Jaarvergadering Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen f Russisch reisverslag op vergadering „Eendracht Bindt" Filmfestival rond acteur Dirk Bogarde Subsidies voor jeugdsport in raad Middenschouwen Afdeling Westerschouwen Aanstaande dinsdag Ook daar Nieuwerkerk In vreemd gezelschap rt F3EELAV1CE FOïOGRAFEfl Ziejook presenteert: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 18 februari 1982 Nr. 23067 5 HAAMSTEDE, 16-2. In de rekreatiezaal van de Gere formeerde Kerk hield de afdeling Westerschouwen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen dinsdag middag de jaarvergadering. MIDDENSCHOUWEN, 17-2. In de begroting voor 1982 had Middenschou wen een bedrag van 4.000,- geraamd als subsidie ten behoeve van sport voor de jeugd. Door middel van een verdeelsleutel is nu berekend hoe dat bedrag over de verschillende sportverenigingen te verdelen. In de raadsvergadering van dinsdag 23 februari wordt dit voorstel behandeld. De presidente, mevrouw Den Hamer-de Feijter sprak in haar openingswoord over een geslaagd 1981. Wel zal in dit jaar een paar maal een bijeenkomst gehouden worden met de Plattelandsvrouwen van Noordwelle, een en ander in verband met de steeds stijgende kosten. Ook in de notulen gewaagde mevrouw Oostdijk-Kooman van een zuiniger beheer in de toekomst. De presidente merkte op dat, na ingewonnen ad vies, de vereniging geen adoptiekind moet nemen, doch dat dit door enkele leden in groepsvorm wel mogelijk is. Ring Promotion Haamstede bood de vereniging een gratis kraampje aan voor deze zomer, wat nader bekeken zal worden. Op 5 maart is er in de N.H. kerk te Renesse de Wereldge bedsdag. Uit het jaarverslag van me vrouw Oostdijk bleek dat de dames 18 maal bijeenkwamen voor bijeen komsten, exkursies of een reisje. Er zijn nu 175 leden die de vergaderin gen zeer goed bezoeken. Koor Financieel staat de vereniging er goed voor. Dat bleek uit het finan- NEW YORK, 17-2. Een Amerikaanse speelgoedfabrikant gaat met „patriottisch speelgoed" de kinderkaer in de Verenigde Staten veroveren. Hij brengt een met ge pantserde voertiugen en jeeps uitgeruste anti-terreurgroep op de markt. De poppen van 8 cm hoog en beiderlei kunnen krijgen de naam Eagle Force"mee en de directeur van de fabriek. Martin Abrams, staat er met hoge doel mee voor ogen de kinderen een gevoel van trots te bezorgen dat zij Amerikaan zijn. De mannen en vrouwen van Eagle Force belichamen, zegt hij, „de Amerikaanse hel den van deze tijd". Terugblikkend op het afgelopen jaar herdacht de voorzitter de overle den leden, de heer J. H. Kooiman en oud-bestuurslid de heer Job v. d. Zande. De sekretaris penningmeester las notulen en kasverslag. Het bleek dat de vereniging voor de aktiehulp aan Polen een geldbedrag beschikbaar heeft gesteld van 200,—. De aftredende bestuursleden, de heren P. Braam en W. Th. v. d. Zande, werden met grote meerderheid her kozen. Hierna kreeg het echtpaar St. van Mourik-van Burg het woord om te spreken over hun agrarische studie reis. Leningrad en Moskou werden bezocht en ook een Sovchoze en een Kolchoze, d.w.z. een groot coöpera tief landbouwbedrijf en een staatslandbouwbedrijf, terwijl ze cieel verslag van mevrouw Fokker- Bodemeijer en haar beleid werd posi tief aanvaard door de kaskommissie bij monde van mevrouw Kooman-v. d. Klooster. Er zijn diverse onderde len in de vereniging en een der groot ste is het zangkoor (33 leden) o.l.v. de heer H. P. Everwijn. Presidente van het koor is nu me vrouw Noordhoek-Bot. Op 6 maart wordt o.a. meegewerkt aan een zang avond van het Gereformeerde kerk koor te Zierikzee in de Lutherse kerk. Het Lief- en Leedpotje werd uit de doeken gedaan door mevrouw De V