Podologe opent „Voetenwinkel" Bijzondere voorlichtingsbijeenkomst in school te Noordwelle Interessante ouderavond C.N.S. „Onder de Wieken" Bijeenkomst 18 februari „C et C"-zorg om betaling mechanisatie STREEKNIEUWS Drieste overval Aan het Havenpark Dubbel pech Loleh Bellon\s: „Ik voor jou, jij voor mij 4 NOORDWELLE, 18-2. Heden (donderdag)-avond is „oud, jong en middel baar" weer welkom in de school, waar de belangsellenden worden opgewacht met koffie, warmte en voorlichting. Voorlichting waarover? Hoewel wij de eer graag aan de onderwijsgevenden en de heer de Reu van het Regionaal Pedagogosch Cen trum Zeeland (RPCZ) laten, zullen we alvast een tipje van de sluier oplichten en ook een paar zinnetjes voorlichten... Basisschool Zoals men weet, ligt het inde bedoe ling van het ministerie van onderwijs om binnen enkele jaren de kleuter school en de „grote" school samen te voegen tot een zgn. „basisschool". Op zo'n basisschool komen dan kin deren van 4 tot 12 jaar te zitten. Zo zou de overgang van de kleuterschool naar de lagere school veel gemakkelijker verlopen. In vele grotere steden, „zitten" kleu ter- en lagere school al onder één dak en kan de overgang van „oudste kleu ter" naar de 1-klasser min of meer als vanzelf verlopen. In de drie noordelijke provincies en Zeeland zijn er echter tientallen, zo niet honderden dorpen, die of alleen een kleuterschool of alleen een lage re school hebben. Dat is ook het geval in Serooskerke en Noordwelle. Dat is de kern van het probleem, want de basisschool zal en moet er komen volgens „Den Haag". Nu be grijpt het ministerie ook wel, dat dit vele dorpen hun school zal gaan kosten als de plannen op z'n „Hollands" wor- (Vervolg van pagina 1) derwerp, sociaal-ekonomische aktu- aliteiten. De heer Tigchelaar zei dat er een toename is van het aantal proble men, waarvoor niet altijd een oplos sing bij de hand is. Gekonstateerd wordt, dat er de laatste jaren minder bedrijfswijzi- gingen plaatsvinden, maar meer op heffingen van bedrijven. De proble men wisselen per sektor, een ver schijnsel dat niet alleen in de land- en tuinbouw speelt. Het duurder wor den van tractoren, brandstof en grondstoffen spelen daarbij een be langrijke rol. De extreme verschillen per bedrijf worden ook veroorzaakt doordat de een beter kan verkopen dan de an der, door de verschillen in de bewer- kingskosten, welke soms een bruto verschil van 1000,— per ha laten zien en door de gezinsbestedingen, welke bij gelijkwaardige gezinnen ook nogal ver uiteen kunnen lopen. Een gemiddeld boeren gezin bestaat er naar de mening van de heer Tigchelaar niet. Het afgelopen jaar was een jaar met een redelijk prijspeil, waarop men zich echter niet moet verkijken, daar de voor gaande drie jaren niet al te best wa ren. In deze jaren werd het vakman- en ondernemerschap wel zwaar op de proef gesteld, waarbij vooral de be ginners het zwaar kregen te verdu ren. Door de enorme kostenontwik keling, waardoor de marge nog klei ner is geworden, valt het normale prijspeil moeilijk te halen. Pachters Problemen zijn er ook voor de pachters, daar er steeds meer parti- kulieren zijn, die zich willen terug trekken en hun geld op een andere wijze willen beleggen. Er worden weieens pogingen on dernomen om de pachters van de grond af te krijgen. De pachters we ten niet altijd hoe zij moeten hande len om dit te kunnen voorkomen. Ook met de financiering van de be drijven komt men nogal eens in de problemen, omdat er een slecht fi nancieringsbeleid wordt gevoerd. Het euvel is, dat men te hoge aflos singsverplichtingen aangaat en dat men soms overgaat tot financiering vanuit de lopende rekening, waar door men in mei of juni in de proble men komt. De heer Tigchelaar staafde dit met enige praktijkvoorbeelden, waarmee een verkeerd financieringsbeleid werd