Eerste paal geheid voor christelijke basisschool I.C.R.P. ingelicht over financiën en de praktijk DE ZIERIKZEESCHE COURANT Poortambacht Integratie De Speeldoos J. W. vd. Doelschool UW TAXATEUR MC De ziektegeld- uitkeringskwestie Jltotnisso Mist Decentralisatie Maatschappelijke Dienstverlening NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES; Prijs per 3 maanden bi) vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 12 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23064 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Versterking adviesfunktie I.C.R.P. ZIERIKZEE, 11-2. In verband met het samengaan van de kleuterschool en de lagere school - zodra de wet op het basisonderwijs van kracht is - wordt aan de christelijke kleuterschool ,,De Speeldoos" in Poortmabacht, Zierik zee een vier klassige lagere school gebouwd. Advertentie Stap bij ons binnen met plannen of vragen. Wij zorgen voor uw Goeie reis! DEN HAAG. De Nederlandse rege ring wijst de opslag op Nederlands grondgebied van, en het uitrusten van Nederlandse troepen met, chemi sche wapens, af. Maar omdat zij be zorgd is over de chemische bewape ning van de Sowjettroepen, streeft zij naar een betere beveiliging van de Nederlandse troepen tegen deze wa pens. Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland V+k. MBEUS/DE KOEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 Gisteren, donderdag, werd het be gin van de bouw feestelijk ingeluid door het heien van de eerste paal. De ze handeling werd verricht door de voorzitter van de vereniging tot be vordering van het Christelijk schoolonderwijs te Zierikzee, de heer C. A. van Oord. Voordat overigens die eerste paal werd geheid, ging er een klein uurtje vertraging aan vooraf. De voorzitter- hoopte niet dat de verdere bouw eveneens zo traag zou verlopen. 10 jaar geleden Voordat daadwerkelijk gebouwd kon worden gingen er nogal wat ja ren voorbij. Het plan om in Poortam bacht te bouwen dateert van 1972. Eind 1978 waren deze plannen van de bouw bestekgereed, echter „Den Haag" zat het bestuur dwars en meldde dat de gemeenteraad geen kredietbesluit meer mocht nemen. Het bouwplan raakte in een impas- se. eind 1980 ontving het bestuur toestemming om tot bouw over te gaan. Het oorspronkelijke plan bestond uit een gebouw van vier lo kalen, maar in verband met de inte gratie werd gedacht aan een school, bestaande uit zes lokalen. De gemeente gaf toestemming voor deze uitbreiding, het ministerie ech ter niet. Dat betekent dat voorlopig in de toekomst slechts vier klassen naar Poortambacht kunnen verhui zen, twee of drie klassen blijven in de Jan Wouter van den Doelschool zit ten in de Raamstraat. Ook voor tijde lijke noodlokalen bij de nieuwe ba sisschool werd nog geen toestem ming verkregen. Informeel Tijdens een informele bijeenkomst na afloop in restaurant Mondragon, wees de heer Van Oord nogmaals op de schaduwzijde, die deze feestelijke bouw kent. „Het is bijzonder jammer dat slechts 4 lokalen verwezenlijkt kunnen wor den, terwijl we zes lokalen hard no dig hebben". Hij dankte gemeente bestuur en verder allen die zich heb ben ingezet voor het realiseren van deze bouw. Namens het gemeentebestuur feli citeerde wethouder C. Bij de Vaate het bestuur van de vereniging tot be vordering van het christelijk onder wijs met de start van het nieuwe schoolgebouw. DEN HAAG, 11-2. Het kabinet moet afzien van het plan de boven wettelijke aanvulling op ziekengel duitkeringen eenmalig nietig te ver klaren. De invoering van vijf wacht- dagen voor rekening van de werkge ver zouden door kunnen gaan. De werkgever moet dat risiko dan ech ter wel kunnen herverzekeren bij de bedrijfsvereniging. Ok zou de moge lijkheid moeten worden geopend, dat maximaal één ziektedag geheel ten laste van de werknemer komt. Dat zijn elementen uit een amande- ment dat de Kroonleden in de Sociaal-Econimische Raad mevr. Le- maire en de heren Halberstadt en Nieuwenburg willen indienen op het .concept-advies over de ziektewet- voorstellen van minister—Den Uy'., dat de SER vrijdag behandelt. ZIERIKZEE. De eerste heipaal