Een kleinigheid vergeten De vakantie zal bij publiek niet aan populariteit inboeten Rode Kruis: bloed geven blijft nodig Plattelandsvrouwen op de bres voor subsidie konsulentes Grote belangstelling voor reageerbuisbaby Onderzoek wijst uit Geen „vloek" Nog geen bevolkings onderzoek borstkanker Wat biedt de BEELDBUIS? Met het oog op 6 DEN HAAG, 11-2. De vakantie zal niet aan populari teit inboeten. Een onderzoek van het NIPO heeft uitge wezen, dat er dit jaar evenveel Nederlanders met vakan tie zullen gaan als voorgaande jaren, te weten 58 procent van de bevolking. Ook het komende seizoen zal men dichterbij huis blijven. Bovendien zullen meer Nederlanders in eigen land blijven. Ook zullen de vakanties, evenals in 1981, weer van kortere duur zijn dan in het verleden. Maar vakantie staat nog steeds hoog op het prioriteitenlijstje van de Nederlander, aldus het NIPO. SAN FRANCISCO, CALI- FORNIË, 11-2. De 56-jarige Amerikaanse luitenant La Brash kan de beroerte die hij in 1979 opliep, niet wijten aan de vloek die zou rusten op ont wijding van het graf van de Egyptische Farao Toetancha- mon en bijgevolg kan hij geen aanspraak maken op een uit kering. Zo luidde woensdag een uit spraak van recht Richard Figo- nes, die moest uitmaken of La Brash de 18.000 dollar kon te rugvorderen die hij had ge- derft aan loon. La Brash was ten tijden van zijn ongeluk bewaker van de schatten uit Toetanchamons graf die in San Francisco wa ren ten toon gesteld. Zijn advo caat herinnerde zich dat de le gende wil dat zij die aan de ontwijding van het graf van de Farao hadden meegewerkt, neergeslagen werden door de Egyptische god van de doden. Twintig mensen zouden al van de vloek het slachtoffer zijn geworden. Was zijn cliënt wel licht het eenentwintigste offer, vroeg Michael Heber zich af. Rechter Figones bleef met beide benen op de grond staan: de bezoekers van de ten toonstelling kwamen eerder voor de wraak van de god in aanmerking, meende hij, La Brash kwam eerder in aanmer king voor lof omdat hij als be waker verstoring van de voor werpen op de tentoonstelling had voorkomen. In het totaal van de buitenlandse vakanties nam voor het vervoer het aandeel van de eigen auto af van 62 naar 60 procent. Het vervoer per vliegtuig nam ook af, maar het ver voer per touringcar vertoonde een forse groei. Bestedingspercentage Het NIPO-vakantie-onderzoek over de periode oktober 1980 tot en met september 1981, waarbij 3.946 gezinnen waren betrokken, heeft vastgesteld, dat na uitgaven aan eerste levensbehoeften zoals voe ding, kleding en energie de vakantie volgt als bestedingsmogelijkheid, waaraan in 1980 door maar liefst 60 procent van de huishoudingen geld werd uitgegeven. Meer huishoudin gen gaven geld uit aan vakanties dan aan bijvoorbeeld woninginrichting, huishoudelijke artikelen, televisie of geluidsapparatuur. Bezuinigingen Ook is gebleken dat na bezuinigin gen op energie er (in deze volgorde) pas bezuinigd wordt op vakanties, auto-onderhoud, eten en drinken bui tenshuis en op kleding. Maar de be zuinigingen zijn in feite nauwelijks van invloed op de wat genoemd wordt vakantieparticipatie, aldus het NIPO. Het instituut noemt het verder op vallend, dat er in de onderzochte va kantieperiode een gelijk aantal per sonen op vakantie is geweest als een jaar eerder, maar dat deze vakantie gangers thans meer vakanties heb ben ondernomen dan voorheen. Ging toen een kwart van de vakan tiegangers weg voor een tweede, der de of zelfs vierde vakantie, thans is dit percentage 30 procent geweest. De groei van de extra vakanties kwam vrijwel uitsluitend het eigen land ten goede. Maar ook voor de hoofdvakantie nam het aandeel van de binnenlandse vakantie toe. Ging in 1980 34 procent binnenlands en 66 procent buitenlands op hoofdvakan tie, thans