aangetoond. Wat de bedrijfsopvolging betreft kunnen er enorme verschillen zijn per bedrijf en gezin. In zijn alge meenheid zag hij het zo, dat men hier vroeg mee moet beginnen. Openheid in het gezin vond hij hierbij erg be langrijk. Hinderwet Aandacht schonk hij verder aan de hinderwet, waarbij hij de raad gaf de aanvraag alsnog in te dienen. Bij de bedrijfsverzorgingsdienst kwam nog het samenwerkingsver band tussen de bedrijven ter sprake, waarbij de voor- en nadelen nader werden belicht. Hierbij kwam men tot de slotsom, dat samenwerkings verband beslist voordelen te zien geeft. Nadat het ZLM journaal 1981 was vertoond vond er nog een diskussie plaats over hetgeen de heer Tigche laar in zijn inleiding had aangeroerd, waarna de voorzitter de heer Tigche laar dank bracht. den doorgezet jammergenoeg wordt ook de portemonnee van het ministe rie van onderwijs steeds leger, zodat het bijbouwen van een kleuterschool bij de lagere scholen en het aanstellen van kleuterleidsters in Noordwelle en Serooskerke een onmogelijke zaak zijn. Tussenweg Daarom is gezocht naar een tussen weg. Per I februari is een basisschool- eksperiment Noordwelle-Seroosker- ke gestart Op de school van Seroos kerke is een onderwijsgevende be noemd, die zal proberen zowel de kleuters, als de eerste drie klassen onder har hoede te nemen. In een later stadium zal dit ook in Noordwelle ge beuren, vandaar dat „De Stove" bij het projekt sterk betrokken is, evenals de ouders van de kleuters ep „schooliert- jes". Daarom wordt er donderdagavond een voorlichtingsbijeenkomst geor ganiseerd, waarop het onderwijzend personeel en de heer de Reu van het RPCZ, die het projekt begeleidt het een en ander nog eens wat diepgaan der zullen uitleggen. NIEUWERKERK Bejaardensozen bijeen Woensdagmiddag waren de bejaar densozen van Oosterland, Ouwer- kerk en Sirjansland bij de soos van Nieuwerkerk te gast, waarbij ook le den van de ANBO aanwezig waren. De grote zaal van „Ons Dorpshuis" was dan ook goed bezet, toen me vrouw Van Bommel welkomstwoor den sprak. Op het programma stond een dubbel optreden van Simon Ber- revoets, met declamatie in het Zeeuwse dialekt. De volksdansgroep van de afdeling Duiveland van de N.B.v.P. trad hierna op. Tot slot van de middag werd bingo gespeeld. Mevrouw Poelman dankte namens de gastsozen voor de gezelli ge middag. OOSTERLAND Weegbrugvereniging „Even Buiten" „De weegbrug heeft wederom een goed jaar gekend", aldus de voorzit ter W. P. Bij de Vaate van de weeg brugvereniging „Even Buiten" op de ledenvergadering in „De Pleister plaats". De resultaten waren iets la ger dan het voorgaande jaar, maar toch op één na de besten in de ge schiedenis. In zijn openingswoord wees de voorzitter verder op de ernst der tij den: „de negatieve zaken hebben de positieven overtroffen", volgens Bij de Vaate. De land- en tuinbouw heeft het er in 1981 redelijk afgebracht, het was een goed boerenjaar, d^t zijn weerslag vond op de resultaten van de weegbrug. Vooral het laatste kwartaal heeft de verwachtingen steFk overtroffen. Aardappelen maakten 50 van de resultaten uit en uien 25 De weger, de heer J. A. Beije somde hierna de cijfers op van het hele jaar. Naast landbouwprodukten werden nog gewogen: auto's, caravans, paar den, runderen, varkens, een ploeg, een opschepapparaat, een boot, rooi ers en drie wagens. Bij de bestuursverkiezing werden met algemene stemmen herkozen: de heren A. Bal en P. van Westen. In de kommissie van toezicht werd M. A. Steenpoorte gekozen in de plaats van Jan Boogert en als dienst plaatsvervanger J. J. van der Maas. Tot slót dankte de voorzitter de we ger en diens vrouw voor de grote in zet. BRUINISSE Bijeenkomst „Helpt Elkander" Dinsdag 16 februari kwam de Her vormde Vrouwengroep „Helpt El kander" bijeen, in het bejaardenhuis „In 't