Een kleinigheid vergeten Drama in El Salvador Onzekerheid over komst munitieschip in Eemshaven Lech Walesa Hama zou heel erg zijn Hongerstaker in Europarlement Indianenverhuizing Zeedrama bij New-Foundland De Afrika-reis van de paus Oppassen met Amerikaanse zalm Explosie in woning Gewonde bij overval ZIERIKZLESCHE NIEUWSBODE Donderdag 18 februari 1982 Nr. 230R7 9 GRONINGEN, 17-2. De komst van het reeds onderweg zijnde Amerikaanse munitieschip, de „American Ranger" in de Eemshaven aan de Noordgronin ger kust is onzeker geworden. Het schip zou omstreeks de 19e februari voor de tweede maal in de Eemshaven aanmeren met lading van ongeveer twaalhonderd ton cocventio- nele munitei, bestemd voor het Ame rikaanse leger in Duitsland De havenmeester van de Eemsha ven, de heer K. R. Mast, heeft dinsdag echter aan de verantwoordelijke be windslieden laten weten dat er om streeks de 19e februari naar het zich nu laat aanzien geen mogelijkheid is het schip in de Eemshaven te ontvan gen. Overleg Volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken wordt nu door de politiek verantwoor delijke bewindslieden overleg ge pleegd over hoe verder te handelen. Een mogelijkheid zou misschien zijn het schip door te laten varen naar de haven van het Noordduitse Norden ham. SAN SALVADOR/HAVANA, 17-2. Kegeringsmilitairen hebben de afge lopen weken bij akties 400 inwoners van het dorp Jucuaran in het Zuid oosten gedood. Alle slachtoffers wa ren ongewapend, aldus is dinsdag van officiële Salvadoriaanse zijde vernomen. Eerdere berichten dat in Jucuaran alleen Guerrillastrijders zijn gedood, werden tegengesproken. De zegslieden, die anomien wilden blijven, zeiden dat gevluchte boeren uit Jucuaran hen van de Massa moord op de hoogte hadden gesteld. Een legereenheid van 1500 man voer de de massamoord uit nadat het een aktie in het gebied had voltooid. WARSCHAU/GENEVE/NEW YORK, 17-2. De Poolse regering wil niet met de leider van de vakbond solidariteit Lech Walesa onderhande len zolang hij zich met alle geweld wil laten omringen door zijn adviseurs. Dat heeft de Poolse minister voor vak bondszaken, Stanislaw Ciosek, ge zegd in een vraaggesprek dat dinsdag in de New York times stond. Coisek vertelde dat Walesa „een uit stekende behandeling" krijgt maar ge detineerd blijft zolang de situatie ex plosief is. De minister liet doorsche meren dat staken niet zal worden ver boden, maar slechts als allerlaatste middel mag dienen. Walesa kreeg dinsdag de gelegenheid met de pries ter Henryk Jankowski te spreken. Het zou zijn gegaan om de doop van zijn jongste kind, een dochter. Zij werd een paar weken gelede geboren. Het echt paar Walesa heeft nu zeven kinderen. „Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. Er vertrekt nog deze week een Amerikaanse diplo matieke missie naar Europa met de opdracht de bondgenoten van de Ver enigde Staten ertoe over te halen geen krediet meer te verlenen aan de Sowjet-Unie. MOSKOU. Moskou geeft het mas sale ledenverlies van de Poolse partij toe. Het deed dit in een ongebruike lijk gedetailleerd verslag in het Sowjet-partijblad „Prawda". BONN. Het winnen van olie uit steenkool heeft uit ekonomisch oog punt bezien weinig nut, zo heeft het Westduitse ministerie van weten schappelijk onderzoek maandag la ten weten. De woordvoerder van binnenlandse zaken stelt echter nadrukkelijk dat op dit moment nog absoluut nit kan wor den bevestigd dat van aanlanding in de Eemshaven wordt afgezien. GUATEMALA. Bij Uspantan in het oosten van Guatemala zijn de onthoofde lijken gevonden van 51 dorpelingen, onder wie vrouwen en kinderen. Dit hebben journalisten dinsdag meegedeeld. Over de identi teit van de moordenaars tast men in het duister. NAIROBI. De Oegandese regering heeft het internationale Rode Kruis belet gevangenissen in het land te be zoeken. Voorts heeft zij de organisa tie opdracht gegeven zo spoedig mo gelijk haar aktiviteit te beëindigen. Dit heeft een woordvoerder van