I Polen blijken beperkende regels massaal te overtreden Geleidelijk heid AGENDA Ministers schuiven probleem over nieuwe landbouwprijzen voor zich uit 1933 - 19nu Meisjes en jongens Werkonder brekingen in de bouw Te weinig geld voor wegen De landbouw prijzen LAATSTE NIEUWS Munitietransport gaat niet door Werkloosheid Zeeuwse bouw vijftig procent hoger Loonmatiging Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ,,'t Sop 2 Tot de opvallendste verschijnselen van deze tijd, behoren de talrijke re medies, die worden aangedragen om de inzakkende ekonomie weer op te krikken. Dat het niet goed gaat, blijkt o.m. uit het aantal faillisse menten in afgelopen maand januari. Dat waren er maar liefst 672, hetgeen een toeneming betekent in vergelij king met een jaar tevoren van 32 pro cent. Behalve de ernstige toestand op de arbeidsmarkt, is vooral ook het fi nancieringstekort van de overheid, een netelig punt. Als „nieuwe gene zer" van het euvel heeft zich aange diend de directeur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, die de door de overheid zelf aangedragen middelen om het financieringstekort te drukken, als schijnoplossingen heeft gekwalificeerd. Hij pleit voor een ombuigingsplan, dat niet de trek ken draagt van een krampachtige operatie, maar veel meer die van ge leidelijkheid. Voor zo'n ombuigingsplan op lan gere termijn is een hechte samenwer king nodig tussen werkgevers, werk nemers en de overheid. Een plan op langere termijn heeft uiteraard het voordeel, dat de akute „pijn" wordt verzacht, maar het duurt uiteraard langer voordat het beoogde effekt wordt bereikt. De hoofddirekteur (dr. J. W. van der Dussen) keert zich in het algemeen tegen schijnoplossin gen, waaronder hij ook het systeem van huursubsidies rekent. Zijn lan gere termijnplan kan slagen, als er maar geduld wordt beoefend en niet als (kleine) suksessen zichtbaar wor den, de winsten onmiddelijk door groepen worden weggepikt. De hoofddirekteur gelooft aan oplossin gen, maar onderlijnt tevens dat de huidige situatie van de ekonomie vrijwel net zo slecht is als kort na de oorlog. Het zou een wonder zijn als ook niet de kollektieve lasten in de be schouwing werden betrokken. Dui delijk wordt een uitzondering ge maakt voor bepaalde lasten, maar andere zouden jaarlijks „met drie punten" omlaag moeten. Gepleit wordt tenslotte voor een beter funk- tioneren van de arbeidsmarkt en het versimpelen van het vergunnin genstelsel. Geen heil wordt in deze oratie ver wacht van (nog) verdere nivellering, omdat dit proces indirekt een nadeli ge invloed heeft op de arbeidsmarkt. Het opvallende in dit betoog is uit eraard de langere termijn-oplossing. Wellicht is „de politiek" wel eens te gehaast en moeten met ingrijpende maatregelen snelle suksessen wor den geboekt; zo wil men het ten minste. Geleidelijkheid kan hogere wijsheid betekenen. Zien welke kant het in Nederland opgaat. AMSTERDAM, 17-2. In aanwezig heid van vertegenwoordigers van oud-verzetsstrijders - en maatschap pelijke organisaties, politieke partij en en officiële instellingen is woens dag in de Nieuwe Kerk in Amster dam de tentoonstelling Verzet en ver volging 1933-19nu geopend. Met behulp van in vele jaren verza melde foto's, voorwerpen en teksten wordt een beeld gegeven van de op komst van het fascisme in Duitsland en de machtoverdracht aan Hitler in 1933 en van de jaren van oorlog en verzet, van vervolging en deportatie, alsmede de verschrikkingen in de Duitse koncentratiekampen. NIJMEGEN, 17-2. Zonder seksever schillen als probleem op te vatten acht meer dan de helft van de leer krachten van scholieren tussen tien en zestien jaar dat meisjes ijveriger, kwetsbaarder, volgzamer en dom mer zijn dan jongens. Een kleine minderheid vindt het zelfs hinderlijk als leerlingen niet aan dit stereo-type beantwoorden. Docenten met een voorkeur voor VVD of CDA, met na me Rooms-Katholieken onder hen, blijken in het algemeen minder pro bleem-bewust als het over sekse ongelijkheid gaat. Ze vertolken real- tief sterker de rolbevestigende op vattingen. Deze konklusies komen uit een lan ge rij, die de onderwijssocioloog Paul Jungbluth