Opper". Mevrouw Melissant heette ieder een welkom. Mevrouw Teekens- Krijgsman dankte voor de fijne ont vangst en opende met gebed. Het openingslied was Ps. 65 1 en 9. Me vrouw De Korte-Padmos hield de in leiding- en las daartoe Joh. 15 1-8: „Ik ben de ware wijnstok". Na het zingen van Gez. 229 las mevrouw Ju- melet het toepasselijke gedicht: „De ware wijnstok". Na de gezamenlijke koffiepauze bracht mevrouw Verspoor enkele lie deren ten gehore, een mooie bijdrage aan deze bijeenkomst. Mevrouw Jumelet-Jumelet als het gedicht „Ge bed bij het klimmen der jaren". Een kostelijk verhaal „Opa van Essen", speciaal door mevrouw Teekens voor deze avond geschreven. Mevrouw De Ronde-Duson las een gezellig gedicht „Neeltje gaat dienen" in het Bruse dialekt voor en mevrouw De Waal een gedicht, geschreven door me vrouw Wiebrens „de schippers - jongens". Mevrouw Teekens bedankte de di- rektie en personeel voor de prettige ontvangst en vertelde het fijn gevon den te hebben in „In 't Opper". De heer Zondervan bedankte namens de ELLEMEET. Stil hoekje in het Ellemeet in de dertiger jaren. Merkwaardig was uiteraard de put met pomp. HEERLEN. Het Algemeen Burger lijk Pensioenfonds wil zijn beleggin gen in de verblijfsrekreatie in Neder land vergroten en onderzoekt mo menteel of de overneming van de re- kreatieparken van Sporthuis Cen trum interessant is. AMSTERDAM. Polaroid* (Europa) BV dient voor haar SX-70- filmfabriek in Enschede een aan vraag voor verkorting van de werk tijd in, zo heeft de onderneming dins dagavond bekendgemakt. De aan vraag betreft circa vijfhonderd werknemers. AMSTERDAM, 17-2. De juweliers zaak Meijst in het winkelcentrum „Boven 't IJ" in Amsterdam-Noord is in de nacht van dinsdag op woens dag met een auto „gekraakt" en ver volgens van vrijwel de gehele voor rad juwelen en sieraden beroofd. Volgens een politiewoordvoerder is er voor tonnen verdwenen. Het juiste bedrag kan pas na inventarisatie worden vastgesteld. De inbrekers verchaften zich toe gang door met een auto de pui te ram men. bewoners. Het slotlied was Gez. 179 waarna mevrouw De Waal-Jumelet eindigde met dankgebed. ZIERIKZEE, 16-2. Podologe mevrouw A. G. Steendijk heeft dinsdag haar „Voetenwinkel" aan het Havenpark geopend. Deze kombinatie van podologe-praktijk en winkel in voetverbeteringsartikelen is gevestigd in de voormalige drogisterij van Van Gastel. Mevrouw Steendijk is reeds sinds mei 1977 in Zierikzee gevestigd: zij oefende haar praktijk tot nu toe uit in haar woning in Poortambacht. De L)e nieuwe Voetenwinkel" aan het Havenpark. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) verhuizing naar het fraaie pand aan het Havenpark betekende tevens een mogelijkheid tot uitbreiding van haar werkzaamheden. Hoewel zij zich voorheen ook reeds bezighield met de verkoop van elasti sche kousen en enkele voetverbete ringsartikelen', heeft ze nu de moge lijkheid, dat op aanzienlijk ruimere schaal te gaan doen, terwijl deze arti kelen nu uiteraard ook duidelijk aan het publiek gepresenteerd kunnen worden. „Moeilijke voeten" Mensen met „moeilijke voeten" kunnen in de „Voetenwinkel" te recht bijvoorbeeld voor schoenen met lossen of ingebouwde steunzo len. Overigens biedt het assortiment ook uitkomst voor voeten, waarbij de natuur een steekje heeft laten val len: voeten met meer of minder dan vijf tenen, voeten van ongelijke grootte e.d. Er is achter in de winkel een aparte schoenen- en pashoek in gericht, waar met een speciaal in strument de voeten eerst worden op gemeten. De omschrijving podologe werd reeds gebruikt, het houdt kort ge zegd in, dat mevrouw Steendijk in vergelijking met het pedicuren een breder terrein van de voetdeskundig heid bestrijkt. Zij wil de ochtenden zo veel moge lijk bestemmen voor de behandeling van patiënten en de middagen ge