GS maakt bezwaar tegen temporisering investeringen Landbouwvereniging bezorgd over betaling mechanisatie Osborne 7 Sherry PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT ^Waterschap Schouwen-Duiveland De heer M. J. Steur aanbevolen als dijkgraaf igoof El Torro El Amigo of El NU e\G \a Meer woningen „Deltawerken plan" Den Uyl laat ziektewetgeld vallen „Concordia et Confidentie" WA> wa ve. bi lt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE. ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek ..Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11. 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 18 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23087 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Konsekwenties subsidiëring Heilsleger ZIERIKZEE, 17-2. Gedeputeerde Staten hebben enkele bezwaren tegen de temporisering van de investeringen van het waterschap Schouwen-Duiveland met betrek king tot de aanpassing en vergroting van de kapaciteit van de zuiverings-installaties in Haamstede en de bouw van een nieuwe installatie in Zierikzee. Dat bleek tijdens de bespreking, die het dagelijks bestuur van het wa terschap Schouwen-Duiveland op 22 januari had met Gedeputeerde, de heer W. Don. Dit tweede plan tot bestrijding van de waterverontreiniging in het wa terschap werd op 8 september 1981 door de vergadering vastgesteld en ter goedkeuring gezonden aan G.S. In de openingsrede van de waarne mend dijkgraaf, de heer M. J. Steur, tijdens de vergadering van het wa- Advertentie 1h fles 0,7 liter DEN HAAG, 17-2. CDA, PvdA en VVD in de tweede kamer willen dat minister Van Dam van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening de 110.000 woningen in de sociale sfeer, die hij voor dit jaar op het program ma heeft staan, met nog eens 5.000 verhoogt. Dit bleek tijdens het debat over de begroting van de bewinds man. DEN HAAG, 17-2. Een „Deltawer ken-plan", om ongeveer 2,5 miljoen woningen in Nederland op te knap pen gaat niet alleen verkrotting te gen, maar houdt ook de huren betaal baar en bestrijdt de werkloosheid in de bouw. Dit heeft D'66 woensdag in de Tweede Kamer gesteld in het de bat over de begroting van minister Van Dam van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. terschap in 's Landskamer, kwam naar voren dat het waterschap zich voortdurend bezint op mogelijkhe den om met minder kostbare investe ringen maatregelen te treffen ter ver betering van de bestaande installa ties. Door kapaciteitsvergroting en betere sturing van het zuiveringspro ces moet het eventuele overstorten van rioolleidingen bij grote aanvoer beperkt en voorkomen worden. „Een besparing op de heffingen van de vervuilers in vijf jaar tot een bedrag van ca. drie miljoen gulden door deze temporisering is volgens ons nog steeds de moeite waard om mee te rekenen. Vooral gelet op de kwaliteit van het gezuiverde afval water dat de installaties verlaat," sprak de heer Steur. De waarnemend dijkgraaf zei de officiële reakties van G.S. af te wach ten en op een later tijdstip met voor stellen aangaande het tweede bestrij- dm6apian op de vergadering te ko- Intentie-verklaring Samen met de waterschappen Noord- en Zuid-Beveland en Tholen is advies gevraagd aan de Unie van Waterschappen omtrent het wel of niet ondertekenen van de intentie verklaring, een uitvloeisel van het beleidsplan van de Stuurgroep Oosterschelde. „Bij nadere bestude ring van de inhoud en strekking van deze intentie-verklaring rees bij de waterschappen twijfel of zij wel tot ondertekening konden overgaan, zonder daarmee in strijd te handelen met het algemene reglement voor de waterschappen in Zeeland", zei de heer Steur. Studie In een voorstel van de provincie be treffende de bestuurlijke organisatie van het waterkwaliteitsbeheer staat dat een open studie moet worden ver richt naar de belangen van de traditi onele taken. Gedacht wordt aan een studiekom missie voor de hele provincie, waarin natuurlijk ook de waterschappen zijn vertegenwoordigd. De studie zal op een zodanig tijdstip gereed moe ten zijn dat ingespeeld kan worden op de voltooiing van de Oosterschel- dedam, de positie van Goeree-Over- flakkee, het beschikbaar komen van zoet water en de wet op de waterhuis houding. Van de resultaten van de studie hangt het af of een verdere koncen- KERKWERVE, 17-2. Dit zijn de tien dames, die van de oprichting af lid zijn van de Nederlandse Christen Vrouwenbond afd. Kerkwerve. Tijdens de vie ring van het 25-jarig jubileum, woensdagavond in het Verenigingsgebouw, werden zij op het toneel geroepen en ontvingen zij behalve het traditionele NCVB-speldje een bijzonder origineel kadootje: een plankje, voorzien van de handgeschilderde jubileumdata ('57 en '82) en versierd met een droogboeket- je. Morgen komen wij op deze jubileumviering terug. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) tratie van de Zeeuwse waterschap pen de beste oplossing biedt. Rotonde Het voorstel om het parkeerterrein bij de rotonde te Westenschouwen in erfpacht aan de gemeente Wester- schouwen uit te geven, werd met al gemene stemmen aangenomen. Het terrein is momenteel verhuurd aan de gemeente voor 825,— per jaar. De gemeente wil echter overgaan tot verdere verharding van het terrein en heeft daarvoor een subsidie aan gevraagd bij c.r.m. De voorwaarde voor verkrijging van de subsidie is dat de gemeente het terrein langdu rig huurt. Daarom is besloten het ter rein voor 25 jaar in erfpacht uit te ge ven. Ook met algemene stemmen werd akkoord gegaan met het voorstel met ingang van 1 januari 1982 van de Staat een aantal binnen- en buiten dijks gelegen percelen over te nemen in eigendom. Het betreft percelen in de gemeenten Bruinisse, Duiveland, Westerschouwen en Zierikzee. De ei gendomsovername geldt ook voor de opstal- c.q. erfpachtsrechten op di verse percelen in de gemeenten Brui nisse en Westerschouwen. Dijkgraaf Alle vier de distrikten van het wa terschap Schouwen-Duiveland be- veelden tijdens de vergadering waar nemend dijkgraaf, de heer M. J. Steur aan voor de benoeming van de nieuwe dijkgraaf. Deze vakature is ontstaan door het overlijden van de dijkgraaf, de heer A. M. Geluk. Van de 35 uitgebrachte stemmen werd de heer Steur met 34 stemmen gekozen. Als waarnemend dijkgraaf werd de heer L. J. Klompe aanbevo-, len, die ook met 34 van de 35 stem men werd gekozen door de vergade ring. De kandidaten zullen door de Kroon worden benoemd. De heer Steur zei het ambt van dijkgraaf te willen aanvaarden en dankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. De heer Klompe aanvaardde ook de aanbeve ling en zei verrast te zijn, daar hij nog maar zo kort in het bestuur van het waterschap zitting heeft. BRUINISSE, 18-2. Het aannemingsbedrijf v. d. Velde heeft een begin gemaakt met de tuinarchitektuur rondom jeugd- sociëteit „De Pul". De verhogingen in het nu nog kale landschap (uiteraard niet op delta-hoogtezoals onlangs nog werd opgemerkt) zullen, mits aangekleed met struiken en boompjes, goed kunnen bijdragen de disco-decibels binnen de dijken te houden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 UTRECHT. De Raad van Bestuur van Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) heeft zich na acht uur onder handelen met de vakbonden, alsnog bereid verklaard een onderzoek in te stellen naar de vermogensstruktuur van het.koncern en de mogelijkheden om de rentelast voor de komende ja ren op te vangen. Tegen het ter perse gaan van dit nummer, was er éénregelig bericht op de telex, dat minister Den Uyl de beoogde maatregelen m.b.t. de kor ting op het ziektegeld heeft laten val len. BURGH-HAAMSTEDE, 16-2. Door de landbouwvere niging „Concordia et Confidentie" werd dinsdagmiddag in hotel „Bom" te Haamstede haar algemene voorjaars vergadering gehouden. Nadat voor de aanvang van de vergadering met een herdenkingswoord door de voorzit ter, de heer W. J. de Vrieze en het in acht nemen van eni ge ogenblikken stilte de oud-kringvoorzitter en hoofd bestuurslid van de ZLM, wijlen de heer A. M. Geluk was herdacht, gaf de voorzitter in zijn openingswoord een overzicht van de stand van zaken in de landbouw. De achter ons liggende winterperiode noemde hij er een met uitzonderlijk weer. Strenge vorst tot -10 graden en ook droogte om het land klaar te kunnen ploegen. De wintertarwe, waarvan naar schatting 10 minder is ingezaaid, heeft het de laatste ja ren nooit zo zwaar te verduren gekre gen als in de huidige winterperiode. Weinig werkbaar weer in oktober was aanleiding dat er nog veel te laat (in december) moest worden