Skol Boys II na 5-1 verlies behoorlijk in de problemen G. J. van de Klooster wordt nieuwe voorzitter RTC Schouwen-Duiveland Simon Blom naar zesde plaats in Vlissingen Mevo'80 heren ontmoeten bekerwinnaar vorig jaar Jeugdteam Scaldina ook te sterk voor Kerkwerve Tijdens jaarvergadering Zierikzeese Bridge Club Schaakvereniging „Zierikzee" Kampioenschap BC Zierikzee Galgencross Klubrekord bij kogelstoten voor Jacolies van Gastel Zaalvoetbal Programma basketball Programma zaalkorfbal Volleybal Tafeltennis Oefenwedstrijden VV Zierikzee Van Tiggelhoven tekent bij 6 RENESSE, 16-2. De Rijwiel Toer Club „Schouwen- Duiveland" hield dinsdagavond in restaurant „De Wig" te Renesse haar algemene jaarvergadering waarvoor van de zijde der leden uitstekende belangstelling bestond. Met voldoening konstateerde de voorzitter de heer L. Deij dan ook, dat hij min of meer was verrast door het aantal aanwezige leden gezien de geringe opkomst welke er bij de meeste verenigingen valt te konstateren. In zijn openingswoord liet hij het wel en wee van de vereniging in het afgelopen jaar de revue passeren. Naast een aantal klubritten werden er in 1981 weer vier toertochten door de vereniging onder auspiciën van de N.R.T.U. georganiseerd welke alle een goed verloop hadden. Dank bracht de voorzitter aan de mensen die hieraan hun medewer king hadden verleend zoals de men sen die de ritten hadden uitgezet, de voor- en achterrijders en in het bijk- zonder de firma Dijkman welke me dewering had verleend met het be schikbaar stellen van een volgwa- gen. Door een aantal leden werd met sukses deelgenomen aan toertochten welke door zusterverenigingen wer den georganiseerd. Door een zestal leden werd ook deelgenomen aan de Ster van het Zuiden, een tweedaagse toertocht over goed 400 km met als overnach tingsplaats Kerkrade. Voor de eerste keer werd in 1981 een avonddriedaagse georganiseerd met startplaatsen in verschillende kernen van de regio, welke goed geslaagd mag worden genoemd. Bijzonder geslaagd was ook het weekend dat door een groep leden werd doorgebracht in het Limburgse Bemelen van waaruit de Mergellan droute door de Limburgse heuvels werd gereden. Verjonging Het aantal leden is rond de 60. Een aantal ouderen zegden hun lidmaat schap op maar hiervoor kwamen een aantal jongeren in de plaats. De heer J. Witte maakte hierna het De uitslag van de 11e kompetitie avond van de Zierikzeese Bridge Club is: Groep I: 1. echtp. V. d. Berg 137 pnt.; 2. heren Blonck-v. d. Hengstum 130 pnt.; 3. heren Nolet-Teerlink 117 pnt.; 4. echtp. Kloet 113 pnt.; 5. heren V. d. Mark-de Wit 112 pnt.; 6. dames Does-Hendriksen 109 pnt; 7. echtp. Pomper 100 pnt.; 8. dames Goedhart- Nolet en heren Besamusca-Meulstee 91 pnt.; 10. heren Hendrikse-v. d. Post 80 pnt. (108 is 50%). Groep II: 1. dames Kops-Tuinman 105 pnt; 2. dames Born-Sluijter 102 pnt.; 3. dames V. d. Valk-v. d. Zande 91 pnt.; 4. mevr. Heuser-heer Boot 84 pnt.; 5. dames Geluk-v. d. Zande 83 pnt.; 6. dames Becu-v. d. Post 81 pnt.; 7. dames De Graag-Schiettekatte 66 pnt.; 8. dames Haas-Melieste 60 pnt. (84 is 50%). Groep III: NZ-lijn: 1. dames Eekman-van Geesbergen 141 pnt.; 2. echtp. Verschoore 136 pnt.; 3. heren Eekman-v. Geesbergen 135 pnt.; 4. heren Timmer-Turel 114 pnt.; 5. her en Hommersen-Viergever 105 pnt.; 6. mevr. V. d. Berg-heer de Vries 89 pnt. OW-lijn: 1. heren Pos-Schot 141 pnt.; 2. dames V. Oeveren-Tennekes 119 pnt.; 3. echtp. Schults 118 pnt.; 4. dames Hoets-Weber 117 pnt.; 5. da mes V. d. Duijn-v. Kooten 114 pnt.; 6. Dames Gaanderse-Klompe 108 pnt. (120 is 50%). Donderdag 11 februari moest het tweede team van Zierikzee hun