dan weet je dat het goed is? Debat over beleidsmatige konsekwenties bij subsidiëring Leger des Heils deurloo mode Zeeland krijgt 1219 gesubsidieerde huur woningen toegewezen Raadsvergadering Zierikzee STREEKNIEUWS Oefening tweetal mobiele kolonnes in Zeeland (Zierikzee) 3 Advertentie ZIERIKZEE, 15-2. Van alle kanten werd het werk van het Leger des Heils tijdens de raadsvergadering maandagavond geprezen, maar een aanvraag tot verho ging van de maximale subsidie 1981 was aanleiding voor de P.v.d.A.-fraktie om vragen te stellen over de be leidsmatige konsekwenties daarvan. De verhoging van de op 24 augustus 1981 vastgestelde maximale subsidie ad. 145.618,voor het Leger des Heils was het gevolg van een hogere salaris-inschaling van de klubhuisleider. De heer J. Groen zei namens de P.v.d.A.-fraktie geen moeite te heb ben met de inhoud van het voorstel, dat werd van harte ondersteund, maar „Zeg je dan ja tegen volgende soortgelijke aanvragen van alle ge subsidieerde stichtingsgroepen?" Burgemeester Th. H. de Meester was van mening, dat er door het aan vaarden van dit voorstel geen prece dent wordt geschapen. Ook het kolle ge voelt er zijns inziens weinig voor om zich zodoende voor altijd te bin den. Ieder soortgelijk geval zal op zichzelf worden bekeken en behan deld. „Humanitaire overwegingen zullen, evenals hier, gewoonlijk de doorslag geven", aldus de raadsvoor zitter. De raad ging akkoord met de finan ciële konstekwenties: 6630,—. Voor 1981 werd de maximale subsidie daardoor vastgesteld op 152.618,—. Peuterspeelzaal Dit besluit had tevens invloed op het volgende voorstel, omdat o.a. daardoor het exploitatietekort over 1982 groter werd. Het totaal te subsi diëren bedrag over 1982 werd daar door met 8599,— verhoogd tot 154.217,—. Het Leger des Heils zal worden gevraagd om een gespecifi ceerde rekening van het klubhuis- werk enerzijds en het peuterspeel werk anderzijds. Tot op heden zat het peuterspeel zaal werk financieel bij het klubhuis- werk „ingebouwd", maar met het og op de koers die straks zal moeten worden gevolgd (i.v.m. Kaderwerk Specifiek Welzijn) is die specifikatie belangrijk bij de geldelijke steun voor het peuterspeelzaalwerk. Men was het er unaniem over eens dat dit werk bij het Leger des Heils in goede handen is en dat het voort bestaan ervan onder geen beding in gevaar mag worden gebracht. Met het nu gevraagde aanvullend krediet had de raad geen moeite. Maatschappelijke dienstverlening Bij de behandeling van het voor stel tot een aanvullende subsidie voor de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland, handhaafde de heer Groen zijn eer der gedane voorstel om dit punt van de agenda af te voeren en eerst door de welzijnskommissie te laten be handelen. Wethouder C. Bij de Vaate merkte op, dat er in deze zaak geen terug draaien mogelijk is: „Je kunt niet an ders". Ook burgemeester De Meester vond deze zaak zo simpel liggen, dat het voorstel rechtstreeks in de raad kon komen. De P.v.d.A. bleef het oneens met de gevolgde procedure, maar stemde in met het voorstel, omdat men er in houdelijk geen probleem mee heeft. Grond voor bejaardencentrum Aangekocht werd het pand Hoge Molenstraat 15, het laatste perceel dat nodig is om het bestemmingsplan aldaar te realiseren. Dit bestemmingsplan „Hoge Mo lenstraat" (het gebied gelegen tussen 'Baden Powellweg, Hoge Molenstraat en het Vrije) beoogt ruimte te schep pen voor de bouw van een nieuw be jaardencentrum met zorgwoningen in opdracht van de besturen van de huidige bejaardentehuizen „Irene" en „Ons Huis". De aankoopsprijs van de woning bedraagt 292.900,—. Ook de aankoop van een perceel grond met garageboxen, waarvoor de raad eerder op de avond toestem ming gaf, gebeurde in het kader van de bouw van dit centrum. Verbouw J. L. de Jonge-school Een krediet van 3200,— werd be schikbaar gesteld voor het besteks- gereed maken van een plan tot ver bouw c.q. uitbreiding van de bijzon dere lagere J. L. de Jongeschool als voorbereiding op de integratie van de kleuterscholen „De Maltarakkers" en „Rehoboth". Er zal spoed betracht worden met de realisatie van deze werkzaamheden. Een verzoek om gemeentegarantie voor een geldlening van 195.000,— door de Stichting „Algemene Bejaar denhuisvesting en -verzorging Zie rikzee" werd ingewilligd. Het geld is nodig voor de isolatie van 69 bejaar denwoningen, gesitueerd rond het bejaardencentrum Borrendamme. Autobussen bij R.S.G. Voortvarend reageerde het kollege op een kort tevoren door P.v.d.A.