voor de nieuwe christelijke basisschool in Poortambacht, verdween donderdagochtend in de zachte bodem. Op de foto: voorzitter van de Vereniging tot bevordering van het Christelijk schoolonderwijs de heer C. A. van Oord verricht de eerste heiwerkzaamheden, geholpen door werknemers van aannemer Jobse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Restaurant Renesse DRIEBERGEN, 12-2. Mistbanken met een zicht van vijftig tot tweehon derd meter hebben het verkeer ten westen van Utrecht vrijdagmorgen grote problemen gegeven. Behalve op de bekende knelpunten zorgde de mist ook op andere plaatsen voor fi levorming. Volgens de rijkspolitie bedroeg de totale lengte van de files rond negen uur ongeveer vijftig kilo meter. BRUIN1SSE, 10-2. „Er dient kontinuïteit te komen in het overleg tussen de gemeenten op Schouwen- Duiveland en St. Philipsland en de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland",, aldus burgemeester W. den Boer met betrekking tot de decen tralisatie van de maatschappelijke dienstverlening. SCHARENDIJKE/RENESSE. In zo'n huisje-je weet maar nooit - kan pnl ge luk beginnen. Pretentieloos, maar fijntjes staat het ergens tussen Scharendij- ke en Renesse. Eenzaam (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Hij zei dat woensdagavond in zijn funktie als voorzitter van de Interge meentelijke Coördinerende Plan- ningsgroep Schouwen-Duiveland/St. Philipsland (I.C.R.P.), tijdens een openbare vergadering in het gemeen tehuis te Bruinisse. Sekretaris van de I.C.R.P. de heer P. A. Zoon gaf een korte toelichting op de per 1 januari 1982 van kracht geworden Rijksbijdrageregeling Maatschappelijke Dienstverlening fase I. Het algemeen maatschappe lijk werk behoort tot die le fase; fase II omvat de gezinsverzorging, een pijler van het maatschappelijk werk waar 5,5 6 miljoen mee ge moeid is. De decentralisatie van die 2e fase zal per 1 januari 1983 in wer king treden. De struktuur van deze rijksbijdrageregeling zal ongeveer gelijk zijn aan die voor het Sociaal- Cultureel werk, hoewel nu reeds be kend werd gemaakt, dat de planfase aanzienlijk simpeler zal kunnen ver lopen. Verhogingen De voorzitter vulde aan, dat de bij drage aan de Federatie Maatschappe lijke Dienstverlening voor 1982 door de gemeenten op 3,76 per inwoner werd begroot. Dit op basis van de ge gevens van 1981, waar ook de rijks bijdrage aan gerelateerd was. Met name verhoging van de perso neelslasten op de begroting van de Federatie zal er toe leiden, dat deze bijdrage in eerste instantie opgetrok ken dient te worden tot 4,35 per in woner. Vervolgens valt nog een ver hoging te verwachten, gezien het feit, dat van rijkswege ter elfder ure een korting op de rijksbijdrage van 7,55% werd afgekondigd. „Het komt voor de gemeenten niet plezierig over op zo korte termijn met dergelijke kortingen gekonfron- teerd te worden", aldus de voorzit ter. Voorafgaande aan deze uitleg, gaf I.C.R.P.-lid de heer Th. P. v. d. Waal een ampele uiteenzetting over het konkrete werk van de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland. Ook hij maakte in zijn betoog on derscheid in de twee werksoorten: Maatschappelijk Werk en Gezinsver zorging. De hulpverlening in het ka der van de gezinsverzorging heeft een tijdelijk karakter, ongeveer zes weken, hoewel verlenging van die termijn mogelijk is. Een andere vorm van hulpverlening betreft de zogenaamde Alfa-hulp, waarbij de Federatie alleen bemiddelend op treedt en werkneemsters niet in dienst zijn bij de Federatie. Vergoeding Sinds 1976 dient volgens een retri butiesysteem (draagkracht naar het inkomen) een vergoeding voor de ge zinshulp door de konsument betaald te worden. Deze vergoeding variëert van 2,50 per week tot 7,25 per uur. De tweede poot van de Federatie, het Maatschappelijk Werk omschreef de heer Van der Waal als de zogenaamde „Software-produkten", daar deze vorm van hulpverlening, moeilijk zichtbaar te maken is. Hij sprak over hulpverlening, die mikt op verbeteren van de kwaliteit van het menselijk bestaan. In dit ver band noemde hij drie belangrijke voorwaarden: Het