het Rode Kruis maandag meegedeeld. VATICAANSTAD. Het Vati caanstad heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor toetreding tot de Vaticaanse wacht. Sollicitanten moe ten langer dan 1,75 meter zijn en moe ten examen doen in religieuze kwesties. Zij moeten praktiserend katholiek zijn. MOSKOU. In Moskou is bekendge maakt dat de eind januari overleden chef-theoreticus van de Sowjetrussi- sche kommunistische partij, Michail Soeslov, geëerd wordt door straten e.d. naar hem te vernoemen. SALISBURY. De politie van Zim babwe heeft invallen gedaan in kan toren van de Zapu-partij van Joshua Nkomo bij een onderzoek naar de be zittingen van de Zapu in het gehele land. Dit heeft een politiewoordvoer der meegedeeld. BERLIJN (D.D.R.). Dominee Rai- ner Eppelmann, initiatiefnemenr van het „Berlijnse appel - vrede stichten zonder wapens", is na twee dagen arrest donderdag in Oost- Berlijn vrijgelaten. PEKING. Volgens het volksdag blad van Peking voelen weinig Chi nese werknemers ervoor uitgeroepen te worden tot „voorbeeld", uit vrees dat zij hun kollega's op de hak wor den genomen. JAKARTA. De overheid van het Indonesische eiland Bali voert een kampagne tegen hand over hand toe nemende naaktloperij van toeristen. SAN SALVADOR. De Amerikaan se senator Claiborne Pell is er zeker van dat de Salvadoriaanse regering verantwoordelijk is voor 70 procent van de moorden in het land en de gu errillastrijders voor de overige 30 procent. BEIROET/DAMASCUS, 17-2. Een man die zich zoon van Maysaloun noemde heeft uit Parijs naar Beiroet opgebeld met een oproep van de Ara bische en Islamitische landen, de opstandelingen die in de Noord- Syrische stad Hama tegen het Syri sche leger vechten te helpen. Hij zei uit naam van de Syrische oppositie groep „Front voor de bevrijding van Syrië" te spreken. Hij sprak Ara bisch met een Syrisch aksent. De man noemde president Hafez Assad en diens aanhang „een bende bloeddorstige tirannen". Hij zei een nauwkeurig en specifiek verslag van de gevechten in Hama gekregen te hebben. Er zouden in de twee weken waarin die nu duren tweeduizend burgers, onder wie 250 kinderen van nog geen tien jaar, zijn gedood, drie duizend mensen zouden zijn gewond en tien moskees zouden zijn vernield, waaronder die van Hoeda, Sjarqiy- ah, Chattab, Dannoech en Afandi. PARIJS. Na negen „reklamevrije" jaren is de in Parijs verschijnende linkse krant „Liberation" voor het eerst verschenen met kommerciële advertenties. STRAATSBURG, 17-2. Voor de tweede maal in korte tijd vindt een hongerstaking plaats in het Europe se parlement. Hield eind vorig jaar de Italiaanse radikaal Marco Panella een hongerstaking uit protest tegen de honger in de wereld, dinsdag kon digde in Straatsburg de Britse socia list Richard Balfe aan dat hij deze week geen voedsel tot zich zal nemen uit protest tegen het beleid van Aya tollah Khomeini in Iran. MANAGUA, 17-2. De Nicaraguaan se autoriteiten hebben een groep van 8500 indianen die naar het grensge bied met Honduras waren gevlucht, gedwongen naar het binnenland te verhuizen. Een regeringswoordvoer der in Managua zei maandag dat het indianen van de Miskito-stam waren die zich aan de rivier de Rio Coco, die de noordoostelijke grens met Hondu ras vormt, hadden gevestigd. Als re den voor de verhuizing werd aange voerd dat de indianen tegen gewa pende agressie uit Honduras moesten worden beschermd. OTTAWA, 17-2. Minstens honderd mensen zijn in een tijdsbestek van 24 uur voor de kust van Newfoundland om het leven gekomen. Eerst ver dween een van 's wereld grootste booreilanden maandag in de golven en in de nacht van maandag op dins dag verging in de nog steeds woeden de zware storm een Sow jet-Russische vrachtschip. Op vier na alle 37 opvarenden van de vrachtvaarder gingen met hun schip ten onder nadat zij hulp van toegeschoten Canadese redders had den afgewezen omdat zij liever op de komst van een ander Russisch schip wilden wachten. Een Deense vracht