VOETBALVERENIGING ZIERIKZEE WIL UITBREIDING VERLICHTING G.v. Turnesse viert tienjarig bestaan Basketballklub Mevo '80 kampt met kadertekort Algemene ledenvergadering H.S.V. Oosterschelde 7 Op sportpark Bannink Programma bedrijfsvolleybal- kompetitie Basketballteam Mevo'80 blijft in bekerkompetitie Schaakvereniging „Zierikzee" Algemene ledenvergadering s.v. WIK Algemene ledenvergadering In Renesse ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 12 februari 1982 Nr. 23064 ZIERIKZEE, H-2. Tijdens de vergadering van de spor traad kaartte de heer H. Vermeule van de voetbalvereni ging Zierikzee het probleem van de verlichting op sport park Bannink aan. Hij was van mening dat de huidige lampen niet meer konden worden behouden tot de ope ning van het nieuwe voetbalveldenkomplex. Niet dat er technische mankementen aan zijn, maar de voetbalvere niging zou graag zien dat het aantal lampen wordt uitge breid. Schouwen-Duivelandse Sportspiegel Br use Boys bij Altena op zoek naar revanche MEVO moet hek- kesluiter Apollo '69 punten afhandig kunnen maken SKNWK ont moet hechte Nieuwland-defensie, maar moet winnen om niet weg te zakken ZSC kan zich herpakken van twee grote nederlagen, tegen Heinkenszand en op eigen terrein WIK tegen 's-Heer Arendskerke mogelijk naar tweede zege Uitzege voor Brouwershaven bij Beve landers DFS moet waken voor onderschatting bij Hoedekensker- ke Zware uitwedstrijd voor Zierikzee tegen RCS Renesse heeft punten hard nodig. Winst tegen Oostburg noodzakelijk Winstkan sen voor Dreischor op Heinkenszand Ouwerkerk voor zware klus bij Walcheren Hopeloze opgave voor Zonnemaire Duiveland op zoek naar zichzelf bij Colijnsplaatse Boys. De voorzitter, de heer L. J. van Gastel vroeg zich af of er nog iets moet worden gedaan aan de verlich ting van een oud sportpark, waarvan de voetbalvelden gaan verdwijnen. De heer L. van den Oude stelde voor om nieuwe verplaatsbare ver lichting aan te brengen, die eventu eel kan worden meegenomen naar het nieuwe komplex. „Want met de huidige verlichting spelen de voet ballers in hun eigen schaduw", aldus Van den Oude. De heer J. J. Doeswijk, hoofd plantsoenendienst merkte op dat in dien de verlichting aan de kant van de Banninklaan beter wordt er pro blemen met de atletiekvereniging Delta Sport ontstaan, omdat dan een deel van de 400 m-baan zal worden gebruikt. De heer Van Gastel dacht dat door een betere verlichting er nog meer druk op het veld wordt uitgeoefend en dat erwijl het zich momenteel al onder de meest moeilijke omstandig heden moet handhaven. De heer J. J. Snijders antwoordde daarop dat de druk niet toeneemt, omdat het aantal spelers gelijk blijft. Gymnastiek Namens de gymnastiekvereniging Delta Sport stipte de heer A. M. Does het huisvestingsprobleem aan van deze klub. Delta Sport heeft geduren de vijf avonden per week en de zater dag een gymzaalakkommodatie no dig, waarin de diverse groepen hun trainingen afwerken. Momenteel gebeurt dat in de ZLM- zaal en in de zaal aan de Raamstraat. Delta Sport heeft kontakt gehad met de rector van de RSG, de heer drs. P. Vis omtrent het gebruik van de gym- Vrijdag 12 februari 19.00 uur: PJZ 1-Big S; CPJ-Luctor; Zweedse Rode Kruis 4-Kwiek; Reis- buro van Oeveren 2-Rabobank. 19.50 uur: Frisol-Zweedse Rode Kruis 1; Zeelandia 2-Renesse 2; Zweedse Rode Kruis 3-DFS 2; Willi- brordus-PJZ 2. 20.45 uur: Havenpark-Reisburo van Oeveren 1; VCS-Schouwenoord; DFS 1-Cluzona; Renesse 1-Zweedse Rode Kruis 2. 