Beleidsplan Oostersehelde 1981 definitief vastgesteld VVD-kamerlid werkbezoek in Nijpels op Zierikzee mam H 4 4 Ganges heel vuil PAAUWE PAAUWE B.V. USHC- DE ZIERIKZEESCHE COURANT Natuurwaarden belangrijk Passantenplaatsen in Burghsluis Onderwerp: politiesterkte in rekreatiegebieden Polen blijven in Berlijn WA> ffib P£ jitr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 15 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23065 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) MIDDELBURG, 12-2. De leden van de Stuurgroep Oostersehelde hebben vrijdag het concept-beleidsplan voor de Oostersehelde 1981 definitief vastgesteld. Dat betekent voor Schouwen-Duiveland heel in het kort ge zegd dat de bestaande akkommodatie voor het te water laten van boten in het haventje van Flaauwers wordt verbeterd, dat de werkhaven damaanzet Schouwen wordt gereserveerd voor eventuele vestiging van een oesternursery en/of visteeltbedrijf, dat het huidige vaste ligplaatsenaantal (30) voor pleziervaart in de ha ven van Burghsluis blijft gehandhaafd en dat er in deze haven 30-50 passantenplaatsen voor jachten, eventueel met een uitbreiding van het ligplaatsenaantal voor grote sportvisboten. Maar de inrichting van het Schelp- hoekgebied zal nader onderzoek wor den verricht. Daarbij zullen de ont- wikkelinsmogelijkheden van de na tuur, visserij- en rekreatiefuukties en de konflikten daartussen, worden onderzocht. Tegen het aanbrengen van eenvoudige voorzieningen voor een beperkt aantal passantenplaat sen bestaat in principe geen bezwaar. Voor de haven van Burghsluis stelt het concept-beleidsplan als belang rijkste faktor dat hooguit een klein schalige ontwikkeling wordt na gestreefd. De elementen, die hierin passen, zijn ook in de visie van de ge meente Westerschouwen gericht op de huidige, haven en gerelateerd aan haar karakteristieke ligging. Wat het plateau betreft bestaat een mogelijk heid tot realisering van een gebouw in de horeca-sfeer (restaurant) en eventueel de komst van 24-40 appar tementen. Naast de handelsfunktie zal de ha ven de funktie van aanloophaven voor vaartuigen van de visserij- inspektie en andere vaartuigen, die ten bate van beheer, veiligheid en on derzoek op de Oostersehelde varen, moeten behouden. De ruimte voor de passantenplaatsen (30-50) komt be schikbaar door het vertrek van werkschepen en reddingsboten. De komst van een trailerhelling ligt niet in de lijn van de verwachtingen, aan gezien in de Schelphoek al een trai lerhelling bestaat. Schelphoek De gemeente Westerschouwen ver wijst in een reaktie naar haar nota: „Wenselijke ontwikkelingen langs de Oosterscheldekust", waarin voor de Schelphoek wordt gekozen voor: 1. een jachthaven met vaste ligplaat sen en passantenplaatsen; 2. verblijf- sakkommodatie op het wer- en opslagterrein en 3. dagrekreatie van regionale betekenis op het oostelijke slikkengebied. In het concept beleidsplan wordt door de Stuur groep Oostersehelde echter gewezen op de onverenigbaarheid van de aan leg van een jachthaven en van ver- blij fsrekreatievoorzieningen in de Schelphoek met de belangrijke na tuurwaarden van de omliggende ge bieden. Waterschappen Enkele vertegenwoordigers van de waterschappen hadden wat moeite met de financiële kant van het be leidsplan. Daarin komt het financiële deel niet aan de orde en de waterschappen vroegen zich of zij straks niet ineens voor extra hoge kosten op moeten draaien. Voorzitter, de heer A. L. van Geesbergen zei dat de waterschappen zich geen zorgen hoefden te maken, want dat zij hun normale werkzaam heden gewoon moeten blijven uitvoe ren en dat de eventuele extra kosten in elk geval niet voor rekening van de waterschappen komen. Het haventje van Flaauwers, waarin