Een kleinigheid vergeten Jaarlijks bedrag van f 1,3 miljoen voor natuurbescherming Politieke gevangenen in Joegoslavië Voornemens G.S. Zeeland Zoutendijk ongezouten Adoptie buitenlandse kinderen Heel oud huis Flitsen uit het buitenland Voorzieningen in sociale bouw Ook goedkope benzine langs Rijkswegen Inbrekersbende op het spoor PvdA en kruisraketten BEKENDMAKING Perzische en Oosterse tapijten, tafelkleden en lopers Oriental Carpet House Westzeedijk 493, Rotterdam Terreur tegen vrachtwagens in Italië Zuiger gezonken op W.schelde Wat biedt de BEELDBUIS? Poosje „rust in de suiker Melk duurder 2IERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag: 11 februari 1982 Nr. 23063 9 MIDDELBURG, 10-2. Gedeputeerde staten van Zee land willen jaarlijks 1,3 miljoen gulden beschikbaar stellen ter bescherming van de natuur, het landschap en provincie. Ruim de helft van dit bedrag zal gebruikt worden voor de aankoop van na tuurterreinen. De rest van het geld wordt besteed aan salaris- en beheers kosten van ondermeer de Stichting het Zeeuws Landschap, de Landverzor- gingsdienst en de Provinciale natuurconsulent. Het provinciaal beleid in de sektor natuur- en landschapsbescherming voor de komende jaren is vastgelegd in de onlangs verschenen nota Natuur- en landschapsbescherming. De nota gaat uit van het handhaven van het karakter en het bevorderen van de kwaliteit van natuur en land schap in de hele provincie Zeeland. DEN HAAG, 10-2. Het regeerak koord van het kabinet van C.D.A., P.v.d.A. en D'66 had er nooit mogen komen, omdat de opstellers er van wisten, althans hadden kunnen we ten, dat het niet uitvoerbaar zou zijn. Het kabinet is innerlijk verdeeld op hoofdpunten, vertoont een schrik barend gebrek aan besluitkracht en stoelt op een regeerakkoord dat uit blinkt door vaagheid. Deze kritiek kreeg het kabinet te horen van V.V.D.-senator Zoutendijk tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Als illustratie van de wankele ba sis van het regeerakkoord herinner de Zoutendijk aan het pas onlangs bekend geworden feit dat ambtena ren van het ministerie van justitie tijdens de formatie tegen de haal baarheid van het sociaal-ekono- misch-financiële gedeelte van het re geerakkoord gewaarschuwd hebben. Daaraan is toen door de meeste be trokkenen geen aandacht besteed. ,,Een opmerkelijk, om niet te zeggen kwalijk feit", aldus Zoutendijk. DEN HAAG, 10-2. In ons land zijn vorig jaar minder buitenlandse kin deren geadopteerd dan een jaar te vo ren: het aantal liep met ruim een kwart terug tot 1161 in '81. Dit blijkt uit gegevens van het mi nisterie van justitie, waarvan mel ding wordt gemaakt door de Neder landse stichting voor interlandelijke adoptie en jeugdwelzijn (BIA), die in 60 procent van de gevallen bemiddel de. De kinderen kwamen uit het Verre Oosten (214), Indonesië (535), India (133), Sri Lanka (61), Colombia (129), andere Zuidamerikaanse landen (46) en diverse andere landen (43). Het aantal kinderen uit de genoemde de len van de wereld was in '81 alleen groter voor het Verre Oosten, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJWV LEXINGTON10-2. Ameri kaanse archeologen hebben in Chili een huis gevonden dat volgens deskundigen de oudste menselijke vestiging zou zijn op het westelijk halfrond. Naar dr. Tom Dillehay van de universiteit van Kentucky bekendmaakte, gaat het om een vondst uit de periode van 12.000 tot 14.000 jaar geleden. Uit de resten van het huis en de daarbij aangetroffen voor werpen bij Monte Verde in Chili blijkt dat de préhistori- sche mens in Amerika houten gereedschappen gebruikte, hetgeen deskundigen al lang hadden vermoed, maar nooit hadden kunnen bewijzen. Menselijke resten werden niet aangetroffen. Wel trof men stukken bot aan van mastodonten. Monte Verde is daardoor het zuidelijkste punt ter wereld waar deze voor historische dieren zijn geloka liseerd. PARAMARIBO. Op 15 maart wordt in Suriname een nieuwe rege ring beëdigd. Dat