I.C.R.P. gaat meer aandacht besteden aan a Markant Bru figuur nam waardig afscheid Reeks straofeesten begint in Renesse Zuinige nieuwe i i Gemeenten op attent maken STREEKNIEUWS „Voetenspoelen" In Burg-h-Haamstede Doe-het-alles-mannet je Zeskamp wordt hoofdmoot op feest Koninginnedag ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 12 februari 1982 Nr. 23964 3 BRUINISSE, 10-2. De Intergemeentelijke Coördine rende Regionale Planningsgroep Schouwen-Duiveland/ St. Philipsland (I.C.R.P.) wil meer aandacht gaan schen ken aan haar adviesfunktie. Voorzitter van de I.C.R.P. de heer W. den Boer vond, dat men zich tot nu toe zo heeft vastgebeten in het koördinerend werk, dat het aan adviseren nauwelijks is toegekomen. Dit kwam woensdagavond aan de orde tijdens een openbare vergade ring van de I.C.R.P. in het gemeente huis te Bruinisse. Mevrouw M. A. Bij de Vaate-Rozendaal zou graag zien, dat de gemeenten zich ook bewust worden van het bestaan van de I.R.C.P. en in de nabije toekomst ook werkelijk advies zullen vragen. De voorzitter was van mening, dat ook de bespreking van de regionale welzijnszaken, zoals vermeld in de gemeentelijke welzijnsrapporten, tot de taak van de I.C.R.P. behoort. Bei de bovengenoemde punten zullen aan de gemeenten schriftelijk ter kennis worden gebracht. „Adviseren wordt pas zinvol als je werkelijk serieus wordt genomen", voerde drs. J. Chr. Erbrink nog aan. Hij wees erop, dat in het verleden toch al enkele zaken waren aangestipt door de I.C.R.P. en noemde als voorbeeld de problemen rond de Concertzaal te Zierikzee. Welzijnskoepel Een andere duidelijke taak voor deze Planningsgroep is, volgens me vrouw Bij de Vaate, zich intensief be zighouden met de besprekingen rond eventuele totstandkoming van de zo genaamde Welzijnskoepel, een sa menwerkingsverband tussen de wel- zijnsinstellingen in deze regio. Funk- tionaris van de Stichting Welzijn Ou deren, de heer R. v. d. Weide gaf van de publieke tribune af een toelich ting op de huidige stand van zaken rond deze materie. Na enkele gesprekken tussen de funktionaris- sen van de Stichting Samenleving sopbouw, de Stichting Jeugd en de Stichting Welzijn Ouderen werd een notitie opgesteld ter bespreking bin nen de besturen van deze Stichtin gen. De heer Van der Weide kon inmid dels mededelen, dat het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen zeer te rughoudend staat tegenover de vor ming van een dergelijke welzijnskoe pel. belangstelling van de bevolking aan zienlijk gedaald naar mate de proce dure vorderde. Bij het vaststellen van de inspraak- en procedureregels werd nog gebruik gemaakt van de hoorzit tingen. Bij het vaststellen van de inventarisatie-rapporten was die be langstelling reeds minder en bij de hoorzittingen betreffende de wel- zijnsplannen was de opkomst van het publiek in vele gevallen teleurstel lend. „Inbreng weggeveegd" „De materie is ook te ingewikkeld", vond de heer B. D. Schot. Mevrouw J. N. Bruël-Pouwer was een andere mening toegedaan: „Als bij hoorzittingen de inbreng van het publiek zomaar van tafel wordt geveegd, daalt de animo nog naar dergelijke bijeenkomsten toe te gaan". De voorzitter vond, dat ook de wij ze van presentatie van groot belang was. „Als de zaak gepresenteerd wordt op een manier van ,,'t is dat 't mot, maar voor mij hoeft het niet", is dat niet bevorderlijk voor de be langstelling. Verder wees hij op het belang van een goede vorm van aan kondiging. Logopediste Tijdens de rondvraag liet mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter een noodkreet horen. Ze wees op het feit, dat het funktioneren van één lo gopediste niet voorziet in de grote be- •hoefte. Haar voorstel binnen de Schoolartsendienst de funktie uit te breiden werd door de vertegenwoor digers van vrijwel alle deelnemende gemeenten weggevaagd met de me dedeling, dat daar toch geen geld voor beschikbaar zou worden gesteld. De voorgestelde uitbreiding zou f 0,40 per