vaarder kon slechts vier overboord gesprongen Russen redden. LAGOS, 17-2. Paus Johannes Pau- lus II heeft dinsdag, zijn laatste volle dag in Nigeria, gezegd dat veel ont wikkelde landen niet de waardig heid en de soevereiniteit van armere landen erkennen. „Ekonomische superioriteit is geen rechtvaardiging voor politieke, soci ale, kulturele of morele overheer sing", zo beklemtoonde hij. Ten overstaan van het Corps Diplo matique in Nigeria beschuldigde hij de rijke landen ervan bezorgder te zijn om inflatie en militaire veilig heid dan om de ontwikkeling van misdeelde naties. De Paus benadruk te verder tijdens een mis met arbei ders dat ze niet al te gauw moeten gaan staken, omdat dit vaak „veel lijden" zou veroorzaken. KORTE BERICHTEN urr HET BINNENLAND DORDRECHT. Er moet spoedig worden overgegaan tot het afsluiten van een deel van de bodem in de Mer- wedepolder bij Dordrecht. Bij in elk geval zestien woningen in de wijk De Staart moet de grond worden afge dekt. Dit schrijft het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) in een advies aan gedeputeerde staten van Zuid-Holland. DEN HAAG. Minister Van Keme- nade van onderwijs en wetenschap pen en de medische specialisten van het ziekenhuis Sint Annadal in Maastricht hebben een akkoord be reikt over de hoogte van de afkoop sommen van de partikuliere praktij ken. Hiermee is een bedrag van 6,3 miljoen gulden gemoeid. AMSTERDAM. Zoals eigenlijk al werd verwacht gaat het bezoek van een internationale vakbondsdelega tie onder leiding van F.N.V.-voor zitter Wim Kok aan Polen niet door. AMSTERDAM. Uit een kamer van een hotel aan het Dijsselhofplant- soen in Amsterdam zijn zes koffers met sieraden ter waarde van 330.000 gulden gestolen. Dit heeft een woord voerder van de Amsterdamse politie dinsdagmorgen meegedeeld. DEN HAAG. Amnesty Internatio nal is in de gehele wereld een aktie begonnen om de autoriteiten in de Verenigde Staten ertoe te bewegen de doodstraf af te schaffen. DEN HAAG. Minister Terlouw (van ekonomische zaken) is n i e t be reid steun te verlenen aan de grote transformatorenfabriek (Smit Trans formatoren) in Nijmegen voor de voortzetting van het bedrijf. UTRECHT. 17-2. Het ministerie van volksgezondheid heeft dinsdag gewaarschuwd, geen zalm te eten uit Amerikaanse blikjes met een inhoud van 210 of 220 gram. Aanleiding voor deze waarschuwing is een internatio naal onderzoek dat is ingesteld nadat begin februari twee mensen in België door voedselvergiftiging (botulisme) werden getroffen na het konsumeren van John West-zalm uit blik. Een van hen is overleden. AMSTERDAM. Twee mannen met bivakmutsen op hebben een gewa pende overval gepleegd op een groot handel aan de Industrieweg in Rot terdam. De buit bedraagt een ton, al dus de politie dinsdag. AMSTERDAM. De twee broers, C. van L. (31) en J. van L. (21), die wer den aangehouden omdat de politie vermoedde dat ze iets uitstaande hadden met de brand in de Ben- tinckstraat in Amsterdam zijn vrij gelaten. EINDHOVEN. De Eindhovense ge meentepolitie heeft G. C. uit Tilburg aangehouden. De man ontsnapte elf maanden geleden uit Esserhem, een strafinrichting in Veenhuizen. GRONINGEN. Een dertigtal boe ren uit het Zuidlaarderveen heeft in een gezamenlijke brief aan het wa terleidingbedrijf voor de provincie Groningen, de N.V. Waprog, opnieuw aangedrongen op het uitbetalen van een schadevergoeding als gevolg van waterwinning. GRONINGEN. Aktievoerders in Groningen willen op woensdagavond 24 februari opnieuw een geweldloze blokkade organiseren, gericht tegen de Amerikaanse munitietransporten vanuit de Eemshaven naar West- Duitsland. GRONINGEN. Kommissaris van de koningin in Groningen, Vonhoff, heeft het kabinet gesuggereerd aard gaswinsten te besteden aan investe ringen in een kolenvergassing- sinstallatie bij de Eemshaven. DEN HAAG. De opbrengsten van het openbaar vervoer zijn vorig jaar 50 miljoen gulden achtergebleven. Het zwart- en grijsrijden neemt toe en dat