Predikant Nieuwe Tonge over Ned. Geloofsbelijdenis ONZE PUZZELRUBRIEK ERIC DE NOORMAN Ver. Reformatorisch Contact INGEZONDEN STUKKEN Begeleidingsgroep borstkanker- patiënten Welkom in Noordgouwe Initiatief Rotary Club Stichting Rekreatie- werk Zeeland zoekt kontakt met belangstellenden voor rekreatiewerk Huwelijks- kaarten Geboorte- kaarten Drukkerij L 0 RECREATIEBUNGALOW BRUINISSE De recreatiebungalow KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING God is liefde Voor 25 jaar Wigberths wraak iö SIRJANSLAND, 10-2. Ds. J. van den Born uit Nieuwe Tonge was de inleider op de te Sirjansland gehouden vergadering van de Ver. Reformatorisch Con tact en de belangstelling was als steeds goed. De voorzitter de heer W. van den Berge las artikel 13, van de Neder landse Geloofsbelijdenis. De heer W. van den Berge wees in zijn inleidend woord op de samenhang met Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus, hoe de voorzienigheid Gods in onze tijd steeds meer aangevochten wordt. Ds, Van den Born wees in zijn inlei ding eveneens op dit euvel maar reeds in het artikel zelf, waarboven door de Reformatoren het opschrift is geplaatst: „Van de Voorzienigheid Gods en de Regering aller dingen", hoe dat steeds het geval is geweest, getuige het feit dat in het artikel zelf daar al op gewezen wordt. De moder ne mens spreekt van een fatum, een toeval of een noodlot, maar de Christen gelooft in de regering van God, die alle dingen bestuurt. Weerstanden Dat roep ook bij de gelovigen wel weerstanden op en ook voor iemand die alles wat Guido de Bres in dit ar tikel heeft verwoord onderschrijft is er de vraag van het waarom. Het waarom in het persoonlijk leven; het waarom ook in de gang van zaken in de wereld. Komt de ongelovige in opstand; de gelovige zal in dit artikel zoals het zelf zegt een onuitsprekelijke troost vinden. De opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft deze geschre ven in de gevangenis en de walm van de brandstapels is er doorheen ge gaan. Geen gemakkelijke tijd dus, maar ook op artikel 13, zegt de gelo vige, juist door het geloof en de gena de: „Amen". Enkele vragen kwamen los, die naar genoegen werden beantwoord. Op 4 maart zal de laatste vergadering van het seizoen worden gehouden. Men heeft voor deze avond een af spraak mer ir. J. van den Graaf. Ds. Van den Born sloot de vergade ring met dankgebed. Op 22 februari a.s. is onze volgende bijeenkomst. Wij verwachten weer veel belangstelling, gezien het onder werp dat deze middag aan de orde is nl. de behandeling van een dikke arm na amputatie. De heer T. van Stuijvenberg, fysiotherapeut te Nieuwerkerk zal ons hierover komen vertellen. Deze keer is onze bijeenkomst in het gebouw van het Groene Kruis, Jannewekken 10 te Zierikzee. Aan vang 14.00 uur. Heeft u nog vragen, bel dan naar mevr. Beun, tel. 01110-2142 of naar mevr. Slager, tel. 01115-2384. De Werkgroep Mevrouw, mijnheer, In het kader van mijn afstudeer- projekt aan de Vak Hogeschool te Aachen werden door mij een aantal schetsen en ontwerpen vervaardigd m.b.t. het dorp Noordgouwe. Tijdens mijn studie werden door een groot aantal personen op vrien delijke en innemende wijze adviezen Uit de inzendingen van de weekpuz- zel van 5 februari werden twee prijs winnaars getrokken, één uit Zierik zee en één uit Scharendijke. De enve loppen s.v.p. voldoende frankeren (65 cent). Oplossingen dienen uiter lijk vóór donderdagmiddag binnen te zijn. Winnaars puzzel: Eerste prijs: M. Wijsman Caustraat 45 Zierikzee Tweede prijs: N. de Jager Korenbloemstraat 3 4322 BW Scharendijke De oplossing van de vorige puzzel is als volgt: HORIZONTAAL: 1. water; 6. Fries; 10. elektricien; 13. T.T.; 15. sir; 16. alm; 17. me; 18. erf; 20. zon; 22. koe; 23. rouw; 24. xenon; 26. karn; 27. pet; 28. les; 29. nap; 31. sik; 32. Ob; 33. tor; 