is precies twee jaar na de totstandkoming van de vorige week afgetreden regering-Chin A Sen. Dit heeft legerbevelhebber Desi Bouterse dinsdagavond meegedeeld in een toepsraak op de televisie. MOSKOU. De president van de Sowjet-Unie, Leonid Brezjnjev, heeft de verleiding van de tabak niet langer kunnen weerstaan. Waarne mers konstateerden dezer dagen dat de 75-jarige staatsman weer gretig rookt. WASHINGTON. De Amerikaanse president Reagan heeft het congres formeel gevraagd om toestemming voor hervatting van de produktie van chemische wapens na bijna 13 jaar. Hij noemde het besluit van we zenlijk belang voor de nationale vei ligheid. NEW YORK. In New York zijn het afgelopen jaar volgens onofficiële be richten in totaal 1.833 mensen ver moord. Dat was meer dan ooit in een jaar tijd het geval is geweest. GENÈVE. Amerikaanse en Russi sche onderhandelaars hebben dins dag een nieuwe vergadering gehou den over de beperking van de strate gische raketten in Europa. JAKARTA. Indonesië overweegt een drastische beperking van de staf van de Sowjetrussische ambassade in Jakarta na de uitwijzing wegens spionage van een diplomaat. Dit heb ben regeringskringen in Jakarta meegedeeld. BELGRADO. Een van de nauwe medewerkers van Tito tijdens de vor ming van het Joegoslavische bevrij dingsfront in 1941, Jovan Veselinov, is op 76-jarige leeftijd in Belgrado overleden, aldus het persbureau Tan- joeg. LONDEN. De Britse luchtvaart maatschappij British Airways heeft wegens een staking op het vliegveld Heathrow alle vluchten op Europa geschrapt. Het zijn er in totaal 38, met bestemming Amsterdam, Du blin, Parijs, Frankfort, Oslo, Genè- ve, Dusseldorp en Zürich. MADRID. De landen van de NAVO zullen de beslissing over voortzetting van de konferentie voor veiligheid en samenwerking in Europa (CVSE) in de loop van volgende week nemen. WARSCHAU. Gezien de reakties van de westerse wereld op het uitroe pen van de uitzonderingstoestand in Polen wenden de Poolse beleidsma kers zich naar het oosten voor hulp bij het opvijzelen van de zeer zwakke ekonomie van het land. TOKIO. Japan studeert op moge lijkheden om ekonomische sankties jegens de Sowjet-Unie toe te passen in verband met de situatie in Polen. GENÈVE. Het aantal vluchtelin gen uit El Salvador in de Midden- amerikaanse landen was op 1 februa ri volgens schatting 180.000 300.000 personen, zo heeft het hoge kommis- sariaat van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen in Genève dinsdag meegedeeld. Rapport Amnesty International AMSTERDAM, 10-2. Het aantal personen dat wegens kritiek op de overheid of het geven van hun mening gevangen zit in Joegoslavië, stijgt scherp. Dit zegt Amnesty International in een nieuw rapport over dat land. Officiële cijfers tonen aan dat ge vallen van politieke vervolging in 1980 verdubbeld zijn tot 553; sinds dien is het aantal nog eens sterk gestegen toen 800 personen van Alba nese oorsprong werden veroordeeld na een nationalistische demonstratie in de provincie Kosovo, vorig jaar. Veel politieke gevangenen worden veroordeeld op grond van vaag gefor muleerde wetten die vrijheid van meningsuiting bestraffen, zoals de wet tegen „vijandige propaganda". Interview Een voormalig funktionaris van de Communistische partij en vakbond Veselica kreeg 11 jaar gevange nisstraf voor het geven van een inter view aan een buitenlandse journa list. Hij werd ervan beschuldigd een foute voorstelling van de situatie in De landschapsbeschermers zullen overigens van jaar tot jaar rapport moeten uitbrengen aan de staten. Dat is namelijk de voorwaarde waaraan voldaan moet worden om voor de subsidie in aanmerking te komen. ROME. Paus Johannes Paules II, volledig hersteld van de aanslag op zijn leven in mei vorig jaar, hervat deze week zijn pastorale wereldrei zen met een tweede bezoek aan Afri ka, het kontinent dat hij ziet als een nieuw front voor het katholieke ge loof. De paus vertrekt vrijdag 12 fe bruari voor een