bruik voor de winkelverkoop. Door de verfijnde inrichting is een goede kombinatiemogelijkheid gekreëerd. De spreekkamer of behandelruimte is in het midden van de winkel ge vestigd, voorzien van zogenaamde „spiekgaatjes", zodat de podologe kan konstateren of haar volgende pa tiënt zich aandient of een klant de winkel bezoekt. Tijdens de ochtendu ren is de winkel ook geopend, maar klanten, die wat uitgebreidere advie zen nodig hebben, zullen er goed aan doen 's middags te komen. Stijlvol Van het interieur van de voormali ge drogisterij is eigenlijk niets meer terug te vinden. De huidige „Voeten winkel" ademt, vooral door het wit te stijlvolle dekor, een zeer rustige sfeer uit. Voor het ontwerp van dat interieur tekende de heer Co de Vos. De verbouwing werd uitgevoerd door aannemingsbedrijf Fierens- Kloet-v. d. Weele, Fa. Steutel (ver lichting en sanitair) en Gebrs. Koster (schilderwerk). 's Maandags zal de „Voetenwinkel" gesloten zijn, dan houdt mevrouw Steendijk zitdag in dc wljkgebouwen in enkele kernen op Schouwen-Duiveland. HAAMSTEDE, 16-2. De Chr. Nat. School „Onder de Wieken" hield maandagavond in de school de jaar lijkse ouderavond, waarvoor grote belangsteling bestond. De voorzitter de heer C. Groenleer sprak een wel komstwoord, speciaal tot het school bestuur en vertegenwoordigers van de kleuterschool. Wegens de raads vergadering had de gemeente bericht van verhindering ingezonden. De voorzitter las uit Lucas 18 en ging voor in gebed. Uit het jaarverslag van de sekreta- ris de heer M. Oosse kwam een groot aantal hoogtepunten uit het schoolle ven naar voren, waaronder het schoolvoetbal, Koninginnedag, ver- keersweek, schoolreisjes en school kamp, avondvierdaagse, afscheid van de heer C. A. van Oord, afscheid mevrouw Van Rooijen, schoolsport dag, Sinterklaas- en Kerstfeest. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar wa ren de bestuursleden L. Coomans- Boot, L. van Dongen-Bil en H. v. d. Have. In hun plaats werden gekozen R. Costerus-Houweling, A. Ruijtenburg-Verschoor en C. Jonker. Het hoofd der school, de heer S. Karsten deelde mede dat de ouderbij drage voor het schoolfonds een week voor Pasen wordt opgehaald. Het is nog niet helemaal zeker of de school aan de avondvierdaagse te Zierikzee deelneemt. Iri Haamstede is ook een vierdaagse en deelname daaraan., zou de voorkeur verdienen. Deze laatste valt echter in de vakantie en dat schept problemen. Het bestuur zal zich nader beramen. Nog voor 1 augustus a.s. moet de school, nu de wet op medezeggenschap is aangeno men, een medezeggenschapraad in stellen en wordt de ouderkommissie ouderraad. Nu de school mede is aangewezen als aktiveringsschool voor het kur- susjaar 1981-1982, met het onder werp: „Werken in groepen", werd uitgebreid op dit onderwerp inge gaan. Alle leerkrachten droegen hier hun steentje toe bij. Op duidelijke wijze werd door hen deze nieuwe op zet uit de doeken gedaan. De school werkt dan samen met de kleuterschool en wordt gesteund KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT. In verband met de ak- ties tegen de plannen voor korting op de uitkering krachtens de ziektewet hebben er werkonderbrekingen en demonstratieve bijeenkomsten plaatsgevonden bij de fabriekspoor- ten van een dozijn bedrijven. DEN HAAG. In januari van dit jaar zijn in ons land 672 faillissemen ten uitgesproken tegen 509 in dezelf de maand van 1981, ofwel een toene ming van 32 procent. EINDHOVEN. Zeven Eindhovense inbrekertjes, in leeftijd variërend van 13 tot 16 jaar, hebben in drie maanden tijd een buit van 74.000 gul den vrijwel helemaal opgemaakt in gokautomaten en aan snacks. WAWWWVWWMMMA/y LONDEN, 17-2. De Brit Aziz i Tavangar uit het Graafschap Dorset wilde bij een krant i naar dinsdag werd bericht 1 35.000 pond sterling afhalen die hij dacht