inwoner gaan kosten. Vanuit de hoek van het peu- terspeelzaalwerk was het verzoek ge komen in de toekomst te komen tot meer uniforme subsidieregels vóór de gehele regio. De subsidiëring van peuterspeelzalen blijkt van gemeen te tot gemeente sterk te verschillen. Drs. Erbrink vroeg zich af of je met het opstellen van subsidieregels niet in de autonomie van de gemeente treedt. De voorzitter was van me ning, dat regionale zaken binnen de I.C.R.P. bespreekbaar kunnen zijn. Evaluatiefase Bij het agendapunt Evaluatiefase welzijnsplanning deelde koördine rend welzijnsambtenaar de heer G. C. Groenleer mede, dat de evaluatie rapporten minder omvangrijk zullen worden dan de voorgaande inventarisatie-rapporten en wel zij nsplannen. De evaluatiefase voor ziet in de rapportage van hetgeen tot nu toe en op welke wijze tot stand is gekomen. Vooruitlopend daarop kon nu reeds worden gekonstateerd, dat de Provinciale kommissie financiën Op vrijdag 19 februari vergadert ten provinciehuize de provinciale kommissie voor de financiën (9.30). Verpleeghuizen Gedputeerde Staten van Zeeland zijn van mening, dat hulpverlening zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de patiënten moet zijn. Daarom vinden zij, samen met GS van Noord-Brabant, dat in Tholen en in noordwest Noord-Brabant (b.v. Steenbergen), twee verpleeghuizen voor somatisch zieken en vóór psycho-geriatrische patiënten moe ten worden gebouwd met elk een ca paciteit van 90 bedden. G.S. van Zee land wijzen er in het advies aan de minister van volksgezondheid op, dat voor Tholen en Sint Philipsland in 1985 moet worden gerekend op een behoefte van 90 bedden. De gemeen- Mevrouw Van der Zande toonde zich teleurgesteld over deze starre houding en voorzag grote moeilijkhe den in de toekomst. Nu reeds bestaat een wachtlijst van negentig kinde ren, terwijl de probleem-gevallen de laatste tijd aanzienlijk toenemen De heer Erbrink vulde aan, dat be handeling op latere leeftijd - bijvoor beeld tijdens het middelbaar onder wijs - aanzienlijk duurder uitkomt. Een testrapport voor één leerling vergt dan ongeveer 700,-. Voorzit ter Den Boer zegde toe dit probleem binnen de Vereniging van B.W. en S. eens aan te snijden. RENESSE, 12-2. In Renesse wordt zaterdag 13 februari de reeks strao- feesten geopend, die elk jaar, tradi tiegetrouw acht weken voor Pasen, in de Westhoek wordt gehouden. In vergelijking met vroeger is het feest echter wat verwaterd. tebesturen in beide verzorgingsge bieden zijn het eens met de visie van de GS-kolleges. GS van Zeeland schrijven de minister verder, dat zij over de manier van samenwerking tussen de twee nieuw te bouwen ver pleeghuizen graag met haar in over leg treden. ZIERIKZEE Vergadering C.P.B. De C.P.B. afdeling Schouwen-Dui veland houdt op woensdag 24 februa ri in het Hervormd Verenigingsge bouw een vergadering. De heer Poot van „Effatha", het christelijk insti tuut voor doven uit Voorburg, zal spreken. Voor tijd: zie agenda. BURGH/HAAMSTEDE Van drie naar één Bij het postkantoor te Burgh/Haamstede zijn destijds drie briévenbussen geplaatst. Voor het verwerken van de hoeveelheid kor- respondentie is één brievenbus vol doende. De beide bij de inritten van de parkeerplaats opgestelde bussen worden binnenkort verwijderd. Zij zullen worden gebruikt om bescha digde bussen elders te vervangen. HAAMSTEDE Bazar Gereformeerde Kerk De Gereformeerde Kerk te Haamstede organiseert zaterdag 20 februari een bazar in de Gerefor meerde kerk. De baten zullen wor den bestemd voor aktiviteiten van deze kerk. Voor de kinderen is er tijdens deze bazar het een en ander te doen, o.a. poppenkast, grabbelton, blikken- gooien, etc. 