Beslissing over toekomst oude gemeentehuis nog niet genomen vC Veel belangstelling bij afscheidsreceptie direkteur P. van Splunder Kollege positief over tijdelijke verhuur Gratis bij Frank. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Bruinisse B Q li. fill ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AAZierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 19 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23068 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Jubileumfeest NCVB-afdeling Kerkwerve FRANK GILIJAMSE LANGE REKE 1 RENESSE TEL. 01116-2124 ZIERIKZEE, 18-2. De kommandowisseling aan de Chr. Scholengemeenschap kreeg donderdag tijdens een - in de aula van de school gehouden - receptie een vervolg door het afscheid van de direkteur de heer P. van Splunder. Eerder werd zijn opvolger bekend in de persoon van de heer A. van Drie en het afscheid van de „zittende baas" was hierna een logische opeenvolging in het gebeuren aan de top van de betreffende scholengemeenschap. Afscheid nemen brengt uiteraard de nodige drukte mee en tientallen leerlingen, leerkrachten, vertegen woordigers van andere scholen en be langstellenden in het voortgezet on derwijs, kwamen ter receptie om de vertrekkende direkteur, diens echt genote en vier dochters de hand te drukken. Gelijk bekend heeft de heer Van Splunder een benoeming aanvaard als direkteur van een scholenge meenschap te Huizen. Zijn opvolger - de heer Van Drie - is reeds als leerkracht en dekaan ver bonden aan de Chr. Scholengemeen schap. Informeel De receptie donderdagmiddag droeg een informeel karakter. Offi ciéél gesproken werd er niet, maar in een sfeer van lichtvoetigheid, die dergelijke recepties kenmerkt was uiteraard volop gelegenheid nog eens na te praten over de werkperiode van de scheidende direkteur, die „de zee kant" verlaat en het hogerop en cen traler in het land gaat zoeken. Voor speeches, waarin werd stil gestaan bij het werk van de heer Van Splunder, was gelegenheid tijdens een intiem diner in motel/kongres- centrum „De Zeeuwse Stromen", in de avonduren. Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 9,5% (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11,25% Spaarbiljetten t/m 11 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE 5 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 V Dit nummer bestaat uit 12 pagina's, i «AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATi i Wie een ding beter wil maken I dan het zijn moet, maakt het i slechter. j i c. p>~) ~ën nent klubhuis, zónder de mogelijk heid open te houden tot verkoop over te gaan, indien er een gegadigde is en B, tijdelijke verhuur met bijvoor beeld een opzegtermijn van een half jaar, mèt de mogelijkheid te verko pen. Over geen van de alternatieven is een beslissing gevallen binnen het kollege, maar uiteindelijk heeft de raad het laatste woord. Forse huur Toch heerst er over het algemeen de mening dat na de noodzakelijke opknapbeurt de huurprijs te fors zal uitvallen. Het is dan nog maar de vraag of de huurders dit bedrag op tafel willen en kunnen leggen. De schaakklub bijvoorbeeld betaald nu nog een 600,— per jaar. Een huurbe drag van twee- tot drieduizend gul den is niet denkbeeldig en kan zo'n klub dat betalen? Zondag 28 februari is de eerste uitzending met drie-dimensionale kleurentelevisie. Om dit te kunnen zien heeft u een speciale bril nodig. Frank geeft de eerste 100 brillen gewoon weg BRUINISSE. Drie klubs zitten tijdelijk in het oude gemeentehuis. De zolder wordt gebruikt voor opslag van meubelen, van renovatiehuizen. Verkoop of verhuur? De komende weken zal in overleg mei de klubs een beslissing geno men worden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De heer Vonk geeft zelf het ant woord al: „Ik denk van niet. Dan zal de gemeente moeten bijspringen en die heeft daar geen geld voor." Resumerend kan worden vast gesteld, dat er géén beslissing over het oude gemeentehuis is genomen, dat plannen worden gemaakt om het op te knappen en dat het kollege te vreden is met deze gang van zaken. Wel zou het kollege en met name de heer Vonk het opzeggen per dag wil len verlengen. En dat kan pas als alle cijfers op tafel liggen, èn in overleg met de betrokkenen. ZIERIKZEE, 18-2. Een goed begin is het halve werk. Dat dachten ook de gebroeders Kooman aan het Eerste Weeg- je, toen de eerste van de 24 ooien aanstalte maakte om na geslacht op de wereld te zetten. Woensdagmiddag begon het geboorteproces, en voor dat ze er erg in hadden (met een klein beetje hulp) wierp het schaap een vier-ling. Een leuke speling van de natuur. De vier zijn weliswaar klein, maar zo op het oog kerngezond. Netjes verdeeld: twee ooitjes en twee rammetjes. De rammetjes gaan na twee dagen aan de ,,lammer-bar" en worden met kust- melk opgefokt. De ooitjes worden doorgehouden, want met meer-lingen fok je meer-lingen. Het belooft trouwens toch een suksesvol lammerenjaar te worden; nog diezelf de middag werd een drie-ling geboren. Als de ram zijn ,,werk" goed gedaan heeft (en dat blijkt intussen wel) moeten deze week nog 18 ooien werpen. Een druk weekje daar aan de rand van Zierikzee, een week, die echter ,,niet meer stuk kan". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE, 18-2. Het oude gemeentehuis van Brui nisse schijnt in ere te zijn hersteld: het doet weer dienst als „huis voor de gemeente". Een drietal klubs hebben hier een (nog) tijdelijke huisvesting gevonden. Onder zoekingen over de naaste toekomst zijn gaande. Deze be helzen voornamelijk of, en zo ja hoe, het gebouw renda bel te maken is. Voordat de definitieve beslissing valt, zitten de drie klubs tussen wal en schip. Een lang-lopend huurkontrakt kan de gemeente immers (nog) niet aan bieden, voordat alle zaken op een rijtje zijn gezet. Tot die tijd (naar verwach ting nog een kleine maand) is de tijdelijke basis wel erg smal: huuropzegging kan per dag. Het is echter voorbarig om te stel len, dat de klubs er tóch uitmoeten, is de mening van wethouder Vonk. In een gesprek verklaarde de heer Vonk, dat het kollege juist de smalle basis van het huurkontrakt wil ver breden. Dit in tegenstelling tot de ge ruchten als zou het kollege negatief staan tegenover de tijdelijke verhuur van het voormalig gemeentehuis. „Wat we nu aan het doen zijn is te bekijken wat er aan het gebouw moet worden opgeknapt. Het dak bijvoorbeeld is slecht. Een nieuwe c.v.-installatie moet wellicht. Ramen moeten worden vernieuwd. Een kostenberekening moet uitmaken wat het allemaal gaat kosten, en of er dan nog van een akseptebal huurbe drag gesproken kan worden", aldus de heer Vonk. Er zijn twee mogelijkheden vol gens de wethouder: A, het gebouw de bestemming gegeven van een perma- Positief Trouwens, dat het kollege positief staat tegenover verhuur blijkt vol gens de heer Vonk uit het feit dat toen Chris de Jonge met plannen aan kwam om in het oude gemeentehuis een fitness-centrum te beginnen, dit met medewerking van het gemeente bestuur binnen twee weken voor el kaar was. Het blijkt ook uit het feit, dat er geen makelaar meer aktief is om het gebouw aan de man te bren gen. „Pas als er een gegadigde zichzelf meldt met een paar ton op zak, wordt het een andere zaak. Maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit", is de mening van de wethouder. De ruimte die de firma Geense in gebruik heeft komt binnenkort ook vrij. „Als er een vereniging of klub dringend behoefte heeft aan ruimte en dat elders niet kan vinden, geeft het kollege ook medewerking, om in dit deel van het gebouw te trekken. Een duidelijker voorbeeld van posi tieve benadering kan ik niet geven", waarmee naar zijn smaak de negatie ve geruchten aangaande het kollege voldoende zijn weerlegd. ZIERIKZEE. Met een hartelijke handdruk neemt de voorzitter van het schoolbestuur, de heer C. van Oord afscheid van de vertrekkende direkteur. Er moet kennelijk iets geestigs over de tafel heen zijn gezegd, getuige de lacherige reakties. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot zaterdagavond: Lichte vorst Wolkenvelden en droog; lichte vorst met een minimumtemperatuur van ongeveer min 4 graden en een mid- dagtemperatuur van omstreeks min 1 graad; vrij krachtige oostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 23 febr.: Zondag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: -4 gr. Middagtemp.: 0 gr. Windkracht: zuidoost 5 Maandag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkr.: zuidoost 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 20 febr. Zon op 7.46, onder 18.03 Maan op 6.06, onder 14.15 21 febr. Zon op 7.44, onder 18.05 Maan op 6.48, onder 15.17 22 febr. Zon op 7.42, onder 18.06 Maan op 7.24, onder 16.24 Nieuwe Maan: 23 februari (22.13) HOOG- EN LAAGWATER 20 febr. 21 febr. 22 febr. Hoogwater 0.34 13.19 1.41 14.18 2.25 15.05 Laagwater 6.48 19.23 7.47 20.08 8.26 20.39 Springtij: 26 februari. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 19-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Een hogedrukgebied boven zuid-Skandinavië en de Oostzee blijft ook het komende weekeinde het weer in ons land bepalen. De aan voer van koude lucht vanuit Polen en Duitsland duurt daarom voort. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt ongeveer 4 graden vorst verwacht en ook zaterdag overdag blijft de tem peratuur iets onder het vriespunt. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1