uit Cuijk heeft getrokken uit een onderzoek onder ruim dui zend leerkrachten in lager en voor tgezet onderwijs. Ze staan in zijn proefschrift docenten over onder wijs aan meisjes - positieve diskrimi- natie met ene dubbele bodem". Hij promoveert er 25 februari op aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen bij prof. dr. A. M. P. Knoers. Sinds 1972 werkt Jungbluth aan het Instituut voor toegepaste sociolo gie in Nijmegen. Hij studeerde in 1974 cum laude af. Zijn promotieon derzoek is gesubsidieerd door de stichting voor onderzoek van het on derwijs (SVO) in Den Haag. Zes jaar onderzocht hij ideeën die levén bij leerkrachten over sekse ongelijkheid. De ondervraagde leer krachten vormen een representatie ve steekproef uit allen die onderwijs geven aan tien- tot zestienjarigen. SVO gaat een gepopulariseerde bro chure over de studie uitgeven. WENEN, 17-2. De Polen blijken de beperkingen krach tens de sinds 13 december geldende staat van beleg op grote schaal te overtreden. Dit geldt niet alleen voor het meest voor de nachtelijke uren geldende uit gaansverbod, maar ook voor de beperkingen op het reizen van de ene plaats naar de andere, waarvoor elke Pool tussen de tien en de zestig jaar officieel toestemming dient te vragen. Dit blijkt uit een bericht van Radio Warschau, dat woensdagmiddag in Wenen werd opgevangen. Advertentie UTRECHT, 17-2. In navolging van de industrie zijn in de bouw werk onderbrekingen op komst als protest tegen de aangekondigde verlaging van het ziektegeld. De bouw- en houtbond FNV heeft voor de eerste week van maar tientallen werk onderbrekingen in petto. De akties zullen gehouden worden op bouw werken en in het bouwtoeleverings- bedrijven verspreid over het hele land, zo heeft de bond woensdag la ten weten. DEN HAAG, 17-2. Voor het onder houd van onze wegen is op het ogen blik tweehonderd miljoen gulden te weinig beschikbaar. Dat komt onder meer doordat de vorige minister van verkeer en waterstaat, de V.V.D.'er Tuijnman, een aantal van zijn wen sen in het kabinet niet ingewilligd zag. Toch zullen aanleg en onderhoud op verantwoord niveau gehandhaafd blijven, beloofde minister Zeeval- king van verkeer en waterstaat woensdag in de Tweede Kamer. „Flitsen" uit het buitenland OOST-BERLIJN. De leiding van de Evangelische Kerk in de D.D.R. heeft verklaard begrip en sympathie te hebben voor de Berïijh^è vredeso proep onder het motto „vrede schep pen zonder wapens", maar tegelij kertijd het ondertekenen van de oproep afgeraden. WASHINGTON. Een aantal Ame rikaanse akteurs gaat proberen een fonds van een miljoen dollar bijeen te brengen om de opstandelingen in El Salvador in staat te stellen medi sche hulp aan de plaatselijke bevol king te verstrekken. MADRID. De Amerikaanse en Sowjet-delegatieleiders bij de Confe rentie voor Veiligheid en Samenwer king in Europa (CVSE) hebben dins dag in Madrid verbaal geschermut seld over de produktie en het gebruik van chemische en biologische wa pens. Dit is uit konferentiekringen vernomen. DEN HAAG, 17-2. Het voorstel van de Europese kommissie om de prij zen voor landbouwprodukten voor het seizoen '82-'83 met gemiddeld 9 procent te verhogen, brengt het bestaan van de Europese landbouw in gevaar. Alleen al met het oog op de stijgende vraag uit Oostbloklanden als de Sovjet-Unie en Polen naar landbouwprodukten, is dat onaan vaardbaar. Volgens de radio waren in de als dan geëindigde 48 uur in totaal 145.000 overtredingen van al derge lijke bepalingen krachtens de nood toestand gekonstateerd. Dit gebeur de bij kontrole-akties door militie en vrijwilligers bij ongeveer 51.000 be drijven het aanhouden van 30.000 personenauto's. Waarschuwing Bijna honderdduizend mensen of wel volgens de radio om precies te zijn 99.000 moesten hun identiteits bewijzen tonen en kregen een waar schuwing. Nog eens 29.000 mensen werden „aan nun plicht herinnerd". Voor verhoor werden 3.500 mensen meegenomen, 7.000 kregen een boete en 4.000 personen moesten voorko men*. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten blijven „vastbesloten de veilig heid en het welzijn van Israël te ver dedigen, ondanks bepaalde verschil len van opvatting" tussen Washing- thon en Tel Aviv. Dit heeft president Ronald Reagan gezegd. JERUZALEM. De Palestijnse uni versiteit van Bir Zeit, de belang rijkste van de Palestijnse universi teiten op de westelijke Jordaan- oever, is voor twee maanden geslo ten. Het bevel hiertoe is gegeven door de Israëlische militaire autori teiten. SALISBURY. Joshua Nkomo, mi nister zonder portefeuille in de rege ring van premier Robert Mugabe, is woensdag met drie andere leden van zijn Patriottisch-Front partij uit de regering verwijderd. Dit heeft de eerste minister woensdag bekendge maakt. DEN HAAG, 18-2. Het tweede mu nitietransport vanuit de Eemshaven in Groningen door het oosten van het land naar de Bondsrepubliek gaat niet door. Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken heeft dit meegedeeld. De betrokken stuwadoor in de Eemshaven en de Amerikaanse op drachtgever zijn woensdag niet tot overeenstemming gekomen, aldus het ministerie. De stuwadoor heeft op de geplande datum voor het Ame rikaanse munitietransport niet vol doende ruimte voor afhandeling op de kade. Mening regering De Amerikaanse opdrachtgever wil de aanlanding niet tot na de ge plande data uitstellen, zo werd be kend. De Nederlandse regering be treurt dat het transport niet door kan gaan „mede in het licht van de debat ten hierover in de tweede kamer". De openbare-ordeproblematiek heeft volgens het ministerie geen rol gespeeld bij de beslissing. Alle uitge breide maatregelen op het gebied van de openbare orde en veiligheid waren reeds getroffen. Een ander „munitietransportbe- richt" elders in dit nummer, komt hiermee te vervallen. (RED.) Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.s. zaterdag 22.30 uur A.s. zaterdag A.s. zondag A.s. zondag 19.00 uur 15.00 uur 20.00 uur Zij is 15, hij 17.. De liefde waar iedere ouder I bang voor is. i een film van Franco ZeffirelH BROOKE SHIELDS MARTIN HEWITT SHIRLEY KNIGHT DON MURRAY RICHARD KILEY cndiesslove thema oezongendocv CtANA ROSS/LIONEL RCKE wvjle *bf£S*fiZ soeriHra^ T.E3 '"f®™".'1?.1*™.,. a.l. Zij willen lessen in pomo 18 jaar Komische porno MIDDELBURG, 17-2. De werkloosheid in de Zeeuwse bouw en met name in de bouw- en utiliteitssektor lag eind januari dit jaar vijftig procent hoger dan eind januari 1981. Daarbij is. een duidelijke verschui ving waar te nemen in de leeftijdsop bouw van de werkloze. Bij de jongere bouwvakkers tot en met 24 jaar trad er in januari dit jaar een daling van de werkloosheid in. Bij de leeftijds groepen boven de 24 jaar deed zich juist een forse stijting voor. De toe name was het hoogst in de leeftijds klasse van 25 tot en met 39 jaar. Dit blijkt uit het woensdag vertrekte maandelijkse overzicht van de wer kloosheidscijfers door het Distrikt- bureau voor de Arbeidsvoorziening DEN HAAG, 17-2. Loonmatiging is het meest effectieve instrument om de collectieve-lastendruk te stabili seren, zoals de regeling wil. Forse loonmatiging gedurende een paar jaar zorgt voor banen in de marktsector en een terugloop van liet beroep op de collectieve-sector. Het sociale-zeker- heidsgebouw zal zelfs geleidelijk in eenstorten qJs het kabinet het voor-, nemen de belasting- en premiedruk te stabiliseren niét koppelt aan loon matiging. Bezuiningen alleen leidt tot sociale chaos. Dat betoogt dr. P. C. Allaart, ver bonden aan het centraal planbureau, in ekonomische statistische berichten van deze week. Het stuk in E.S.B. is een persoonlijke visie. Donderdag 18 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Schouwen Plattelandsvrouwenbond. 13.45 uur. „Huis van Nassau". Ver. voor Be drijfsvoorlichting. 19.30 uur. Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Bij eenkomst Herv. Vrouwengroep „Wees een zegen". 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Vergadering Kom missie openbare werken. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Bijeenkomst Platte landsvrouwen afd. Noordwelle e.o. 20.00 uur. Bruinisse Pleintheater Aquadelta. Jongeren- middag C.C.C. 13.30 uur. BRUSSEL, 17-2. Vooralsnog lijkt het een utopie dat de ministers van landbouw van de E.G. voor de streefda tum van 1 april het eens zullen zijn over de nieuwe land bouwprijzen voor het jaar 1982/83. Na een tweedaagse vergadering, maandag en dinsdag in Brussel kwamen zij tot de slotsom dat in deze omstandigheden, nu is gebleken dat de standpunten van de diverse delegaties zover uit elkaar liggen, het zinloos is dat ze begin maart weer drie dagen met elkaar om de tafel gaan zitten. Deze raad, de zoge naamde marathonslag over de prijzen, werd verschoven naar eind maart. „Inderdaad dan is het nog kort dag", zo sprak minister Jan de Ko ning na afloop van het beraad. „Maar men moet dit uitstel niet zien als een soort afstel. Het is weinig zinvol om te gaan praten als er geen druk op de ketel staat. Dat is vaak gevaarlijker. Het verleden heeft geleerd dat juist in de laatste dagen de juiste beslis singen worden genomen". Zwaard van Damocles Daarbij hangt als een zwaard van Damocles boven deze ministerraad het standpunt van het Verenigd Ko ninkrijk. In Brussel is het langzamerhand geen geheim meer dat de Britten op geen enkele wijze zullen bijdragen aan het tot stand komen van de nieu we - door de Europese kommissie voorgestelde - met gemiddeld negen procent verhoogde landbouwprijzen, als het probleem van de Britse bij drage aan de Europese begroting niet is opgelost. Na de Europese topkonferentie. eind november vorig jaar in Londen, werd dit dossier teruggeschoven naar de ministers van buitenlandse zaken, die er echter op hun beurt na een aantal vergaderingen ook niet zijn uitgekomen. Europees parlement Bovendien zullen de ministers ook nog het advies van het Europese par lement moeten afwachten voor zij een defenitief besluit over de verho ging van de landbouwprijzen kunnen vellen. Nu men, vanuit Straatsburg heeft laten weten dat het landbouw- debat in het parlement niet eerder dan eind maart te verwachten valt („de Europese kommissie was vrij leaf met haar definitieve voorstellen", zo zegt men in Brussel) is de verwachting dat niet voor eind april of later een beslissing van de ministerraad te verwachten valt. De ministers van landbouw hebben zich tijdens de tweede zittingsdag ook langdurig gebogen over de steun maatregelen van de Franse overheid voor haar eigen boeren. Hoewel het bedrag niet officieel bevestigd werd zouden de Franse boeren kunnen re kenen op een steun tot een bedrag van 2,5 miljard gulden. in Zeeland. De jeugdwerkloosheid in Zeeland heeft een groot aandeel in de totale werkloosheid namelijk 32,7 procent. N.H. Verenigingsgebouw. Verg. Ned. Chr. Vrouwenbond. Aanvang: 19.45 uur. Kapelle Vroone. Lezing over heup dysplasie kynologenklub Zeeland. 20.00 uur. Vrijdag 19 februari Zierikzee „De Zeeuwsche Herberghe". Vissers- vereniging. 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Koncert Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering „Zang en Kleur". 20.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering H.S.V. „Oosterschel- de". 19.30 uur. Sportpark Bannink. Voorjaarsverga dering Kommissie Zomeravondvoet bal. 20.00 uur. Foyer Concertzaal. Filmfestival Zie- jook „Despair". 19.30 uur. Foyer Concertzaal. Filmfestival Zie- jook „Providence". 21.45 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Gemeentehuis. Raadsvergadering. Aanvang: 19.30 uur. Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Jaarvergadering „De Nagtegaal". Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 20 februari Zierikzee Poppentheater Alteklein, St. Domus- straat 24. „Het vreemde ei". 14.30 uur. Concertzaal. Film: „Endless love". 19.00 uur. a.l. Film: „Kom speel met ons", 18 jaar. Foyer Concertzaal. Filmfestival Zie- jook „Innocent Sorceress". 19.30 uur. Foyer Concertzaal. Filmfestival Zie- jook „The Servant". 21.45 uur. Haamstede Gereformeerde Kerk. Bazar, vanaf 14.30 uur. Bonte avond, 19.30 uur. Renesse Hervormde Kerk. Vokaal koncert voor renovatie Dorpshuis. 20.00 uur. Noordgouwe Camping De Stern. Tentoonstelling over Noordgouwe als afstudeerpro- jekt (Christian D. Tibacu). 10.00 -17.00 uur. Zondag 21 februari Zierikzee Concertzaal. Film: „Endless love". 15.00 en 20.00 uur, a.l. Maandag 22 februari Zierikzee Groen Kruis-gebouw. Beteleidings- groep Borstkankerpatiënten. 