trip van acht dagen, die hem brengt naar Nigeria, Benin, Gabon en Equatoriaal Afrika. BRUCHKOEBEL. Door een ont ploffing in een cosmeticafabriek te Bruchkoebel, bij Hanau in de staat Hessen, zijn drie doden en 29 gewon den gevallen. Zo heeft de politie be kendgemaakt. WARSCHAU. Een militaire recht bank van de Poolse marine heeft vo rige week negen personen veroor deeld tot gevangenisstraffen varië rend van 3 tot 10 jaar wegens misda den die zij in Gdynia hebben begaan nadat de noodtoestand was uitgeroe pen. Dit heeft het Poolse persbureau PAP gemeld. MADRID. Saoedi-Arabië heeft 20 miljoen peseta (ongeveer 500.000,—) beschikbaar gesteld voor de restauratie van de burcht van een van de bekendste Spaanse bestrijders van de Moren. ATHENE. De Grieks socialistische regering heeft besloten de burger wacht (TEA) vrijwel geheel te ontwa penen en de omvang ervan terug te brengen tot een tiende. WARSCHAU. Uit solidariteit met de tijdschriften die sinds de instel ling van de staat van beleg in Polen niet mogen verschijnen, hebben het katholieke maandblad „Znak" in Krakau en de gelijknamige uitgeve rij van boeken het aanbod van de re gering afgewezen, om hun publika- ties weer te hervatten. DEN HAAG, 10-2. Het alom ter dis- kussie staande niveau van luxueze voorzieningen in de sociale woning bouw is in het geheel niet zo hoog als minister Van Dam (volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) wil doen ge loven. Hier en daar kan het er maar net mee door. Dit heeft de initiatief groep doe-het-zelfhuisvesting uit Amsterdam dinsdag op een perskon- ferentie in Den Haag gesteld. In deze groep zit een aantal belangenorgani saties op het gebied van de huis vesting. ROTTERDAM, 10-2. Rijkswa terstaat heeft de oliemaatschappijen toestemming gegeven om bij de zelf- tanksstations langs de snelwegen kortingen tegen op de benzineprijs. Volgens een woordvoerder van de oliemaatschappij gaat het om een korting van minimaal vier cent en maximaal zes cent per liter. De maatschappijen Shell en Texaco hebben al laten weten dat zij deze kortingen dinsdag of woensdag zul len invoeren. Tot dinsdag kon de automobilist, die benzine tankte bij stations langs de snelwegen, niet profiteren van de in december ontbrande benzine oorlog tussen de oliemaatschappijen onderling en tussen de oliemaat schappijen en de witte pompen. Vol gens een overeenkomst met de Rijks waterstaat moesten de maatschappi jen bij hun tankstations langs de rijkswegen de maximumprijzen han teren. 99 Joegoslavië te hebben gegeven. Ook zou hij kontakt onderhouden met emigrantenkringen". Het Amnesty-rapport geeft een be schrijving van de wetten op grond waarvan de gevangenen worden ver oordeeld en de omstandigheden in de gevangenissen die in vele gevallen slecht zijn en de gezondheid van de gevangenen ernstig schaden. De mensenrechtenorganisatie voegt hieraan toe dat door bewakers in de gevangenissen willekeurig strafmaatregelen worden opgelegd zoals het kaalscheren van de gevan genen en het ontzeggen van post en pakketten; het ontzeggen of het be perken van het recht om in de gevari- geniswinkel te kopen; en het opleg gen van eenzame opsluiting en isola tie. DEN HAAG. Tijdens de kamerde batten in de Tweede Kamer over on der meer de kernbewapening hebben ongeveer driehonderd mensen op het Binnenhof gedemonstreerd tegen kernbewapening. AMSTERDAM. De Poolse vakbond Solidariteit moet zoveel en zo lang mogelijk verzet blijven bieden tegen het bewind in Polen. Dat vindt 71 procent van de Nederlanders die in januari door het NIPO zijn onder vraagd. DEN BOSCH. 