's Avonds is er een bonte avond met o.a. een rad van avontuur, verloting (met als hoofdprijs een fiets) en er zullen kraampjes staan DEN HAAG. Enkele tientallen le den van de aktiegroep onkruit hebben donderdagmiddag korte tijd het wer vingscentrum van het ministerie van defensie aan de lange poten in Den Haag bezet. DEN HAAG. De directeur-generaal van de multinational Force and obser vers, de Sinai-vredesmacht, heeft de Nederlandse regering verzocht naast een verbindingseenheid ook een klein detachement van de koninklijke mare chaussee naar de Sinai-woestijn uit te zenden. ROTTERDAM. De Nieuwzeeland- se oliefarrinaderij NZRC zal bij Ne derlandse bedrijven orders plaatsen voor een totaal bedrag van ruim 600 miljoen gulden. ROTTERDAM/UTRECHT. Bij het verzekeringsconcern Atnïas in Rotter dam moeten de komende vijf jaar tus sen de 180 en 200 arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van reorganisa tie. Bij de reorganisatie ligt het accent op automatisering. Aan het door de straokommissie georganiseerde evenement kunnen belangstellenden te paard of op een pony deelnemen. Uiteraard is pu bliek bij het schouwspel van versier de paarden en pony's altijd welkom. Naast het traditionele „voe tenspoelen" van de paarden hoort ook de presentatie aan het gemeente bestuur van Westerschouwen. Daar bij spreekt de voorzitter van de mu ziekvereniging, de heer J. A. Kou man, enkele woorden. Rondrit Om 11.00 uur worden de versierde paarden en pony's door de jury ge keurd bij het VVV-kantoor. Om twaalf uur vertrekt de stoet voor een rondrit via het strand naar Haamste de en keert dan weer terug naar Re- nesse. Rond twee uur 's middags ver trekt de fanfare Luctor et Emergo vanaf het dorpshuis om tegen half drie de ruiters en amazones ter hoog te van camping Bonafide op te halen. Na een tocht door het dorp presen teert de stoet zich voor het oude ge meentehuis. Na afloop spreken de heer Kouman en de burgemeester, mevr. J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer. Om half zes wordt besloten met een prijsuitreiking. opgesteld waar men boeken en hand werken kan kopen. Verder staat een Amerikaanse yerkoop op het pro- gramma. BROUWERSHAVEN V.V.D.-verkiezingslijst Op de donderdagavond gehouden vergadering van de V.V.D. afdeling Brouwershaven in hotel v. d. Weijde in Noordgouwe werd de kandidaten lijst voor de aanstaande gemeente raadsverkiezingen bekend gemaakt. Het zijn: 1. Ph. van Ast, 2. J. Goe- mans, 3. M. Mol, 4. P. van Hattum, 5. mevrouw J. v. d. Hoek-Moermond, 6. mevrouw A. van Oeveren-de Wit, 7. mr. A. Gast, 8. H. J. Eibers en 9. R. van Snippenburg. KERKWERVE Uitmuntende spaniels Op de Internationale Hondenten toonstelling te Eindhoven, behaalde de Engelse Cockerspaniel Questor of Bij garage „De Nobelpoort" staat hij te pronken in de showroom. Een gezellige kleine gezinsauto, met be slist veel voordelen. Talbot brengt met deze auto een spaarzame energiever bruiker, een belangrijke troef in de populaire prijsklasse. Afhankelijk van de rij-stijl verbruikt de Samba slechts een liter benzine op ruim 20 kilometer (21,7 bij 90 km/u), een absoluut en welkom rekord met de stijgende bezi- neprijzea De heer KA. van Ast is dan ook terecht trots op zijn nieuwe aan winst Geïnteresseerden kunnen ook Deze expositie zal tesamen met de gemeente door het Oranje-comité ge- organiseerdworden in de oude kleu terschool ópë'eh nader te bepalen da tum. Hoofdmoot van het feestpro gramma wordt weer de Zeskamp, waarvoor zich reeds opgaven: Bar de Ouwe Zeef, Big S, de Rij vereniging, de C.J.V., de Volleybalklub van DFS, de Onderwijzers en wellicht de Tennisklub. Het motto van deze dag wordt: „Dag van het licht voor het Dorpshuis is 30 april". Qubo's Home de le plaats uitmun tend. In de fokkersklas werd hij daarna beste ren en beste van het ras, waar mee hij de kampioensprijs behaalde. Het halfzusje van Questor of Qubo's Home, Woody of Qubo's Ho me behaalde bij de teven de 3e plaats uitmuntend. De honden zijn gefokt door en ei gendom van Tineke en Detlef Bohg te Kerkwerve. NOORDGOUWE Rookontwikkeling In de nacht van donderdag op vrij dag omstreeks 00.00 uur viel in een keet van het waterschap Schouwen- Duiveland aan de Zuidbosweg te Noordgouwe een