Grevelingen dit jaar niet open voor mosselvissers Strao Burgh-Haamstede gekenmerkt door de kou 4. rwc DE ZIERIKZEESCHE COURANT PAAUWE PAAUWE B.V. Visserij vereniging „Helpt Elkander" Ontploffing in Teheran Slechts veertig belangstellenden Diplomatiek offensief Zwaar ongeluk aan Turkse grens >A„ L ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 22 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23069 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zwembad Nieuwerkerk moet gerenoveerd Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 23 febr. 2.50 15.46 8.50 21.04 Springtij: 26 februari HET WEERO VERZICHT DE BILT, 22-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Bij helder weer vroor het in de afgelopen nacht ongeveer 3 graden. Ook in het komende etmaal blijft een hogedrukgebied boven Polen bepa lend voor het weer in ons land. Het neemt iets in betekenis af tengevolge waarvan de wind wat zwakker wordt. Daarom moet in de komende nacht op iets lagere temperaturen worden gerekend. Morgen overdag zal het opnieuw zonnig zijn en zal het kwik in de middag oplopen tot onge veer 6 graden. Na morgen is er een, zij het langzame, verandering te ver wachten. Geleidelijk komt er wat meer bewolking en wordt het vooral in de nacht minder koud. De neer- slagkansen blijven tot donderdag evenwel klein. In één spreekwoord kan meer f geestelijke kracht liggen, dan J i in een geheel wijsgerig stelsel. i Carlyle tAAAAAAAAAA/VAAAAAAAAAAA ZIERIKZEE, 19-2. De Grevelingen zal dit jaar niet worden opengesteld voor een tijdelijke vangst van halfwas-mosselen. Inspektie der Domeinen heeft dit schriftelijk medegedeeld aan de Zeeuwse Vereniging van Visserijbelangen (Zevibel). Deze kwestie werd vrij dagavond besproken tijdens de jaarvergadering van de Zierikzeese Vissersvereniging „Helpt Elkander" in de Zeeuwse Herberghe. Zeeuwse, maar ook andersom", bij de aanleg van proefpercelen in de Oosterschelde zal veel afhangen van de opstelling van de garnalenvissers, die niet op elke plaats mosselperce len wensen. Later op de,avond deelde de voorzitter nog mede, dat proefper celen mogelijk zouden zijn op twee plaatsen op de „Vuilbaard", tussen Colijnsplaat en Zierikzee. Toewij zing van percelen in Zeeland zal, vol gens de voorzitter, wel ten koste gaan van grond op de Wadden. Burgemeester Hoogwater Laagwater Voorzitter de heet B. W. Schot Chrz. citeerde uit betreffende brief van de Domeinen, dat openstelling niet verantwoord wordt geacht, daar de hoeveelheid mosselen sterk is ver minderd, vele mosselen reeds zijn af gestorven, de zeesterren grote schade aan de percelen hebben aangericht en er vrijwel geen zaadval zou zijn. Verder worden als argumenten aangevoerd de mogelijke schade door openstelling, aan de oesterstand en aan de palingvisserij als een rela tief groot deel van de voedselvoor raad zou worden weggevist. „Som mige argumenten zijn misschien waar, maar andere zijn zeker te bestrijden", was de reaktie van voor zitter Schot. Openstelling van de Grevelingen werd dit seizoen ook niet juist geacht, gezien de grote hoe veelheden mosselen in het fonds en mosselzaad op de percelen in de Wad denzee. Niet mee eens Met dit laatste konden de leden van „Helpt Elkander" zich beslist niet verenigen. „Het kan nu een goed jaar zijn, maar als de opbrengst over een paar jaar veel minder is, dan zou den die paar tonnen uit de Grevelin gen leuk zijn meegepikt", aldus de heer Schot. Hij pleitte nog wel voor een zout blijvende Grevelingen: „maar als we er niet op mogen, zullen we er weinig mee opschieten". Besloten werd via Zevibel in november december we derom een verzoek tot tijdelijke openstelling van de Grevelingen in te dienen. Ander zwaarwegend probleem, dat tijdens deze jaarvergadering aan de orde kwam, was de pachtkwestie. De door het ministerie van landbouw en visserij voorgestelde 40 verhoging van de pachtprijzen voor de mossel percelen, was in de praktijk uitgeko men op een gemiddelde verhoging van ongeveer 80 terwijl zich ook uitschieters van meer dan 100 ver hoging voordeden. In de maanden juni, juli en au gustus werd van de visserijvereni ging uit aktie gevoerd tegen deze for se pachtprijzen. Voorzitter Schot kon vrijdagavond mededelen, dat in elk geval een suksesje werd bereikt met deze aktie. De Direktie van de Visse rij was na overleg met de Inspektie der