vijf de kompetitiewedstrijd spelen tegen Koudekerke II. Slechts 6 spelers wa ren er die avond beschikbaar. De zes dapperen stonden voor de taak het sterke Koudekerke II van een over winning af te houden. Bijna was het gelukt maar uiteindelijk moest Zie rikzee II toch met één punt verschil het onderspit delven. De gedetailleerde uitslag was als volgt: A. Stoffer-geen tegenstander 1-0 (regl.); S. Joziasse-geen tegenstan der 1-0 (regl.); P. Boone-J. van Loon 0-1; J. Bosch-P. Bouwens Vz-Vz] F. Stringer-J. Hoogstraté 0-1; L. Boone- J. Bom 0-1; S. van Keulen-C. van El- dik 1-0; A. v. d. Heyden-H. Timmer mans 1-0. Totale uitslag: 4Vz-3'/z. De uitslag van de wedstrijd De Zwarte Dame II (Kruiningen) tegen Zierikzee II is inmiddels bekend. Het werd een moeizaam bevochten over winning voor Zierikzee. Liefst 3 par tijen werden afgebroken en pas veel later was men in de gelegenheid deze verder uit te spelen. Slechts met een half punt verschil werd gewonnen. J. Janse-J. van Loon 0-1; Ph. Meyaard-J. M. C. Zwarts Vi-Vi; W. van Stel-J. Bom 1-0; J. W. Hasman-J. Hoogstraté 1-0; L. Poley-J. Verkerk 0-1; M. van Gastel-P. Bouwens 0-1; N. Frydhoff-C. van Eldik 1-0; W. Krijnsen-M. Feleus 0-1. Totale uit slag: Maandag, 15 februari jl.werden in de 22ste ronde van de huishoudelijke kompetitie 11 partijen gespeeld. De uitslagen: J. J. v. d. Ende-R. v. d. Veken Vi-Vi) R. Moerman-M. M. Krijger 0-1; A. M. v. d. Westen-H. Uil 0-1; A. J. Scheele-J. M. C. Zwarts 1-0; P. M. Bouwens-H. C. Jukkenekke 1-0 (na arb.); J. J. Hoogstrate-J. L. Bom 0-1; L. Oosse-J. Verkerk 1-0; C. van Eldik-P. Wiebols 0-1; H. L. H. Timmermans-A. Louws 0-1; C. P. Polderman-H. van Rossum 1-0; B. S. Spiegels-A. Waaijers 1-0. programma bekend van de officiële tochten welke er dit jaar zullen wor den gereden. Gestart wordt hiermee op 18 april met de Schouwen-Duive- land-route met als startplaats Drei- schor. Op 16 mei zal de Grevelingen- tocht plaatsvinden met als starts plaats Renesse, gevolgd door de 2- Provinciëntocht op 13 juni met als startplaats Zierikzee. Ten slotte zal op 29 augustus de Dorpentocht wor den verreden met als startplaats Dreischor. Al deze vier tochten zijn toertoch ten welke met voorrijders zullen worden verreden en waarbij een ge middelde snelheid van tussen de 22 tot 25 km. zal worden aangehouden. Als nadere toelichting op dit pro gramma deelde de heer Witte nog mee, dat van de 3-provinciëntocht is afgestapt daar er weinig afwisseling in het landschap is. Gekozen is' nu voor een 2- provinciëntocht, Zeeland en Noord- Brabant, welke nu ondermeer zal gaan over Hoogerheide en door de Wouwse Plantage. De afstand van 150 km. zal worden gehandhaafd. Verder ligt het in de bedoeling dat er ook dit jaar weer een avonddrie daagse voor het zomerseizoen zal worden georganiseerd over afstan den van 25 en 60 km. Getracht zal worden hierbij een aantal nieuwe startplaatsen aan te trekken. Ook dit jaar zal er weer een fietsweekend in Zuid-Limburg wor den doorgebracht, waarschijnlijk in de eerste helft van mei. In plaats van op zondag, zoals vo rig jaar, zal nu op zaterdag de Mer gelland route worden gereden. Van de toerklub Vlissingen was een schrijven ontvangen om geza menlijk deel te nemen aan de klassie ker Luik-Bastenaken-Luik welke op le Pinksterdag zal worden verreden. Een dezer dagen zal er een bespre king plaats vinden tussen een bestuursdelegatie van beide vereni gingen om de mogelijkheid hiertoe onder ogen te zien. In de eerste helft van maart, in ie der geval voor 14 maart, zal aan de le den het programma worden ver strekt van de vereniging, met daarop de klubritten, het grote tourboek