Raad Zierikzee akkoord met subsidie noodopvang Heilsleger Tegen hoge rentevoet Hom of kuit gevraagd over vaste W-Schelde-verbinding Bedrijfsresultaten in zuid-westhoek van Nederland bevredigend Jtittniiii DE ZIERIKZEESCHE COURANT Minder dodelijke ongevallen in landbouw Aalvissers te Zierikzee De „zoute veren Vestiging op Oude Haven 1 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakleur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Qchtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90. per jaar f 133,00 Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 16 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23066 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Impasse grondaankoop fietspad Heuvelsweg De instelling van een noodopvang vloeit voort uit een steeds toenemend aantal verzoeken aan het Leger des Heils, om gedurende een korte periode on derdak te verschaffen aan personen, die elders niet meer terecht kunnen. Tot nu toe kon aan deze verzoeken worde voldaan door privé een onderkomen te zoeken. Sedert begin 1982 echter heeft de Legerleiding het pand Oude Haven 1 ingericht als noodopvang. De totaalkosten voor deze voorzie ning worden - naar toelichting van het kollege - geraamd op 7.233,66. BRUSSEL, 15-2. De ministers van financiën van de Europese Gemeen schap zijn het er maandag in Brussel over eens geworden dat de EEG zich beter moet gaan beschermen tegen de kwalijke gevolgen van de hoge rente voet in de Verenigde Staten. Of schoon de tien ministers niet tot maatregelen besloten bestond in de vergadering een brede concensus over een communautaire aanpak van dit probleem. ,,In dit verband is de reis, die de Belgische premier Mar tens en diens kollega van buitenland se zaken Tindemans deze week naar Washington maakten, zeer belang rijk", zo zei de Nederlandse minister van financiën, Fons van der Steee. ,,We willen, hoewel dat al veel vaker is gebeurd, de Amerikaanse regering nog eens duidelijk wijzen op de kwa lijke gevolgen van deze hoge rente voet voor Europa". DEN HAAG, 15-2. Het aantal dode lijke ongevallen in de landbouw is in 1981 vergeleken met de twee voor gaande jaren aanzienlijk gedaald. Volgens het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid bedroeg het aantal ongelukken met dodelijke afloop voor '81 eenentwintig terwijl de twee voorgaande jaren respektie- velijk 37 en 34 mensen om het leven kwamen. Van de slachtoffers bevonden zich zes kinderen in de leeftijd variërend van anderhalf tot acht jaar. In 1980 waren dat er drie. De oorzaken lie pen uiteen van ongelukken met een trekker tot verdrinking in een gier put. Het kollege deelt niet het inzicht dat het ,,te omslachtig" zou zijn terzake een beroep te doen op de Algemene Bijstandwet. Mitsdien meent het kol lege dat deze mogelijkheid dient te worden benut, daar de gemeente als dan een rijks vergoeding terug ont vangt. Welzij nskommissie De heer Groen (PvdA) was van me ning dat deze zaak typisch is voor be handeling in de Welzijnskommissie. Trouwens ook andere punten, die stonden geagendeerd en in hetzelfde valk liggen. Het gaat z.i. om een nor male inspraak van de burgerij. Hij wilde de zaak aanhouden, om eerst genoemde kommissie te kun nen raadplegen. Wethouder Bij de Vaate lichtte toe, dat de zaak reeds in NAPELS. In Italië is de dochter van een rijke aannemer ontvoerd, zo heen de politie zondag meegedeeld. De 31-jarige Cira Improta werd door zes met geweren en pistolen gewa pende mannen ontvoerd uit het huis van haar vader. de Kommissie Sociale Zaken is ge weest. De voorzitter vond het onjuist door inschakeling van de kommissie een vertragingsprocedure in gang te zet ten, temeer daar het kollegevoorstel honoreert wat gevraagd wordt en bij voorbeeld niet minder dan gevraagd. Vergoeding C.R.M. De heer Groen vond bij nader in zien - bespreking in de Kommissie Sociale Zaken voldoende, maar pleit te voor bepaalde andere zaken be