Akkerbouw heeft zwaar jaar achter de rug GÉÉN PREMIE VOOR EEN PAAR PILSJES DRINKEN AUTORITEITEN BETREUREN TE HOOG SUIKERBIEREN ARE A AL Zitting Kantongerecht Illegaal kamperen kost f 100 Mosselfonds „dicht" op 12 maart De kokhanen- visserij Vergadering „Landbouwbelang" 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 12 februari 1982 Nr. 23064 5 ZIERIKZEE, 11-2. ,,Ik weiger te rijden als ik wat op heb", aldus J. R. uit Zwijndrecht, die zich op de zitting van het kantongerecht moest verantwoorden in verband met het overtreden van de kampeerwet. R. had op 29 mei met een caravan de nacht doorgebracht op de Rampweg te Renesse, volgens zijn verklaring omdat hij teveel pils jes op had. NIEUWERKERK. ,,Op een klein stationnetje en dat was dan het Nieuwerkerkse, met een antieke lantaarn in de verte, rustige mensen, die het allemaal bekijken; een jongetje met een hand aan de wissel en drogende zakken aan de omheining. Pittoresk toch! SCHOUWEN-DUIVELAND, 12-2. Aangemoedigd door de goede oogstresultaten vooral in die streken, waar de verbouw van suikerbieten tot dusver niet intensief werd beoefend, kan worden verwacht dat het suikerbieten areaal in 1982, plm. 5000 ha. groter zal zijn, dan in 1981. Dat houdt in dat een oppervlakte van plm. 135.000 ha. mag worden verwacht. Deze uitbreiding wordt, gezien de overproduktie van suiker in het afgelo pen jaar, door de autoriteiten wel betreurd. Men had liever gezien dat het areaal van vorig jaar 130.000 ha. was geëvenaard, dat is juist genoeg voor het kwantum van de produktie van „gewone suiker" zijnde 872.000 ton. Kantonrechter mr. W. F. van Solin- ge vond dat een loffelijk streven (niet rijden onder invloed), maar wilde toch eerst het oordeel van de officier van justitie, mr. J. van Marion horen. „U was in overtreding en dat wist u. Nu gokt u er een beetje op met het „drank-verhaal" onder de straf uit te komen. Maar u wist, of had kunnen weten, dat u daar niet de nacht mocht doorbrengen en toen hebt u zelf een situatie in het leven geroepen, waar door u niet kon rijden", konstateerde mr. Van Marion, die verder het wet tig en overtuigend bewijs aanwezig achtte en eiste 100,- of twee dagen vervangende hechtenis. De kantonrechter bleef vinden dat het de man sierde dat hij met wat op niet was gaan rijden, „maar als ik op deze grond geen straf opleg, geeft ik als het ware een premie op het drin ken van een paar pilsjes. En dat is natuurlijk ook niet de be doeling. Met moet goed weten, dat buiten de daarvoor aangewezen plaatsen niet gekampeerd mag wor den". De 100,- boete handhaafde Van Solinge, net even teveel voor een dag staangeld. Rood licht Tevergeefs verscheen S. R. E. H. voor de rechter, met de bedoeling een ambts-edig proces verbaal te ont krachten. H. had op 14-12-'81 op rijksweg 18 op de kruising met de provinciale weg 7 door een rood sto- plicht gereden. Volgens H. was het groen/rood (oranje dus) en hij voelde zich be voegd om door te rijden. „De agent schrijft maar wat", was de konklusie van Van Solinge. Zo sterk wilde H. het niet zeggen, maar vond wel dat er een beoorde lingsfout was gemaakt. „Misschien wel door u zelf", vond de kanton rechter. Flitsen uit het buitenland LONDEN. De Britse werkgever sorganisatie C.B.I. (Confederation of British Industry) eist van de regering van premier Margaret Thatcher dat maatregelen worden genomen om de bedrijfskosten te drukken en de kon-, kurrentiepositie te verbeteren. MUSKAT. De Amerikaanse mi nister van