Domeinen tot het besluit geko men, dat de extra opgelegde verho gingen - die de voorgestelde 40 te boven gaan - in de jaren 82, 83 en 84 in mindering zullen worden gebracht. De minimumpachtprijs zal gehand haafd blijven op 350,—. BURGH/HAAMSTEDE. Zonnig en koud" was het weer met Strao, maar de paarden hadden er bij het beenspoelen zaterdag best zin in. Ze roken toch blijkbaar het voorjaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Daar wachtten burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer met haar echtgenoot en de beide wethou ders, de heer P. M. van den Aarsen en de heer J. C. de Feiter met hun dames en sekretaris J. N. de Jonge de stoet op. De burgemeester dankte de „stra- oriejurs" voor hun keurig opgestelde paraden en vertelde het strao- verhaal met het „voetenspoelen" op het straoverhaal met het „voe tenspoelen" op het strand en alles wat daarbij hoort. De muziek speelde enkele num mers waarna Haamstede aan de beurt was om bezoek te krijgen van de stoet. Ook rusthuis „Duinoord" werd weer even door de paarden aan gedaan, een geste die altijd weer op prijs wordt gesteld. En tot slot een rit over de Slotlaan met terug „om 't hardst", gevolg door een gezellig zit je met een afscheidsborrel in hotel Bom. TEHERAN, 22-2. Maandagmorgen heeft zich een zeer zware ontploffing voorgedaan in de onmiddellijke na bijheid van een grote kazerne in het zuiden van de Iraanse hoofdstad Te heran waarbij veel slachtoffers zou den zijn gevallen. Volgens het Franse persbureau AFP heeft de ontploffing een gat in het wegdek geslagen van tien meter doorsnee en is de muur van het kom- plex, daar waar de springlading was aangebracht, over een lengte van vijftien meter weggeslagen. Ter plaatse bevinden zich talrijke ziekenauto's. Woningen tegen de ka zerne „Echratabad" zijn zwaar be schadigd, zoals ook een aantal gepar keerde auto's. Een tiental mensen zou zijn gedood. Afgezien van deze pachtverhoging bleken enkele leden ook grote moeite te hebben met de opwaardering van hun percelen. „Op grond van welke gegevens wordt opgewaard, wat is de formule?", wilde men weten. De heer Rammeloo kon daar direkt antwoord op geven: De percelen worden in klassen ingedeeld, uitgaande van produktie en kwaliteitsklassen. In zijn jaarrede stond de voorzitter uitgebreid stil bij de proefpercelen in de Oosterschelde. Hij signaleerde grote druk van de kwekers in Brui- nisse voor het aanleggen van nieuwe percelen. Toen vorig jaar de produktie op de Waddenpercelen achterbleef, ging de roep om grond in de Oosterschelde toenemen. De heer Schot ging er van uit, dat de aanleg van proefpercelen (uitdrukkelijk onder bepaalde voor waarden) niet bezwarend is. Eerlijk heidshalve gaf hij echter toe, dat de aangevoerde argumenten voor perce len in de Oosterschelde, volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Voorstan ders beweren, dat: 1) het kweken op de Wadden veel duurder is in ver band met de hoge brandstofprijzen; 2) de Zeeuwse percelen een hoger ren dement opleveren en 3) de Zeeuwse mosselen een betere prijs maken. Weerleggen De heer Schot voerde aan, dat bij deze argumenten gemakshalve wordt vergeten, dat de halfwas of het zaad dikwijls met veel kosten en moeite van het Groninger Was af komstig is. Volgens de becijfering van het L.E.I. zouden de onkosten per ton in Zeeland groter zijn dan op de Wadden. Tenslotte weerlegde de voorzitter de bewering, dat de Wad denpercelen slechter of beter zouden zijn de Zeeuwse percelen. „Je hebt goede Waddenpercelen en slechte In het kader van de percelen op de Oosterschelde en de nog onzekere toekomstige ontwikkelingen ten ge volge van de pijlerdam, deelde drs. A. C. Drinkwaard van het RIVO me de, dat fysisch-geograaf de heer Stij- aard zich de komende tijd zal bezig houden met onderzoek van de mos selpercelen. Er zullen bodemmonsters genomen moeten worden en verder zal een on derzoek worden ingesteld naar de stroming, het korren op de bodem, de golflengte en de invloed daarvan op de percelen. Aan de hand van hydro grafische en wiskundige modellen zal getracht worden enkele toe komstverwachtingen op te stellen. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. De heer Drin kwaard verzocht de aanwezige leden medewerking te verlenen voor het nemen van bodemmonsters, die bij voorkeur op lege percelen genomen moeten worden. Drs. Drinkwaard was van mening, dat door dit onder zoek in de toekomst een eventuele noodzakelijke herwaardering van de percelen op basis van natuurwaar den kan plaatsvinden. Kokkelvissers Tijdens deze jaarvergadering kwam ook het probleem met de kok kelvissers meerdere malen ter spra ke. In zijn jaarrede noemde de voor zitter dit „een slepende zaak". Steeds meer gaan kokkelvissers zich toeleggen op het vissen van mossel zaad. Dit geschiedt met schepen en vistuigen, die voor de mosselvissers geen partij vormen. „Wij hebben zelf grote investeringen gepleegd en zijn dan ook voldoende ingespannen om zelf dat mosselzaad op te vissen", al dus de heer Schot. Gezien de opstel ling van het ministerie thans en in Vervolg pag. 4 (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ALKMAAR. De bouw- en houtbond FNV is voor een aparte CAO voor ambtenaren en trendvolgers, zodat die groepen het als werknemers in het bedrijfsleven bij CAO-onderhande- lingen hun solidariteit met de uitke- ringstrkkers kunnen tonen dt heeft voorzitter Bram Buys van de bouw- en houbond zaterdag gezegd op een ka derdag van het district Noord Holland van de bond in Alkmaar. CAIRO, 21-2. Egypte zal een groot diplomatiek offensief ontketenen om de wereld te overtuigen van zijn blij vende verknochtheid aan een alge mene regeling van het konflikt in het Midden-Oosten, een oplossing van het Palestijnse vraagstuk inbegre pen, zodat Israël in april het laatste stuk van het schiereiland Sinaï heeft teruggegeven, berichtte maandag het dagblad Mayo van de regerende Nationaal-demokratische partij in Cairo. Wanneer Israël op 26 april het resterende oostelijke derde deel van Siunaï aan Egypte heeft overgedra gen, aldus Mayo, zullen Egyptische afgezanden uitzwermen naar wereld- hoofdsteden om de boodschap over te brengen. De boodschap zal behelzen dat Is raels terugtrekking niet het einde be tekent van het streven van Egypte naar een algemene vrede. ANKARA, 20-2. Bij een ongeluk aan de grens tussen Irak en Turkije zijn zaterdag tenminste 23 mensen om het leven gekomen en werden er zeven gewond. Dit hebben funktio- narissen meegedeeld. Het ongeluk gebeurde toen een uit Irak komende vrachtwagen tegen de belangrijkste steunpilaar van de grenspost reed. Het dak kwam naar beneden en de wrakstukken bedol ven twee autobussen, twee tankwa gens, een jeep van de douane en de vrachtwagen. Volgens de funktiona- rissen zijn de meeste slachtoffers Ira kezen. HAAMSTEDE. Ten bate van de kerk werd in de Gereformeerde Kerk te Haamstede een bazar gehouden, die netto f 3.000,- opbracht. Foto: veel jeugdige belangstelling voor de stands. Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Zonnig weer; minimumtemperatuur omstreeks min 4, middagtempera- tuur ongeveer plus 5 graden; zwakke tot matige zuidoosten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 26 febr.: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: ver. 2 Donderdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuidoost 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: ver. 3 ZON- EN MAANSTANDEN 23 febr. Zon op 7.40, onder 18.08 Maan op 8.13, onder 17.36 Nieuwe Maan: 23 febr. (22.13) HOOG- EN LAAGWATER BURGH-HAAMSTEDE, 20-2. Een zonnige, maar koude zaterdagmiddag stond model voor het Straofeest 1982 in Burgh-Haamstede. Ongeveer veertig paarden vertrokken uit Burgh voor de rit naar Westenschouwen met als doel het strand. Daar zagen een vijgtigtal huiverende belangstellenden de jaarlijk se terugkerende tafereeltjes. Zoals paarden, die in volle draf door het water renden, paarden die weigerden en de daarmee gepaard gaande hilariteit. Voorop reden, zoals gewoonlijk, de twee steunpilaren van het straofeest, Mari Geleijnse en Nico Dambruin, te vens de oudste deelnemers. Restaurant „Zeelust" was de eerste „halte", gevolgd door een be zoek aan restaurant „Westenschou- wens Welvaren" en vandaar door de Burghse polder naar Burghsluis en over de Meeldijk naar Burgh. Bij het begin van de Weeldeweg wachtte de Kon. Muziekvereniging Witte van Haemstede met drumband om de stoet vooraf te gaan met vrolijke marsmuziek. De volgende stop was in Burgh en na de gebruikelijke rit rond de kerk werd naar het Postkan toor te Haamstede gereden. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Wh PL 8U.r A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1