Noordgouwe als afstudeerprojekt MIDDENTERREIN BEGRAAFPLAATS BESTRATEN GS willen Zeeuwse bevolking bij betreffend beleid betrekken ELEKTRO LIEVENSE Wereld tarweoogst Oranjekomitee bereid zich voor op koninginnedag 4 Voorstel kollege Bruinisse Te Kerkwerve Dolfinarium Harderwijk moet (ook) sluiten Het financierings tekort Miljoenenfraude ontdekt Kamerpraatje over de NAVO De Zeeuwse nota natuurbescherming BRUINISSE, 11-2. Vrijdag 19 februari zal de gemeenteraad van Bruinisse vergaderen in het gemeentehuis. Onder voorzitterschap van burgemeester T. C. Hekman zal de raad zich buigen over diverse kollegevoorstellen. Indien de raad akkoord gaat met het voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet ad 55.300,— voor bestrating van het middenterrein van de begraafplaats en sloop van de aula, zal een grote wens van diverse raadsleden in vervulling gaan. Omdat met ingang van de nieuwe raadsperiode, de raad uit 11 leden zal bestaan dient de geluidsinstallatie van de raadzaal te worden uitge breid. Kosten: 3.200,—. Het kollege is mèt het hoofd van de lagere school, de heer M. A. Witzen- burg van mening, dat in het belang van het onderwijs een nieuwe taal methode moet worden aangeschaft. De kosten 9.163,15) zijn aan te mer ken als kapitaaluitgaaf. Voor een bedrag van 1.550,28 zal nieuwe kleding voor de gemeentebo de worden gekocht, indien de raadsleden akkoord gaan met een ge lijkluidend voorstel. Art. 19 procedure Vaststelling voorbereidingsbeslui- ten herbouwplan Bruinisse en bestemmingsplan Buitengebied is een agendapunt, dat in verband met aanvragen van bouwvergunningen van de heer C. L. Verspoor en J. Stou ten wenselijk is. Als de raad een voorbereidingsbesluit neemt, kan een art. 19 procedure in werking wor den gesteld. Door het kollege werden voorbe reidingen getroffen voor de seizoen- weekmarkt 1982. Hierbij is aandacht geschonken aan de in het verleden gerezen problemen. Om daadwerke lijk maatregelen te kunnen nemen dient de verordening op het markt wezen te worden aangepast, ver werkt in een konsept-besluit. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Vérkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. De Amsterdamse wethouder voor de volksgezondheid W. Polak, is van mening dat het systeem met de wijkposten voor de opvang van drugsverslaafden werkt. Hij konstateert dat na enige maan den ervaring in zijn voortgangsnoti tie drugshulpverlening 1982. ALMELO. Het waterschap Regge en Dinkel in Overijssel gaat bedrij ven, die te hoge koncentraties zware metalen lozen, sterk onder druk zet ten om ontgiftingsinstallaties te in stalleren. Dit zal zonodig gebeuren door politiedwang en het opmaken van processen-verbaal. DEN HAAG. Het verbruik van energie in Nederland is volgens bere keningen van het Centrall Bureua voor de Statistiek in het eerste half jaar van 1981 met 6,9 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in het voorafgaande jaar, dit heeft de het ministerie van ekonomische za ken bekendgemaakt. Een som van 0,23 per inwoner vraagt het Leger des Heils te Zierik- zee als subsidie voor een noodop vang. Het kollege staat positief tegenover deze subsidie en vraagt de raad medewerking te verlenen. Verder op de agenda: subsidiever ordening, jaarprogramma en vierja renplan sociaal-kultureel werk; een wijziging van de gemeenschappelij ke regeling schoolartsendienst; inge komen stukken en de rondvraag. Voor tijd: zie agenda. VLISSINGEN. Enkele duizenden werknemers van de Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissin- gen, M. en