is het aandeel van de bin nenlandse vakantie met 2 procent toegenomen en een verdere groei wordt voorzien. ROTTERDAM. De ongeveer 1600 werknemers bij de Schiedamse werf Wilton-Feijenoord hebben donder dag aan het begin van de middag een werkonderbreking van twee uur ge houden uit protest tegen de ziekte wetplannen van de regering. UTRECHT. Leden van verschillen de FNV-bonden gaan vrijdagochtend vlak voordat de Sociaal- Economische Raad een advies gaat opstellen over de plannen van het ka binet met de ziektewet, demonstre ren voor het SER-gebouw in Den Haag. UTRECHT, 11-2. De Gezondheids raad heeft zih in een interimadvies aan de minister van volksgezondheid nog niet uitgesproken voor bevol kingsonderzoek op borstkanker. Het blijkt wel mogelijk, met speciale röntgenologisch onderzoek van de borst (mammografie) zeer kleine ge zwellen op te sporen die niet op een andere manier gevonden kunnen worden. Maar de gezondheidsraad meent dat screening" op grote schaal pas zin heeft, als thans lopen de onderzoeken uitwijzen dat door vroege opsporing en snelle behande ling betere resultaten worden be haald en de sterfte aan borstkanker daalt. DEN HAAG, 11-2. Het blijft dringend nodig, dat donoren in ons land bloed blijven geven. Een bericht van het Rode Kruis op 2 februari, dat Nederland weer in de eigen bloedbehoefte kon voorzien, betekent niet dat die behoefte niet meer bestaat. Bloed blijft nodig, primair voor di- rekt klinisch gebruik voor patiënten in ziekenhuizen. Dit zei dinsdag in Den Haag dr. H. W. van Dijk, alge meen direkteur van het Nederlandse Rode Kruis. Volgens Van Dijk zou de suggestie, dat donoren voorlopig minder of geen bloed behoeven te geven de bloedvoorziening voor direkt kli nisch gebruik zelfs in groot gevaar kunnen brengen. De behoefte aan bloed groeit jaarlijks nog met onge veer zes a zeven procent. Voorraad Het centraal laboratorium, van de bloedtransfusiedienst heeft momen teel een voorraad van dertigduizend liter versgevroren bloedplasma. Met name één produkt daarvan, de zoge noemde stollingsfaktor-acht (ter be handeling van hemofilie), was aan leiding tot verwarring. Om steeds aan de vraag daarnaar te kunnen vol doen is er plasma geïmporteerd. Be halve de werkvoorraad (voor drie maanden) is er door het Rode Kruis een extra voorraad opgebouwd, om in de behoefte die nu nog door import wordt gedekt, zelf te kunnen gaan voorzien. Juist die extra voorraad gaf aanleiding tot verwarring, zo werd meegedeeld. ROTTERDAM, 11-2. De groep des kundigen, die zich in het Academisch Ziekenhuis van de Erasmusuniversi- teit in Rotterdam bezighoudt met de voorbereiding van de eerste reageer buis baby, heeft inmiddels honder den aanvragen van ouders ontvangen voor een bevruchting door middel van de reageerbuis. Het hangt mo menteel af van de ziekenfondsen wanneer de eerste aanvraag kan wor den gehonoreerd. Prof. dr. G. Zeilmaker, hoogleraar in de fysiologie van de voortplanting aan de Rotterdamse universiteit, heeft de ziekenfondsen gevraagd de financiering te regelen. De kosten van de operatie en bijbehorende han delingen worden geschat op 3.500 gulden. De onderhandelingen over de betaling zijn nog gaande. Het valt nog niet te zeggen, wanneer deze zul len worden afgerond. Ervaring Samen met de gynaecoloog dr. A. Alberda heeft prof. Zeilmaker al de nodige ervaring opgedaan bij opera tiepatiënten. Met instemming van de DEN HAAG, 11-2. De drie organisaties van platte landsvrouwen in ons land willen dat de subsidie voor or ganisatiegebonden konsulentes wordt gehandhaafd. Deze naar hun mening wezenlijk belangrijke ondersteuning van het werk dreigt door de decentralisatie in de knel te komen. Dit staat in een pleitnota van de vrouwen, de Christelijke Plattelandsvrouwenbond, de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland en de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen. In totaal zijn er bij de drie ruim 160.000 vrouwen aangesloten. volg hebben dat de drie vrouwenor ganisaties minder goed zullen funkti- oneren omdat zij geen beroep meer kunnen doen op hun eigen konsulen- te, die een garantie betekent voor in terne koördinatie, integratie en voor al kontinuïteit van begeleidend werk. De organisaties dringen aan op een gesprek op korte termijn met de ka merkommissies, de vrouwelijke le den van Eerste- en Tweede Kamer en het Interprovinciaal Overleg, tenein de de subsidie te behouden. In de nota aan onder meer de vaste kamerkommissie voor c.r.m., voor landbouw en visserij en voor emanci patiebeleid alsmede aan het Inter provinciaal Overleg Kuituur wijzen de vrouwen er op dat er bij de over heid een tendens is te bespeuren om gesubsidiëerde konsulentes samen te voegen in één pool. Organisaties die begeleiding willen hebben kunnen dan per afgerond gedeelte een beroep doen op die pool. Om garantie Een dergelijke situatie zou tot ge betrokkenen hebben zij eicellen weg genomen, deze bevrucht en weer te ruggeplaatst. Op een enkele uitzon dering na gebeurde dat bij patiënten die voor een ander doel waren opge nomen en bij wie er een geringe kans op zwangerschap was. Tot nu toe heeft het niet tot een zwangerschap geleid. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Het vervaardigen van grootschalige basiskaarten van nedérland (zogenaamde GBKN-pro- jektën) in Zuid-Holland komt érnstig in gevaar als de staatssekretaris hier niet meer geld voor beschikbaar stelt. AMSTERDAM. De provincie Noord-Holland zal acht afbeeldingen van leden van de koninklijke familie in bruikleen afstaan aan het Rijksmuseum Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het zijn schilderijen, staatsiefoto's, een aquarel en een te kening van koningin Wilhelmina, koningin/prinses Juliana en prins Bernhard. UTRECHT. De CAO- onderhandelingen voor de warenhui zen van Vroom en Dreesmann, waar 19.000 mensen werken, zijn begon nen. De bonden pleiten daarbij voor volledige prijskompensatie en voor een 38-urige werkweek. ALPHEN (N-B). Bij een inval in een illegaal speelhol in een boerderij in het Noord-Brabantse Alphen heeft de rijkspolitie in de nacht van woens dag op donderdag 45 personen aange houden. ROTTERDAM. Behalve de vier al eerder gemelde werknemers van Aluchemie zijn nog vier andere men sen van het chemische bedrijf onwel geworden. Drie van hen zijn na on derzoek naar huis gezonden, de vier de ligt in de ziekenboeg. AMSTERDAM. Het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds (A.B.P.) gaat de komende drie jaar een bedrag van 350 miljoen gulden investeren in de bouw van drieduizend woningen in Amsterdam, waarvan de huur lager zal zijn dan die van woningwetwo ningen. UTRECHT. De soldatenvakbond WDM gaat een informatie-aktie voeren over het juiste gebruik van CS-gas bij oefeningen op die kazer nes waar daar problemen mee zijn. SCHIEDAM. De Rooms-Katholie- ke Sint Gabriëlkleuterschool aan de Dr. Schaepmansingel in Schiedam is door een uitslaande brand vrijwel ge heel verwoest. AMSTERDAM. De gemeente Am sterdam streeft naar een centrale aanvoer van LPG in het westelijk ha vengebied. Met het rijk en Oil Tan king BV wil de gemeente een over eenkomst sluiten voor de aanleg van een haven voor aanlanding en op- en overslag van LPG. UTRECHT. Hoogovens moet vóór het midden van dit jaar komen met uitgebreide toekomstplannen voor deze Nederlandse tak van het Duits- Nederlandse staalconcern Estel, nu de Duitse partner Hoesch heeft laten weten dat het einde van de fusie na bij is. NIJMEGEN. Aan de medische fa culteit van de katholieke universi teit in Nijmegen heeft de werkgroep voor cellulaire