10-2. De politie in Zuid-Nederland is een bruut optre dende inbrekersbende op het spoor. Er zijn inmiddels drie personen aan gehouden die hebben bekend betrok ken te zijn geweest bij vijftig inbra ken. Ook is een heler gearresteerd. De politie verwacht binnenkort meer aanhoudingen te verrichten. Dat heeft kaptein J. Wesselink, koör- dinator van een speciaal opspo ringsteam, dinsdagmiddag bekend gemaakt op een perskonferentie. De politie heeft wel enig idee hoe omvangrijk de bende is maar wil daar niets over zeggen. De leden van de bende worden ervan verdacht se dert september vorig jaar in wisse lende kombinaties 120 inbraken te hebben gepleegd en 143 dure auto's te hebben gestolen. Die auto's en de buitgemaakte goederen vertegen woordigen een waarde van ongeveer vijf miljoen gulden. DEN HAAG, 10-2. „Het huidige ka binet mag niet op een normale wijze aan zijn einde komen zonder dat het heeft besloten dat geen kruisraket ten in Nederland worden geplaatst", aldus zei de woordvoerder van defen sie van de P.v.d.A., Klaas de Vries, in de Tweede Kamer. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ZOETERMEER. De importeur van John West Zalm, de firma Boas in Zoetermeer, heeft nog geen enkel blik zalm retour gekregen nadat maandag het nummer van de partij bekend werd waaruit in België een vergiftigd blikje kwam. DEN HAAG. De tarieven voorpar- tikuliere verhuizingen mogen met in gang van woensdag met gemiddeld 5,8 procent omhoog. Minister Ter louw (ekonomische zaken) en staats- sekretaris Van der Doef (verkeer en waterstaat) hebben hiertoe besloten. DEN HAAG. Inspekteur van het ministerie van landbouw en visserij hebben in de haven van Schevenin- gen beslag gelegd op de opbrengst van illegaal aangevoerde haring en proces-verbaal opgemaakt tegen de betrokken vissers. UTRECHT. Het gaat niet aan 100 gulden examengeld voor de afstude rende HBO-ers in te voeren. Dat voorts een derde op de inventaris-uit gaven moet worden ingeleverd, kan niet zonder nadelige gevolgen voor het onderwijs. Dit gaat de HBO- raad, het advies en overlegorgaan van het hoger beroepsonderwijs, de Tweede Kamer duidelijk maken. UTRECHT. Als de direktie van het Bijenkorf-concern (KBB) er niet in slaagt de reorganisaties in het con cern binnen twee weken te stoppen, zal het personeel aktie gaan voeren. Stakingen zijn dan niet uitgesloten. SCHIPHOL. De aanleg van een race-circuit bij Schiphol, waarbij ge bruik wordt gemaakt van de vierde baan is technisch onmogelijk. Dit heeft een woordvoerder van de NV Luchthaven Schiphol meegedeeld in een reaktie op een voorstel van het Amsterdamse gemeenteraadslid Piet Jonker van de Partij van de Arbeid. Advertentie Belangrijke aankondiging voor alle betrokken partijen Als gevolg van faillissementsverklaringtuitgesproken d.d. 15-9-'81 nr. 532/81) van Groothandel Perzische tapijten Opdracht tot onmiddellijke verkoop na definitieve overeenkomst tussen crediteuren en de aangewezen curator Verkoop uitsluitend deze week Vrijdag van 10.00 uur tot 21.00 uur Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur Omvangrijke gecontracteerde verschepingen handgeknoopte, grote en middelmaat Ten laste van totale schuld op bestelde goederen van failliet verklaarde partij, verschepingen afgeleverd en geplaatst ter onmiddellijke omzetting in contanten (als overeengekomen met betrokken curator) in de daartoe bestemde afgezette ruimte van het pand. Oriental Carpet Brokers BV als gemachtigde partij UTRECHT. De leden-organisatie van de HBO-raad moeten met elkaar een gesprek aangaan over gelijke be handeling van personen. De vrijheid van onderwijs is niet bedoeld om te diskrimineren. De algemene verga dering van de HBO-raad heeft dit in Utrecht in een motie. DEN HAAG. Inspekteurs van het ministerie van landbouw en visserij hebben in de havens van Schevenin- gen en IJmuiden beslag gelegd op de opbrengsten van illegal aangevoerde haring en proces-verbaal opgemaakt tegen de betrokken vissers. Dit heeft het departement meegedeeld. RIJSWIJK, 10-2. De blokkade- akties in Italië, die gericht zijn tegen niet-Italiaanse vrachtwagens nemen hier en daar het karakter aan van straatterreur. Men volstaat niet met het blokke ren van alle belangrijke grensover gangen alleen de Brenner-pas is nog open - en tal van binnenlandse rou tes, ook wordt vanaf