rieze-Landegent Mevrouw Oostdijk vertelde iets over de wandkledenkursus en de re sultaten werden uitgebreid tentoon gesteld op het toneel, tesamen met o.a. fraaie schilderstukken van een groep dames. Door het rusthuis is verzocht een wandkleed te maken voor het nieu we gedeelte en daar zal gevolg aan worden gegeven. In de evenementskommissie van het nieuwe dorpshuis hebben zitting genomen de dames Oostdijk en Mulder-Krijnse Locker om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor het interieur. Op de feestmarkt van Koninginne dag zullen de Huisvrouwen een kraam bemannen en de opbrengst is voor het dorpshuis. In de toekomst hoopt deze vereniging in het dorps huis bijeen te komen. Programma Op 11 mei wordt een reis gemaakt naar de Koninklijke tuinen in Brus sel en op 29 maart wordt deelgeno men aan een bridge-drive in Middel burg. Na 6 jaar perfekte dienst als sekre- taresse moet mevrouw Oostdijk afsc heid nemen. Zij werd bijzonder har telijk bedankt door de presidente en ontving bloemen en een boekenbon. Haar opvolgster is mevrouw Murel- v. d. Heiden. ook een Kolchozemarkt en zeer veel bezienswaardigheden hebben be zocht. Honderden dia's Een zeer leerzame en geanimeerde uitleg, met honderden dia's toege licht. Russisch mais, graan, kool, groente- en bloemenvelden. Verder waren er foto's van rundveestallen, varkensmesterijen, vele grote bedrij ven, die veelal door vrouwen worden bewerkt. Typisch dat ook daar nog rondom vele woningen geiten te zien waren. Ruim IV2 uur lang heeft het echtpaar de vergadering bezig gehou den". Nog geruime tijd bleef de vergade ring bijeen, omdat een en ander leid de tot een uitvoerig spel van vraag en antwoord. Advertentie Het huisvrouwenkoor zong na de pauze een 6-tal nummers o.l.v. me vrouw Vos-Simons die de zieke diri gent, de heer H. P. Everwijn verving. Een grote potpouri van oude liedjes besloot dit optreden. Er werd zo en thousiast gezongen dat het bekende kussen aan de waterkant" de mist inging. Tot slot dankte mevrouw Everwijn-v. d. Bout het bestuur voor het vele werk dat werd verricht. De fraaie werkstukken op het toneel werden nauwkeurig bekeken en er waren juweeltjes van huisvlijt bij. COTONOU. 17-2. Tijdens zijn bezoek aan de Volksrepu bliek Benin heeft Paus Johan nes Paulus in ongebruikelijk gezelschap verkeerd. In het presidentiële paleis van Coto- nou, waar de officiële ont vangst plaats vond, zag het verbaasde Vaticaanse gezel schap een grote foto van de Paus hangen in een portretten galerij temidden van Karl Marx, Lenin, Mao, Stalin en het portret van de president van Benin, Mathieu Kerekou. Eerder was het gezelschap al onaangenaam verrast door de welkomstrede van president Kerekou, die veel weg had van een marxistische-leninistische lofzang op de verworvenheden van de socialistische revolutie on Benin. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND BARCHEM. De rijkspolitie van Barchem (bij Lochem) heeft een vrouw uit die plaats aangehouden op verdenking van medeplichtigheid aan de zondag in Frankrijk ontdekte smokkel van 450 kilo hasj met een waarde van ongeveer één miljoen gulden. DEN HAAG. Smit-transformato- renfabriek in Nijmegen krijgt van minister Terlouw van ekonomische zaken tot 15 maart de tijd om over tuigend aan te tonen dat de produk- tie van zware transformatoren in Ne derland na een reorganisatie van het bedrijf rendabel kan zijn. DEN HAAG. Het ministerie van sociale zaken vindt het verrassend dat er bij de mannen in januari voor seizoensinvloeden gekorrigeerd de werkloosheid met 600 is gedaald, zo blijkt uit het maandverslag ar beidsmarkt. DEN HAAG. Minister Van Thijn en de ambtenarencentrales zijn het woensdag niet eens geworden over een herziening van de interimrege ling ziektekosten, het deel van de verzekeringspremie dat zij terugkrij gen. Dat deelde het ministerie van binnenlandse zaken woensdag mee. DEN HAAG. De P.v.d.A.