differentiatie en transformatie een nieuwe methode ontwikkeld voor het uitproberen van middelen tegen jeugdpuistjes (acne). ZATERDAG 13 FEBRUARI NED. 1: Het doe het zelf magazine Studio vrij biedt onder andere de volgende onderwerpen, hoe boeme rangs gemaakt kunnen worden en appeltaart variaties. Dan Klasse- werk. De VARA brengt als eerste programma een herhaling van het liedjesprogramma Kinderen voor kinderen. De voorlaatste aflevering van Man alleen wordt gevolgd door journaal en Voetbal'80. In Love Boat schiet de aangenomen entertainer de schrik in zijn benen als hij hoort dat zich onder de gasten ook een vrouwe lijk lid van het schoolbestuur be vindt van de school waar hij les geeft. Simon Carmiggelt leest voor het verhaal Juffrouw Frederiks uit de bundel Oude mensen. NED. 2: Vanuit Inzeil allereerst de schaatswedstrijden voor dames ge volgd door Slakkie en de Puntmuts. In de lieverdjes van Grange Hill maakt Trisha zich nog steeds druk over de schooluniformen. In de Tele visieshow Lente met Willeke zingt Willeke Alberti verschillende beken de liedjes tegen het decor van de West friese flora tentoonstelling in Bovenkarspel. De problemen voor Jonathan Will als Jonas Pike de ge heime rumstokerij ontdekt stapelen zich op in deze aflevering van Rebel voor de vrijheid. Aan de muzikale show Kwistig met muziek wordt be halve door de drie kandidaten mee gewerkt door de Blue Diamonds, Ly- kele Haarsma, Carry Smit, Leny Floor, Leida Sabee, Betty Schrier. Aktualiteiten en voetbal in Hier en Nu. Ds. Van Ginkel besluit de avond met de laatste overdenking over het thema Geloof, Hoop en Liefde. ZATERDAG 13 FEBRUARI NED. 1: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk Telebord; 10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor doven; 15.30 Nieuws; 15.32 Stu dio vrij16.10 Klassewerk; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Kinderen voor kinderen; 20.00 Artiestencafé; 20.40 Man alleen; 21.37 Journaal; 21.55 Voetbal'80; 22.35 Love Boat; 23.25 Si mon Carmiggelt; 23.40 Nieuws; 23.45 Nieuws voor doven. NED. 2: 17.40 Studio Sport; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 Slakkie en Puntmuts; 19.05 De lieverdjes van Grange Hill; 19.30 Lente met Wille ke; 20.00 Journaal; 20.27 Rebel voor de vrijheid; 21.20 Kwistig met mu ziek; 22.35 Hier en nu; 23.40 Tot besluit; 23.50 Nieuws. ZONDAG 14 FEBRUARI NED. 1: Vanuit de St. Aegtenkapel te Amersfoort wordt de Eucharistie viering uitgezonden. Vanuit Inzeil de samenvatting van de schaats wedstrijden voor dames. Dan kan de kijker indrukken opdoen van een Prinsen Carnaval weekend dat te Eindhoven werd gehouden, als gasten traden op Christine Deute- kom, Emmey Verhey en het dou Mini en Maxi. Dit duo treedt eveneens op in het programma Clowns in gloria waar de KRO in Montreux ogen hoopt te gooien. Papoe's moge God u bewaren is de titel van een reportage die een tv-ploeg maakte tijdens een Zondag 14 februari, 20.30 uur, Nederland 1: „Clowns in gloria". De muzi kale clowns Mini en Maxi in aktie. trektocht door het vroegere Nieuw- Guinea. NED. 2: De NCRV heeft drie pro gramma's te bieden, Slakkie en de Puntmuts, Op het oude wildspoor en het liederenprogramma Op verzoek. In Panoramiek een reportage over het belang van Nigeria. Koot en de Bie gaat vooraf aan de Franse speel film Anthracite van Edouard Nie- man. Het verhaal handelt over een jonge Jezuïtenpater bijgenaamd Anthracite die als surveillant van een groep jongeren niet op kan tegen het strenge instituut en hij probeert dan ook met zachtheid te regeren. De jongeren belonen hem door het leven voor hem een hel te maken. De ru briek BGTV besluit de uitzending. ZONDAG 14 FEBRUARI NED. 1: 11.00 Eucharistieviering; 13.00 Nieuws voor doven16.00 Te leac; 17.00 Wie weet; 17.35 Wilde gan zen; 