14.00 uur. Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty Interna tional. Vanaf 19.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Geref. Kerk. Schrijf avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Geref. Kerk Bostonplein. Schrijf avond Amnesty International. Vanaf 19.00 uur. Dinsdag 23 februari Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering ZLM Kring Schouwen-Duiveland. 13.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Vergadering raad Middenschouwen. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -19.30 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Viering 25 jaar bejaardensoos Sirjansland. 14.00 uur. Woensdag 24 februari Zierikzee Poppentheater Alteklein, St. Domus- straat 24. „Het vreemde ei". 14.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Vergade ring C.P.B afdeling Schouwen-Dui veland. 19.45 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Knutselavond NBvP, af deling Noordgouwe e.o. 20.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenweg 44. Schrijfavond Amnesty Internatio nal. Vanaf 19.00 uur. Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Zaterdag 20 februari, optreden rock formatie „Alpha", 20.30 uur. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 20 februari, optreden Soci al Security, 21.30 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 Toe 't oorlag was, kwam 't wê uut, wie d'r zaalfverzorgers waere. Da wiste z' op distributiekuntoor vréét gauw. Eèl wat boeren in Schouwen moste 't zaalf md besjoemele, in z' ad- de gin stad'uusw oor den noadig om te begriepen, wê 't om gieng. Noe waere die maansen wé 't één in ander ge went nutuurlijk. 'k Wil md 'n voorbêêld geve. De keu wier geslacht, in dan was 't r'n graote tonnedae most de pekel in die êërst gekookt wier. Oenneer was de pekel goed? Noe dat prebeerde zu mi 'n aerpel. As die boven kwam drieve, was vö mekaore, in dan kuste de wosteblaezen, in êêl de aore reute- meteut d'r in, Vleisbonnen krege die maansen nutuurlijk nie. Z'adde oak aerpels van d'r eige, in da was gek; 't krabbekwaed groeide in 't of. Zo zout in kwelderig was 'tae. Aerbezems wilde d'r nie groeie, in musschien nóg wê nie, wcCnt 't was - zd 'k zaage - overd brimzout. As ulder mi d'n drielienk nae 't land gienge, moste ze wê 'd'r eigen drienken meeneme. Vervuuld was 't nie, ma goed waeter in de duiven rbas t'r feitelijk niein de béésten zope uut de pitten of vaeten. Eiers in but ter waere vó de negosie. Eêns of tibêê keer in de weke, gieng den boer mi 't gerijtje nae de koekestad, mi d'eièrs, in d' afgewoge butter, 'n Wêrmen doek om z'n ólles, in 'n jekkertje dn, in aruit 6; vóór op d'n bok, in bles wist t'a oe t'n laope most. Vee béésten op d' ostiekoeien, in paeren, kalvers, ganzen, poelepetao- nen, in onverstandig vêê kippen, 't Was - zó 's genome - aomae romati- tiek, md ulder moste d'r eigen wê uit t'n naed wddrke; de meisen ök. Ze stoppede kousen, in breie nutuurlijk; aolles 's aevens bie de peterolielam- pe. As 't voorjaer kwam most êêle uus gekuust; de bedstieën leeg'aeld, in de planken nae buute. Die wiere prompt wit gekalkt; dan was 't pas schóóne, begriep je wê. De kinders moste laope nae schole. Dat was meer dan 'n stief kwartiertje. Zó noe in dan moste ze strope meebrienge uut 't durpswienkeltjeDaer adde z'n groate kanne vó, mi 'n óóre. As de zwaere strope d'r in was geloape, staeke ze 'n stok dü 't óóre, in dan an weerskante vastouwe. Tuus was d'r nog wê 'n aerpelprakje, ma onder- wegt gooide ze nog wê 'n poosje siesterkeitjes over de waetergank. In d'r tetters stonde nutuurlijk gin ögenblik stil, want zo bin kinders. 't Is noe aomae vurbie; 't was 'n êêl apart bestaentje, in je most gin mem metje rozewaeter weze. want dan je 't nie best. Md as ze d'r noe an terug- dienke, wort 't best waarm van bin- ne, want d'n nieuwen tied ei êêl wat gerinnewêêrt, zei md in dd bluuf jam mer. Niewaerwie drienkt t'r noe nog uit den tras, in eet 's ochtens, strouet op z'n broad? Om 't zó's te zaagen: 't sop is mi de kóóle wegge gooid! SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2