enorme rookont wikkeling waar te nemen, veroor zaakt door een kachel. De brandweer van Brouwershaven en Dreischor waren snel ter plaatse en losten het probleem op. De opgelo pen schade was zeer gering. DUIVELAND Aktiviteiten van Plattelandsvrouwen De afdeling „Duiveland" van de Bond van Plattelandsvrouwen hoopt op donderdag 25 februari bijeen te komen in het Dorpshuis te Nieuwer- kerk. Als spreekster hoopt op te tre den mevrouw C. Vleugels Schuutter- Spit, arts te Oosterland. Met als on derwerp „De vier levensfasen in het leven van de vrouw". Een onderwerp dat alle vrouwen van jong tot oud boeit, en aan zal spreken. Na een rustige winterperiode wil de afdeling weer beginnen met het projekt „De boer uw buurman". De familie Steenpoorte, Maatje Harings Jobsweg 2 in Oosterland, zal de deel nemende dames in hun bloemkassen ontvangen op dinsdagmiddag 16 fe bruari. Voor tijden: zie agenda. OOSTERLAND Ledenvergadering „Even Buiten" De Coöp. Weegbrugvereniging „Even Buiten" hoopt op dinsdag avond 16 februari haar algemene le denvergadering te houden in het café „De Pleisterplaats". Op de agenda staan onder andere het weegresultaat over het boekjaar 1981, en de rekening en verantwoor ding over dit jaar. Bij de bestuurs- een proefrit maken: een fel rode Sam ba staat voor dit doel gereed bij „De Nobelpoort" De berijder zal tot de ontdekking komen, dat de Samba niet, zoals de naam doet vermoeden, dansend over de weg gaat Rostvaste wegligging, gekop peld aan een geruisarme motor, een fraai interrieur en toch nog aardig wat bergruimte, maken de Samba tot een geduchte konkurrent van soortgelijke „kleintjes". Tot en met zaterdag is de officiële presentatie-show in „De No belpoort". De burgemeester gaf een toelich ting over het nieuwe dorpshuis en haar woorden kwamen praktisch overeen met die van de hoorzitting van maandag jl. Wel wees zij nog maals op de plicht van saamhorig heid om het interieur door de burge rij te laten samenbrengen opdat er la ter van ieder een stukje bij is. Noord- welle bracht hier bijv. 60.000,— voor bijeen. Zij hoopte dat de bouw ca. 6 maanden zal vragen met een ge schatte voltooiing op 30 april 1983. Het bestuur heeft veel sympathie voor de bouw en zal zich beraden wat er moet gebeuren om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen voor de meu bels enz. Kinderen Het verdere programma bestaat uit het ophalen van de kinderen door de Kon. Muziekvereniging „Witte van Haemstede" bij de scholen, voor de mars via Haamstede naar de Bea- trixweide, waar weer een grote tent (35 x 15) ditmaal uit België ver schijnt. Herauten te paard zullen weer de ronde doen, huizen worden versierd en de bejaarden maken per auto een tochtje. Dit jaar zijn er geen wedstrij den voor de kinderen, wel, indien nog mogelijk, een poppentheater. Dan een etalagewedstrijd, ringste ken te paard op de Slotlaan, ballon nen oplaten (de verste uit 1981 kwam tot bij de Oostenrijkse grens) een gro te feestmarkt met kraampjes, een op treden van een aantal leerlingen van een kunstakademie met oude volksliedjes, een demonstratie met politiehonden en 's avonds feest in de tent. Natuurlijk is er in de voormiddag een aubade met toespraak van de burgemeester en zang door drie ko ren, „Nu met Hope", het Kerkkoor en het koor van de Huisvrouwen. Een rommelmarkt om gelden bij een te krijgen voor het dorpshuisin terieur werd voorlopig afgeraden, omdat er nog te weinig toeristen zijn. Ook een feestavond in januari, rond de verjaardag van koningin Beatrix, vond weinig bijval door de vele ande re uitvoeringen in deze maand. Op vrijdag 12 maart volgt een Zeskamp- vergadering. Na de pauze vertoonde de penning meester, de heer K. Delfsma een film over het feest van 1981. verkiezing zijn aftredend en herkies baar de heren A. Bal en P. van Westen. In de kommissie van toezicht is aftredend en niet herkiesbaar de heer J. Boogert. Voor tijd: zie agen da. BRUINISSE Ambtenaar weg- en waterbouw