T. International in Vlissingen-oost en de machinefa briek Van der Linde in Goes hebben vrijdagmorgen het werk onderbro ken uit protest tegen korting op ziek tewetuitkeringen. UTRECHT. Terwijl de industrie bonden de afgelopen dagen gemid deld in zo'n tien bedrijven per dag prikakties voerden tegen wijzigin gen in de ziektewet, zijn donderdag uit minstens twintig bedrijven wer konderbrekingen, kantine-akties en demonstraties .bij de poort" ge meld. BERGEYK. De douanerecherche van de fiscale inlichtingen- en opspo ringsdienst (FIOD) heeft in samen werking met de douane Eindhoven en de rijkspolitie een inval gedaan in een distilleerderij in Bergeyk. Vol gens een woordvoerder van het mi nisterie van financiën werd een ge heime ondergrondse opslag tank voor alkohol ontdekt. WASHINGTON, 11-2. Het Ameri kaanse ministerie van landbouw heeft zijn raming van de wereldoogst als gevolg van lagere schattingen van de opbrengst in Brazilië en Zuid- Afrika met 900.000 ton moeten verla gen tot 1,63 miljoen ton. De vermoe delijke vermindering van de oogst in die twee landen wordt gedeeltelijk goedgemaakt door vergroting van de opbrengst in Australië en Argenti nië, zo is woensdag in Washington be kendgemaakt. de oogst zal waarschijnlijk vier procent groter zijn dan die van vorig jaar. De meeste ramingen die moesten worden gewijzigd hebben betrekking op de graanoogst op het zuidelijk halfrond. De tarwe-oogst wordt iets hoger geraamd, en wel op 453 miljoen ton, als gevolg van de verbeteringen van de vooruitzichten in Australië. De tarwe-oogst zal on geveer drie procent groter zijn dan vorig jaar. In Brazilië, Zuid-Afrika en west- Europa zal er wat minder voeder- graan worden geoogst. Door een rui me opbrengst in Argentinië zal er toch nog 770 miljoen ton van het land worden gehaald, iets minder dan de voorlaatste raming van het ministe rie, maar toch een rekordhoeveel heid. de produktie van oliehoudende za den zal uitkomen op 172,4 miljoen ton, een miljoen ton minder dan de voorlaatste raming, maar nog altijd acht procent meer dan vorig jaar. Ais gevolg van de droogte in Brazilië zag het Amerikaanse ministerie van landbouw zich genoodzaakt de ra ming van de sojabonenoogst te verla gen met 430.000 ton tot 88,3 miljoen ton. KERKWERVE, 10-2. Het oranjekomité van Kerkwer ve hield woensdag 10 februari de jaarvergadering in het verenigingsgebouw. Er bestond weinig belangstelling voor deze vergadering. De voorzitter, dhr. H. Schipper, heette iedereen van harte welkom, waarna de notulen werden voorgele zen door dhr. G. v. d. Panne. Tijdens de verkiezing waren aftre dend en herkiesbaar mevr. Corrie Berrevoets-Kesteloo en dhr. Kees v. d. Panne. Beiden werden herkozen. Na het huishoudelijk gedeelte volgde de bespreking van 30 april. Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur: kinderspelen in de ring voor de klassen 1, 2, 3 en 4; Puzzeltocht door het dorp voor de klassen 5 en 6; voor iedereen van 12 jaar en ouder puzzeltocht op de fiets; 13.00 uur: optocht van versierde wa gens door het dorp. 16.00 uur: behendigheidswedstrij den, o.a.: mastklimmen, kussenge vecht. Voor de bejaarden wordt er een lueke rebus gemaakt en rondge bracht. Deze kunnen ze invullen en inleveren in het dorp. 20.00 uur: dansen in het Vereni gingsgebouw met medewerking van ,,de Melodia's". Bejaardenreis Vervolgens volgde de bespreking van de bejaardenreis, op 19 mei. Deze ziet er als volgt uit: vertrekt vanuit Kerkwerve om 7.30 uur. 10.00 uur: bezoek aan de