viadukten met brandbommen naar buitenlandse vrachtwagens gegooid, banden wor den doorgesneden en chauffeurs ge molesteerd. De Nederlandse wegver- yoerorganisaties hebben daarom dinsdag een dringend beroep gedaan op de Nederlandse overheid er onver wijld bij de Italiaanse autoriteiten op aan te dringen aan deze toestand een einde te maken. HANSWEERT, 9-2. In de Wester- schelde tussen de veerhaven Krui- ningen Perkpolder is dinsdag de Bel gische hopperzuiger James Ensor ge zonken. Dit heeft de rijkspolitie te water te Hansweert in de nacht van dinsdag op woensdag laten weten. De achttien opvarenden van de 105 meter lange en 18 meter brede zuiger zijn allen gered. Het schip kwam in moeilijkheden doordag een zuigbuis de scheepshuid ter hoogte van de ma chinekamer is binnen gedrongen. Het water stroomde daarop de ma chinekamer binnen. Het schip ligt in de vaargeul en steekt gedeeltelijk bo ven het water uit. VRIJDAG 12 FEBRUARI NED. 1: Na Slakkie en Puntmuts volgt de minivoetbalshow vanuit de Rotterdamse Ahoy. De strijd wordt geleverd door de teams van België en Ahoy. Vanuit de Groenoordhallen te Leiden wordt het stedenspel gespeeld en wel tussen Nieuwleus- den en Roden. Dan een nieuwe serie onder de titel Je bent op straat niet meer veilig. Door de toenemende kri- minaliteit en de publiciteit daarover is er een groeiende onrust van onvei ligheid bij de mensen. Het gezag van de politie is niet meer voldoende en de straffen zijn niet meer afschrik kend. Burgers en politiemensen pra ten hierover in deze aflevering. Ds. Schoch neemt de avondoverdenking voor zijn rekening. Het IKON brengt dan nog het programma Verweer en verweer. Het gaat over de theater- produktie van de Surinaamse broe ders Verweer. Het stuk laat de kijker kennis maken met de aanpassinge mogelijkheden van de twee broers. NED. 2: Familiekwartet een kwis die gespeeld wordt door twee fami lies opent de TROS-avond. Na humor en Bananasplit en de Mountieshow de slotaflevering van Sam Harvey. Sam is knap onzeker geworden. Niets blijkt meer te kloppen en hij moet zich nu zelfs afvragen of het horloge nu wel een geschenk was? Hij bedenkt een aardige list en ter wijl Scott op de afperser wacht brengt een koffer Sam naar de moor denaar van Rita Black. Aktua tv en het wekelijkse gesprek met de minis ter-president gaat vooraf aan de afle vering van Soap. VRIJDAG 12 FEBRUARI NED. 1: 10.00 Frysk teleb.; 10.30 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Open schoolt.; 18.58 Nieuws; 19.00 Slakkie en puntm.; 19.05 Minivoetbalshow; 19.25 Stedenspel; 21.00 Minivoetbals how; 21.37 Journaal; 21.55 Je bent op straat niet meer veilig; 22.45 Tot besluit; 22.55 Verweer en verweer; 23.55 Nieuws; 00.00 Nieuws voor do ven. NED. 2: 18.25 Pasp.; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Familiekwartet; 19.25 Banana Split; 20.00 Journaal; 20.27 De Mounties show; 21.20 Sam Harvey; TROS Ak tua; 22.55 Soap; 23.25 Nieuws. GRONINGEN, 10-2. Een werkon derbreking bij de Centrale Suiker Maatschappij (C.S.M.) in Vierverla- ten (Hoogkerk) bij Groningen heeft de produktie van dat bedrijf een uur lang stilgelegd. Alle 300 werknemers legden van vanmorgen kwart voor tien tot kwart voor elf het werk neer in verband met de door de regering voorgestelde verlaging van het zie kengeld. RIJSWIJK. 10-2. Een liter melk wordt vanaf dinsdag 23 februari vier cent duurder. De minimumprijs in de winkel komt dan op 1,22 gulden. Een woordvoerster van het Produkt- schap voor zuivel in Rijswijk heeft dinsdag verklaard dat het bestuur van het schap op woensdag 17 februa ri nog wel zijn goedkeuring moet hechten aan de prijsverhoging. Zij kon nog niet zeggen welke ge volgen de prijsverhoging zal hebben voor produkten als vla, yoghurt en boter. De vorige prijsverhoging da teert van 29 september vorig jaar. Bezorgende melkboeren mogen een cent extra op de prijsverhoging leg gen. 73 „Ze heeft me 't een en ander verteld. Geen vrouw vindt zoiets