Bij de Technische Dienst, kring Bruinisse en Middenschouwen is be noemd als technisch ambtenaar weg en waterbouw in tijdelijke dienst de heer M. van Zetten uit Tholen. BRUINISSE, 12-2. Op de afscheidsreceptie van Johannes Schults donder dagmiddag in het gemeentehuis kenschetste burgemeester T. C. Hekman hem als een „doe-het-alles-mannetje" van de buitendienst. Dit sloeg op het scala van werkzaamheden van allerlei aard (vooral in de beginperiode ook vies werk) die de 62-jarige en van de VUT-regeling gebruikmakende Schults in de ruim 27 jaar heeft verricht ten dienste van de gemeente. Spreker haalde hierbij aan het strooien bij gladheid, de verstopte ri olen en afvoeren en ging terug naar de zeer onaangename taak die Schults had in de 50-er jaren, het op halen en ledigen van de z.g. tonnet jes, in de tijd dat velen nog niet op de riolering waren aangesloten. „Ge lukkig", aldus de burgervader, „zijn de werkomstandigheden de laatste jaren aanmerkelijk gunstiger gewor den". De burgemeester typeerde de onaf scheidelijk met een sigaar verbonden Schults als een werker die de juiste harmonie had gevonden tussen plich ten en rechten. Johannes krijgt het, volgens eigen zeggen, niet minder druk nu hij voor goed thuis is: tuinieren, het huis opk nappen, hij is verwoed hengelaar, aangesloten bij 't Zijpen, zeekraai snijden en krukels zoeken, het zijn maar een paar dingen die hij op kon noemen. Bekend om z'n gulle lach, werd hij toch even ernstig toen enkele voor vallen uit z'n brandweerperioden ter sprake kwamen, vooral de gevaarlij ke blussing van de tanker Mosel- tank, waarvan het dek zo heet was dat er bijna niet op gelopen kon wor den, terwijl de lading onbekend was. Trots wijst hij op een oorkonde voor twaalfeneenhalf jaar trouwe brandweerdienst. Schults (z'n wieg stond in Zierikzee) kreeg verkering met het „meisie" dat bij schilder Reinhoud werkte en die hij leerde kennen doordat naast de schilder de Hervormde Kerk werd gebouwd waarbij hij was betrokken. Hij trouwde met haar (Janna Adriana Verspoor) en heeft sindsdien zijn hart verpand aan Bruinisse, en aan de Bruse Boys waar hij toendertijd een „grote" aanwinst werd genoemd. Versierde fiets Op het eind van de receptie, waar het voltallig gemeentepersoneel aan wezig was, werd luid rinkelend een versierde fiets binnen gereden, waar van „uiteraard" het zadel te hoog stond. Wnd. direkteur gemeentewerken de heer Verschoor sprak namens de technische dienst en de buitendienst en bood een workmate aan. Op een poster met de karakteristie ke „kop" van Schults, ontworpen door J. A. Haay, zetten alle aanwezi gen hun handtekening. Onder indruk van zoveel be langstelling voor zijn persoontje dankte de heer Schults voor de fraaie kado's en de lovende woorden. BRUINISSE. Een fiets als kado, om nog eens een rondje door Bruinisse te fiet sen en het kontakt te onderhouden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Foto: Zierikzeesche Nieuwbode) ZIERIKZEE, 11-2. Zuinigheid en vlijt.. Dat moet het gaan doen bij het jongste „kind" van Talbot de Samba. Donderdag verscheen het nieuwe kleintje bij de dealers en vanaf deze dag kan autominnend Nederland kennis maken met de nieuweling, die zijn weg wel zal vinden. BURGH-HAAMSTEDE, 11-2. Een niet al te groot aantal vertegenwoordi gers van verenigingen was donderdagavond aanwezig op de vergadering van het Oranjecomité „Voor Vorstenhuis en Vaderland" in De Graaf van Haamstede. Voorzitter P. v. d. Akker sprak een welkomstwoord, speciaal tot de burgemeester, mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer. Na wat huis houdelijke zaken met o.a. de notulen, de financiële zijde van het comité, waar bij het beleid van de penningmeester K. Delfsma werd goedgekeurd door de kaskommissie, bestaande uit M. Post en F. Slager, werd aandacht gevraagd voor een fototentoonstelling over drie vorstinnen, Emma, Wilhelmina en Juli ana.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3