Scheepjes wol fabriek. Hier wordt ook een diaserie ver toond; 12.00 uur koffietafel; 14.00 uur: bezoek aan Johannes Orgel bouw te Ede. Eerst ziet men hoe een orgel gemaakt wordt en daarna wordt er een koncert van '20 min. ge geven; 15.45 uur: bezoek Otterloo het Tegelmusuem. Men kan tegels van thuis meenemen om te vragen hoe oud ze zijn. 17.00 uur: naar Woudri- chem waar het diner wacht in „Het Kruithuis". ZIERIKZEE. Als er al sprake is van enig voorjaarsfluïdium, dan toch wel door het licht op de Oude Haven, met tere reflexen in het water. Mooi! (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tentoonstelling NOORDGOUWE, 11-2. Op zaterdag 20 februari zal er in de kantine van Camping De Stern, Oosterweegje 5 te Noordgouwe een expositie te zien zijn van de Duitse stedebouwkundige student Christian D. Tibacu. Er worden daar een antal schetsen en ontwerpen te zien zijn van de objekten over Noord- gouwe, welke door Tibacu in het kader van een afstudeerprojekt voor de Vak Hogeschool in Aachen vervaardigd zijn. Na een korte vakantie in Noordgou we raakte hij zo onder de indruk, dat hij besloot dit dorp als afstudeerprojekt te nemen. Hij wist zijn mentor, prof. Wolf-K von Borries, van de schoonheid van Noordgouwe te overtuigen en begon met zijn onderzoekingen ten behoeve van zijn opdracht. Zijn dekaanprof. dr. Boeminghaus heeft deze opdracht als thema voor de vakrichting humane ecologie in het studieprogramma opgenomen. Naast de bouwkundige aspekten werd veel aandacht besteed aan de sociologische kant van de zaak. Schoonheid Voornaamste doelstelling werd be houd en uitbreiding van de architek- tonische schoonheid van Noordgou we zonder dat het speciale eigen ka rakter verloren zou gaan. Een groot voordeel was daarbij, dat voor dit projekt de grootte van het dorp te overzien was en bovendien een aan tal noodzakelijke voorzieningen zo als kerk, school, kleuterschool, kin derspeelplaats, sportveld etc. aanwe zig was. Noordgouwe was bovendien nog niet verstoord door invloeden HARDERWIJK, 11-2. Het Dolfina rium in Harderwijk is woensdag door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. Direkteur F. B. den Her der verklaarde donderdag, dat er echter al sedert vijf maanden aan plannen is gewerkt voor een snelle heropening. Dat zou reeds op 6 maart kunnen gebeuren. Het Dolfinarium kwam vorig jaar in de problemen, toen de Fiskale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij het bedrijf de aanwezig heid van zwart geld ontdekte. Pro blemen werden daarvoor reeds ver oorzaakt door het teruglopende be zoekersaantal. Vrijwel direkt na de ontdekking van de fraude begon men met de voorbereiding op een nieuwe start. i Verdorst in de woestijn ADELAIDE, AUSTRALIË, 11-2. In de woestijn van Australië zijn een 35-jarige vrouw en een meis je van vijf jaar van dorst omgeko men. Een andere vrouw en haar kind van twaalf jaar konden donderdag nog op tijd bereikt worden en per vliegtuig overgebracht naar een zie kenhuis. De vier „aborigines" (zwar te oerinwoners) waren door een rui ter aangetroffen. De vrouwen uit het 1.100 kilometer noordwaarts van Adelaide gelegen woestijndorp Oodnadatta hadden het weekeinde met hun kinderen hun als cowboy werkende echtgenoten op een 80 km ver gelegen veekraagl be zocht. Op de terugweg waren zij van de weg geraakt en met hun wagen blij ven steken in een opgedroogde ri vierbedding. In de Australische woestijn stijg de temperatuur over dag tot maximaal 45 graden celsius. van buitenaf. Door zijn serieuze aan pak wist