de bestaande akkommodatie voor het te water laten van boten zal worden verbe terd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 13-2. De burgemeesters van Schouwen- Duiveland zouden er graag voor voelen om deze regio als proefprojekt te laten fungeren voor een gelijksoortig po litiekorps in regionale sfeer, omdat zij aan een dergelijk korps de voorkeur geven voor een gebied als hier. Die proef zou te zijnder tijd kunnen worden uitgevoerd, wanneer de landelijk spelende reorganisatie bij het poli tieapparaat tot stand zou gaan komen. Wanneer die proef inderdaad hier zou worden genomen, zou bovendien de aandacht van de regering worden gericht op de problematiek van de poli tiesterkte in rekreatiegebieden. Daardoor zou een dergelijk projekt dus een tweedelig doel nastreven. Deze wens maakten de burge meester mr. Th.H. de Meester van Zierikzee en mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer mede na mens hun collegae vrijdagochten kenbaar aan drs. Ed. H. T. M. Nij- pels, tweede kamerlid van de fraktie der WD, die een werkbezoek bracht aan Schouwen-Duiveland in het ka der van een provinciaal werkbezoek van diverse WD-kamerleden. De bespreking, die de problema tiek van politiesterkte in rekreatie gebieden ten doel had, werd tevens bijgewoond door mr. J. J. P. M. As- selbergs, burgemeest er van de re- kreatiegemeente Sluis, de heer L. A. M. Elenbaas, statenlid voor de V.V.D. en door kandidaat-statenlid G. W. IJssens, wethouder in Borssele. Ook de strukturele sterkte van het rijkspolitiekorps kwam, zoals te ver wachten was, aan de orde. Tien man meer nodig Hoewel de burgemeesters zich lo vend uitlieten over het funktioneren en de motivatie van het rijkspolitie korps en de samenwerking daarmee, is men het er unaniem over eens, dat een uitbreiding van de strukturele sterkte van 38 naar 48 man hard no dig is. De onlangs ingestelde bezuini- gingsmaatregele om overuren niet meer uit te betalen maar te vergoe den door verlofuren, komt vooral hier hard aan. Juist in deze regio (re- kreatie) zou - dat onderkende Nijpels - door die maatregelen de organisatie kunnen ontwrichten, 's Zomers zijn de politiemensen hier hard nodig, on danks de uitbreiding met 14 man van elders, en men kan niet verlangen dat ze hun verlof uitsluitend opne men in stille periodes, dus buiten de vakanties om, hoofdzakelijk in de winter. Bovendien heeft iedere poli tieman tegenwoordig recht op drie weken zomervakantie. ZIERIKZEE. VVD-kamerlid Ed Nijpels beloofde in het parlement aandacht te vragen voor het tekort aan politiemen sen op Schouwen-Duiveland (en West-Zeeuws-Vlaanderen). Hij werd vrijdag over dit probleem geïnformeerd op het stadhuis te Zierikzee door een aantal burgemeesters. Op de foto v.l.n.r.: burgemeester van Zierikzee Th. H. de Meester, burgemeester van Westerschouwen J. L. Niemantsverdriet-Leenheer, burgemeester van Sluis mr. J. J. P. M. Assel- bergs, kamerlid Ed Nijpels, statenlid WD. L. A. M. Elenbaasj en kandidaat-statenlid WD/wethouder gemeente Bor- sele G. W. IJssens. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Werkdruk Daarbij komt nog dat de werkdruk van de politiemensen in rekreatiege bieden in het hoogseizoen bijzonder groot is. 