kwaad moet worden inge damd. DEN HAAG. Om de impasse op dit gebied te doorbreken moeten in ons land energiebesparingsunies worden opgericht. Het startkapitaal van de ze unies zou moeten komen van het rijk en de energieproduktiebedrij- ven. DEN HAAG. Premier Francisci Pinto Balsemao van Portugal brengt op 24 en 25 februari een bezoek aan Nederland, aldus heeft de woord voerder van het ministerie van bui tenlandse zaken in Den Haag dins dag meegedeeld. DEN HAAG. Alle kinderen van 12 tot 14 jaar dienen twee jaar lang ten minste twee uur per week het nieuwe vak algemene technieken te volgen. Dit heeft de Stichting voor Leerpla nontwikkeling (S.L.O.) in Enschede aanbevolen in een advies. DEN HAAG. De ministers Van der Stee (financiën) en Terlouw (ekono mische zaken) vinden de wet op de in vesteringsrekening (WIR) effektie- ver dan een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting als middel om de investeringen te stimu leren. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft de PSP-motie tegen de aanlan ding, het lossen en het transport van Amerikaanse munitie in en door ons land verworpen. DEN HAAG. P.v.d.A. en C.D.A. zijn van mening dat aan het ver woestende van de muskusrat alleen een halt kan worden toegeroepen als er meer vangers worden aangesteld. UTRECHT. Bij de Utrechtse ge meentepolitie worden de komende weken acht zogenaamde „off-the- road"-motoren in gebruik genomen, die in de stad voor surveillancewerk zullen worden ingezet. De 250 cc gro te terreinmotorfietsen zijn aange schaft ter vervanging van de 50 cc motorfietsjes, die te licht zijn bevon den. DEN HAAG. De frakties van V.V.D. en C.D.A. in de Tweede Ka mer zijn van oordeel dat Zestienho ven als luchthaven voor Rotterdam behouden dient te blijven. DEN HAAG. De kleine linkse frak ties (P.P.R., P.S.P. en C.P.N.) in de Tweede Kamer hebben zich uit gesproken tegen de defensiebegro ting voor dit jaar. 77 Ik weet nu, dat hij wraakzuchtig is, want bij oom Bart heeft hij me in alle kleuren zwart geschilderd. Inplaats van een redelijke kans te geven bij hem werk te krijgen. Dus maar geen enkel risico nemen. Als Gerda komt, moet ze maar aanbellen. Naar het noodlot helpt Gerda en haar vader een handje, als het die dag toe slaat De achterburen, maar in het bij zonder de kinderen zijn er de oorzaak van, dat er in het leven van Joop Stee man plotseling een radicale verande ring komt En niet bepaald ten zijne gunste. De man zit de hele dag in huis en rookt drinkt koffie en als hij trek krijgt eet hij wat Tegen de avond is hij in de keuken bezig wat warms voor zich klaar te maken en heeft daarbij de deur opengezet omdat het tamelijk zacht weer is. Terwijl hij bezig is, hoort hij het gebruikelijke gejoel van de Wervelmannetjes, daar is hij al aan gewend. Ook het vuil, dat weer achter in de tuin ligt Er zijn op 't ogenblik wel ernstiger zaken om aan te denken, want met het verstrijken van de uren daalt evenredig de hoop, dat Gerda nog voor donker thuis zal zijn. Maar als hij in de keuken aan het werk is, ziet blijkbaar een der kinderen hem, want opeens hangen er zes, zeven over de schutting en in koor klinkt het scheld- woord.„Inbreker! hé, vuile inbreker" Het is verder stil in wijde omgeving, dus het geschreeuw van de kinderen is duidelijk tehoren. Joop wordt rood van woede, maar hij weet zich te beheersen. Hij draait het gas wat lager en loopt rustig de tuim in. De jongens schelden Wat biedt de BEELDBUIS? VRIJDAG 19 FEBRUARI NED. 1: Berend Boudewijn presen teert weer de BB show. De opbrengst van deze aflevering komt ten goede aan Marlies Breeuwsma. In Galacti- ca wordt kapitein Apollo ontvoerd door een vreemdeling, die hem mee- vroert naar een planeet, die veel op de aarde lijkt. In Yes Minister ligt James Hacker weer eens in de clinch met Sir Humprhey Appleby. Reden van de twist is een bouwobjekt in Midden-Engeland. Na het gesprek met minister-president Van Agt brengt het IKON vanuit de krakeling een