goed kunnen omgaan met zichzelf; De mogelijkheid hebben om te gaan met anderen; Het vermogen om te gaan met stoffelijke en onstoffelijke dingen en met de omstandigheden, waaj men in leeft. De heer Van der Waal signaleerde, dat de laatste tijd nogal wat kritiek wordt geleverd op de professionele maatschappelijke hulpverlening. Naar zijn mening wordt dan echter vaak uit het oog verloren, dat vaiiuit de objektieve invalshoek op een an dere wijze troost kan worden gege ven. Hij betreurde het, dat deze kritiek de gêne om bij de Federatie aan te kloppen, bevordert. Getracht wordt drempels zo veel mogelijk te vermij den. De heer Van der Waal had een fraaie nautische beeldspraak in petto als omschrijving voor de situatie waar mensen in kunnen komen te verkeren. Tot slot van zijn betoog gaf hij een serie voorbeelden op welke wijze de Federatie in verschillende situaties hulp kan bieden. Hij liet daarbij niet onvermeld de zogenaamde Konkrete Diensten (hulp bij het invullen van formulieren e.d.) en het verstrekken van informatie en advies, door de heer Van der Waal omschreven als „sociale V.V.V.". Demokratische planning Tijdens deze I.C.R.P.-vergadering werd verder ook aandacht besteed aan de Demokratische Planning. Voor deze funktie werd door het mi nisterie van c.r.m. een strukturele rijksbijdrage op jaarbasis van 56.450,- toegezegd. Tevens werd ontheffing verleend van de aanvan kelijk gestelde grens van 50.000 in woners. De genoemde bijdrage wordt met terugwerkende kracht verleend vanaf 1 april 1981. Koördinerend welzijnsambtenaar de heer G. C. Groenleer zal de taak van demokrati sche planning in de toekomst gaan uitoefenen. Bij zijn huidige werk zaamheden in het kader van de gede centraliseerde welzijnsplanning wer den overigens reeds demokratische planningsaktiviteiten betrokken. De I.C.R.P. zal nu als verantwoor delijkheidsdraagster en klankbord ten opzichte van de funktionaris de mokratische planning gaan funktio- neren. Over een eventueel op te stel len werkinstruktie waren de I.C.R.P.- leden het erover eens, dat in elk ge val gestart kan worden met het wer ken gericht op de in de welzijnsplan ning gesignaleerde knelpunten. Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 9,5% (bi| opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11,25% Spaarbiljetten t/m 11 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. De mens is een riet, maar wel een denkend riet. *AAAAAA#%AAAAAAAAI\AAAAAA^ WA> IK* PÊ Bi i.r Verwachting tot zaterdagavond: Veel bewolking- Veel bewolking en enige tijd regen; minimumtemperatuur rond 3 gra den; middagtemperatuur omstreeks 9 graden; wind uit zuid tot zuidwest in het binnenland vrij krachtig, aan de kust hard. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 16 febr.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuid-w 2 Maandag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkr.: oost 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid-oost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 13 febr. Zon op 08.00, onder 17.49 Maan op onder 10.26 14 febr. Zon op 07.58, onder 17.51 Maan op 00.02, onder 10.46 15 febr. Zon op 7.56, onder 17.53 Maan op 01.09, onder 11.08 Laatste Kwartier: 15 februari (21.21) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 13 febr. 6.08 18.58 12.34 14 febr. 6.49 19.32 0.35 13.15 15 febr. 7.32 20.13 1.22 14.00 Doodtij: 18 februari. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 12-2. Het K.N.M.I. deelt mede: De afgelopen nacht is het na het voorbijtrekken van een smalle regenzóne vrij snel opgeklaard, waardoor op veel plaatsen in het land mist ontstond en de tempera tuur hier en daar tot iets onder het vriespunt daalde. Inmiddels is alweer zachtere lucht naar ons land onderweg. Het is een diepe depressie op de oceaan die aan zijn zuidflank deze zachtere lucht naar de westrand van het Europese vasteland stuwt. Door het dichterbij komen van de depressie zal ook de wind in ons land toenemen en kan er morgen, voornamelijk in de ochtend, enige tijd regen vallen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1