Tibacu kontakten ten leg gen met allerlei personen die op be paalde gebieden deskundig waren en hem goede adviezen konden geven. Zijn grote wens was echter het voorlopige resultaat te kunnen tonen aan de inwoners van Noordgouwe. Door de bereidwillige medewerking van de eigenaar van Camping De Stern wordt dit nu mogelijk ge maakt, waar naast de inwoners van Noordgouwe uiteraard iedereen wel kom is die belangstelling heeft voor de ideeën en ontwerpen van deze bui tenlandse ontwerper. Christian Tibacu werd op 22-11- 1948 geboren in Lugo/Roemenië. Na het doorlopen van de lagere school en het gymnasium in Boekarest ver volgde hij zijn opleiding aan het Ont- werpinstituut voor de Bouwin- dustrie. Nadat hij in 1968 zijn militai re dienstplicht vervuld had, studeer de hij tot 1971 archiktuur aan de TH in Boekarest. In maar 1971 brak hij zijn studie af en vluchtte naar West-Duitsland. Aangezien zijn in Roemenië behaalde diploma's in de Bondsrepubliek niet erkend konden worden, moest hij op dat moment opnieuw de studie be ginnen. Voor zijn inschrijving aan de TH te Aachen echter vervulde hij de meest uiteenlopende baantjes, van standbouwer tot ontewerper! (Voor openingstijd: zie agenda.) ROTTERDAM. De 43-jarige hoofd opzichter T.S. van het Rotterdamse gemeentelijk vervoerbedrijf RET heeft bekend 70.000 gulden aan smeergeld te hebben aangenomen van het bestatingsbedrijg van de Maas dammer B.M. (40). APPELDOORN. De brand die don derdagmorgen woedde in de tentoon stellingszaal en maquettewerkplaats van de Apeldoornse stedebouwkundi ge dienst, heeft een veel grotere scha de aangericht dan de vijfhonderddui zend gulden die de politie in eerste instantie had geraamd. DEN HAAG. Duphar bv. in Amster dam driegt zijn poorten te sluiten als er geen voorlopige voorziening komt voor de lozing op zee van opgano chloor verbindingen. De ontheffing voor het bedrijf loopt 15 februari af. DEN HAAG, 10-2. Premier Van Agt vindt dat er nog geen reden is om het streven naar een financieringste kort van 6,5 procent voor dit jaar los te laten. Naar Van Agt woensdag avond voor de NOS-televisie zei ligt het financieringstekort van vorig jaar iets beneden de 8 procent van het nationaal inkomen. Conform de aan bevelingen van de voormalige infor mateurs De Galan en Halberstadt moet er dan ook gestreefd worden naar 6,5 procent, zo meent Van Agt. Duur servies MONACO, 11-2. Een eetser vies van Chinees porselein uit 1789 heeft op een veiling van Sotheby Park Bernett in Monte-Carlo woensdag een rekord-bedrag van 1,85 mil joen frank (ca. 800.000 gulden) opgebracht. Een vergelijkbaar servies ging in Londen voor een miljoen frank in andere handen over. Een ander eetservies van Chinees porselein bracht 460.000 frank op. ASSEN, 11-2. Door een opspo ringsteam samengesteld uit opspo ringsambtenaren van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, de Be lastingsdienst en de Rijkspolitie in Drenthe is een grote fraude ontdekt bij een metselaarsbedrijf in Zuid- Laren. De schade ontstaan door het niet afdragen van sociale premies, belastingen en dergelijke bedraagt ongeveer twee miljoen gulden. In verband daarmee werden we gens valsheid in geschrifte aangehou den de eigenaar van het bedrijf de 43- jarige H. van D. uit Zuid-Laren, diens boekhouder, de 30-jarige J. K. uit Veendam en 36 zogenaamde zwartwerkers uit Groningen, Fries land en Drenthe. Tegen alle verdach ten is proces-verbaal opgemaakt. DEN HAAG, 11-2. Minister Van der Stel heeft in de Tweede Kamer ge zegd, dat het beleid van