handeling in de Welzijnskommissie. Het onderwerpelijke punt - zo merk te hij op - is trouwen, vóór behande ling in de raad, in Duiveland wél in de Welzijnskommissie geweest. In houdelijk vond de heer Groen overi gens het voorstel uitstekend. We thouder Bij de Vaate onderstreepte dat het zonde zou zijn", als een mo gelijke uitkering krachtens de A.B.S. verloren zou gaan, daar C.R.M. in geval van aanvraag 90% vergoedt aan de gemeente. De heer V. d. Ouden (CDA) was eveneens kontent over de inhoud van het voorstel en sprak zijn respekt uit voor de vrijwilligers, die zich met de opvang belasten. In dezelfde geest sprak de heer Sprengelmeijker (RU), die meende dat het experiment zekc? zal aanslaan, want een „experiment" is het, zij het duidelijk wat deze nieu we vorm betreft, want tot dusver was ook al sprake van opvang. ZIERIKZEE. Het pand Oude Haven 1, bestemd als noodopvang voor mensen ,,die nergens elders terecht kunnen (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 15-2. Minister Zeevalking'van verkeer waterstaat moet nu snel te kennen geven of Zeeland nog kan rekenen op de vaste oeververbinding (brug-tunnel) over de Westerschelde, bij welke rentestand dan ook. Dat merk te het PvdA-Kamerlid Kees Zijlstra maandag op in een overleg van de vaste Kamerkommissie voor verkeer en waterstaat met de minister. Ook Ernst Bakker (D'66) verwacht ZIERIKZEE, 12-2. In de vrijdag te Zierikzee gehouden algemene vergadering van de Vereniging van Aalvissers in zuid-west Nederland sprak voorzitter W. K. Schot er zijn blijdschap over uit dat in 1981 niemand van de leden overleed. De bedrijfsresultaten in de zuid-westhoek van Nederland waren in 1981 zo danig, dat de vissers daarmee behoorlijk in zijn onderhoud konden voorzien. De vangsten in het Verrse Meer verminderden ten opzichte van vori ge jaren, de Oosterschelde gaf niet de opbrengst te zien, die een goed bestaan waarborgde. Alleen op de Grevelingen, waren SCHUDDEBEURS. ..Eén is geen", heeft men in deze tuin aan de Donkereweg gedacht, waarop sneeuwklokjes bij vele tientallen uti de grond kwamen. Eén van de vele bewijzen, dat de lente nadert. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) een tweetal vissers die behoorlijke resultaten boekte, maar acht ande ren vingen beduidend minder. Op de Grevelingen is te beginnen dit jaar, daarom een ander vallensysteem uit gedacht, waardoor de uitkomsten voor iedere beroepsvisser wat meer gelijkmatig zullen zijn. Tot dusver was het zo, dat jaarlijks, een omwis seling van de uitgezette vakken plaats vond. Eens per 8 of 10 jaren was men dus visser in het vak, dat als het beste be kend staat (in de omgeving van de doorlaatsluis in de Brouwersdam. Men heeft nu een ander verdeel schema toegepast, dat aan de prak tijk zal worden getoetst. De oesterkwekers In diezelfde Grevelingen, was er nogal wat gekift met de oesterkwe kers, maar uiteindelijk werd een ak koord bereikt, waarmee de paling- vissers in hun rechten werden er kend. Zij hielpen mee om de oesters die aan de VERVOEX leden waren toegewezen op te vissen. Het verzet dat door de aalvissers jaren lang gevoerd werd tegen het verlangen van de garnalenvissers, die in de Oosterschelde op vrije plaatsen wilden vissen met vaste vistuigen is opgegeven. Omschakeling; Gegeven de stelling, dat met pa- lingvissen alleen de beroepsvisser zijnbrood niet kan verdienen, is als eis gesteld, dat de palingvisser, dan ook op een bepaalde tijd van het jaar mag overschakelen op de garnalen visserij of die visserij als hoofdbe roep mag uitoefenen. Zeer nadelig voor de aalvisserij in Zuid-Nederland waren de publika- ties over het voorkomen van P.C.E. in de paling. Ten onrechte werd niets medege deeld, dat de paling in zuidwest Ne derland vrij was van deze schadelij ke stoffen. Diverse verzoeken om de ze rektifikatie aan te brengen wer den onbeantwoord gelaten. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Soms kennen we het geluk pas. als het voorbij is. El Romancero '«AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAfC* dat de vaste oeververbinding nog ja ren op zich zal laten wachten als de minister vasthoudt aan zijn stand punt dat de rente beneden de tien procent moet dalen. „Is er sprake van dat de minister de vaste oeververbinding los van alle voorheen gemaakte afspraken weer wil openbreken?", zo vroeg CDA- woordvoerder Nijland. Kritiek Indringende kritiek van de rege ringsfracties betrof verder de verla ging van de rijksbijdrage in het ex ploitatietekort van de Provinciale Stoombootdienst (Vlissingen- Breskens en Kruiningen-Perkpolder) van zeventig tot zestig procent. De CDA-fraktie vindt dat dit niet mag voordat de vaste oeververbinding er is. D'66-woordvoerder Bakker sloot zich hierbij aan. DEN HAAG, 15-2. Minister Zeeval- king van verkeer en waterstaat heeft maandag tijdens het overleg vanb de vaste kommissie van verkeer en wa terstaat van de Tweede Kamer over de „zoute veren", de veerboorverbin- dinfen met de Zeeuwse eilanden en de Waddeneilanden, volstaan met twee in financieel opzicht zeer be scheiden toezeggingen. Voor 1 april van dit jaar zal de minister naar alle waarschijnlijkheid toestemming ge ven voor de aanbesteding van een dubbeldeksboot voor de route tussen Vlissingen en Breskens. Met de pro vinciale besturen (Friesland en Zee land) zou de minister overleg plegen over uniformering van de tarieven voor de veerdiensten. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 16-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Een krachtig hogedrukgebied, waarvan het centrum boven zuid- Skandinavië ligt, bepaald het ko mende etmaal ons weer. Het genoem de druksysteem houdt boven midden- en west-Europa een stro ming uit noordoost tot oost in stand. Hiermee wordt tamelijk koude, uit west-Rusland en het Oostzeegebied afkomstige lucht naar onze omge ving gevoerd. In Oost-Duitsland en Polen komen in deze lucht flinke op klaringen voor. Verwacht wordt dat deze opklarin gen zich het komende etmaal geleide lijk naar ons land zullen uitbreiden. De temperaturen blijven aan de lage kant. De komende nacht wordt ech ter geen vorst van betekenis ver wacht. Morgen overdag lopen de tem peraturen maar weinig op. Met waar den van rond ±2 graden komen deze ongeveer een tiental graden lager te liggen dan afgelopen zaterdag. Ook op langere termijn bezien blijft het bovengenoemde hogedruk gebied ons weer bepalen. De neerslagkansen blijven daarom klein en in het temperatuurverloop komt weinig verandering. Verwachting tot woensdagavond: Vrij koud Droog en geleidelijk meer opklarin gen; minimumtemperatuur om het vriespunt; middagtemperatuur om streeks plus 2 graden; matige, aan de kust nu en dan krachtige wind uit noord-oost tot oost. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 20 febr.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: oost 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: oost 5 Zaterdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: oost 5 ZON- EN MAANSTANDEN 17 febr. Zon op 7.52, onder 17.57 Maan op 3.20, onder 12.03 18 febr. Zon op 7.50, onder 17.59 Maan op 4.20, onder 12.38 Nieuwe Maan: 23 februari (22.13) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 17 febr. 9.28 22.06 3.15 15.59 18 febr. 10.43 23.17 4.24 17.10 Springtij: 26 februari Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten ZIERIKZEE, 15-2. De gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester Th. H. de Meester ging maandag akkoord met een kollegevoorstel tot subsidiëring van het Leger des Heils voor het instandhouden van een noodopvang in 1982. De te verstrek ken garantie-subsidie bedraag 2.393,59, waarbij er van wordt uitgegaan dat ook de andere gemeenteraden op Schouwen-Duiveland eenzelfde subsidiebeslissing - naar ra to van het aantal inwoners - zullen nemen. >1 A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1