van de N.R.T.U., de nieuwe ingevoerde, fietskaart (het bewijs dat men verze kerd is) en het touïboëkje waarin men de toertochten waaraan men deelneemt inschrijft. Trainingsritten Vanuit de vergadering werd het voorstel gelanceerd, om in het voor seizoen een aanvang te maken met de trainingsritten op de woensdaga vond met als vertrekpunten Zierik zee en de Westhoek. Gedacht werd aan ritjes over 25 tot 30 km., waaraan, om hen te stimule ren, ook door niet-leden kan worden deelgenomen. Het bestuur vond een en ander zeker het proberen waard en zal deze ritjes in het voorjaarpro gramma opnemen. Op 14 maart zal het seizoen officieel worden geopend met een sterrit naar Goes waar men zich kan melden tussen 10.00 en 12.00 uur in „De Stad Goes" op de Grote Markt. Een uitnodiging werd ontvangen van de toerklub te Koudekerke om op zaterdag 27 maart deel te nemen aan een toertocht over 60 km. met voorrijders waarbij een gemiddelde snelheid van 22 km. zal worden aan gehouden. Door de penningmeester, de heer C. J. Braai werd vervolgens het finan cieel verslag uitgebracht over het af gelopen boekjaar dat met een batig saldo kan worden afgesloten. Door de financiële kommissie waren de be scheiden in orde bevonden. Onder dankzegging voor zijn stipte beheer door de voorzitter werd de heer Braai decharge verleend. In plaats van het aftredende lid de heer P. Saman werd de heer F. Slager tot lid van de financiële kommissie benoemd. In plaats van de heren L. Deij en J. Steenland, aftredend en niet herkies baar, werden de heren P. Jonker en A. Wurth tot bestuurslid benoemd. Het periodiek aftredende bestuurslid de heer C. J. Braai werd herbenoemd. De waarnemend voor zitter de heer J. Witte sprak een woord van dank tot de heer Deij voor de wijze waarop hij in deze beginpe riode leiding aan de vereniging heeft gegeven Hoewel de medebestuursleden het jammer vinden dat hij zijn funktie ter beschikking heeft gesteld heeft men er toch alle begrip voor dat hij met het bereiken van de 70-jarige leeftijd deze post aan een jongere kracht wil overdoen. Op voorstel van het bestuur werd overgegaan de heer Deij te benoemen als ere-lid van de vereniging. De heer Deij, „hier had ik niet op gerekend", zei, dat bij het nemen van zijn besluit de leeftijd de belan grijkste rol heeft gespeeld. Het fiet sen wil hij er echter nog niet aan ge ven en straks is hij weer vast van plan om tussen de wielen in de klub- en officiële ritten zijn plan te trek ken. Voorzitter In plaats van de heer Deij werd de heer G. J. van der Klooster als voor zitter benoemd. Bij de rondvraag werd het plan ge opperd om in september 1983, als de vereniging haar le lustrum gaat vie ren, hier extra aandacht aan te schen ken door middel van b.v. een sterrit naar Zierikzee waarvoor dan een aantal zusterverenigingen in klub- verband zouden kunnen worden uit genodigd. Naar aanleiding van een desbetref fende vraag werd toegezegd, dat wanneer er een aantal leden aan een toertocht elders gaan deelnemen zij in de gelegenheid zijn reservewielen van de vereniging hier naar toe mee te nemen. Aandacht zal worden geschonken aan een aantal toertochten welke door verenigingen welke bij de K.N.W.U. zijn aangesloten in Zee land worden georganiseerd. Met allen een goed fietsseizoen met veel mooi weer toe te wensen sloot voorzitter Deij deze geanimeerde vergadering af. VLISSINGEN, 15-2. Simon Blom, juist terug van wintersportvakantie, heeft een goede zesde plaats behaald in de tiende Galgecross, die werd georgani seerd door Marathon in Vlissingen. Winnaar werd met veel overmacht Dynamo '70 atleet John Vermeule, die zonder