diskussieprogramma over de anti-diskriminatiewet. NED 2: Het groene monster De Hulk beleeft vanavond weer een nieuw avontuur. Wie is wie is de titel van het blijspel dat de planken ge bracht wordt door Hugo Metsers en Pleuni Touw. Ze spelen hierin een echtpaar dat hun huwelijk op de klippen ziet lopen. Na A ktua tv en de aflevering van Soap volgt de halve finale en de finale van WCT ten nistoernooi. VRIJDAG 19 FEBRUARI NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven18.28 Open schoolt.; 18.58 Nieuws; 19.00 Tweetie; 19.10 De BB-show; 20.15 Ga- lacktica; 21.00 Yes minister; 21.37 Journaal; 2L55 Praten met de minis ter-president; 22.05 Vrijheid en vrij heid; 23.40 Nieuws. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 Wie is wie; 22.10 TROS Aktua; 22.55 Soap; 23.20 Tennis; 00.15 Nieuws. DEN HAAG. De Tweede Kamer wijst opslag van chemische wapens in Nederland en gebruik van zulke wapens door Nederlandse troepen af. UTRECHT. De Nationale Zieken huisraad heeft er in een brief aan mi nister Gardeniers (volksgezondheid) op aangedrongen de ombuigingsope ratie in de gezondheidszorg onge daan te maken. Via deze operatie moet 125 miljoen gulden worden be zuinigd. Er zijn 2.480 arbeidsplaatsen mee gemoeid. DEN HAAG. De omzet in de detail handel is in november 1981 met zes procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 1980. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek. HAREN, 17-2. Bij een gasexplosie in haar woning is de 50-jarige me vrouw F. S. uit Haren ernstig ge wond geraakt. Er was gas het huis in gestroomd door een lekkende gas kraan. Een zoon van de vrouw had ev en voor de explosie de gaskraan al dichtgedraaid toen hij een gaslucht rook. Er bleek echter al zoveel gas in het huis aanwezig te zijn, dat toen er een lucifer werd afgestreken het gas explodeerde. WIERDEN, 17-2. Bij een overval in Wierden is een pompbediende ge wond geraakt. Hij werd overvallen door twee mannen die bivakmutsen droegen. Een van hen heeft de pomp bediende met een mes in het boven been gestoken. De twee overvallers namen de kas met de dagopbrengst van de benzinepomp mee. De om vang van de buit is nog niet bekend. Zij vluchtten te voet en zijn nog niet gevonden, zo deelde de rijkspolitie mee. nog altijd, dat kan hij hem niet verbie den, al kan hij naar de politie gaan en een aanklacht indienen wegens bele diging. Maar hij kan wel eisen, dat ze van mijn schutting af gaan, want die staat op zijn grond. De jongens joelen: „Daar komt-ie an... Pas op, gaat-ie misschien bij ons inbreken..." Joop verbijt zich. Best mogelijk, dat de ogen van de buren nu op hem gericht zijn. Maar hij loopt verder, tot om de schutting heem naar de achterkant Dit hebben de jongens niet verwacht, want het duurt een op twee sekonden voor ze zich realiseren, dat hij er inder daad omheen gelopen is. Ze laten zich vallen en proberen weg te rennen,naar de veilige haven: hun eigen erf. dat lukt ze op één na: een jongen van een jaar op dertien. Joop grijpt hem beet en schudt de jongen door elkaar „Voor de laatste maak jullie blijven van mijn schutting af." Hij wijst op de platgetrapte grond, waar nog wat zielige resten van wat eens de haag was, zichtbaar zijn. „Daar is de grens tussen jullie erf en mijn grond begrepen?" De jongen blijkt helemaal niet bang te zijn. Hij geeft geen antwoord of het zou zijn, dat dit als zijn antwoordt beschouwd kan worden: hij spuugt de man van vlakbij in het gezicht Joop Steeman in één ongenblik zo verbluft, dat hij de jongen loslaat Deze probeert van de geboden kans gebruik te maken en wil snel weglopen. Maar op hetzelfde ogenblik schiet de zware vuist van de man uit en velt de jongen. Die door de klap en de schok met zijn Zondag 21 februari, 20.55 uur, Ne derland 1: „De Nachttocht". Cees Heijne speelt de 12-jarige Thomas. ZATERDAG 20 FEBRUARI NED. 1: De avond na het nieuws wordt door de AVRO ingeluid met de Wiekentkwis, waarin bruidsparen en a.s. bruidsparen weer