-er D. v. d. Wekken schriftelijk inge diende vraag voor de rondvraag, waarin werd aangedrongen op een oplossing voor de onveilige situatie bij de Rijksscholengemeenschap „Prof. Zeeman", wanneer de ZWN- autobussen daar stoppen voor de toe gangsweg naar de school, geen offi ciële halteplaats. Het is een vriende lijke service van de buschauffeurs aan de leerlingen, die anders in tijd nood komen. Overleg had tot gevolg dat voor taan de officiële halteplaats Greve- lingenstraat zal worden gebruikt en dat advies zal worden gevraagd aan de kommissie openbare werken voor de aanleg van een noodzakelijke rechtstreeks tegelpad naar de school. Advertentie HET VERSCHIL TUSSEN KLEURLOOSHEID OF'N ZELFBEWUSTE UITSTRALING. ZIERIKZEE Kon. Mij Tuinbouw en Plantkunde De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde houdt de jaarvergadering in Mondragon op vrijdag 26 februari. Op deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde en vindt bestuursverkiezing plaats. Aftre dend zijn mevrouw Heringa en de heer Klompe, die niet herkiesbaar zijn. Ter voorziening in de vakature zijn twee kandidaten genoemd, t.w. mevrouw Kik te Bruinisse en de heer Van Leeuwen uit Burgh/Haamstede. Spreker op deze avond is de heer J. J. Doeswijk van de Plantsoenendienst met als onderwerp: „Snoeien wan neer en hoe?" Feestavond schoolklub De schoolklub van de L.T.S. en L.H.N.O. hield een feestavond in de Omdat het voor de ZWN onmoge lijk is het tijdschema van de bus diensten te veranderen, suggereerde burgemeester De Meester de lesuren op school met een paar minuten te be korten, zoals dat ook op een andere school al gebeurt. Tennisbaan De heer H. Asma (P.v.d.A.) vroeg in de rondvraag nadere informatie over een onderhoud van wethouder L. van Gastel met bestuursleden van de Zierikzeese tennisvereniging. De ze vereniging wil een tennisbaan aanleggen in Poortambacht, achter garage Braai, en door zelfwerkzaam heid de kosten drukken voor de reali sering daarvan. Asma had de indruk dat de wethouder niet positief ge noeg had gereageerd, maar deze bestreed dat. „In principe denken we te kunnen meewerken", zei hij, „maar ik heb om duidelijke cijfers gevraagd. De zaak moet in de totale opzet worden bekeken. Als ik morgen de cijfers heb, komt de kommissie sport zo spoedig mogelijk bijeen." kantine van de L.T.S. Ongeveer 75 leerlingen waren present. Zowel leer lingen als leraren waren gezellig ver kleed en hun „outfit" werd beoor deeld door een echte jury. Die maak te daarbij gebruik van bordjes, waarop de cijfers 1 t/m 5 stonden, hetgeen de spanning verhoogde. De bordjes waren door L.T.S.-leerlingen gemaakt. Vele fraaie kostuums waren te be wonderen, als: clowns, een beer, Dra- cula, een maanvrouw en een sekelt. Eén deelnemer was gekleed in een pak watten; erg orgineel. De watten man ging met de eerste prijs strijken. Verschillende ontspannende num mers op deze avond, als: kranten- dans, stoelendans en skilopen. Een geslaagde avond. Direkteur Chr. Scholengemeenschap Het bestuur van de vereniging tot bevordering van het christelijke schoolonderwijs te Zierikzee heeft de heer A. van Drie uit Schuddebeurs benoemd tot direkteur van de Christeli j ke Scholèngemeenschap als opvolger van de huidige direk teur P. van Splunder. Het is een be noeming uit interne kring, daar de heer Van Drie reeds werkzaam is op deze schóól als leerkracht'en dekaari. Ledenvergadering Diabetes Vereniging De Diabetes Vereniging Neder land, afdeling Schouwen-Duiveland houdt donderdag 4 maart de leden vergadering in het „Huis van Nas sau" te Zierikzee. Na het huishoudelijk gedeelte zal dr. D. J. Wieringa, medisch