problemen op de Zeeuwse crosstitel 1982 afstevent bij de heren. Vermeule voltooide de bijna tien kilometer in 27.44,1. Op de tweede plaats op byna veertig sekonden werd Jan de Bart genoteerd, terwijl John Breel als derde over de meet kwam. Van de Delta Sporters legde Adrie Hollaar beslag op de veertiende plaats, terwijl Herman Padmos als vijftiende binnen liep. Rine van Dijke werd der tigste, waarmee hij Kees Groen nog net voor moest laten gaan. Als 32e kwam Martien Moermond binnen en Adrie Gerards werd 36e. Jos Geluk 46e, Johan van de Hoek 51e, Hans van Elzelingen 52e, Wim Schot 57e en Kees Kooman 64e, Bij de veteranen gingde zege bijna tradioneel naar Frans Krijnsen. Delta Sporter Krijn de Oude werd hier zesde en Jan Kloet zevende. Bij de A-jongens eindigde Ad Cool- bergen op een vierde plaats net achter Kees Jonker, die derde werd. Bij de B- jongens werd Frits Bolle opnieuw win naar. Delta Sporter Robert Begemann werd hier derde, John Teuthof zesde en Jan Konijnenburg zestiende. Bij de A-meisjes klasseerde Marjo lein Hartog zich voortreffelijk als vierde en Cora den Boer werd vijfde. Bij de dames werd Inge den Boer vijfde. Bij de B-meisjes eindigde Margreet den Boer als zesde en Fre- derike van Veeren als negende. ZUIDLAREN, 15-2. Tijdens de na tionale indoorkampioenschappen voor A- en B-junioren heeft Jacolies van Gastel van AV Delta Sport een nieuw klubrekord gevestigd op het onderdeel kogelstoten, hetgeen na tuurlijk ook een nieuw persoonlijk rekord betekent. Met een beste stoot met de kogel van 12.04 meter eindigde zij in Zuid laren op de vierde plaats. Kampioene werd Debbie Dunant van AV Edam met een stoot over 14,41 meter. Ange- ZIERIKZEE, 17-2. Door een zware 5-1 nederlaag tegen Toren Boys en het 2-2 gelijke spel van SKNWK op Skol Boys I zijn de reservers van Skol Boys plot seling in ernstige degradatiezorgen geraakt. Met nog twee wedstrijden te spe len heeft de bekerfinalist van een paar weken terug een punt achterstand op Toren Boys en SKNWK. Voor Bijmakelaardij viel woensdagavond definitief het doek, omdat de ploeg, die zelf niet binnen de lijnen kwam, niet meer bo ven de fatale streep kan komen in de ene wedstrijd die zij nog moeten spelen. In de laatste twee ronden, waarin Toren Boys, SKNWK en de reserves van Skol Boys moeten gaan uitma ken wie Bijmakelaardij gaat verge zellen naar de tweede klas moet Skol Boys II het nog opnemen tegen kam pioen Country Club en de waar schijnlijke nummer twee uit de eind klassering Sporthuis ZZ, een niet ge ringe opgave dus. Toren Boys krijgt nog te maken met de FC Kerkwerve en Skol Boys I en SKNWK heeft zo op het oog het gemakkelijkste pro gramma met ontmoetingen tegen de FC Kerkwerve en degradant Bijma kelaardij. CountryClub 14 13 1 0 67-22 27 Mevo 14 9 3 2 60-38 21 Sporthuis ZZ 14 9 3 2 52-34 21 Skol Boys I 15 9 3 3 44-33 21 FC Kerkwerve 14 4 3 7 24-30 11 Toren Boys 14 3 2 9 31-49 8 SKNWK 14 1 6 7 23-48 8 Skol Boys II 14 2 3 9 30-49 7 Bijmakelaardij 15 2 1 12 27-56 5 Na een paar mindere resultaten heeft De Steeg zich in de tweede klas toch weer hersteld. Brogum, een ploeg met nog opvallend weinig ver- liespunten, werd door De Steeg met 0-3 aan de zegekar gebonden, waar door De Steeg de leiding opnieuw kon overnemen van Bruse Boys. De reserves van Country Club zorg den voor een aardige surprise door met 3-2 te winnen van ZZ'72. Hier door zijn wat de degradatie betreft ook in de tweede klas nagenoeg de beslissingen gevallen. Mevo is met nog steeds nul punten al een paar we ken zeker van de stap terug, maar ook voor Bijmakelaardij II zijn de problemen na de winst van Country Club II nagenoeg