leuk. Eerst met haar naar bed gaan en dan dood leuk vertellen, dat je niet meer komt, omdat je al maanden getrouwd bent Dat was niet bepaald erg tactisch. Nou ja, het is allemaal mijn zaak niet Maar ik weet één ding zeker: Ilse kan je gewoon niet vergeten." Joop vindt het niet belangrijk. Hij piekert over zijn vrouw; hoe zal ze het nu opvatten? Is er een verzoening mo gelijk of is de breuk zo erg, dat die niet meer geheeld kan worden? Oom Bart noemde het „een kleinigheidje nog verzwegen", maar dat was natuurlijk sarcastisch bedoeld. Het is dat geld. Hij heeft toch teveel uitgegeven, tel kens. Dat heeft de oude baas, die im mers altijd wantrouwend tegenover zijn schoonzoon stond, te denken gege ven. Werktuiglijk drinkt hij de koffie, die Grada voor hem neergezet heeft op de tafel Met een paar toastjes met vis. Werktuiglijk drinkt en eet hij. Maar zijn gedachten verwijlen in Lichtum, bij zijn vrouw. En zijn zoon. Zijn com fortabele woning. Moet hij dit alles opgeven, als Gerda niets meer van hem wil weten? Ze roken; ieder is met zijn eigen problemen aan het worstelen. Er komt iemand in de hal en belt Grada gaat erheen. Joop hoort flarden van het ge sprek en begrijpt dat het een gast is voor de nacht Het duurt geruime tijd, want Grada gaat mee naar boven om de trokkene zijn kamer te wijzen. Als ze weer beneden is in de kamer, reali seert Joop zich pas, dat Bram er niet is. Hij vraagt het aan de vrouw, zodra ze terug is in de kamer. „Waar hangt Bran uit?" Ze haalt haar schouders op. „Weet ik veel! Als het mij vraagt, is hij weer in de business. Ik heb 'm vaak genoeg ge waarschuwd, maar hij wil niet anders, 's morgens lang uitslapen en als ik me daar kwaad over maakt zegt hij: Mens laad dat verrekte hotel barstendie paar rotcenten, die we hier verdienen, zet ook geen zoden aan de dijk. Zo ongeveer. Je weet zelf, hoe hij is, als hij kwaad wordt Wat kan ik er verder aan doen? Ik probeer zelf de boel zoveel mogelijk schoon te houden." „Waar zit hij tegenwoordig? Nelïs is dood. In zijn tent zit nu die Van Kooren van het concern." „Ik weet het niet Hij liet nooit veel los en nu helemaal niet Doorgaans gaat hij 's avonds om een uur of zeven weg en komt nooit voor middernacht thuis. Om tot een uur of elf, half twaalf uit te slapen." Joop knikt begrijpend. „Ik wacht tot hij thuiskomt, dan neem ik hem wel onderhanden." „Moet je dan niet naar huis?" „Misschiea Ik neem aan, dat Gerda niet bepaald op me zit te wachten, nu ze alles weet" Om half één in de nacht komt Bram binnen. En is verrast als hij Joop Stee man aan de tafel ziet zitten. Grada is Door HENK VAN HEESWIJK naar bed gegaan. Er zijn vijf gasten, die morgenvroeg ontbijt moeten hebbea Ze moet toch al meer werk verrichten, omdat Bram het wel gelooft dus heeft ze haar rust nodig. Joop bemerkt, dal Bram heeft gedronken. De binnenge- komende kijkt lachend naar hem „Ben je nog laat hier? Grada soms naar bed gebracht en toegedekt?" Joop voelt zich rood worden. Met dreiging in zijn stem antwoordt hij: „Grote zin om dat smoelwerk van jou in elkaar te timmeren." Bram is helemaal niet bang. Hij blijft lachea maar loopt wel veiligheidshal ve enkele meters bij hem vandaan. „Zou ik maar niet doen, want dan vliegt Grada je aan. Ze is nog veel te gek op me „Was ze maar wat minder gek op je, wat flinker. Want jij hebt echt een pak slaag nodig, weet je dat?" De ander schudt zijn hoofd, loopt naar de kleine bar in de hoek van het vertrek en schenkt zich een borrel in. „loopt rond, jij... Al ben je nou een nette jongen geworden, die kans zag de dochter van zijn baas te versieren, houdt dat nog niet in, dat je mij de wet kunt voorschrijven." „Jij vergeet, dat ik voor wat dit hotel je compagnon ben." „Kunst., gebruik makende van mijn afwezigheid.,, „Verrek, vent, als ik iet had ingegre pen, had je nou niks meer gehad en stond je vrouw al maanden voor je invrijstelling op straat,, (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9