17.45 Studio sport; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 De Flintstones; 19.30 Prinsen-Carnavalconcert; 20.30 Clowns in gloria; 21.15 Papoea's mo ge God u bewaren; 22.45 Nieuws; 22.50 Nieuws voor doven. NED. 2: 12.00 Het Capitool; 12.45 Koninkrijk overzee; 14.45 Open school; 15.30 Nieuws; 15.35 Slakkie en Puntmuts; 15.40 Op het oude wildspoor; 16.25 Op verzoek; 17.05 Studio sport; 17.35 Sprekershoek; 17.50 Horizon; 18.20 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio sport; 19.55 Trekking Lottogetallen; 20.00 HILVERSUM, 11-2. De NOS heeft plannen voor een vaste aktualiteitenrubriek op de te levisie naar het voorbeeld van het radioprogramma „Met het oog op morgen". Als de plan nen doorgaan zou de rubriek met ingang van het nieuwe te levisieseizoen (oktober) op de buis kunnen verschijnen. Voorwaarde is evenwel dat de extra zendtijd per 1 april en per 1 oktober inderdaad door gaat, aldus de NOS donderdag. Minister Van der Louw (crm) heeft daarvoor nog geen schrif telijke toestemming verleend. Binnen „Met het oog" op de buis zouden programma's als Den Haag vandaag. Sprekers- hoek en de Toeristische tips een plaats kunnen krijgen. Nieuws20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf minuten bedenktijd; 20.45 Van Kooten en de Bie; 21.30 Anthracite; 22.55 BGTV; 23.25 Nieuws. MAANDAG 15 FEBRUARI NED. 1: Donald Duck en Mickey Mouse worden gevolgd door de ru briek Simonskoop. Simon van Col- lem heeft onder andere een gesprek met Dudley Moore die samen met Li za Minelli in de film Arthur speelt. Voorts fragmenten uit de Film The Cannon ball. The friends of Eddie C. Coyle is de titel van de speelfilm van vanavond. De hoofdpersoon is Eddie Coyle, een Ier die probeert in zijn le vensonderhoud en dat van zijn vrouw en kinderen te voorzien door klusjes voor de onderwereld op te knappen. Meer misdaad in de tweede aflevering Misdaad op de renbaan. Paardeneigenaar Jack Beater moet bij herhaling meemaken dat zijn paarden het op de renbaan moeten afleggen tegen fortuinlijker nieuwe lingen. Zijn wantrouwen is gewekt en privé detective Sid Halley besluit eens op onderzoek uit te gaan. In de Engelse Serie Over leven zien we hoe een onvruchtbare vrouw een operatie ondergaat die het mogelijk maakt dat zij zwanger kan worden. NED. 2: Tarzan de heerser van de jungle krijgt te maken met een robot en raakt hiermee in konflikt. Dan de laatste aflevering van Zeg 'ns AA- AAA. Hierin blijft Nancy, zeer tegen de zin van haar moeder bij haar besluit te vertrekken als ontwikke lingswerkster naar Kenia. Nel en Gert Jan organiseren een groot feest. Malu vreest het ergste als ze in haar borst een knobbeltje ontdekt. Ze heeft het knap moeilijk als de uitslag wat lang uitblijftHet satirisch programma Pisa gaat vooraf aan Sonja op maandag. MAANDAG 15 FEBRUARI NED. 1: 10.30 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Donald Duck en Mickey Mouse; 19.15 Si monskoop; 19.50 The friends of Eddie Coyle; 21.37 Jornaal; 21.45 Misdaad op de renbaan; 22.45 Over leven; 23.25 Nieuws; 23.30 Nieuws voor do ven. NED. 2: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Captain Caveman; 19.10 Tar zan; 19.32 Zeg 'ns AAA; 20.00 Jour naal; 20.27 Achter het nieuws21.10 Malu, een vrouw; 22.00 Ombudsman; 22.30 Pisa; 22.40 Sonja op maandag; 23.45 Nieuws. 