direkteur van het Provinciale Zeeuwse Kruis te Goes een lezing houden over: „De akseptatie van het hebben van diabe tes mellitus". Voor tijd: zie agenda. Geslaagd Aan de leraren-opleiding Z.W.N. te Delft slaagde dezer dagen de oud stadgenote mej. I. M. Asma voor het diploma docente in de vakken Engels (2e graads) en Huishoudkunde. A. W. Dorst korpschef politie De heer A. W. Dorst (26), inspek- teur van politie te Vlaardingen is per 1 mei 1982 benoemd tot waarnemend korpschef van gemeentepolitie te Middelburg. De nieuwe chef voltooide een 4- jarige opleiding tot politieofficier aan de Nederlandse Politie Acade mie te Apeldoorn. Op 1 september Dnc I* het hele vcrvhil tinken iet* ,!.inhcbl\-n gekleed gn.w Tussen .inunicmc kleren en Vnn Gil* kleding ViM-becldig vtx'tbeeld hiervan is dc:e Mi|lvollc combinatie Een hoge kolberi met gn/s-M.itnv pietlde puulc moctef, een beige spencer en een gri|:c flanel pantalon CV Van GiU collectie toont nog veel meer hcitorcnwa.irdigs HET VERSCHIL. De nieuwe voorjaarscollectie te bewonderen bij Mol 5-7. Zierikzee In de maand juni ZIERIKZEE, 17-2. In de loop van dit jaar zal een tweetal mobiele kolonnes in Zeeland oefenen, In samenwerking met de A-kring Zeeland (a) van de Be scherming Bevolking. grote rampen biedt het korps n.l. hulp aan getroffen burgers. Zij werkt nauw samen met de organisaties B.V. en vormt de noodzakelijke lan delijke reserve van deze organisatie. Het korps mobiele kolonnes be schikt over 12 kolonnes brandweer en 12 gekombineerde kolonnes reddings- en geneeskundige dienst. De sterkte per kolonne bedraagt plm 500 man en plm 125 voertuigen. De kolonne M. C. 64, bestaande uit reddings- en geneeskundige eenhe den zal van 22 t/m 24 juni o.m. oefe nen te Zierikzee. De brandweerkolonne M.C. 9 zal van 14 t/m 16 september a.s. Zeeland bezoeken. Het korps mobiele kolon nes vormt een onderdeel van de Kon. Landmacht en is met militairen be mand. Het korps is belast met een humanitaire taak. In gevallen van 11 J Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. 1978.werd hij benoemd tot inspek- teur van politie te Vlaardingen en per 1 januari 1980 tot chef van de af deling verkeerszaken. Uit hoofde van zijn funktie maakt hij te Vlaar dingen deel uit van verschillende kommissies en een werkgroep. Verder is hij sekretaris van een in tergemeentelijk samenwerkingsver band en kommandant van een ME- sektie gevormd uit de regio Zuid- Holland-Zeeland. Te Middelburg neemt de heer Dorst, afkomstig van Zierikzee, de plaats in van hoofdin- spekteur Van Geldere. WESTENSCHOUWEN Kostbare compressor gestolen Op het werkeiland „Neeltje Jans" is een kostbare compressor gestolen, eigendom van Dosbouw. De compres sor was opgeborgen in een container, die werd opengebroken. MIDDENSCHOUWEN Groslijst raadsverkiezingen V.V.D. De V.V.D. afd. Midden-Schouwen heeft op haar ledenvergadering de onderstaande groslijst voor de ge meenteraadsvergaderingen samen gesteld. 1. L. C. Hart, Bootsweg 4, Ker- kwerve; 2. J. M. van Langeraad, Weelweg 3, Kerkwerve; 3. J. C. A. Ribbens, Elkerzeeseweg 23, Scharen- dijke; 4. S. C. Coomans, Elkerzeese weg 42, Scharendijke; 5. F. M. Koster, Korenbloemstraat 24, Scha rendijke; 6. C. H. Ruseier, Elkerzee seweg 7, Scharendijke; 7. J. S. M. Hanse, Taayersweg 1, Kerkwerve. Aldus vastgesteld op de jaarlijkse al gemene ledenvergadering. KERKWERVE Kerkwerve gaf gul voor Polen Ook in Kerkwerve werd de aktie hulp aan Polen een groot sukses. Ver enigingen, brandweer, scholen en partikulieren zijn zeer aktief bezig geweest met het inzamelen van goe deren. Ook buiten de bebouwde kom wer den de goederen opgehaald. Er werden levensmiddelen, allerlei soorten waspoeder, veel kleding en schoenen opgehaald. Alles werd in het Verenigingsgebouw gesorteerd, waar het maandag wordt opgehaald. Ook werd er geld opgehaald, waar van medikamenten worden gekocht. Op 4 maart worden de goederen naar Polen gebracht, waar zij onder de bevolking wordt verdeeld. Bij de ze worden de bevolking en medewer kers heel hartelijk dank gezegd