21.40 uur: BB Wansink-MEVO 1; MEVO 4-Opel Team; MEVO Dl-PJZ 3; PTT-WIK 4. Het eerste herenteam van de bas ketballvereniging Mevo'80 is door de protestkommissie in het gelijk gesteld. Dat betekent dat het team in de volgende bekerronde is gekomen. Mevo'80, dat vorige week de tweede bekerronde tegen Marathon uit Vlis- singen met zes punten verschil won, had geprotesteerd, omdat deze wedstrijd door tijdgebrek zeven mi nuten te vroeg werd afgefloten. De eerste ontmoeting werd door Mara thon gewonnen en wel met zeven punten verschil. Mevo blijft als enige vierde klasser over in de bekerkom petitie. ZIERIKZEE. 11-2. Voorzitter Kees Verkerk zei tijdens de algemene le denvergadering van de basketballvereniging Mevo'80 dat de klub na vijf jaar langzaam maar ze ker uit de kinderschoenen is ge groeid. De problemen uit het verle den zijn bijna overwonnen. Ondanks dat het probleem van de zaalakkommodatie nog niet hele maal is opgelost, noemde hij het een gelukkig feit dat in het begin van het seizoen de trainingsavonden niet meer op de wedstrijdavonden plaats vonden, maar op dinsdag. Het twee de probleem behelst het tekort aan kader binnen de vereniging. Het afgelopen jaar heeft Mevo met vijf teams in de kompetitie deelgeno men, maar in de toekomst zal dat aantal nog meer moeten groeien. De voorzitter deed een beroep op de in groten getale opgekomen leden zich aan te melden voor de trainings- en scheidsrechterskursus, om daardoor het kader te verbreden. Toernooien Ook dit jaar zal worden gepro- zalen van de nieuwe school in Poort- ambacht. De gymnastiekvereniging kon slechts twee avonden krijgen en dat vond Delta Sport niet voldoende. „Daar schieten we niets mee op, want het gaat er ons juist om van het gesleep met de toestellen af te ko men. zouden we op het aanbod van de RSG ingaan, dan krijgen we er nóg een zaal bij, dat betekent dus nóg meer gesleep. Want vijf avonden en de zaterdag was volgens de heer Vis niet mogelijk", aldus de heer Does. Hij memoreerde trouwens dat in de Raamstraat toestellen staan, waar van het gebruik niet verantwoord is, tenminste op het trainingsniveau van Delta Sport niet. De voorzitter vond deze laatste op merking een ernstige aanklacht. Va nuit de vergadering kwam het voor stel om de diverse trainings- c.q. speelavonden van de verschillende verenigingen te verschuiven, zoadat Delta Sport misschien een zaal gedu rende vijf avonden per week en de za terdag kon gebruiken. Sintelbaan Namens de atletiekvereniging vroeg de heer H. Mouthaan (traditie getrouw) hoe het met de komst van de sintelbaan op sportpark Bannink stond. De voorzitter deelde mee dat de beslissing van Gedeputeerde Staten betreffende de goedkeuring van de aanleg van het nieuwe sportvelden- complex voor 13 januari 1982 binnen had moeten zijn, maar dat dit ver daagd is tot 1 juli wegens onvoldoen de informatie bij G.S. De heer Van Gastel noemde het een treurige situatie dat een paar burgers de plannen voor het nieuwe komplex tegenhouden, terwijl de raad van Zierikzee bereid is (veel) geld aan de sintelbaan te besteden. „Het is een trieste situatie voor de buitensport in Zierikzee", zei de voorzitter. De heer H. Asma stelde voor met een delegatie van de sportraad naar Middelburg te reizen en te vragen waarom de beslissing van G.S. is ver daagd. Subsidie Wat betreft de eventuele verhoging van de kwaliteitsfaktor van de Ver ordening voor de subsidiëring van de jeugdsport werd