Koortsachtige poging om Madrileense konferentie te redden LEVEN VAN DE WIND? Sowj et-Unie koopt graan in de Ver. Staten Bouw premiewoningen „scheelt alles" installatiebedrijf Koningin naar Bondsrepubliek Gekwarrel om veiligheid De V.S. en Jordanië Uitkeringen oude pensioen- en lijfrentekontrakten omhoog AGENDA WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK deunloo b.u. Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE SCHROEFJE 2 I „We leven van de wind..." staat er gens in de nieuwe Gezangbundel en vergeestelijkt kan dat mogelijk wel waar zijn, maar niet als men de ma teriële „windcijfers" bekijkt, die de P.Z.E.M op tafel heeft gelegd. Die cijfers hebben betrekking op de re sultaten van de op de Neeltje Jans geplaatste windmolen ter opwekking van elektriciteit Met die windmolen heeft men thans een achtmaandelij k-' se ervaring opgedaan. De molen heeft 6000 uren gedraaid en leverde 55000 kilowattuur op. Wat er aan ten koste is gelegd komt ongeveer overeen met hetgeen een met kolen gestookte centrale aan geld zou vergen voor levering van een overeenkomstige hoeveelheid kilo wattuur; niet leven van de wind dus. De molen heeft intussen bewezen dat het gezegde: „het waait hier altijd" niet juist is, want gdurende niet min der dan veertig procent can de even tuele mogelijke draaitijd, stond de molen stil door gebrek aan wind. In- klusief een experiementeerpremie van de overheid, komt een wind- kilo wattuur op een kwartje en dat komt vrijwel overeen met de prijs van op konventionele wijze gewonnen elek trische stroom. Intussen zal duidelijk zijn, dat (e- lektrisch) leven van de wind ook voordelen heeft De noodzaak van grootschaliger toepassing van kern- ergie zou er door kunnen worden voorkomen en het vervuilend alter natief - kolen stoken - zou men links kunnen laten liggen. Op zo'n grote schaal echter kan de wind toch geen energieleverancier zyn, maar daarom zijn de windmolenexperimenten niet zinloos. Uit de praktijk blijkt, dat zeer veel mensen - doorgaans dege- men die exentrisch wonen - belang stelling hebben voor windenergie. Er zijn trouwens al voorbeelden van be drijven en bedrijfjes, die efficiënt - en op den duur zelfs goedkoper-werken met zelf opgewekte stroom. Nieuwtje ter zake is (het werd deze week te Middelburg bekend), dat de P.Z.E.M. voornemens is een krachti ger en groter molen te bouwen. Op nieuw - valt te verwachten - kunnen hoeveelheid op te wekken stroom en de prijs daarvan - dan gemeten en vergeleken met de traditioneel opge wekte stroom. In de toekomst overal- op zich ook niet fraaie - windmolens en terugdringing van de potenties van normale elektriciteitcentrales? Het valt niet aan te nemen, maar wél zal de molen een grotere - zo niet belangrijk grotere - rol gaan spelen, als additionele energie-opwekker, naast andere vormen van energie; die konventioneel verkregene, de aard warmte, de zonneenergie, turbine-e nergie e.d. Alleen van de wind" zal het niet gaan, al is het gegeven, als mogelijkheid op zich, uiteraard inte ressant BONN, 11-2. De Nederlandse ko ningin Beatrix wil bij haar staatsbe zoek van 1 tot 3 maart aan de Duitse Bondsrepubliek met veel inwoners praten. Zij zal zich, na haar handtekening in het gouden boek van Boon en Stuttgart gezet te hebben, onder het publiek begeven en met die en gene een gesprekje voeren. De Nederlandse ambassadeur Die- derich van Lynden verklaarde don derdag in Boon dat Beatrix op de tweede dag van haar verblijf afziet van het gebruikelijke ..tegenbanket". In plaats daarvan nodigt zij ongeveer duizend gasten uit voor een uitvoering van het Ne derlands Nationale Ballet in het stadstheater van Bonn. MADRID, 11-2. Koortsachtige ruggespraak in verschil lende groepen over de onmiddellijke toekomst van de toetsingskonferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa, beheerste donderdag de diplomatieke aktivi- teit in Madrid. Het verrassende voorstel van de Zwitserse minister van buitenlandse zaken Pierre Aubert, tot onmiddellijke verdaging van de toetsingskonferentie over te gaan, leek het westen, de neutrale deelnemers, de niet-gebonden landen en oost-europa volledig overrompeld te hebben. de delegatieleiders van de 15 Navo- landen plus Spanje kwamen samen in de ambassade van Canada, om hun houding vis-a-vis het Zwitserse voor stel te koördineren. In de middag wilden