voor de vele gaven en voor de hulp bij het ophalen en sorteren. BROUWERSHAVEN Vergadering Oranjevereniging Op maandag 1 maart wordt in ho tel Ringelb,erg;(te jaarvergadering ge houden van de Oranjevereniging. Op deze vergadering komen de jaarstuk ken aan de orde. Bestuursverkiezing is noodzake lijk wegens aftreden van de dames: mevr. Smalheer, mevr. De Jonge en mevr. Van Ast en de heren: A. Geel hoed en P. de Veth. Het feestpro gramma voor 30 april komt in dis- kussie en suggesties zijn welkom. Excursie Plattelandsvrouwen Donderdag 25 februari organiseert de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen, afdeling Brouwers haven een excursie naar de orchi- deeënkassen te Dreischor van de fir ma Klompe. Men kan zich nog opge ven bij mevrouw De Wilde, tel.: 01117-1368. Ledenvergadering CDA Donderdag 4 maart houdt het Christen Demokratisch Appèl afde ling Schouwen-Duiveland een leden vergadering in de zaal van de gere formeerde kerk aan de Bad huisstraat. Op deze vergadering zal over de advies-kandidatenlijst van het bestuur worden gestemd, in ver band met het kiezen van een lijst trekker voor de aanstaande gemeen teraadsverkiezingen. Voor tijd: zie agenda. DREISCHOR Landbouwvereniging De Landbouwvereniging „Drei schor" houdt .de algemene ledenver gadering op' dinsdag 2 maart in „De drie Schapen". Spreker is mr. W. H. Klaassen te Zierikzee, met als onder werp: „Erfrechterlijke problemen". DUIVELAND Vergadering gemeenteraad Op donderdag 25 februari houdt de raad der gemeente Duiveland, een openbare vergadering in het gemeen tehuis te Nieuwerkerk. BRUINISSE Reisdokumenten Om de drukte met de aanvraag van reisdokumenten voor te zijn advi seert het gemeentebestuur ook dit jaar weer om vroegtijdig de nodige bescheiden bij de gemeentesekreta- rie aan te vragen. Ouderavond „De Krukels" De Stichting Peuterzaal „De Kru kels" houdt de jaarlijkse ouder avond op donderdag 25 februari a.s. in de peuterspeelzaal aan de Dr. de Kockstraat 81. Dr. Buytendijk zal spreken over keel-, neus- en oorproblemen, na af loop gelegenheid tot vragen stellen. De bestuursleden Marlien Wielaart en Paula Deurloo zijn aftredend en herkiesbaar. Gezien het interessante en aktuele onderwerp van Dr. Buy tendijk en de te nemen beslissingen over het speelgeld hoopt het bestuur op een grote opkomst van ouders. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE, 17-2. Per brief aan de kolleges van B. en W. van alle Zeeuwse gemeenten, heeft de hoofd-ingenieur-direkteur van de volkshuisvesting, de toewijzing bekend gemaakt van 1219 gesubsidieerde huurwoningen. Voor de 287 toegekende premie-koopwoningen vindt geen toewijzing plaats aan de af zonderlijke gemeenten. De cijfers voor Schouwen-Duiveland luiden als volgt: De cijfers achter de plaatsnamen geven achtereenvolgens aan: het be rekende aantal woningen, verdeling in de gesubsidieerde huursektor, toe gewezen gesub. huurwoningen, nog beschikbaar in 1982, na korrektie nog beschikbaar. Brouwershaven: 25, 11, 11, 11, 0; Bruinisse: 19, 8, 14, 0, 0; Duiveland: 20, 9, 9, 9, 9; Middenschouwen: 12, 5, 6, 0, 0; Westerschouwen: 25, 11, 11, 2, 2; Zierikzee: 110, 44, 44, 44, 44. Stichtingskosten Tevens werden de gemiddelde stichtingskosten vastgesteld voor woningwetwoningen. Over het gehe le land genomen moet dit bedrag ge middeld onder de 110.000,- blijven. Voor premie-A woningen is dit be drag 121.000,-. Om dc gemiddelde stichtings kosten per provincie in de woning- wetsektor te realiseren, mogen de stichtingskosten per bouwplan maxi maal 3.000,- boven het streefgetal uitgaan. Als reden voor het geven van deze richtlijnen geeft het ministerie van volkshuisvesting, dat de te verwach ten kostenontwikkeling in 1982 het noodzakelijk maakt om zorgvuldig onderscheid te maken tussen rijks-en kapitaalmarktleningen en om de streefgemiddelden niet te overschrij den gezien de beperkte budgettaire mogelijkheden. Hiermee wordt te vens een betere betaalbaarheid van de huren in de sociale woningbouw nagestreefd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3