besloten dit onder werp aan te houden tot het najaar. De verenigingen, die hier belang bij hebben, dienen tijdig een gespecifi- seerde opgave van de kosten in te dienen, waarna het verzoek zal wor den behandeld in de sportkommissie. Het jaarlijks voor jeugdsporteve- nementen beschikbare bedrag van 3000,— werd verlaagd naar 2000,—, omdat per jaar toch niet meer dan tweederde van de 3000,— werd besteed. De resterende 1000,— werd toegevoegd aan het reeds bestande bedrag van 9.500,— voor: a) een bedrag per jeugdlid, b) een be drag voor kadervorming en c) een be drag voor technische leiding, zodat dit bedrag op 10.500,— komt. Ir. Knaap De heer J. J. Doeswijk deelde mee dat het sportpark Bannink op 1 juni van dit jaar gesloten wordt voor ver der gebruik door de sportverenigin gen in het seizoen 1981-1982. Voor de gebruikers van het sportpark staat een verhoging van 4 te wachten van de huur van de velden. beerd een scholieren basketballtoer- nooi te organiseren en ook zal er een Mevo'80-toemooi worden gehouden. Na de goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement werd de nieuwe ontworpen vervoersregeling besproken en de kontributie voor het komende seizoen werd vastgesteld. Op de suggestie om met adspiran- ten te gaan spelen werd enthousiast gereageerd. Een andere suggestie vanuit de vergadering betrof het voorstel met de leden naar een eredivisie-wedstrijd te gaan en een aktie op touw te zetten om de kas wat te spekken. Aan het einde van de vergadering konden de leden naar videobeelden kijken, die de afgelopen maanden in sporthal Onderdak werden gemaakt van hun kompetitie-wedstrijden. Bij de bestuursverkiezing was Leo Looy aftredend en niet herkiesbaar. Greet Schipper, Marjan Mol, Tewens Tuitman. Ronald Scherpenzeel en Bart de Gardeijn waren aftredend en wel herkiesbaar. Allen werden her kozen. Aan het begin van de vergadering werd ir. J. M. Knaap herdacht. In 1969 werd deze geestelijke vader van de atletiekvereniging als eerste be loond met de sportpenning. Voorzit ter Van Gastel zei dat sporthal On derdak in de toekomst overdag geen volledige bezetting meer kan krij gen, omdat de scholieren van de LTS gebruik zullen gaan maken van de akkommodatie bij de nieuw te bou wen school in Poortambacht. In de 21ste rond van de huishoude lijke kompetitie werden 10 partijen gespeeld. De uitslagen: R. v. d. Veken-J. J. v. d. Ende 0-1 (na arb.); M. M. Krïjger-R. Moerman 0-1; H. Uil-A. M. v. d. Westen 1-0; J. M. C. Zwarts- A. J. Scheele 0-1; P. van Baarle-J. J. Hoogstrate 1-0; P. M. Bouwens-J. L. Bom 1-0; J. Verkerk-L. Oosse V2-V2; P. Wiebols-C. van Eldik 1-0; A. Louws- H. L. H. Timmermans 0-1; H. van Rossum-B. S. Spiegels 1-0. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE 2e klasse A: RWH-Oranje Wit; Amemuiden-Piershil; Altena-Bruse Boys; SSC-Roda Boys; SHO-AZW; Heerjansdam-Good Luck. 4e klasse A: Nieuwdorp-Wolfaarts- dijk; Wemeldinge-BWR; PTT Breda- Kogel vangersSmerdiek-Y erseke MEVO-Apollo, 14.30; SKNWK- Nieuwland, 14.30. AFDELING ZEELAND le klasse; Veere-SVD; Rillandia- VCK; Colpl. Boys-Duiveland; Kruiningen-GPC; WIK-'s-H. Arends kerke; ZSC-Heinkenszand. Reserve le klasse: Hoek II-Ame- muiden III; SKNWK II-Veere II, 14.30; Nieuwland II-WIK II; GPC II- Krabbendijke II; Yerseke III- Kapelle II. Meeuwen III-Bruse Boys II. 2e klasse: Bevelanders-Brouwers- haven; Hoedekenskerke-DFS; Dauwendaele-Middelburg; Kats- Borssele; Racing White-SSV. Reserve 2e klasse: Colpl. Boys II- Serooskerke III; Kapelle III-VCK II; Zaamslag III-Heinkenszand II; Apol lo II-Nieuwland III; DFS II-AZW III, 14.30; MEVO II-Tern. Boys III, 14.30. 