defensie, Caspar Weinber ger, heeft zijn bezoek aan het sulta naat Oman beëindigd. In het middel punt van de besprekingen stond de rol van Oman bij de verdediging van het gebied rond de Perziche Golf. JERUZALEM. De jongste gespreksronde over de normalisering van de betrekkingen tussen Israël en Egypte is als gevolg van onenigheid over een heffing op Israëlische vrachtwagens overwacht afgebro ken. MÜNCHEN. Een „kopstudie" van de Vlaamse schilder Jacob Jordeans (1593-1678) die in 1968 uit een onbe woonde villa in het Oostenrijkse Kitzbühel was gestolen, is dezer da gen teruggevonden. NEW YORK. Zolang er wapens voor vernietiging op grote schaal in omloop zijn, is het niet zeker dat zij niet „op ogenblik van krankzinnig heid of misrekening" gebruikt wor den, verklaarde de sekretaris-gene- raal van de Verenigde Naties, javier Perez de Cuellar in New York. JOHANNESBURG. Een Westduit- se journalist, Hans Germani, is in Jo hannesburg aangekomen nadat hij Zimbabwe had moeten verlaten. De regering in Salisbury had door hem gemaakte reportages gekenschetst als „onwaar en lasterlijk". LONDEN. De voedselsituatie in Polen is de eerste drie maanden van 1982 slechter dan in december het ge val was. Dit heeft de Poolse radio meegedeeld in een bericht dat de BBC heeft opgevangen. Eeuw koude vaartj| ROTTERDAM. 11-2. Hon- derd jaar geleden, in 1882, 1 vond de eerste verscheping plaats van vlees in diepgevro- i ren toestand. Het zeilschip i 1 i ..Dunedin" bracht toen 5000 ijskoude schapen in 98 dagen I van Nieuw-Zeeland naar Lon- i i den. Bij aankomst in de Engel- 1 se hoofdstad bleek van maar i één schaap het vlees bedorven i te zijn. i Ter gelegenheid van de j eeuwviering heeft een contai- 1 i ner met vlees dezelfde afstand afgelegd en is een speciale i postzegel uitgegeven, zo meldt i j „Nedlloydparade" het perso- J neelsorgaan van rederij Nedl- loyd. i Ook de officier was niet onder de indruk van H.'s verweer en eiste 130,- of drie dagen. Idem vonniste Van Solinge, dat H. toch wel een beetje al te gortig was, namelijk 20,- méér dan de schikking. Een welwil lend gebaar van Van Solinge resul teerde in 110,-. Groot licht A. W. H. H. uit Rotterdam was zo beleeft geweest om bij het naderen van een agent, die assistentie ver leende bij een ongeval op rijksweg 18 ter hoogte van Bruinisse, zijn grote lichten te doven. Voor dit „feit" moest H. zich verantwoorden, omdat een verbalisant even verderop had gekonstateerd dat H. met dimlicht reed, terwijl het zeer mistig weer was. Mr. Van Marion achtte het ten laste gelegde bewezen, maar eiste geen strafvervolging. Ook mr. Van Solinge achtte gezien het P.V. ver dachte wel schuldig, maar legde geen straf op. Duiksport Op 18 oktober 1981 konstateerde de rijkspolitie te water, dat D. M. v. G. uit Breda onder de Zeelandbrug de duiksport beoefende, zonder daar voor vergunning te hebben. De „vrije-tijds-duiker" had echter om principiële reden geen vergunning aangevraagd, omdat hij het niet eens was met de besteding van het vergunning-geld. De officier vond dat dit er niets mee te maken had en hield zich aan de wet: overtreding volgens art. 2 lid 1 van de verorderning duiksport Zee land. Eis: 50,- of een da'g. Maar déér ging het niet om in deze zaak. Getuige-deskundige A. D. eveneens uit Breda en leider van de vereniging „Argonaut" wilde via de kantonrechter het vergunningen-be- leid van de provincia aanvallen, maar was daarvoor bij Van Solinge aan het verkeerde adres. Overigens