34. dak; 36. LO; 37. lerares; 40. Hengelo; 42. olijf; 43. spoor; 45. veel; 46. Ede; 47. slee; 50. vlerk; 52. adem; 55. termiet; 57. alsmede; 59. eg; 60. sen; 61. aap; 62. em.; 63. eik; 65. pijp; 67. hak; 68. vlo; 69. Noor; 70. neger; 72. toer; 73. gek; 75. nat; 77. lei; 78. en; 79. vis; 81. zee; 83. Ra; 84. controver se; 86. twist; 87. staal. VERTIKAAL: 1. waterpolo; 2. te; 3. els; 4. rein; 5. troon; 6. file; 7. rem; 8. in; 9. steenkool; 11. Kr.; 12. ca.; 14. troebel; 17. morille; 19. fut;-20. zes; 21. non; 22. kas;, 24. xeres; 25. nader; 28. lor; 30. pan; 33. taf; 35. KGV; 38. rijdier; 39. spelt; 40. hoera; 41. Eelde; 44. ode; 47. steengeit; 48. legioen; 49. Ems; 50. venijn; 51. klaar; 52. Amp.; '53. edeleer; 54. memoriaal; 56. iep; 58. sak; 64. kok; 66. pen; 67. het; 68. vol; 71. galop; 74. pint; 76. kers; 79. vos; 80. St.; 81. ze; 82. Est; 84. c.i.; 85. e.a. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. Europeaan; 5. reclameleus; 9. papegaa; 10. voorzet sel; 11. griezelig; 14. het feit dat het ergens lekt; 16. lang, dun en smal stuk hout; 18. lijst der aanhangige rechtszaken; 19. vreselijk; 20. plaats op de Veluwe; 21. basisch loodcarbo- naat; 25. bewondering; 29. bijwoord; 30. aanmatigende, hooghartige hou ding; 32. bittere vloeistof; 33. soort onderwijs; 34. biezen kleed; 35. mas ker; 37. bosgewas; 39. ingezet stuk; 40. alle tanden en kiezen; 42. uiting van genegenheid; 44. mohamme daans hoofddeksel; 45. stof waaruit iets bestaat; 47. honingdrank; 49. gro te houtboor; 50. struikgewas met als muskus geurende zaden; 51. korte tijdsduur; 52. met één riem roeien; 54. loofboom; 55. looplaats voor kip pen; 57. deel van een som; 58. door dringend van toon; 60. klein besteend rijshoofd bij zeeweringen; 62. visge- rei; 63. soort café; 65. verbrandings rest; 67. kleverige stof; 69. troef kaart; 70. lidwoord; 71. kleinigheid; 74. deel van het gezicht; 76. soort wol len stof; 77. lyrisch lofdicht; 79. grootmoeder; 80. knaagdier; 81. vo gelverschrikker; 85. muurinham; 86. gehoororgaan; 87. plaats in Gelder land; 88. vrouwelijk beroep; 89. ge syncopeerde dansmuziek. VERTIKAAL: 1. plaats in Lim burg; 2. slangvormige vis; 3. vlakte maat; 4. projektiel; 5. oefentijd voor studenten; 6. dik en plomp; 7. godin; 8. klein schip; 12. Europeaan; 13. soort onderwijs; 15. chemisch sym bool; 16. dunbladerig gesteente; 17. de edelen; 22. steekvlieg; 23. kleur; 24. titel; 26. landbouwwerktuig; 27. mannelijk schaap; 28. aantal aaneen- geböuwde huizen; 31. Japanse ha venstad; 34. kinderziekte; 35. leer van de versbouw; 36. iets wonder baarlijks; 38. kort samenvattend; 39. ingewand; 40. literaire benaming voortuin; 41. rivier in Italië; 43. stad in Korea; 44. modegek; 45. met ande re worden; 46. telwoord; 48. boom; 53. houtrolletje voor garen; 56. taaie lekkernij; 58. de helft; 59. vermaaks- kunst; 61. loterijbriefje; 63. vogel; 64. dikvloeibare, suikerhoudende massa die bij de suikerbereiding overblijft; 66. kleinste der Nederlandse Antil len; 68. vorm van mij; 69. nummer; 70. kledingstuk; 72. opening; 73. pa pegaai; 74. specerij; 75. splitsingspro- dukt van een molecule; 78. muziek noot; 81. radiografisch noodsein; 82. voorzetsel; 83. grootvader; 84. houten pin of spie. verstrekt. Ik ben hen daar zeer er kentelijk voor. Het is mijn wens allen die mij op enigerlei wijze hebben bijgestaan iets van de resultaten te laten zien. Het lijkt mij verder interessant voor de inwoners van Noordgouwe en al len die daar verder in geïnteresseerd zijn, te tonen wat door mij werd ont worpen. Door de vriendelijke medewerking van de heer Zuiderent van Camping De Stern, Oosterweegje 5 te Noord gouwe werd een expositie mogelijk gemaakt. Op 20 februari a.s. tussen 10.00 en 17.00 uur bent u welkom in de kanti ne van Camping De Stern om de re sultaten te bekijken. Ik hoop u