3e klasse A: Bevelanders II-ZSC II; SSV II-Colpl. Boys III; WIK III-DFS III, 14.30; Duiveland II-Wissenkerke II, 14.30; SKNWK III-Wolfaartsdijk II, 14.30. 4e klasse I: ZSC III-Duiveland III, 12.45; Bruse Boys III-SKNWK IV, 14.00; Bruse Boys IV-Brouwershaven II, 12.45; WIK IV-Bruse Boys V, 12.45. HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Vlissingen Al-Steen AI; Terneuzen AI-HW'24 AI; Zierikzee AI-Robur AI, 14.30; RCS AI-Goes AI; Ame- muiden AI-Kloetinge AI. Groep All; Kruiningen AI-ZSC AI; DFS AI-Colpl. Boys AI, 14.30; MEVO AI-Wolfaartsdijk AI, 12.45. HOOFDKLASSE B-JUNIOREN Middelburg BI-Axel BI; Tem. Boys BI-Hontenisse BI; Goes BI-RCS BI; Robur BI-Zierikzee BI; HW'24 BI- Temeuzen BI; Aardenburg BI-Vlis- singen BI. Groep Bil: Dreischor BI-Bruse Boys BI, 14.30; WIK BI-Kloetinge Bil, 11.00; Renesse BI-SSV BI, 11.15. Groep III: Kapelle BII-Ouwerkerk BI; SKNWK BI-ZSC BI, 12.45; Robur BII-Brouwershaven BI; MEVO BI- Zierikzee Bil, 12.45; Zonnemaire BI- Colpl. Boys BI, 12.45. Groep Cl: Dreischor CI-Bruse Boys Cl, 12.45; Duiveland CI-MEVO Cl, 11.00; SKNWK CI-WIK Cl, 11.00; Re nesse CI-DFS Cl, 10.00. Groep CII: Wolfaartsdijk CII- Zierikzee CII; Zierikzee CIII- Kloetinge CII, 11.00. KNVB ZONDAGKOMPETITIE 3e klasse D: RCS-Zierikzee; Temeuzen-BSC; Goes-DIVO; Zeel. Sport-Jong Ambon; Breskens-steen; Steenbergen-Sluiskil. AFDELING ZEELAND le klasse: Renesse-Oostburg, 14.30; Com. Boys-Lewedorpse Boys; Philippine-Domburg; Hoofdplaat- SDO; Graauw-Sluis; Hulsterloo- Volharding. Reserve le klasse: RCS III- Breskens II; Patrijzen II-Zierikzee II; Noormannen II-Hontenisse II; Ter- neuzen Ill-Philippine II; Biervliet II- Zeelandia II; Jong Ambon II-Robur II. 2e klasse B: Dreischor-Heinkens- zand, 14.30; Walcheren II- Ouwerkerk; Zeeld. Sport III-Middel- brug V; Goes III-Cortgene; Kw.'damme-Hansw. Boys; Lewed. Boys II-Robur. 3e klasse D: Vlissingen V-Walche- ren III; Robur III-RCS V; Jong Am- bon IV-Zonnemaire; Heinkenszand II-Zierikzee III. 4e klasse E: Patrijzen IV-Hansw. Boys IV; Goes IV-Volharding III: Heinkenszand Ill-Ouwerkerk II; Dreischor II-Zierikzee IV; Renesse II- Walcheren V. 4e klasse F: Robur FV-Dreischor III; Volharding II-Renesse IV; Renes se Ill-Patrijzen III, 12.30; Hansw. Boys Ill-Goes V; Cortgene III- Zierikzee V. LÖNDENVTÏe Britse medische ver eniging, de belangrijkste organisatie van Britse dokters, heeft verklaard dat er nog geen aanleiding bestaat het werk aan de „reageerbuisbaby's" te staken. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE Bruse Boys moest afgelopen zater dag de eerste nederlaag inkasseren. Na een 0-1 ruststand werd een kortstondige inzinking de formatie van trainer Maarten van Pelt fataal. De ervaring van Jaap van Mans en zijn mannen was Bruse boys noodlot tig en een laatste slotoffensief kon er niet meer voor zorgen, dat de eerste nederlaag werd afgewend. Zaterdag middag gaat Bruse Boys voor de der de keer in suksessie op reis voor een kompetitiewedstrijd. Na de gewon nen partij bij Piershil en de onver diende nederlaag bij Amemuiden krijgt nu Altena bezoek van de sinds kort paarse brigade. Afgelopen za terdag klopte WHS Altena op Nieu- wendijkse bodem, iets wat Bruse Boys ook zonder al te veel problemen moet kunnen, toch zal trainer Maar ten van Pelt zich ongetwijfeld nog zijn