had de kantonrechter wel begrip voor de problemen, maar daar is de Arob voor, de administratieve rech ter. „Ik kan en mag mij niet in een be leid mengen" aldus Van Solinge, die verder zei, dat de juridische denk wijze wel eens anders is dan burgers met een gezond verstand denken. Dat de leges-kosten van een duik- vergunning niet gebruikt worden (naar de mening van verdachte) voor betere beveiliging van de duikers, deed volgens Van Solinge niet ter za ke: wegenbelasting wordt ook niet (altijd) voor verbetering van wegen gebruikt. Vonnis volgens tarief 75,- of twee dagen. WARSCHAU. In het gerechtsge bouw in Warschau hebben ongeveer 200 mensen een betoging gehouden. Zij deden dit uit misnoegen over het vonnis tegen een arbeider van de tractorenfabriek Ursus, die op be schuldiging van het aanzetten tot sta king en het verspreiden van pamflet ten tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. D. v. d. L. hoofd van een bedrijf dat in onderaanneming loodgieterswerk zaamheden uitvoerde op een werk in Poortambacht VII, werd een straf op gelegd door de kantonrechter van 250,-. Dit omdat het hoofd van een bedrijf verantwoordelijk is voor zijn werknemers. De arbeidsinspektie had namelijk gekonstateerd, dat de steigers waarop het werk werd uitge voerd niet overeenkomstig de voor schriften waren. De officier vond dat v. d. L. had moeten zorgen dat dat wel in orde was, ook al zou de hoofdaannemer voor de steiger zorgen. Zijn eis was 500,- of tien dagen. „Als ik op 15 werken dagelijks moet gaan kontroleren of mijn werk nemers zich wel aan de voorschriften houden, kan ik wel ophouden met werken", was het verweer van v. d. L. Ook Van Solinge zag wel iets on billijks in dit probleem maar von niste toch, alhoewel minder: 250,- of vijf dagen. Onduidelijk H. H. had bij Bruinisse op rijksweg 18 veel te hard gereden en was door een verbalisant aangehouden. On duidelijkheid over de juiste snelheid deed H. besluiten de zaak te laten voorkomen. Het P.V. vermeldde ech ter een snelheid van 140 km/u, voor de officier aanleiding om 190,- te ei sen. Mede omdat H.'s verleden wat dat betreft wel meer dergelijke over tredingen telde. Ook Van Solinge zag geen aanlei ding om H. van rechtsvervolging te ontslaan en vonniste het gewone ta rief: 4,- per te hard gereden kilome ter: 160,-. LONDEN. Polen heeft nog maar twintig miljoen dollar te betalen om geheel aan zijn renteverplichtingen over 1981 te voldoen, wat betekent dat het akkoord over een nieuwe af lossingsregeling voor schulden die verleden jaar zijn vervallen waar schijnlijk in de eerste helft van de komende maand kan worden onder tekend. LORCA, Spanje. In het zuidoosten van Spanje zijn zeven werklieden om het leven gekomen door een grond verzakking. De mannen werkten in een 15 meter diepe afgraving aan een kanaal dat de rivieren de Taag en de Segura met elkaar zal verbinden voor de bevloeiïng van de omgeving. SAN JOSE. In de week van 16 tot 22 januari zijn in El Salvador 150 mensen, van wie de meesten boeren, vermoord. Dit heeft het kantoor voor juridische hulp van de aartsbesschip van El Salvador bekendgemaakt. NEW DELHI. Het hooggerechtshof van India heeft de regering van de deelstaat Uttar Pradesh opdracht ge geven zich te verweren tegen be schuldigingen dat politie van de deelstaat onder het mom van een jacht op bandieten in 41 dagen 299 mensen om het leven heeft gebracht. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten hebben een Russisch voorstel voor de vermindering van het aantal middellange-afstandsraketten van de hand gewezen. WASHINGTON. Een woordvoer der van de nationale archieven van de Verenigde Staten heeft gezegd dat bijna alle geheime bandopnamen van oud-president Nixon mogelijk al in 1984 vrijgegeven worden. PEKING. Vici-voorzitter Deng Xi aoping is in Peking teruggekeerd om zijn kampagne tegen zijn politieke tegenstanders voort te zetten, zo heb ben diplomaten en de media donder dag meegedeeld. Nu is de 176.000 ton die in het afge lopen campagnejaar meer werd ge produceerd ook wel gewone suiker, maar op papier wordt deze suiker ge degradeerd tot C suiker en dat bete kent, dat men er maar weinig voor krijgt uitbetaald, tenzij de wereld marktprijs stijgt. Maar dat verwacht men voorhands niet, gezien de over produktie in 1981, die niet alleen in Nederland werd behaald. Alle EG- landen zitten er mee in hun maag. LISSABON. In de omgeving van de Angolese hoofdstad Lusaka zijn on langs drie Angolese en één Portugese missionaris vermoord. Naar in Lissa bon is bekendgemaakt, zijn de vier geestelijken omgebracht tijdens een missiereis. HAVANNA. Het Cubaanse staats hoofd Fidel Castro heeft in Havanna tegengesproken dat zijn land ooit Russische offensieve vliegtuigen heeft ontvangen. NAPELS. Leden van de Rode bri gades, die dinsdag een inval hebben gedaan in een kazerne en wapens hebben buitgemaakt, hebben een communique uitgegeven, waarin zij uitleggen waarom ze hiertoe zijn overgegaan. Dit heeft de politie mee gedeeld. BELFAST. Bemadette Mcaliskey- Devlin, de vurige pleitbezorgster van de republikeinse zaak in Noord- Ierland die een jaar geleden een aan slag op haar leven overleefde, heeft voor haar eigen bescherming een vuurwapen gekregen, zo deelden po litiekringen in Belfast mee. EASTBOURNE, Engeland. Bij on gelukken op oliebooreilanden in de Britse sektor van de Noordzee zijn sinds 1964 minstens 110 mensen om het leven gekomen en 645 ernstig ge wond. gesteld. „Van de wind leven kan ook een boer niet", stelde deze. In heldere, klare taal besprak hij problemen als de hinderwetvergun ning (aanvragen en konceptvoor- waarden goed bekijken), bedrijfsop volging (vroeg mee beginnen), de nieuwe wet agrarisch grondverkeer(bepaalde eisen worden gesteld aan aspirant koper van pachtgrond) en de zorgwekkende toestand dat veel pachtgrond mo menteel te koop wordt aangeboden. Pachters let op uw zaak. De gastspreker zag voor de grove tuinbouwgewassen voor de kleine akker- en tuinbouwbedrijven veel meer mogelijkheden indien meer zoet water voorhanden was. Tigchelaar zag weinig heil in aard gasexport: „1 mJ gas, omgezet in bloemen of groenten levert 6 x zo veel deviezen op als het gas wat di- rekt aan het buitenland wordt ver kocht. Dikwijls wordt voorbij ge gaan aan het feit dat de landbouw een kwart (f 40 miljard) van de devie zen opbrengt." De aanwezigen, waaronder burge meester Hekman met echtgenote ke ken en luisterden toen naar Jan v. d. Velde en Ad Krepel die, toegelicht met dia's, vertelden over hun ver blijf in de USA in het kader van een uitwisselings-studie reis. In Brussel wordt momenteel beke ken, wat ter ontlasting van de we reldmarkt van 1981/82 met de over vloedige voorraad C suiker kan wor den gedaan. Uit de markt houden en wachten op betere tijden is het re cept, maar of dat zal helpen hangt ge heel af van de suikeroogst in 1982. De Nederlandse suiker industrie heeft intussen al besloten, van het overschot van plm. 1/5 (32.000 