-kamerle- den mevrouw Jabaay en Van den Bergh hebben minister Van der Stoel (van buitenlandse zaken) gevraagd zich in te zetten voor tienduizend in dianen, die door de Sandinistische regering van Nicaragua in koncen- tratiekampen zouden zijn geplaatst. DÉN HAAG. P.S.P.-kamerlid Wil- lems wil van de regering vernemen of het waar is dat men van plan is een eventuele dumpingsoperatie van radio-aktief afval in de zomer 1982 te doen plaats vinden vanuit de marine haven in Den Helder. GOUDA. Bij een inval woensdag morgen in het klubhuis van de mo- torklub Black Harley in Gouda heeft de politie 25 motoren in beslag geno men. Het vermoeden bestaat dat een aantal van de motoren of onderdelen daarvan is gestolen. DEN HAAG. Minister Den Uyl en staatssekretaris Dales van sociale za ken en werkgelegenheid zullen don derdagochtend met de voorzitters van de centrale werknemers- en werkgeversorganisatie besprekin gen voeren over het advies van de So ciaal Ekonomische Raad over plan nen van het kabinet met de ziekte wet. GRONINGEN. De Staat der Neder landen zou er eenmalig drie miljard gulden beter op worden wanneer de Nederlandse Aardoliemaatschappij NAM sneller afdraagt wat zij volgens de meeropbrengsten regeling voor het Groninger aardgas aan het rijk is verschuldigd. SLOTEN. Inwoners van Sloten zijn woensdag bevangen door goudkoorts nu bij het uitbaggeren van de stads gracht in de Friese stad met het slib gouden munten naar boven komen. De politie van Sloten is er niet geluk kig mee omdat het slib wordt op gespoten waardoor door drijfzand le- vensgevaarlijkse situaties ontstaan. ZEEWOLDE. De Gemeente-in- wording Zeewolde heeft woensdag haar eerste advieskommissie op par tijpolitieke grondslag gekozen. Vier partijen namen aan de verkiezingen deel. TEUGE. De direkties van de rekla- mevliegbedrijven Air Service Hol land (Teuge) en Martinair (Lelystad) hebben in een brief aan de tweede kamer geprotesteerd tegen de plan nen van staatssekretaris Lambers- Hacquebard van verkeer en wa terstaat om in de toekomst vliegtui- greklame te verbieden. UTRECHT. Ongeveer 150 ziekte wetbeambten van het GAK hebben woensdagavond op een bijeenkomst van de Dienstenbond FNV in Utrecht besloten, akties te gaan voeren als de direktie van het GAK niet voor maandagmiddag 22 februari aan hun eisen tegemoet komt. ROTTERDAM. De 60-jarige blinde sigarenwinkelier J. C. Krulder uit Rotterdam is gewond aangetroffen in zijn winkel aan de Schietbaan laan. De man is vermoedelijk be roofd van zijn portefeuille en daarbij met een stomp voorwerp in het ge zicht geslagen. ROTTERDAM. In de Rotterdamse haven heeft de douane op het vracht schip ,,Warsak" vijf kilo bereide opi um onderschept. De opium zat ver stopt in de twee bedieningskastjes van de lieren aan boord van de onder Pakistaanse vlag varende „Warsak". MAASTRICHT. De officier van justitie bij de rechtbank in Maastricht heeft zes jaar gevange nisstraf en tbr geeist tegen de 25- jarige J. H. J. B. uit Maastricht we gens doodslag op zijn drie maanden oude dochtertje in augustus vorig jaar. DORDRECHT. Kaderleden van de Industriebond FNV hebben tijdens een bijeenkomst te Dordrecht beslo ten in de eerste week van maart bij in totaal 21 metaalbedrijven in de Drechtsteden aktie te voeren tegen de plannen van de regering met het ziektegeld. AMSTERDAM. De Amsterdamse narcoticabrigade heeft een groot aan tal cocosnoten gevuld met in totaal 30 kilo marihuana in beslag geno men. De vondst is gedaan in een gara ge in de Bijlmermeer. DEN