debuutwedstrijd in Bruinisse herinneren, toen Altena in blessure tijd alsnog een 1-1 gelijkspel wegsleepte. Ongetwijfeld zal de Bergse oefenmeester zijn mannen daar aan helpen herinneren. Voorals nog lijkt een prognose met winst voor de Boys het meest voor de hand liggend. In de vierde klas liet SKNWK zich afgelopen zaterdag onnodig aftroe ven door een allerminst imposant Nieuwdorp. Een enkele misstap in verdedigend opzicht kon door de wanhopig aanvallende voorwaartsen niet meer worden rechtgetrokken on danks een vrijwel doorlopend offen sief. Aanstaande zaterdag krijgt de ploeg van trainer Ed van Dalente maken mêt een uitermate hechte de- De heer R. Boersma, mede-oprich ter en eerste leider van de vereniging, oud-bestuurlid, mevr. J. Hop en de heer J. Kosters van Delta Sport wer den verwelkomd. Overzicht In een kort overzicht van het tienja rig bestaan zei de voorzitter dat de klub in 1972 werd gestart op initiatief van mevr. T. Tanis en de heer R. Boers ma. De lessen werden vrij vlug overge nomen door mevr. D. Lysen(de kleint jes) en mevr. A. v.d. Wiel (de groteren). Vanaf 1974 verzorgt mevr. v.d. Wiel alleen de lessen. In de beginjaren van de verenin- ging werd gebruik gemaakt van 't Schakeltje als akkommodatie, maar al gauw verhuisde Turnesse naar het dorphuis, waar tot 1980 werd gegymd. fensie van Nieuwland. Een defensie, die in tien wedstrijden slechts vijf te gentreffers hoefde te inkasseren. Ook Mevo slaagde er zaterdag niet in om een bres te slaan in het Nieuwland-blok en dat geeft toch te vrezen voor de ontmoeting van de Nieuw erkerkers aanstaande zater dag. Omdat Nieuwland echter ook maar vier keer kon skoren in tien du els lijkt een zoveelste 0-0 een logische voorspelling. Mevo krijgt zaterdag bezoek van heekkesluiter Apollo'69, een hekkesluiter, waarmee de man nen van trainer Toon van Tiggelho- ven nog een appeltje hebben te schil len. Eerder in het seizoen, toen Mevo nog echt goed draaide ging de oranje formatie verrassend ten onder in 's- Gravenpolder. Nu na tien kompeti tieronden valt het op hoe zeldzaam deze zege voor Apollo'69 is geweest, want na deze zege konden de Apollo- mannen nog slechts een keer winnen. Zaterdag zal de sportieve wraak op sportpark Bannink daarom zoet zijn. AFDELING ZEELAND De laatste twee weken - sinds de winterstop dus - is het huilen met de pet op in de eerste klas van het Zeeuwse afdelingsvoetbal voor de drie Schouwen-Duivelandse verte genwoordigers. Duiveland, in de eerste kompetitiehelft zo fier meestrijdend om de koppositie naast Veere, verloor twee keer op rij. Eerst van VCK met de ontluisterende 6-0 cijfers en afgelopen zaterdag slaagde het zwakke Rillandia er zelfs in ten koste van de mannen van trainer Piet Roks de eerste seizoenzege bin nen te halen. Bovendien heeft dit tot Op 5 maart van dat jaar nam de klub de gymzaal de Moerbei in gebruik. Met deze zaal is de vereniging erg gelukkig, ook vanwege de lage huur. Daarvoor kan Turnesse zonder subsi die blijven draaien. Momenteel telt de klub vijftig leden, in leeftijd variërend van vijf tot met twaalf jaar. Demonstratie Vier jonge meisjes van Delta Sport (negen en tien jaar) verzorgden onder leiding van Jaap Kosters een demon stratie in hoog tempo op de lange mat Aan het spelprogramma namen alle leden van Turnesse deeL Er waren tien spelletjes bedacht en de kinderen werden in tien groepen vedeeld. De middag werd besloten met dansen, waarbij alle kinderen een tas kregen