de Neder landse regering m.b.t. de Navo en de (kern)- bewapening er op gericht is ,,de Europese indentiteit" in de Navo te versterken. In de Europese politieke samen werking (van de tien EEG-landen), in de Eurogroep (de Europese Navo- landen minus Frankrijk en IJsland) en in de zgn Independent Planning Group van de Navo (waarin wordt gestreefd naar samenwerking bij de ontwikkeling en produktie van mili tair materieel). Volgens minister Van Mierlo zou het goed zijn indien in alle Europese samenwerkingsverbanden (ook de Westeuropese Unie, waarvan Frank rijk deel uitmaakt) de gedachtenvor- ming over de Europese identiteit zou worden toegelaten. Met minister Van der Stoel was hij van mening, dat het versterken van deze Europese identi teit de banden met de Verenigde Sta ten niet behoeft te schaden, maar de ze versterking juist op het aanhalen van de transatlantische banden moet zijn gericht. MIDDELBURG, 11-2. „De zorg voor natuur en land schap is een zaak die elke burger aangaat; het beleid is erop gericht de Zeeuwse bevolking hier zoveel mogelijk bij te betrekken". Dit valt te lezen in de zojuist ver schenen nota natuur en landschaps bescherming van gedeputeerde sta ten. Deze nota ontvouwt het beleid dat de provincie op dit terrein wil gaan voeren. Gs wijzen er wel op dat de nota een „sektoraal karakter heeft". Met an dere woorden: er is alleen gekeken naar de belangen van natuur en land schap. Geen rekening is gehouden met andere belangen, bijvoorbeeld de ekonomische ontwikkeling en de uitbreiding van steden en dorpen. Deze belangen zullen steeds aan el kaar worden getoetst als daar aanlei ding tcfe is door verantwoordelijke bestuursorganen. De nota maakt wel duidelijk wat de provincie in begin sel wil. Er wordt nu meer eenheid ge bracht in het beleid. Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van de nota is: het handhaven van het karakter en het bevorderen van de kwaliteit van natuur en landschap in de gehele provincie. Gs willen zoveel mogelijk zeldza me en bijzondere elementen van na tuur en landschap veilig stellen. Ook streeft men naar het tot stand bren gen van een aantrekkelijk en geva rieerd landschap dat harmonieert met de natuurlijke en historisch ge groeide situatie. Maatregelen Om de hiervoor geschetste ideeën tot werkelijkheid te laten worden zijn maatregelen nodig. Gedeputeerde staten vatten die als volgt samen. Planologische maatregelen ter be scherming van natuur en landschap en het tegengaan van onherroepelij ke ingrepen. Het bevorderen van een goed be heer van het landschap, zoveel moge lijk in samenhang met het agrarisch, waterstaatkundig, rekreatief en/of sociaal-kultureel gebruik. Het zonodig bevorderen van de aankoop van natuurterreinen. Het treffen van aanvullende maat regelen, bijvoorbeeld speciale inrich tingsplannen. Streekplannen In de streekplannen geeft het pro vinciaal bestuur richtlijnen voor de bescherming van natuur en land schap. Als het nodig is, zullen als na dere uitwerking landschapsstruk- tuurplannen worden opgesteld, waarbij wordt uigegaan van de ka rakteristieke eigenschappen van het landschap in elke streek. Streekplan nen en landschapsstruktuur plannen dienen als richtlijn voor de gemeen telijke bestemmingsplannen. Daarin moeten de bepalingen ko men die het landschap daadwerke lijk beschermen. Met de regering en justitie zal worden overlegd om te komen tot verbetering van de kon- trole op en dwang tot het naleven van de voorschriften.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4