HAAG. De fraktie van de PvdA in de Tweede Kamer heeft woensdag tijdens de behandeling van de begroting van minister Van Dam (volkshuisvesting en ruimtelij ke ordening) ernstige bezwaren geuit tegen de huurverhogingen voor ka mers en etages die voortvloeien uit het beleid van de socialistische be windsman. ROTTERDAM. De Socialistische Partij (SP), heeft bij de officier van justitie in Rotterdam een strafklacht tegen Shell ingediend in verband met mogelijk illegale stortingen van dat bedrijf in de jaren vijftig in het Zuid hollandse plaatsje Gouderak. DEN HAAG. Om Hoogovens in IJ- muiden na het wegvallen van de sa menwerking met het Duitse staalbe drijf Hoesch een goede toekomst te garanderen zal de rijksoverheid on geveer één miljard gulden in het be drijf moeten steken. NIJMEGEN. Een arrestant die dinsdagmorgen kans zag geboeid te vluchten uit een auto van de Nij meegse politie heeft de handboeien woensdag keurig doorgezaagd terug gestuurd naar het bureau. De man, die zich blijkens het begeleidende briefje .snelle Joop" noemt, was dinsdagmorgen gearresteerd in ver band met een inbraak. DEN HAAG. Minister Zeevalking denkt er aan de opbrengsten van het openbaar vervoer op te krikken door de Tarieven van de Abonnementen te verhogen. UTRECHT. De FNV-ambtenaren- bond ABVA/KABO vindt dat het mo gelijk moet worden dat werkloze jon geren met behoud van hun uitkering „werkervaring" opdoen in tijdelijke banen. Dergelijk werk mag niet ver plicht worden gestelt, en het moet aan sluiten bij de opleiding die de jongeren hebben gevolgd. ROTTERDAM. De vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel MHP es bereid om de CAO-onderhandelin- gen dit jaar wat in te leveren voor het behoud van het volledige ziektegeld. TILBURG. Het Amerikaanse be drijf van versnellingsbakken Borg Warner heeft een bestelling van auto matische versnellingsbakken bij het Tilburgse bedrijf Van Doorne's Transmissie (VDT) geannuleerd. DEN HAAG. De NOVIB, de organi satie voor internationale ontwikke- linssamenwerking, maakt zich er nstig zorgen over de verdwijning van mevrouw Madhavan, medewerkster van een ontwikkelingsorganisatie in de Indiaase deelstaat Andhra Pra desh. De subsidie zal worden verstrekt, omdat enkele sportverenigingen we gens relatief hoge akkommodatie- kosten en vooral ook de kosten van het vervoer naar wedstrijden buiten Schouwen-Duiveland kampen met fi nanciële problemen, die niet altijd door een verhoging van de kontribu- tie kunnen worden gedekt. Bij de verdeling is uitgegaan van de ak- kommodatiekosten per vereniging en het aantal jeugdleden (van 6 tot en met 17 jaar). Het resultaat van deze verdeling luidt als volgt: WIK-voetbal: 725,76; TTV Kerkwerve: 639,36; ZSC-voetbal: 475,20; ZSC Badmin ton: 449,28; WIK-volleybal: 466,56 en WIK-tennis: 1244,16. Voorts wordt op deze vergadering voorgesteld een aanmoedigingssub sidie van 100,- te verstrekken aan een kursus textiele werkvormen, aangevraagd door mevrouw S. Duk- Veenstra namens een groep vrouwen. Andere agendapunten: voorstel tot het vaststellen van de vergoeding van exploitatiekosten t.b.v. de bij zondere lagere scholen over het jaar 1981; voorstel tot intrekking van de oude lozingsverordening riolering; voorstel tot het verstrekken van een subsidie aan de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening Noord- Zeeland voor 1982; voorstel tot het ETTEN-LEUR. Het Belgische be drijf Bekaert is bereid twee miljoen gulden uit te trekken ten behoeve van een sociaal plan voor de werkne mers van de onlangs failliet ver klaarde dochteronderneming Torna do in Etten-Leur. Dirk Bogarde Halverwege de jaren vijftig was Dirk Bogarde (eigenlijk Dirk van den Boogaard, een