aangeboden. gevolg dat naast WIK nu ook ZSC in ernstige degradatiezorgen is geraakt, omdat Rillandia de Scharendijkse ploeg bijhaalde na de twee 5-0 opta- ters, die ZSC kreeg toegebracht. Duiveland moet aanstaande zater dag voor de derde keer op rij uitspe len, nu tegen Colijnsplaatse Boys, een van de ploegen, die de Duivelan ders op de ranglijst passeerde. Rede lijkerwijs moet worden gevreesd, dat Duiveland al erg blij moet zijn met een puntendeling om althans de indruk te geven, dat men de bijna traditionele seizoensinzinking te bo ven is. voor ZSC mag gehoopt wor den, dat de ploeg eindelijk weer eens een paar puntjes kan pakken. Hein kenszand lijkt daarvoor de aangewe zen ploeg. Afgelopen zaterdag had WIK Heinkenszand lang in bedwang, maar in de laatste fase van de strijd werd alsnog een punt verspeeld. ZSC doet het op eigen Scharendijkse bo dem mogelijk beter. In Kerkwerve krijgt WIK nu be zoek van 's-Heer Arendskerke, een lastige tegenstander, maar toch ze ker niet onklopbaar. Wanneer men het geduld kan opbrengen om twee helften te blijven voetballen moet de tweede seizoenzege er inzitten voor Henk Sprong en zijn mannen. In de tweede klas verraste het afge lopen weekeinde DFS vriend en vij and met een klinkende 4-1 zege bij Wissenkerke. Aanstaande zaterdag moet Kees Rijnberg andermaal met zijn mannen op reis, dit keer is Hoe- dekenskerke de tussenhalte. Nor maal gesproken mag dit geen pro bleem betekenen, maar de Brughse ploeg mag zich ondanks de winning mood niet laten verleiden tot een stemming van, och, dat doen we even, want dan zou de ploeg wel eens pijnlijk van een koude kermis thuis kunnen komen. Brouwershaven mag eindelijk ook weer eens aan de bak. Na de winterstop wordt het zwakke Bevelanders de eerste opponent, waarvan gewoon niet verloren mag worden ook al is het op Bevelandse bodem. KNVB ZONDAGKOMPETITIE Zierikzee speelde af gelopen zondag een voortreffelijke wedstrijd bij BSC in Roosendaal. Met 1-4 werd de formatie van trainer Johan van de Boom totaal ontluisterd en zonder problemen had de uitslag nog aan merkelijk hoger kunnen zijn, zo su perieur was de roodzwarte trein. Aanstaande zondag moeten de mannen van trainer Bas de Zeeuw op bezoek bij RCS in Souburg. In Zie rikzee werden de Souburgers enigs zins te lakoniek aangepakt en dat moet nu eigenlijk recht gezet kunnen worden. Voorlopig lijkt evenwel een gelijkspel al een aardige uitgangspo sitie, zeker met het oog op het in de race blijven met Sluiskil voor een eventueel kampioenschap, een kam pioenschap dat er wanneer de over tuiging aanwezig is en blijft vrij ge makkelijk zou moeten kunnen ko men. Noodzaak is dan wel, dat er echt in gelooft wordt. Duidelijk is ge worden, dat eigenlijk alleen Sluiskil van gelijkwaardig niveau is als Zie rikzee. De onderlinge ontmoetingen moeten redelijkerwijs aan gaan to nen, wie terecht op de bovenste posi tie aanspraken mag doen gelden. AFDELING ZEELAND Het gaat niet best met Renesse in de eerste klas van het zondagse afde lingsvoetbal. De formatie van trai ner Kees van Dijke is naar een beden kelijke positie op de ranglijst gezakt. Het begint dan ook aardig tegen het uur nul aan te lopen waar het het bin nenhalen van winstpunten betreft. Aanstaand zondag mag het team het weer eens een keer op eigen Re- nesser bodem proberen. Mogelijk dat er dan uit de ontmoeting met Oost burg een of wie weet zelfs twee pun ten gehaald kunnen worden. In de tweede klas liet