74 „O. Nou, dan word je bedankt Nog meer van je dienst?" Bram de Vrieze drinkt en kijkt de ander met een niet- bepaald vriendelijke blik aan. Joop Steeman komt op dit moment tot de ontdekking, dat Bram een kwade dronk heeft, zoals ze dat noemen. Dat heeft hij nooit geweten. Rustig komt hij overeind en zegt terwijl hij naar de deur loopt „Morgen praten we wel verder, meneer de Vrieze, want de gang van zaken staat me hier heel niet aan." Bram ziet hem gaan en haalt zijn schouders op, waarna hij nog een glas voor zichzelf inschenkt Joop Steeman heeft intussen het hotel verlaten en loopt naar zijn auto. Even later zit hij achter het stuur en start Wat nu... naar huis? Veel zin heeft hij er niet in. Als ze nog op is, volgt er onbetwist een scène en hij heeft nergens meer hekel aan dan een scène en bedsermoenen. Maar waarheen dan? Hij heeft heen nacht goed bij zich, geen tandeborstel en geen scheerapparaat. Niets van dit al les. Hij rijdt de stad uit in de richting van de zee. Als hij op een strandweg is, ver buiten de bewoonde wereld, zet hij de wagen aan de kant, dooft de lichten en maakt het zich gemakkelijk moge lijk. De belevenissen van deze veelbe wogen dat doet er het zijne aan tóe in Joop Steeman slaapt Voor het eerst in ruim drie jaar niet in een bed, maar in zijn wagen, waarvan hij een rugleuning heeft neergeklapt zodat hij enigszins kan liggen. Als het licht is, wordt hij wakker en constateert, dat het pas half zes is. Door de ongemakkelijke houding en de nachtelijke afkoeling, die tot en de auto is doorgedrongen, is hij stijf en rillerig. Hij gaat naar buiten en loopt een eindje rond. De zon schijnt al: het zal best een mooie dag worden. Als hij stilstaat hoort hij het geluid van de branding. Zeemeeuwen vliegen over. Tussen het schaarse heigras bloeien schuchter een paar kleine bloempjes, voor het overige is hier alles dor en zanderig. In het seizoen is het hier een drukke weg, maar de vakantietijd moet nog begin nen. Op de campings staat nog maar weinig; menig hotel is nog niet open. De frisse buitenlucht doet hem op knappen, maar hij heeft behoefte aan een bed en zijn scheerapparaat- De stoppels op zijn kin zijn voelbaar. Hij is zwaar uit zijn humeur en opstandig. Als ze veel drukte maakt gaat ze maar weer terug waar ze vandaan gekomen is. Die vreselijke nette vader van haar. Past ze wellicht beter bij. Achteraf bekeken heeft Gerda misschien wel gelijk, toen ze gister zei dat hij beter met Ilse had kunnen trouwen. Die weet alles van zijn verleden en het zal haar een zorg zijn. Nog best mogelijk, dat hij met haar een goed huwelijk gehad zou hebben. Misschien was het een soort ijdelheid. dat hem streelde, toen bij bemerkte, dat de enige dochter van zijn baas een oogje op hem had. Zelf vond hij Gerda ook een heel mooi stuk en hoe langer ze met elkaar omgingen. Door HENK VAN HEES WIJK des te meer ging hij van haar houden. Wat kun je er aan doen. Langzaam loopt Joop Steeman terug naar zijn wagen en rijdt dan naar de stad. Als hij langs het station komt, ziet hij dat de restauratie al geopend is. Hij heeft trek in een kop koffie, maar als hij de wagen aan de kant heeft gezet en naar binnen gaat, blijkt, dat men aan het schoonmaken is. nee, er is nog geen koffie. Men lacht een beetje meewarig „Meneer, het is pas kwart over zes; u zult geduld moeten hebben tot zeven uur." Langzaam loopt Joop Steeman terug denkt dan, dat Grada misschien al op is om het ontbijt voor haar gasten klaarte maken. Dan rijdt hij naar het hotel. De voordeur is nog wel op slot maar hij kan achterin. Daar heeft hij een sleutel vaa Ook ditmaal schrikt Grada als de keu kendeur opengaat en hij zich vertoont. Ze is nog in négligé en waaschijnlijk pas uit bed. En kijkt verbaasd: „Kom jij vandaan?" „Nergens," zegt hij en gaat zittea „Trek in koffie. En heb je soms hel scheerapparaat van Bram bij de hand?" Een uur later heeft hij ook nog ge baad en zit glad geschoren bij Grada aan tafeL De gasten hebben hun ontbijt In de keuken drinken beide mensen koffie. Joop verteld, dal hij de nacht ergens op een weg in de duinen heeft doorgebracht Ze zegt: „Je had hier toch kunnen slapen? Er zijn altijd wel kamers vrij. Wat ga je nu doen?" (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6