in een wedstrijd i gewonnen te hebben. Door een computerfout echter maakten J nog duizenden andere lezers i aanspraak op de som, met wie 1 hij haar nu moet delen. Aangezien een ongeluk zel den alleen komt. bleek Tavan gar in de tussentijd bestolen te zijn van sieraden ter waarde van meer dan 12.000 pond ster- 1 ling. Het gewonnen bedragje dekt de schade thuis niet door het ministerie van onderwijs, de RPCZ, het leerkrachtenteam en het Pg.C.N. In 1985 zullen dan de C.N.S. „Onder de Wieken", de O.L.S. de „Kirreweie" en de kleuterschool „het Kleuterbosje" in één school zijn ondergebracht. Het groepswerk werk zal voor sommige leervakken een uitkomst zijn, doch voor andere, nog te bepa len vakken heeft de oude manier de voorkeur. Wel komt het spelend le ren steeds meer op de voorgrond. Na de pauze mochten de aanwezi gen op geestige wijze zelf ervaren wat dit groepswerk allemaal in houdt. S.C.Z. UIT IN ZEELAND 99 Als goedheid des harten, medelij den of welk sentiment ook onopzette lijk (dat wel) worden aangewend een brug te slaan, of eenvoudigweg men selijk te kontakten tussen en met re presentanten van ongelijk niveau, dan loopt dit uit op een mislukking of het leidt minimaal tot spanningen, die een uitbarsting onvermijdelijk maken. Het begrip „stand" is een vies woord geworden in een wereld die droomt van de grote - alle plooien glad strijkende - gelijkschakeling, maar het resultaat is schijn, al klinkt het hard, zowel voor degene, die het „goed bedoelt" als voor de underdog. Die grondgedachte „speelt" in de lichte Franse komedie: „Ik voor jou, jij voor mij" van Loleh Bellon, uitge bracht door theaterburo Jacques Senf en woensdag met allure op de Concertzaal-Bühne gebracht door een evenwichtig spelend gezelschap. Hierin ontbrak evenwel hoofd rolspeelster Josephine van Gasteren wegens ziekte, maar haar rol bleek op verbluffende wijze overgenomen door Henni Oiri, eveneens toneelster van formaat. Marcelle, arm en eenzaam door het verlies van haar man, komt als hulp in het gezin van de familie Fourestier (man gynaecoloog en vrouw tv-pro- grammamaakster) „opgepikt" uit medelijden, maar bij de konfrontatie in de alledaagse gang van zaken, ko men de problemen en de botsingen. „Ik voor jou, jij voor mij" blijkt te hoog gegrepen en Marcelle keert uit het royale milieu van de arts weer te rug in de schimmelige kaalheid en ar moede van haar vijfde etage-zolder kamer. De bezetting van het stuk, waarin „lach en traan" getrouwe metgezel len bleken, wist overtuigend reliëf te geven aan de bedoelingen van de schrijfster en vond een geëigend ka der om pluriforme spelkwaliteiten te demonstreren, waardoor een brok uiterst herkenbaar toneel voor het voetlicht kwam: duidelijk eigen tijds, maar met intenties, die niet te dateren zijn. Een soort „document humain" eindeloos lang na Molière, méér een „document humain". Ingeborg Elzevier gaf als Geneviè- ve Fourestier in de lastige rol van (noodzakelijk) wisselende stemmin gen puike akteerkunst te zien. Steye van Brandenburg had de perfekte al lure van - toch nog goed willende - cy nicus met enkele vrouwelijke vrien dinnen op de achtergrond. Een stati ge en evenwichtig rol was er voor Mè- la Soesman als moeder van Geneviè- ve Fourestier. Sjoer Pleysier was - als zoon des huizes Stéphane - leuk op dreef in zijn aanschopperigheid tegen zijn milieu en het establish ment in het algemeen. Samen mogelijk geen rollen van volstrekte onvergetelheid, maar roy aal voldoende voor een avond bele rend en ontspannend toneel in een stuk, waarvan Elise Hoomans de re gie voerde en gespeeld tegen funktio- nele wisseldécors van Chiel de Mey. Het publiek dat ook tussentijds alert reageerde, had - zo bleek - een pittig applaus voor het slot in petto. B.d.V

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4