'Niet alleen door de tijdelijke bij zonder hoge bevolkingsaanwas, maar ook omdat de „meegebrachte" stijging van de kriminaliteit in die periode een groot probleem is dat veel recherchewerk en nachtelijke werkuren vergt, een vaststaand ge geven waarop burgemeester De Meester de aandacht vestigde. Andere normen „Er zouden andere sterkte-normen moete gelden voor rekreatiegebie den", vulde mevrouw Niemantsver- driet aan, die kenbaar maakte dat zijn daarom als burgemeester van de tweede rekreatiegemeente in Neder land graag zitting zou willen nemen in de kommissie voor rekreatie van wege de beleidsmatige invloed daar van op de regering. Bereden politie Bovendien pliette zij voor een pro vinciale bereden politie. Nu leente Westerschouwen 's zomders bereden politie van buiten Zeeland voor sur veillance in het omvangrijke natuur gebied dat uitsluitend te paard toe gankelijk is. Uiteraard werd op deze bijeen komst uitvoerig van gedachten ge wisseld. over de wederzijdse stand^ punten ten aanzien van landelijk spe lende zaken als de diskussie rond de nieuwe politiewet, toegespitst op de te verwachten konsekwentie voor deze regio. Benzine-bezuiniging De heer Nijpels deed de toezeggin bij de kamer aan de bel te trekken om voor Zeeland een uitzondering te maken voor de richtlijnen om voor Zeeland een uitzondering te maken voor de richtlijnen ter beperking van benzinegebruik bij politiekorpsen vanwege de grote afstanden die in deze provincie moeten worden afge legd. Hij beloofde tevens om bijvoor beeld tijdens de Pinksterdagen eens naar Schouwen-Duiveland te komen, wanneer vooral de Westhoek is over spoeld door rekreanten. WEST-BERLIJN, 13-2. In totaal hebben negen inzittenden van het vrijdag naar West-Berlijn uitgewe ken Antonov-toestel van de Poolse luchtvaartmaatschappij Lot besloten niet terug te keren naar Polen, zo werd van een Amerikaanse leger- woordvoerder vernomen. De gezagvoerder nam zijn vrouw, twee dochtertje, zijn neef plus echt genote en baby van 14 maanden mee, maar ook de tweede piloot en nog een manspersoon verkozen in West- Duitsland te blijven. NEW DELHI, 13-2. Gelovige hin does hebben het water van de rivier de Ganges zo sterk vervuild dat de ri vier over een lengte van 20 kilometer „omgekiept" is en zich daar niet zelf meer kan reinigen, zo is door weten schappelijk onderzoek gebleken. De afgelopen zes weken is het Koembh Melafeest gevierd, een van de grootste hindoefeesten, dat woensdag was afgelopen. In die zes weken zijn miljoenen mensen de rivier in gegaan om zich volgens hindoetraditie schoon te wassen van hun zonden. Advertentie Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Door niets dan zichzelf te wil len zijn, eindigt met minder dan zichzelf te zijn. L. Arréat Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Verwachting tot dinsdagavond: Veel bewolking Veel bewolking en vrijwel overal droog; minimumtemperatuur om streeks plus 1 graad; middagtempe- ratuur omstreeks 4 graden; matige aan de kust vrij krachtige noor doostelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 19 febr.: Woensdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: oost 4 Donderdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuidoost 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuidoost 5 ZON- EN MAANSTANDEN 16 febr. Zon op 7.54, onder 17.55 Maan op 2.15, onder 11.33 Nieuwe Maan: 23 febr. (22.13) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laag water 16 febr. 8.23 21.04 2.14 14.54 Springtij: 26 februari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 16-2. Het K.N.M.I. deelt mede: De komende dagen zal een wat kouder weerbeeld te zien geven dan we de laatste dagen gehad hebben. Toch lijkt een vorstperiode deze week niet erg waarschijnlijk. Boven Scandinavië komt weliswaar een ho- gedrukgebied tot ontwikkeling, maar de oostelijke stroming die dit druksysteem in onze omgeving zal veroorzaken blijft lucht aanvoeren waarin overdag de temperatuur tot 4 5 graden kan oplopen, 's Nachts da len de temperaturen tot rond het vriespunt. De oostelijke wind die geleidelijk in kracht toeneemt zorgt ervoor dat het weer een enigszins schraal karak ter gaat krijgen. I r 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1