mooie prijzen in de wacht proberen te slepen. Als gast zal tevens aanwezig zijn Lenny Kuhr. In How the west was won mar chandeert een ambtenaar van het ka daster met het eigendomsrecht om zodoende de kreek, tot nog toe in het bezit van de Macahans in handen te spelen van Deek Peasley. Uiteraard neemt Zeb Macahan dat nietDe komst van Josh brengt nog meer le ven in de brouwerij. Na het Journaal van half tien volgt nog een aflevering van de comedyreeks Kitsch en an tiek, waarin druk aan de voorberei dingen gewerkt wordt van de nade rende trouwdag van Lyn en David. Om vijf voor half twaalf tenslotte het laatste nieuws, gevolgd door het Nieuws voor doven. NED. 2: Voordat De lieverdjes van Grange Hill van zich doen spreken kan eerst nog gekeken worden naar Paspoort, bestemd voor de Marokka nen in ons land, naar Sesamstraat voor de kleintjes en Toeristische Tips. De lieve jeugd van Grange Hill heeft zich met huid en haar in de voorbereidingen gestort van de uit te voeren schoolmusical. Op het laatste nippertje dreigt er toch nog roet in het eten gegooid te worden. In Op verzoek wordt dit keer speciale aan dacht besteed aan zondagsschoollie deren uit het verleden. Solistische medewerking aan dit programma verlenen de fluitiste Marieke Linde man en de organist Dirk Out. De zang wordt verzorgd door de Advent- zangertjes, het interkerkelijk jeugd koor Cantate Domino, een zanggroep o.l.v. Kees Deenik en het barok- ensemble Caprice. Het journaal van acht uur wordt gevolgd door de slota flevering van Rebel voor de vrijheid. ZATERDAG 20 FEBRUARI NED. 1: 10.30 Frysk; 10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.33 Charlie Brown; 15.58 Zomer aan de Zuidpool; 16.24 Scooby Scrappy Doo; 16.49 Captain Cave man; 17.00 De film van ome Willem; 18.20 Nieuws voor doven; 21.37 Jour naal; 21.55 Sportpanorama; 22.55 Kitsch en Antiek; 23.25 Nieuws; 23.30 Nieuws voor doven. NED. 2: 12.10 100 jaar schaatsen; 12.25 Studio Sport; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat18.50 Toeristische tips; 18.59 De lieverdjes van Grange Hill; 19.20 Op verzoek; 20.00 Jour naal; 20.27 Rebel voor de vrijheid; 21.20 Showroom; 22.20 Hier en nu; 23.00 Studio Sport; 23.25 Tot besluit; 23.40 Nieuws. DEN HAAG. Bij de raden van ar beid in ons land stonden de telefoons roodgloeiend en was het aan de ba lies drukker dan anders nadat de VARA-televisie maandagavond on juiste feiten over kinderbijslag had uitgezonden. Door HENK VAN HEESWIJK hoofd tegen de scherpe rand van een der betonnen steunpalen terecht komt en een zucht slakend op de grond valt Waar hij bewegingloos blijft liggen. Terwijl bloed gaat vloeien uit een ga pende wond aan het hoofd. Automatisch haalt de man een zak doek te voorschijn en probeert het bloed te stelpen. De andere kinderen, die dit alles hebben gezien, gillen nu van ontzetting Eén van hen loopt naar binnen en schreeuwt „Die vent heeft Jaap tegen de muur geslagen; hij ligt te bloeie..." Even staat Joop wezenloos te kijken. Dan realiseert hij zich: een dokter! Er moet een dokter komen! Dit is erg Dit heeft hij niet gewild! Een der kinderen komt schoorvoetend dichterbij. Joop reikt hem de halfbebloede zakdoek en zegt „hou' dat op die wond! Ik bel een dokter..." De dichtsbijzijnde arts blijkt niet thuis te zijn. Joop raakt bijna in paniek en rent naar buiten, naar zijn wagen. Rijdt er mee naar de Bredelaan en stopt voor de woning van Wervelman. Als hij aan de achterkant van het huis komt blijkt de hele familie er te zijn. „vlug!" zegt nij, „dan breng ik hem naar het ziekenhuis, voor hij doodbloedt! Doet er wat omheen! Des- Voods een stuk laken! Doe wat!" Wervelman ziet nu ook de ernst van de toestand in en vergeet even, dat deze man schuldig is aan het gebeurde. Behulpzame handen dragen de jongen naar de auto. (wordt vervolgt) Z1ERIKZEE. De formatie Social Securitytreedt zaterdagavond op in jeugdsoos Brogum. 0 0 0 00

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9