inge zaaid. Met ongeveer 100 mm neerslag werd dit erg nat. Er zal moeten wor den afgewacht toe de tarwe-percelen zich uiteindelijk zullen herstellen. De vele sneeuw in januari die in to taal 50 mm neerslag liet zien, waar van de helft uit sneeuw bestond, werkte niet bepaald gunstig op de struktuur. Hoewel met de vorst veel aardappel-opslag e.d. weggewerkt zal zijn, zal men moeten afwachten hoe het zaaibed zich zal ontwikkelen. Mechanisatie Voor wat de mechanisatie in de landbouw betreft kan men zich af vragen hoe zich dit verder gaat ont wikkelen met het onbetaalbaar wor den van tractoren en machines en niet te vergeten de kunstmest en de brandstof. Naar de mening van de heer De Vrieze zal de regering tot het inzicht moeten komen, dat de boer de tracto ren alleen kan laten draaien als de brandstof niet verder omhoog gaat. Verder komt men voor het dilemma te staan, meer of minder kunstmest te kopen met respektievelijk stijgen de of dalende opbrengsten. „Een en ander zou wel eens tot gevolg kunnen hebben, dat de alternatieve land bouw onze bedrijven zou kunnen bin nensluipen", aldus de voorzitter. Steeds minder klinkt de stem van de landbouw door, hoewel het na het aardgas toch de belangrijkste steun pilaar is van de Nederlandse ekono- mie. Duidelijk blijkt dit ook uit de beantwoording van de vraagpunten van de ZLM. Naar de mening van de heer De Vrieze zou de regering zich moeten realiseren dat de land- en tuinbouw in dit kleine landje een ex port apparaat heeft opgebouwd, dat zich kan beroepen op een van de meest efficiënt werkende ter wereld en dat de boeren dit via coöperatie en handel hebben opgebouwd. Akkerbouw De heer De Vrieze zag toch ook nog Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Als men zijn idealen opgeeft, begint de ziel te rimpelen. enige lichtpuntjes en wel voor de ak kerbouw. De aardappelmarkt hand haaft zich vast en de suikerprijs laat zich redelijk aanzien. Wellicht krijgt men vanuit Brussel ook steun om 10 minder achteruit te gaan. Voor de agrariër geeft dit weer enige steun om met nieuwe moed aan 1982 te be ginnen. Na zijn openingswoord vestigde de voorzitter de aandacht op enige be langrijke toekomstige vergaderin gen over het vraagstuk: de Grevelin- gen zoet of zout op 26 februari, in het „Huis van Nassau" te Zierikzee en de Kringvergadering van de ZLM. Het financieel jaarverslag van de penningmeester, de heer J. Lekker- kerk gaf een klein batig saldo te zien. In plaats van het aftredende lid van de financiële kommissie, de heer A. Kodde, werd de heer C. Kooman be noemd. De periodiek aftredende bestuursleden, de heren M. O. Hanse en A. Hoek werden herbenoemd. Sociaal-ekonomische aktualiteiten Door de heer P. Tigchelaar S.E.V., medewerker van de ZLM werd hier na een inleiding gehouden met als on- Vervolg pag. 4 Advertentie Verwachting tot vrijdagavond: Wolkenvelden Wolkenvelden en droog weer; mini mumtemperatuur om het vriespunt; middagtemperatuur ongeveer drie graden; vrij krachtige oostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 22 feb.: Zaterdag: Wolkenvelden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: zuid-oost 4 Zondag: Kans op neerslag: 40% Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: zuid 5 Maandag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 19 febr. Zon op 7.48, onder 18.01 Maan op 5.16, onder 13.22 Nieuwe Maan: 23 februari (22.13) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 19 febr. 12.04 5.36 18.21 Springtij: 26 februari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 18-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Een krachtig hogedrukgebied, waarvan het centrum zich van Zwe den naar de Oostzee verplaatst, houdt vrijdag boven onze omgeving een oostelijke stroming in stand. Hiermede wordt vrij koude lucht aangevoerd waarin wolkenvelden voorkomen. Het blijft droog. De minimumtem peratuur komt om het vriespunt te liggen, de middagtemperatuur wordt enkele graden boven nul, waarbij het in het noorden van het land wat kou der zal zijn dan in het zuidei. Vanaf de Atlantische Oceaan drin gen regenzónes langzaam op naar de Britse eilanden, maar het hogedruk gebied zorgt er voor dat deze storin gen ons voorlopig niet kunnen berei ken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1