ton) door te schuiven. Maar deze suiker blijft gewoon als C suiker geboekt staan. En Nederland houdt zijn 872.000 ton A en B suiker, dat echter volgend jaar niet meer volgens het kontrakt stelsel zal worden uitbe taald. Mengprijssysteem Met een krappe meerderheid besloot het bestuur van het Land bouwschap, dat voor 1982 het meng prijssysteem zal worden toegepast. Van de door de telers geproduceerde suikeropbrengst, wordt 872.000 ton uitbetaald tegen minimum de bo demprijs, die door Brussel zal wor den ingesteld. Pulp Een hogere bietenopbrengst gaat uiteraard gepaard met een grotere KOEWEIT. Een Koeweits dagblad heeft Saoedi-Arabië opgeroepen dui delijkheid te verschaffen over de be voegdheden van het Amerikaans- Saoedische militaire komité dat dinsdag werd gevormd en een eind te maken aan spekulaties dat de over eenkomst de militaire samenwer king tot ongekende hoogte zal drij ven. BONN. West-Duitsland heeft het plan van president Reagan nieuwe chemische wapens te gaan produce ren verdedigd als een begrijpelijke reaktie op de voortdurende inspan ningen van de Sowjet-Unie op het terrein van chemische wapens. 2ÜRICH. Een rechtbank in Zürich heeft twee agenten van de Russische inlichtingendienst veroordeeld tot gevangenisstraffen van respektieve- lijk drie en twee en een half jaar. TEHERAN. De Iraanse Marxisti sche beweging Peykar is „geheel ont manteld", zo heeft de Iraanse televi sie bekendgemaakt. LISSABON. De Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Haig, is vanuit Madrid in Lissabon aange komen voor een bezoek van 24 uur. Haig bracht het nieuws met zich mee dat de Verenigde Staten hebben besloten de Amerikaanse graankre- dieten aan Portugal voor het begro tingsjaar 1982 te verhogen met 150 miljoen dollar tot 350 miljoen dollar (bijna 900 miljoen gulden). produktie van pulp, dat als enkel voudig krachtvoer, de veehouderij ten goede komt. Moeiteloos wordt deze pulp door de suikergiganten, Suiker Unie en Centrale Suiker Maatschappij, tegen goede prijzen af gezet. Beperkt(er) zoenen HELSINKI, 11-2. Het besluit van een direkteur van een lyceum in hel- sinki het zijn leerlingen te verbieden elkaar op het schoolterrein nog te zoenen, heeft geleid tot de organisa tie van een zoendag" door scholie ren die solidair zijn. „Er wordt langzamerhand teveel gezoend op het terrein van de school", meende de direkteur, die van het hoofd van de hhogste onder- wijsinstantie in Finland de terecht wijzing kreeg dat men elkaar beter in de armen dan in de haren kon vlie gen. De getroffen leerlingen krijgen veel blijken van medeleven en zullen solidariteit tonen op de te houden zoendag". UTRECHT. Op de tweede onder handelingsdag over de bank-CAO voor 1982 hebben de bankwerkge- vers volgens de bonden laten weten dat een kortere werkweek voor hen bespreekbaar is. HENGELO. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het carillon van het Hengelose stadhuis een be perkte zwijgplicht opgelegd. Aanlei ding voor dit besluit zijn de klachten van Hengelo'ers die bij het stadhuis woenen. DEN HAAG. Minister Van der Stoel lijkt zich te zullen neerleggen bij het ideem dat de zich al ruim een jaar voortslepende konferentie over Europese veiligheid en samenwer king (C en VS) tot de hersft zal wor den geschorst, maar niet nadat een datum voor hervatting is vast gesteld.; VISSERIJBERICHTEN De hoeveelheid mosselen, die dit seizoen in het Mosselfonds zullen worden gelost, zullen waarschijnlijk de 200.000 tonnen