daar te mogen ontmoe ten! Christian D. Tibacu Aachen De Rotary Club Zierikzee is één van de bijna 20.000 service-klubs van Rotary International. De organisatie heeft klubs in 150 landen en telt bijna een miljoen leden. Eén van de doelstellingen is het bevorderen van internationale verstandhouding. Jonge mensen worden in de gelegen heid gesteld op kosten van Rotary in een ander land door te brengen in het gezinsverband van de Rotarians al daar. De Club Zierikzee wil een kandi daat uit Schouwen-Duiveland in de gelegenheid stellen de periode 1982- 1983 door te brengen in de USA, Ca nada, Australië, Zuid-Afrika of Nieuw-Zeeland. Geïnteresseerden die geboren zijn tussen 1 oktober 1963 en 1 januari 1966 kunnen zich voor nadere inlich tingen en aanmelding wenden tot de heer J. A. B. den Boer, Nieuwe Ha ven 17, Zierikzee, tel. 01110-3170 of 01110-3727. Namens de Rotary Club Zierikzee TJ. VISSER, Voorzitter Internatio nal Service. De stichting Rekreatiewerk Zeeland verzorgt voor de uitvoering van het rekreatiewerk op campings, bunga lowparken, openluchtrekreatieprojek- ten et een aanvullende werving van rekratiemedewerkers. Gedurende het zomerseizoen worden op deze projek- ten door de rekreatiemedewerkers vóór en in samenwerking met rekrean- ten allerlei aktiviteiten georganiseerd. Door middel van deze publikatie trachten wij mensen zo enthousiast te maken dat zij zich aanmelden om en kele weken als rekreatiemedewerker in de provincie te gaan werken. Wat is rekreatiewerk! Rekreatiewerk is het totaal aan aktiviteiten, waarbij het er om gaat de rekreant mogelijkheden te bieden om zijn vakantie te ervaren als een periode waarin hij rust, plezier, ver maak heeft kunnen vinden, maar waarin hij ook eens op een andere manier (kreatieve) is bezig geweest met zichzelf en zijn omgeving. Rekreaitewerk is nooit doordram merig. Deelnemen aan rekreatie- werkaktiviteitren is niet de enige ma nier voor een rekreant om zij n vakan tie leuk door te brengen. Het rekreatiewerk omvat Spel-, sport-, dans,- kreatieve-aktiviteiten, puzzel-, en natuurtochten enz. Deze aktiviteiten worden opgezet voor kinderen, jongeren, volwasse nen en gezinnen. Wie zijn rekreatiemedewerkers De rekreatiemedewerker is iemand die vrijwillig of uit hoofde van een stage enkele weken van zijn vakantie, samen met rekreanten aktiviteiten verzorgt Het vrijwillig karakter brengt met zich mee dat ze ook uit alle mogelijke werk- en opleidingshoeken komen. De Stichting Rekreaitewerk Zee land vraagt daarom kleuterleidsters, jeugdleid(st)sts, sportleid(st)ers, stu denten aan sociale-, pedagogische aka demies, C.I.O.S. enz. zich als rekrea tiemedewerker bij de stichting. Verdere inlichtingen en opgave: Stichting Rekreatiewerk Zeeland, Meanderlaan 368,4337 TS Middelburg Tel: 01180 - 35832 23475 Komt u onze uitgebreide sortering eens inzien! Wij drukken ze graag voor u! Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. (01110) 6551 SCHEEPVAART Aludra, 10-2 van La Pallice naar Rot terdam Atlantic Star, 10-2 van Antwerpen naar Rotterdam NOTARIS Mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens op vrijdag 26 februari 1982 te 11.00 uur v.m. in café-restaurant „De Blauwe Keet" aan de Rijksweg 6 te Oosterland, krachtens artikel 1223 B.W. PUBLIEK TE VERKOPEN: in het bungalowpark „De Kreek" te Bruinisse, deel uitmakende van het recreatiecentrum „Aquadelta", aan de Vijverlaan 38, kad. bek. gem. Bruinisse sectie H nummer 426, groot 89 ca. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge eigenaar door en op kosten van de veilingvoor- waarden gedwongen worden het pand te ontruimen. De koopsom moet uiterlijk 26 maart 1982 te worden betaald. Bezichtiging in overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. (Tel. 01110-5051) Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. Assendorp. 