onoverkomelijk. De Steeg Bruse Boys Stella Boys ZZ'72 Brogum 12 9 1 2 41-21 19 12 8 2 2 56-26 18 11 7 3 1 51-23 17 11 6 0 5 35-29 12 10 4 3 3 23-19 11 Dreischor 9 9 0 0 42-11 18 Die Gouwe 10 7 2 1 37-23 16 Vv Oosterschelde 11 6 2 3 39-26 14 Zeelandia 10 5 2 3 29-23 12 Brogum II 11 4 2 5 34-41 10 Stella Boys II 11 3 2 6 19-40 8 Renesse 10 2 2 6 28-27 6 ZZ'72 II 10 2 1 7 21-41 5 SVOWK II 10 1 1 8 17-34 3 De overige uitslagen: Meisjes-D: 17. Iiselore Groeneveld; 23. Mascha Ge- leynse; 39. Sandra Schimmelpennink; Jongens-D: 27. Mark van de Riet; Meis jes-C: 13. Jeska Doeswijk; Meisjes- pupillen-A: 3. Isabelle Hamel; 6. Wen dy Hartog; 10. Lidewey Vleugel; Jon- gens-pupillen-A: 33 Serge Schot; Jon- geris-pupillen-B: 2. Ralph Koper; 4. Rogier Izebout like Bijl van Sagitta Amsterdam en Mirjam van Bremen van AVR Rot terdam werden zilveren en bronzen winnares. Tijdens een van de bij nummers op deze juniorekampioenschappen vol tooide Kees Verkerk een 800 meter in 1.58,9, waarmee hij in een veld van 50 deelnemers de achtste tijd liet af drukken. De zege ging naar Klaas Lok. Vrijdag 19 februari: Dames 2: Val- kenisse 4-Mevo'80, Vlissingen. Meis jesjunioren: Smokkelhoek-Mevo'80, Kapelle. Zaterdag 20 februari: Sporthal On derdak. Heren: Mevo'80-Wooden Shoe, 19.00 uur. Jongensjunioren: Mevo'80-Voorwaarts, 19.00 uur. Zaterdag 20 februari Sporthal Onderdak 4e klasse B: All Ready Ill-Olympia III, 13.50. 5e klasse A: SKNWK-KVK, 14.50. Adspiranten: 3e klasse B: All Rea dy AlII-Volharding AI, 13.00. ZIERIKZEE, 16-2. Na het eerste en het derde team van de Zierikzeese badmin- tonklub is nu ook het vijfde team kampioen geworden in zijn klasse, zodat de BC Zierikzee terug kan zien op een bijzonder suksesvolle kompetitie. Het vijfde team eindigde in punten gelijk met Back Hand, maar had een beter partijsaldo dan de naaste opponent, zodat Aljo Klumper, Annemieke Elmen- dorp, Rob van 't Loo, Gerard Boekholt en Krijn van Baarle niet op de foto het kampioenschap binnenhaalden. ZIERIKZEE, 18-2. Het eerste herenteam van volleybalvereniging Mevo '80 moet het aanstaande zatermiddag in de voorronde om de distriktsvolleybalbe- ker opnemen tegen het zeer sterke Sliedrecht Sport, Alle overige Mevo '80 teams komen die dag niet in aktie, zodat in sporthal Onderdak het hoofdveld kan worden ingericht en het publiek voor een keer gebruik kan maken van de tribunes bij een volleybalwedstrijd. Ongetwijfeld lijkt het zo op het oog zeer de moeite waard voor de volley- ballliefhebbers om eens een kijkje te komen nemen bij deze wedstrijd, waarbij Mevo '80 Sliedrecht Sport moet gaan bekampen. Sliedrecht Sport werd het vorig jaar winnaar van de distriktsbeker en de ploeg bezet momenteel de eerste plaats in de promo tieklas, zonder dat men ook maar een enkel punt hoefde in te leveren. Mevo '80 had zich derhalve geen ongunstiger loting voor kunnen stellen met het oog op verdere bekeraspira ties, maar in sportief en propagandis tisch oogpunt is zo'n tegenstander ze ker op eigen bodem bijzonder aantrek kelijk. Het lijkt evenwel nagenoeg ze ker, dat Mevo '80 in deze wedstrijd zal worden geklopt door dit drie klassen hoger spelende team. De enige vraag die nog rest in nu: hoe zal Mevo '80 tegenstand kunnen bieden. De wed strijd begint zaterdag om 16.45 uur in de Zierikzeese sporthal. ZIERIKZEE, 15-2. Het naar de derde klas gepromoveerde jeugdteam van tafeltennisvereniging Scaldina uit Zierikzee heeft ook haar derde wedstrijd gewonnen. Tegen het uit de tweede klas gedegradeerde TTV Kerkkwerve werd en eigen zaal in Zierikzee met 6-4 gewonnen, zodat het team vooralsnog de volle honderd procent