aan hoe een dorp te ontwikkelen", zegt hij erover, „en het toch zo mooi te laten blijven als het is." Expositie Ook de Noordgouwenaars vonden het aardig van die ideëen kennis te nemen, zo bleek tijdens een expositie, zaterdag in de'kantine van camping „De Stern". Zeer velen maakten gebruik van de uitnodiging van Tibacu, ook de geno digden, die hem terzijde hadden gestaan bij zijn studie. Onder de bezoekers be vonden zich onder anderen wethouder mevrouw C. Loschacoff-de Kanter van Brouwershaven en het hoofd gemeente werken, J. H. M. Beek. Tibacu legde uit, dat hij vooral ge troffen was geweest door het gevoel voor kleine schoonheid en detail van de Noordgouwenaars in hun styl van leven en wonen, hetgeen hij in Duits land niet meer vond. Geen museum Hij borduurde tevens voort op de voor hem belangrijke stelling, dat o.a. bij renovatie een dorp geen museum moet worden, maar een levenswaardi ge ambiance dient te blijven. Vandaar dat hij voortging op een uitbreiding van de speeltuin en geen probleem zag in de integratie van het toerisme (de camping), omdat die de door hem hoog geschatte mentaleteit van de dorps bewoners (gemeenschapszin) volgens hem niet zou aantasten. Noordgouwe blijft zichzelf en ook in zijn aangeven van de ontwikkeling daarvan wil Tibacu dat zo houden. In het kader van zijn afstudeer- objekt bestudeerde Tibacu de ge schiedenis, de geografie, het klimaat de architektuur, de mensen (en hun werk), de ifrastruktuur en de nood zakelijkheden ten behoeve van de verdere ontwikkelingen van het dorp. Hij legde dat vast via foto's, ont werpen, tekeningen, voorbeelden van renovatie en maquettes. Behalve de poster-grote schets van zijn idee voor nieuwbouw, gaf hij voorbeelden van kleinere renovaties, zoals de samenvoeging van twee huis jes die als één geheel de mooie Ring een extra dimensie zouden kunnen geven. Voor de speeltuin ontwierp hij een aardig klimtoestel samengesteld uit natuurlijke grondstoffen (hout, touw en linnen), en daar zal zijn mili eubewuste echtgenote zeker enige in vloed op hebben uitgeoefend. Geurvrije Ring Ook boog hij zich over de sloot rond de kerk, die hij - uiteraard zonder gebruik van chemische middelen - met een eenvoudige pompinstallatie 's zo mers vrij van de soms aanwezige kwa lijke geur zou willen houden. Fontein Een ander voorbeeld: voor de school (en het dorphuis) zou hij een fontein willen neerzetten. Want er is hier zo veel water in de buurt, is zijn redene ring, en voor de kinderen is dat dichtbij eigenlijk onbereikbaar. Het moet dus een funktionele brond worden, waar door er door de jeugd met het water gespeeld kan worden. Als schoolopga- ve heeft hij daarom zo'n fontein ont worpen, kompleet met een beelden groepje van mensen: los van elkaar staand, maar qua belijning toch met elkaar verbonden, zoals de ontwerper de Noordgouwenaars ziet. Verwachting tot woensdagavond: Rustig weer Wolkenvelden en op de meeste plaat sen droog; vannacht in het noorden van het land enkele mistbanken; mi nimumtemperatuur omstreeks min 3 graden; middagtemperatuur onge veer 4 graden; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 27 febr.: Donderdag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: zuid 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: zuidwest 4 Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: zuidwest 5 ZON- EN MAANSTANDEN 24 febr. Zon op 7.38, onder 18.10 Maan op 8.17, onder 18.50 25 febr. Zon op 7.36, onder 18.12 Maan op 8.40, onder 20.06 Eerste Kwartier: 2 maart (23.15) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 3.16 16.26 24 febr. 25 febr. Springtij: 3.57 17.07 26 9.24 21.33 10.11 22.10 februari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 23-2. Het K.N.M.I. deelt mede: In de afgelopen nacht was er maar weinig wind en bleef het hel der. In verband hiermee werd het wat kouder dan de vorige nacht. Het vroor plaatselijk zes graden. Inmid dels gaf een storing in de hogere luchtlagen, die vanmorgen boven het Alpengebied lag, aanleiding tot eni ge sneeuwval boven midden Europa. Genoemde storing dringt wat nar het noordwesten op. Er zal dan ook in het komende etmaal veel bewolking voorkomen, waaruit voornamelijk in het zuiden en oosten van het land wat sneeuw kan vallen. Komende nacht wordt het minder koud met minima van ongeveer min 2 graden. Morgenmiddag zal het kwik tot omstreeks 3 graden oplo pen. De wind zal zwak tot matig zijn en uit noordelijke richting waaien. Donderdag zal het overwegend droog zijn en zullen opklaringen voorkomen. In het temperatuurver- loop komt maar weinig verandering. KAMPEN, 22-2. De in de voormali ge Van Heutzkazerne in Kampen ge vestigde christelijke school voor de journalistiek is maandagavond door brand verwoest. De zeven leslokalen zijn uitge brand. De in hetzelfde gebouw onder gebrachte lokalen van de sociale aka- demie en de kunstakademie liepen AMSTERDAM. Het aantal tijdelij ke banen waarin uitzendbureaus ons land konden voorzien is vorig jaar ongeveer met 30 procent gedaald. Daardoor daalde ook het werkne mersbestand van de in de ABU geor ganiseerde bureaus (circa 80 procent van het totaal) met naar schatting 20 procent. UTRECHT. In de industrie is éèn werkonderbreking geweest uit pro test tegen de ziektewetplannen van de regering. Volgens de industrie bond FNV werd bij het chemisch be drijf Ketjen in Amsterdam-Noord het werk een uur onderbroken. waterschade op. De totale schade loopt volgens de politie van Kampen in de miljoenen. De brand brak door nog onbekende oorzaak rond kwart voor acht uit. Er waren toen geen mensen in het ge bouw. De brandweer van Kampen riep de hulp in van de korpsen van Zwolle, Emmeloord en IJsselmuiden. Rond tien uur was het vuur bedwon gen. De christelijke journalistenoplei ding in Kampen is vorig jaar van start gegaan. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1