overschrijden. Op 12 maart wordt de mogelijkheid om mosselen in het Mosselfonds te los sen gesloten. De dan aanwezige mosselen zullen op 26 maart, bij inschrijving worden verloht. De handel heeft dan nog en kele weken gelegenheid deze mosse len geheel of gedeeltelijk te ruimen. Overhouden voor het nieuwe in juli weer te beginnen nieuwe seizoen, heeft al dikwijls verlies gegeven. Half januari was het Mosselfonds gegroeid tot ruim 2l/i miljoen gulden. Het wordt zoals bekend gevoed uit de bijdragen die iedere leverancier daarin verplicht is te storten en dat begon met 7,- per ton. In december 1981 werd daarvan één gulden per ton aan de kwekers gerestitueerd en nu dezer dagen is opnieuw ƒ1,- aan de kwekers terug gegeven en de retri butie verlaagd tot 5,- per ton. Hopenlijk volgt voor 1 mei nog een gulden, want de opbrengst in totaal van de mosselen blijft beneden het cijfer, dat de laatste drie jaren werd gehaald. De kwekers voelen dat goed in hun prtemonnaie. De kokhanenvisserij, heeft in 1981 niet slecht geboerd, er werd 7 miljoen kg kokhanenvlees geproduceerd en dat is voor de 33 schepen die deze vis serij beoefenden beslist geen slecht resultaat. De produktie kon worden verkocht tegen redelijke prijzen, zodat de 135 opvarenden, die de 33 schepen be manden wel een goed belegde boter ham verdienden. BRUINISSE, 12-2. Donderdagavond 11 februari hield de landbouwvereniging „Landbouwbelang" uit Bruinis se haar algemene jaarvergadering in het dorpshuis. De voorzitter, de heer M. K. Krepel wierp, na het welkomst woord, met gemengde gevoelens een terugblik op het af gelopen jaar. „De verzorging van de gewassen werd er niet op vergemakkelijkt door een natte periode in het voor jaar", aldus de voorzitter, „vooral met de aardappelen zijn kosten noch moeite gespaard om de Phytophtho- ra, de aardappelziekte, het hoofd te kunnen bieden, en dan wèl dank zij de bestaande gewasbescher mingsmiddelen". Spreker wees erop dat waren deze middelen niet voor handen geweest, de aardappeloogst tot een bedroevend resultaat had ge leid. Peulvruchten De oogst van de granen en peul vruchten gaf weinig problemen; de droogkosten bleven gelukkig be perkt en de opbrengst was over het algemeen goed. De bieten gaven een goede tot zeer goede opbrengst al zal het prijsnivo van vorig jaar niet ge haald worden i. v.m. de geldende prij zen op de suikermarkt. „Over het algemeen", stelde Kre pel, „is 1981 een goed boerenjaar ge weest wat groei en prijzen betreft, al leen houden de kosten geen gelijke tred. Vooral de gewasbescher mingsmiddelen, de gasolie en de meststoffen zijn fors in prijs geste gen". De voorzitter hoopte dat de ge vraagde landbouwprijzen in Brussel aan de verwachtingen zullen voldoen zonder weer een ellenlange touw trekkerij. Kostenpakket De heer P. Tigchelaar, sociaal eko- nomisch voorlichter van de ZLM ging dieper in op de problematiek van het vrije ondernemerschap. De laatste 6 jaar zijn de prijzen ver achter geble ven bij het hele kosten pakket, de rente is sterk gestegen; kortom de marge is kleiner en het ondernemer schap wordt steeds meer op proef Zieke Engelse iepen LONDEN, 10-2. Volgens de Britse regering zijn in Enge land sinds 1970 tussen de 20 en 30 miljoen iepen - tweederde van het bestand - doodgegaan aan de iepenziekte Dutch Elm Disease"). De aanblik van een groot deel van het Britse platteland is erdoor veranderd, aldus de mededeling. MWWMHWMMMMMWMMM t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5