skoort uit de tot nu gespeelde wedstrijden. Country Club II 11 5 1 5 31-34 11 SVOWK 12 5 1 6 31-31 11 Bijmakelaardij II 12 2 1 9 24-52 5 Mevo II 13 0 0 13 17-72 0 In de derde klas kan het na de 3-2 zege van Dreischor tegen Renesse na genoeg niet meer stuk voor de nog al tijd ongeslagen koploper Dreischor. Naaste belager Die Gouwe heeft al vijf verliespunten en zowel Vv Oosterschelde als Zeelandia komen daar achter met al acht verliespun ten. Zeelandia boekte overigens een nuttige 5-0 overwinning op de reser ves van SVOWK, maar voor zowel Zeelandia als de Vv Oosterschelde is het wachten op misstappen van De Gouwe wil men nog aanspraak kun nen maken op een eventuele tweede promotieplaats. De ontmoeting tussen de beide Schouwen-Duivelandse ploegen werd een spannende happening, waarin van beide kanten voortreffelijk tafeltennis werd gespeeld. Tot 4-4 bleef de stand in evenwicht, maar Kerkwerve had op dat moment haar beste speler Stoffel van der Wekken verbruikt Van der Wekken speelde een uitstekende wed strijd, waarin hij ongeslagen bleef. Ge rard Knol had tot dat moment een keer gewonnen en een keer verloren. Voor Scaldina behaalde Cor van der Wekken tot dat moment twee overwin ningen op respektievelijk Gerard Knol en Marco Padmos. Martijn Bruël had afgerekend met Marco Padmos en bo vendien wonnen Bruël en Van der Wekken samen andermaal het dubbel spel. Het Zierikzeese dubbel verloor weliswaar de eerste game (12- 21), maar liet er daarna geen twijfel meer over bestaan dat zij het sterkst waren (21-17 en 21-10). In de negende partij Jiet Roeland van der Wekken weinig heel van de aspiraties van Mareo Padmos (21-3 en 21-11) en Martijn Brucl zorgde er tenslotte in de tiende en laatste partij voor dat de volle buit in Zierikzee bleef door in een puike partij afgcte: kend te winnen van Gerard Knol: 21- 6 en 21-10. Door een sterker kollektief kon Scaldina afrekenen met Kerkwerve. De bezoekers hadden in Stoffel van der Wekken wel de sterkste speler, maar doordat de Scaldina-jeugdspe- lers elkaar weinig toegeven in kracht kon de zege alsnog worden gepakt. Het tweede jeugdteam had geen en kele moeite met 't Zand IX. Het werd een probleemloze 10-0 zege voor Hans Samen, Camiel Faber en Rob van Pinx- teren. Dit jeugdteam van Scaldina blijft door deze zege probleemloos aan de kop in de vierde klas. het fonkelnieu we dubbel Hans Samen en Rob van Pinxteren boekte haar eerste zege. Het eerste seniorenteam heeft wei nig moeite gehad met Sint Laurens III. Michel Holm en Cor Smalheer bleven beiden ongeslagen en samen wonnen ze het dubbelspel. Ad de Graaf kwam een keer tot winst, waar door de 8-2 overwinning verklaa rd is. Het derde seniorenteam speelde een slechte wedstrijd tegen Middel burg Zuid XVIII. Zeer terecht werd met 1-9 verloren van dit allerminst sterke team. ZIERIKZEE, 18-2. Nu erin verband met carnaval voor het het zondagvoet bal van de KNVB geen wedstrijden zijn vastgesteld speelt Zierikzee een tweetal vriendschappelijke wedstij- den. Heden (donderdag) avond gaat Zie rikzee naar Bergen op Zoom waar het een wedstrijd gaat spelen tegen 2e klasser DOSKO (aanvang 20.00 uur). Zaterdagmiddag gaat Zierikzee op bezoek bij de zaterdag 3e klasser Kloetinge (15.30 uur). ZIERIKZEE. 18-2. toon van Tiggel hoven, die vorige jaar Ko Willemse als trainer opvolgde bij de Zierikzee se 4e klasser MEVO, heeft zijn kon- trakt bij deze vereniging met één jaar verlengd. In een deze week gehouden bespre king tussen het bestuur van MEVO en Van Tiggelhoven werd over eenstemming bereikt over het ver lengen van het kontrakt. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6