Dreischor het vorige week lelijk liggen tegen Le- wedorpse Boys, waardoor men de aansluiting met de top aardig is kwijtgeraakt. Zondagmiddag kan de ploeg van trainer Kees Kommer mo gelijk wat rechtzetten van de misser van zeven dagen ervoor. Tegen Hein- kenszan moet normaal gesproken een kleine zege behaald kunnen wor den. Voor Ouwerkerk breken moei lijke tijden aan. Aanstaande zondag staat er een uitermate belangrijk vierpuntenduel met Walcheren II op het programma. In Vlissingen zullen evenwel alle zeilen moeten worden bijgezet om wat weg te kunnen ko men van de fatale plaats op de rang lijst. Zonnemaire kan zich erop be roemen de laatste twee wedstrijden niet meer verloren te hebben, maar echt veel hebben de twee gelijke spe len niet geholpen voor verbetering van de positie. Nog altijd staat het team op de laatste plaats en er mag niet worden aangenomen, dat daar na zondag wat in veranderd is, daar voor lijken de mogelijkheden in de uitwedstrijd tegen Jong Ambon IV te gering. De Middelburgse ploeg staat er in verliespunten veruit het beste voor en dat moet voor Zonnemaire een teken aan de wand betekenen. De sportvereniging WIK houdt maandag 15 februari in de kantine van de Vospit haar algemen leden vergadering. Op de agenda staat on der meer de aktiviteiten met betrek king op het 25-jarig bestaan. UTRECHT. Nederland moet in rui me mate ontwikkelingshulp blijven geven aan de zogenaamde front- lijnstaten in Zuidelijk Afrika. Alleen als deze landen voldoende steun krij gen, kunnen ze ekonomisch onafhan kelijke worden van Zuid-Afrika. FNV-voorzitter Wim Kok zegt dit in dat „Vakbondskrant" na een bezoek aan Zimbabwe en Zambia. DEN HAAG. De Tweede kamer heeft nogal wat kritiek op het beleid dat door het kabinet en de provincia le autoriteiten in Groningen. Dren the, Overijssel en Gelderland is ge voerd rond de proeftransporten van Amerikaanse munitie van de Eems- haven naar West-Duitsland. De hengelsportvereniging „Oosterschelde" houdt vrijdag 19 februari in het Huis van Nassau te Zierikzee haar algemeneledenvergadering. Van het bestuur zijn periodiek aftredend de heren C.H. van Schelven, E. Smit en P. van de werf, die zich alle herkiesbaar stellen. Op deze vergadering zal ook het kampioenschap van de Delta Federa- wedstrijdprogramma voor 1982 wor- tie en het Nederlandse kampioen den besproken. schap boothengelen. Voor de leden van de vereniging zijn •er 6 kompetitie-wedstrijden zoet in 11 Tijdens deze avond zullen door de kompetitie-wedstrijden zout, waarvan hengelsportjoumalist Stef de Bruin de eerste 8 meetellen voor de klub- een aantal films worden vertoond. Ver kompetitie 1983 en de resterende 3 toond zullen worden: „Wrakvissen" voor 1984. vissen boven wrakken lags onze kust; Op het programma staan verder de „Zware rog", monterroggen van meer selektiewedstrijden om het kampioen- dan 100 pond, en „Kustvissen bij schap kusthengelen, drie wedstrijden Courtmasherry" een film over het vis- om het kampioenschap van Schou- sen op haai, pollack, haddock, makreel, wen-Duiveland, de wedstrijden om het geep, enz. RENESSE, 11-2. De gymastiekverenigingTurnesse uit Renesse bestaattien jaar. Ter gelegenheid daarvan was voor woensdag een feestmiddag georgani seerd, waarop enkele leden van de gymnastiekvereniging Delta Sport uit Zierikzee een demonstratie gaven. De voorzitter, mevr. M.v.d. Aart opende de middag met een welkomswoord.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7