jongen van Hollandse komaf) de romantische held van de Engelse film en de best betaalde en poulairste ster van het mini-Holly- wood van Arthur J. Rank. Sinds zijn debuut in 1947 speelde Bogarde in 56 films. Tegenwoordig schrijft hij alleen nog maar boeken. Despair behandelt de identiteitscrisis bij een van middel bare leeftijd, die zich realiseert dat zijn bestaan geen nieuwe mogelijkheden biedt Providence Regisseur Alain Resnais van Provi dence weet leven in een film te houden door het afwisselen van beelden die we graag zien met het afwisselen van beelden die we afstotend vinden. Pro vidence, uit 1976, heeft sterven als onderwerp, maar is ondanks dat geen geprimerende film. doen van een intentieverklaring m.b.t. de bestuurlijke samenwerking inzake het Oosterschelde-beleid; voorstel tot vaststelling van een wij ziging van de Gemeenschappelijke regeling Schoolartsendienst Schou wen-Duiveland, Tholen, Sint Phi- lipsland en Oostelijk Zuid-Beveland; voorstel tot het nemen van een afwij zende beschikking op subsidiever zoeken in het kader van de rijksbij drageregeling maatschappelijke dienstverlening; voorstel tot het be schikbaar stellen van een garantie- subsidie aan het Leger des Heils; voorstel tot betaling van de ongedek te kosten SOAG. DEN HAAG. De PTT zal binnen kort tweeduizen teksttelefoons bestellen. De teksttelefoons, die zijn bedoeld voor doven en slechthoren den, zullen in de tweede helft vank 1983 verkrijgbaar zijn. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft zes mensen aangehou den die ervan verdacht worden gege ven te hebben vervalst uit een hypo- theekregisters van het kadaster in de hoofdstad. Hoofdverdachte is de 39- jarige S. B. A., een bemiddelaar in de onroerendgoedhandel. AMSTERDAM. De Oranje werf in Amsterdam-noord is door het perso neel bezet uit protest tegen de plan nen, die de eigenaar van het bedrijf IHC-Holland er mee heeft. BREDA. De Bredase politie heeft de 45-jarige Bredanaar J. v. d. P. aan gehouden omdat hij in Belgische plaats Kapelle een amfetaminefa- briek exploiteerde. The Servant In deze zwart-wit film, geregisseerd door Joseph Losey uit 1963 was voor het eerst de nieuwe Bogarde te bewon deren. Met stijl van acteren, waarin elke beweging tot het minumum be perkt werd. Er werd spaarzaam met woorden omgegaan, maar zoveel te meer met emoties, Een gefortuneerde jongeman neemt Barett (Bogarde) aan als gentleman's gentleman. Deze be zorgt op zijn beurt zijn zuster een baan in het huis, maar hij heeft andere plan nen met haar. De film Sorceress valt buiten het Bogardc-festival, maar is daarom niet minder de moeite waard. Het speelt in Warschau in 1960 en is een liefdesverhaal. Despair en Providence worden vrijdag 19 februari gedraaid en Inno cent Sorceress en The Servant spelen zaterdag 20 februari. Voor tijd zie agenda. We doen meer dan de krant alleen REPORTAGE REKLAME „THUIS'TOTO'S ILLUSTRATIES BEDRIJFSFOTO'S kleur zwart-wit TEL. 01110-3568 JOK 3E33EVOEE5 *3. JOK 3E33EVOEÏ* J3. NIEUWERKERK, 17-2. Onder voorzitterschap van de heer J. A. Gaanderse werd een gezinsavond gehouden van de landbouwvereniging „Eendracht Bindt". Hoofdmoot van deze avond was een reisverslag, door de sekretaris penningmeester de heer St. van Mourik. Samen met zijn echtgenote en het echtpaar De Reus-Hannewijk, werd vorig jaar juli, een studiereis gemaakt naar de Sovjet-Unie. ZIERIKZEE, 18-2. Voor vrijdag 19 en zaterdag 20 februari organiseert Filmkring Ziejook een filmfestival rond de acteur Dirk Bogarde. Hij vertolkt de hoofdrol in „Despair", „Providence" en The Servant". De vierde film „Innocent Sorceress" valt buiten het Bogarde-thema.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5