19.00 uur ds. J. J. Roodsant, St. Maar tensdijk. Herv. Verenigingsgebouw: 19.00 uur ds. J. B. Assendorp. Kerk- werve: 11.00 uur ds. J. B. Duk, H.A. Serooskerke: 10.00 uur ds. Baks, 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur ds. G. E. Huizing, Spijkenisse; 19.00 uur ds. I. G. Barnhoorn, Kapelle. Re- nesse: 9.30 uur ds. T. S. Fahner, H.A. en dankzegging. Noordwelle: 11.00 uur ds. Fahner. Scharendijke: 11.00 uur eerw. heer J. C. Sinke, Oost- Souburg. Brouwershaven: 11.00 uur ds. E. P. Kuin, Ouwerkerk. Zonne- maire: 9.30 uur ds. E. P. Kuin, Ou werkerk; 11.00 uur zondagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers; 17.00 uur zondagsschool kleinen,. 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw; 10.00 uur zondagsschool. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur ds. J. K. Vlasblom, St. Johannesga; 19.30 uur Laterna. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 (jeugddienst) uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur ds. A. G. van der Stoel, Bergen op Zoom, voor- ber. H.A. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur ds. Eikelboom. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. Grosheide, Kampen. Brouwershaven/Zonne- maire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 15.00 uur ds. A. v. d. Waal, Middelharnis. Nieuwerkerk: 10.00 uur de heer J. Verheul, Spijkenisse; 17.00 uur ds. A. C. Poley, Vrouwenpolder. Bruinisse: 10.00 uur ds. Blokland, H.D.; 17.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Nee, zeggen velen, dan zou er niet zoveel leed zijn in de wereld. Dat is jammer dan, voor die velen. Want zonder dat ze dat in de gaten hebben, spreken ze hun eigen gebrek aan ken nis uit. Als je zo praat ken je God nog niet, maar probeer je je eigen liefdeloos heid te camoufleren. De volledige tekst in de Johannesbrief is name lijk: Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Je wordt soms misselijk van het misbruik van deze drie woorden, vooral als mensen er het woordje „toch" bij zeggen. God is toch liefde, meestal betekent dat dan zoiets als: Wees maar niet on gerust, Hij bedoelt het allemaal niet zo serieus, Hij is toch ons lief heertje. Een dergelijke godheid is echter een vergissing, die eenvoudig is aan te tonen, maar die dilwijls gemaakt wordt. En zoals u weet, de bijbel houdt niet van gemaakte goden, al zijn ze nog zo populair. Wie niet liefheeft, hij mag wezen wie hij wil, hij kent God niet, want God is liefde. Ga niet lichtvaardig om met dit woord. Wie lichtvaardig verder gaat, zal nooit „vaardig" zijn op het moment dat hij geroepen wordt. Maar het moment is nu! Renesse T. S. Fahner Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 leesdienst, 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uurds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.00 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. Os, Maassluis. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Duk. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Wapenveld: H. Harke- ma, Brakel; te Bodegraven: W. West- land, Lunteren; te Almelo: L. Lingen, Klooster-Ter Apel, b.w. die bedankte voor Losser. Bedankt voor Alblasserdam: G. Zonneberg, Amstelveen-Buitenvel- dert. Beroepbaarstelling: G. J. Mantel, Lundelaan 31, 3971 HA Driebergen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Zelhem (fed. Herv./Geref.): R. Molemaker (evang. pred. voor Groot Groningen) te Gro- ningen-Zuid; te Gorinchem: drs. R. S. E. Vissinga, Hasselt (O.). Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Garreslweer in kombi- natie met Ten Post: R. Th. de Boer, kand., Kampen. Bedankt voor Assen-Zuid: A. den Broeder, Bergentheim. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Rotterdam-West: R. Kok, Damwoude. Gereformeerde Gemeenten Bedankt voor Scheipenisse: A. Moerkerken, Nieuw-Beijerland. MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 11-2. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.369.380 stuks. Stemming: kalm. Prijzen peY 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 12,20 - 12,50; 55-56 gram 14,45 - 14,35; 60-61 gram f 14,40 - 14,50; 65-66 gram 14,50 - 14,65. Eierveiling: Aanvoer 1.507.680 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 13,10 - 13,25; 56-57 gram 14,35 - 14,45; 61-62 gram 14,45 - 14,35; 66-67 gram 14,60 - 14,65. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.050.000 stuks. Handel: vlot. Eieren van 48-54 gram 12,00 -ƒ 15,00 per 100 stuks, kg-prijs 2,50 - 2,78; 57-61 gram 15,25 - 15,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,68 - f 2,54; 64- 67 gram 15,50-/ 15,75 per lOOstuks, kg-prijs 2,42 - 2,35. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 11-2. Aanvoer: 263 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2500 - 4100; voljarige 2000 - 3250; 2V2-jarige, luxe (merries) 1750 -ƒ 2650; 21/2-jarige luxe (hengsten) 1550 -ƒ 2600; lV2-jarige, luxe (merries) 950 -ƒ 1750; 1-jarige, luxe (hengsten) 950 -ƒ 1750; veulens, merries 775 -ƒ 1425; veulens, hengsten 750 -ƒ 1400; hitten 650 - 1600; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 600; Shetlandse pony's (mer ries) 300 - 700. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7,50 - 8,50; oude slachtpaar- den 7,40 - 8,40. De handel was vlot, duur. DREISCHOR. De Nederlandse Heide Maatschappij heeft thans een aanvang gemaakt met de uitvoering van het door de raad dezer gemeente vastgestelde beplantingsplan. Men is begonnen met de beplanting van de particuliere terreinen. KERKWERVE. In deze gemeente is opgericht een kinderkoor dat de naam ,,De Kleine Zangersheeft ge kregen. Het koor start met 35 leden. De leiding is in handen van de orga nist der Nederlands Hervormde kerk. ZIERIKZEE. Omtrent het tracé van de vorige week aanbestede weg van de nieuwe veerhaven De Val ver nemen wij, dat deze weg zal worden geprojecteerd onder langs de zgn. Ruigedijk. Op de plaats van het vroe gere Sinototerrein vindt dan de weg aansluiting op de Rijksweg. ADVERTENTIE. De vele opdrach ten stellen ons thans in staat tegen slechts f 4,50 een tand in uw kunstge bit te plaatsen, elke volgende slechts f 3,— dus nog goedkoper. Boven dien 1 jaar schriftelijke garantie. Per post terug, in één dag. C. L. Renesse. 24. Met de hond schieten ze niet veel op en de aanvoerder der Britten biedt gedienstig aan de omgeving te doorzoeken, hetgeen Eric met bei de handen aanneemt. Geruime tijd speuren ze door de omtrek, maar zonder resultaat. „Komt mee met ons", stelt de aanvoerder voor, „wij zijn mannen van Artor, mogelijk weet hij raad en kunnen we bij daglicht op nieuw op onderzoek uitgaan." „Artor? Wie is Artor?" vraagt de Noorman, terwijl hij bedenkt, dat hij wel in gezelschap van een bende rovers terechtgekomen kan zijn. „Kent gij Artor niet?" roept de Brit veront waardigd uit. „Ha, ik kan wel merken, dat gij van verre komt Artor, de dapperste der Britse helden. Kom mee, vreemdeling, ik zal u tot hem brengen Aangezien de Noorman niets beters weet te bedenken, stemt hij met dit voorstel in. Geluk kig zijn er paarden over en even later kronkelt zich de ruiterschare achter elkaar over een nauw pad, dieper het woud in. „Hier vindt geen Piet ons", lacht de Britse aanvoerder. „Hier zijn we veilig." Na een tocht van enkele uren zien ze licht schemeren en dan ontwaart Eric voor zich een lompe toren. De aanvoerder blaast op een hoorn en de poort zwaait open. Maar bedenkelijk neemt de Noorman zijn omgeving op, helden? of rovers? als hij de staat van verval, waarin deze Romeinse vesting verkeert in ogenschouw neemt, lijkt bet toch het meeste op een rovershol

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10