alle 35 delegatieleiders op nieuw voor een „informeel" treffen bij elkaar komen. In de wandelgangen van het kon- grescentrum werd duidelijk dat Zwit serland zijn voorstel om onmiddel lijk te verdagen, in geen geval al op de plenaire zitting van vrijdag zou doen. „Zegje" alsnog Naar van de kant van de Zwitserse delegatie werd vernomen, moeten eerst al die ministers en delegatielei ders die dinsdag door de obstruktie van de poolse voorzitter niet aan het woord konden komen, hun zegje zeg gen. de Franse minister van buitenland se zaken Cheysson behoort tot de mi nisters die daarvoor vrijdag aan Ma drid terugkeren. Ook de Britse mi nister van buitenlandse zaken Lord Carrington, die dinsdag niet in de Spaanse hoofdstad kon zijn omdat hij „otherwise engaged" was, wordt vrijdag verwacht. BERLIJN. Op het Westberlijnse vliegveld Tempelhof is vrijdagmor gen een Pools vliegtuig tot een lan ding gedwongen. Volgens de eerste berichten gaat het om een toestel van de luchtvaartmaatschappij Lot. ROME. Paus Johannes Paulus de Tweede is vrijdag van het Romeinse vliegveld Leonardo da Vinci met een speciaal vliegtuig van de' luchtvaart maatschappij Alitalia naar Nigeria vertrokken. WASHINGTON, 11-2. De Sowjet- Unie heeft voor de eerste maal sinds de afkondiging van de uitzonde ringstoestand in Polen graan gekocht 'in de Verenigde Staten. AMMAN, 11-2. De vergroting van de militaire samenwerking tussen Jordanië en de Verenigde Staten staat in het middelpunt van de besprekingen tussen de Amerikaan se minister van defensie, Caspar Weinberger en Jordaanse leiders. Dit is donderdag in Amerikaanse kringen in de jordaanse hoofdstad vernomen. vanuit dezelfde bronnen verduide lijkte men dat de Verenigde Staten de belangrijkste wapen leverancier van het Hasjemitische koninkrijk worden teneinde de „wederzijdse be trekkingen van vertrouwen te bestendigen en te beschermen". Men herinnert eraan dat Jordanië zich, na de Amerikaanse weigering in de wa penbehoefte van Jordanië te voor zien, de afgelopen twee jaar richtte op andere leveranciers, met name op Groot-Brittannië, waarvan het 274 Chieftain-tanks kocht, en de Sowjet- Unie, warvan het luchtdoelraketten betrok. WADDINXVEEN. De 55 perso neelsleden en de direktie van Van Schaik en Berghuis Interieurbouw B.V. in Waddinxveen is het gelukt uit het noodlijdende deel van het OGEM-concern te stappen. DEN HAAG. De 18-jarige Hage naar G. W. heeft tegenover de politie van zijn woonplaats bekend in de maanden december en januari een reeks inbraken te hebben gepleegd, waarbij hij voor ruim 350.000 gulden aan geld en sieraden had buitge maakt. VELP, 11-2. Als de overheid men premiewoningen en minder woning wetwoningen zou bouwen, dan scheelt dat haar niet alleen veel geld, maar levert het de bouw en aanver wante branches duizenden ar beidsplaatsen op. Dit zegt de Neprom, vereniging vanNederlandse projektontwikke- ling maatschappijen in Velp, waarbij vrijwel alle grote projektontwikke- laars volgens eigen zeggen zijn aan gesloten. in aan het ministerie van volks huisvesting en ruimtelijke ordening aangeboden nota's stelt de Neprom dat bij een verschuiving van 10.000 woningwetwoningen naar premie- koop-A-woningwetwoningen (rond 150.000 gulden) 20.000 nieuwe ar beidsplaatsen kunnen worden ge schapen. DEN HAAG, 11-2. De uitkeringen op pensioen- en lijfrentekontrakten die indertijd zijn gesloten zonder enige vorm van winstdeling of premiekorting gaan met ten hoogste vijftien procent omhoog. De Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars heeft dit haar le den geadviseerd, aldus staatssekre- taris Kombrink van financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Verhoging van deze uitkeringen was wenselijk, omdat de houders van deze kontrakten de waarde van hun uitkeringen door de inflatie za gen uitgehold. De levensverzeke raars zijn hiermee tegemoet geko men aan een wens van de Tweede Ka mer. Het gaat om een op zichzelf staande aangelegenheid waaraan geen precedentwerking kan worden verbonden, aldus Kombrink. Het gaat om 150.000 ton mais voor levering in het zesde en laatste jaar van de graanovereenkomst tussen de Sowjet-Unie en de VS. Voor dat laatste jaar heeft de Sowjet-Unie nu bijna elf miljoen ton graan gekocht, zo heeft het Amerikaanse ministerie van landbouw meegedeeld. Sinds het leger de macht in Polen in handen heeft geven de VS Polen geen voedselhulp meer. President Reagan heeft de besprekingen met de Sowjet-Unie over een nieuwe graanovereenkomst opgeschort. On danks het feit dat hem daartoe her haald nadrukkelijk is verzocht heeft Reagan nog geen totaal graanembar- go tegen de Sowjet-Unie ingesteld. Het Amerikaanse ministerie van landbouw schat dat de Russische graanoogst het afgelopen jaar 175 miljoen ton heeft bedragen. Dat is 61 miljoen ton minder dan in de doelstellingen was aangegeven. Er wordt niet uitgesloten dat de oogst een stuk kleiner is geweest dan 170 miljoen ton. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 -19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Zaterdag 13 en zondag 14 februari Dokter W. Bontkes, Zierikzee, tel. (01110) 2280, neemt waar voor doter Van Geer, dokter Visser en dokter Lodiers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Verbeek-van Beek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.3042.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Buytendijk. Tandarts D. H. de Kup, Vroonweg 4, Haamstede, telefoon 01115- 1359 neemt waar voor geheel Schou wen-Duiveland De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. van Oosterom-Vet, Lange Blokweg 52, Zierikzee. Tel. 01110-2942 neemt waar voor Zierik-zee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schou wen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100) 14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Van maandag t/m vrijdag 12 maart Bruinisse Gemeentehuis. Tentoonstelling kant klossen, openingstijden van dinsdag t/m vrijdags 8.30 - 12.00 uur en 's maandags van 8.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur. Vrijdag 12 februari Zierikzee „Huis van Nassau". Vereniging van Beroepsaalvissers. 10.30 uur. 't Vrije 2. CNV familie-avond. 19.30 uur. Kantine LTS. Feestavond school- klub LTS-LHNO. 19.00 uur. Foyer Concertzaal. Filmkring Zie- jook. 20.00 uur. Krammerstraat 29. Fraktievergade- ring P.v.d.A. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Restaurant De Wig. Jaarvergadering „L. et E.". 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaaruitvoering Smalstadskoor. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Feestavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerk Stationsstraat. Jaarvergade ring S.G. studievereniging. Aan vang: 19.45 uur. Bruinisse Dorpshuis. Uitvoering „Nu met ho pe" en „Oefening en Uitspanning". Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 13 februari Zierikzee Concertzaal. Film: „Raiders of the lost ark". 20.00 uur. Poppentheater Alteklein, St. Do- musstraat 24. „Wolkje Wit". 14.30 uur. 't Watergat. Exkursie eendekooi jeugd natuur- en vogelwacht, 10.00 uur tot 12.00 uur. Zondag 14 februari Zierikzee Concertzaal. Film: „Raiders of the lost ark". 20.00 uur. Maandag 15 februari Zierikzee RSG, Manhuisstraat. Kursus filmen. 20.00 - 21.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Philatelica. 20.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Kerkwerve Sportakkommodatie de Vospit. Al gemene ledenvergadering s.v. WIK. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Haamstede „Onder de wieken". Ouderavond. Aanvang: 19.45 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Vergadering land- bouwvereniging „Eendracht Bindt". 19.30 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. ZWN station. Vertrek exkursie hoog ovens, ver. oud-leerlingen tuinbouw- winterkursussen. Zierikzee, 7.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 uur. Hotel Bom. Ledenvergadering land- bouwvereniging C. et C. Aanvang: 13.30 uur. Rekreatiezaal Geref. Kerk. Bijeen- komst NCVB. 19.45 uur. Plate-restaurant de Wig. Algemene ledenvergadering Rijwiel Toerclub Schou wen-Duiveland. 19.30 uur. Oosterland M.H. Jobsweg 2. Exkursie bloemen kassen Plattelandsvrouwen afd. Dui veland. 14.00 uur. Café „De Pleisterplaats. Algemene ledenvergadering weegbrugvereni ging „Even Buiten". 20.00 uur. Woensdag 17 februari Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Concertzaal. Blijspel „Ik voor jou en jij voor mij". 20.00 uur. 's Landskamer. Vergadering Water schap. 9.30 uur (v.m.). Herv. Verenigingsgebouw. Afd. N.C.V.B. 20.00 uur. Poppentheater Alteklien, St. Do- musstraat 24. „Het vreemde ei". 14.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Jubileumavond NCVB-Kerkwerve. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Gezamenlijke middag voor bejaarden. Aanvang: 14.00 uur. Dorpshuis. Open damavond. 19.00 uur. Donderdag 18 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Schouwen Plattelandsvrouwenbond. 13.45 uur. „Huis van Nassau". Ver. voor Be drijfsvoorlichting. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Bijeenkomst Platte landsvrouwen afd. Noordwelle e.o. 20.00 uur. Bruinisse Pleintheater Aquadelta. Jongeren- middag C.C.C. 13.30 uur. Kapelle Vroone. Lezing over heupdysplasie kynologenklub Zeeland. 20.00 uur. Vrijdag 19 februari Zierikzee „De Zeeuwsche Herberghe". Vissers vereniging. 20.00 uur. Stadhuis. Koncert Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering „Zang en Kleur". 20.00 uur. „Huis van Nassau". Algemene leden vergadering H.S.V. „Oosterschelde". 19:30 uur. Sportpark Bannink. Voorjaarsverga dering Kommissie Zomeravondvoet bal. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. Aanvang: 19.30 uur. Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Jaarvergadering „De Nagtegaal". Aanvang: 19.30 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Zaterdag 20 februari Zierikzee Poppentheater Alteklein, St. Do- musstraat 24. „Het vreemde ei". 14.30 uur. Haamstede Gereformeerde Kerk. Bazar, vanaf 14.30 uur. Bonte avond, 19.30 uur. Hervormde Kerk. Vokaal koncert voor renovatie Dorpshuis. 20.00 uur. Noordgouwe Camping De Stern. Tentoonstelling over Noordgouwe als afstudeerpro- jekt (Christian D. Tibacu). 10.00 - 17.00 uur. Maandag 22 februari Zierikzee Groen Kruis-gebouw. Beteleidings- groep Borstkankerpatiënten. 14.00 Big ,,S" (Burgh-Haamstede) Vrijdag 12 februari, film: Tiroler slippertjes, 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Als iemand zegt: „jij kunt geen ha mer vasthouden" dan is dat waar en niet waar. Het vasthouden gaat nog wel en er rake klappen mee geven ook, maar rake (en zinnige) klappen op de juiste plaats is heel wat anders en voorbehouden aan (handige) éoe- het-zelvers. Zo gaat het met veel zaken en ddt is toch wel verdrietig. Voor een hang- lampje bijvoorbeeld heeft ooit een fabrikant - zo bleek - bedacht dat, ter voorkoming van een tegen het pla fond drukkend schuifstulpje - \een klemschroefje aan te brengen of te doen aanbrengen, want fabrikanten doen dat natuurlijk niet zelf. Het schuifstulpje moest er af en mitsdien ook het schroefje. Het schroef je1 had geen schroefdopje en het toas' het kleinste schroefje dat ooit in sche merlampjes was gebruikt. Staande op een trapje werd het schroefje verwijderd, om het schuifstulpje deelachtig te worden. Het schroefje viel. Het had dezelfde kleur als de vloerbedekking en was als in het niets verdwenen. Visueel viel niets te bereiken, wantje zag het mini-schroefje gewoon niet, l zodat met beide handen werd gespeürd en gevoeld naar een (alweer) mini- verheffing op het kleed, dat het schroefje zou kunnen zijn. Na twintig minuten kwam het schroefje terecht. Het lag op een plaats waar het niet gevallen kon zijn, maar je weet het nooit met schroefjes. Het schroefje werd onder een ver grootglas gelegd om te zien hoe klein het wel was en wat het „deed" in het kader van deze vergrotingsjjrocedu- re. Met wat lijn werd het schroefje vastgemaakt aan een heel klein schroevedraaiertje, dat wel voor naaimachines wordt gebruikt. Het schroefje stond nu rechtop het draai- ertje; daarna de trap op en gepoogd om het schroefje op zijn plaats te krijgen. Het viel weerwerd welis waar nu onmiddellijk gevonden, waarna getracht werd met de losse hand het schroefje in te brengen, maar het pakte niet. Wat helpen boe ken, kranten en oude wiskundesom- men van vroeger, als zo'n schroefje niet wil? Niets. In zo'n situatie valt met een hamer natuurlijk ook niets te bereiken, zodat de techniek - zij het in zijn simpelste vorm - je dan toch weer in de steek laat. Het schroefje ligt nu in een doosje en het schuifstulpje plakt niet pre cies tegen het plafond. Tegen de ach tergrond van het wereldleed is het natuurlijk niets, maar als symptoom behoort het bij het leven, dat nu een maal - sinds het snotlampje in de Griekse oudheid - zich manifesteert met een beangstigende meervormig- heid en dan is de „chip" hier nog niet eens besproken. Alleen maar een on benullig schroefje. SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2