Ü1 ERIC DE NOORMAN INGEZONDEN STUKKEN Schouwen-Duiveland- Rotterdamse Autosport Club Voor 25 jaar ANWB-reparatie- advies Grasland bemesting SUCCESJES <#V Witlof Jonge kaas 7,95 per kg Eierkoeken 10 voor 2,98 Volle melk JJ Versmarkt Legemaate GEEF UW ADVERTENTIE TIJDIG OP Wigberths wraak 7 Op 13 februari a.s. organiseert de Rotterdamse Autosport Club een kaartleesrit meetellend voor het kampioenschap van de RAC-West. Voor deze rit is toestemming ge vraagd aan en verleend door de bur gemeesters der gemeenten Bruinisse, Duiveland, Brouwershaven, Midden- schouwen, Westerschouwen en door Provinciale Staten van Zeeland. De start vindt plaats in Bruinisse (Onze Hoeve - Aquadelta) en de route loopt dan via de gemeenten Bruinis se, Duiveland, Brouwershaven, Mid- denschouwen, Westerschouwen naar de rust in Renesse (Motel-Restaurant ,,De Ark"). Na de rust loopt de route via de ge meenten Westerschouwen, Midden- schouwen, Brouwershaven, Zierik- zee, Duiveland naar de finish in Brui nisse (Onze Hoeve). De start van deze rit vindt plaats om 10.30 uur en de finish zal plaats vinden tussen 18.15 uur en 20.30 uur. Er kunnen circa 60 deelnemende auto's worden verwacht. Voor eventuele nadere details kunt u zich wenden tot: de heer G. L. Theyssen, telefoon 010-139930 of de heer H. Meijerink, telefoon 010- 550418. Rotterdamse Autosport Club KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Oud-Loosdrecht: J. Be- zemer, Westkapelle. Aangenomen de benoeming tot zie kenhuispredikant te Deventer (St. Elisabethgasthuis en Brinkgreven): A. van Buuren, Zoetermeer; naar Almkerk (toez.): J. J. Roodsant, St. Maartensdijk en Tholen, deelge meente Rehoboth en Immanuël". Bedankt voor Hollandscheveld (toez.): J. J. Roodsant, St. Maartens dijk en Tholen (deelgemeente Reho both en Immanuël). Beroepbaarstelling: H. Poot, kand., Dorpsstraat 4, 5256 PH Doe veren, tel. (04162) 1354. Rektifikatie: beroepingsbericht 8- 2, beroepen te Woudsend: J. de Korte, kand., Utrecht. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Ridderkerk: drs. K. H. de Jong, 't Zand. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Terneuzen: C. J. Mewe, Marknesse; te Chilliwack (Canada): J. Mulder, Toronto (Ontario); te Daarlerveen: T. O. G. N. Bosma, Haarlem. Aangenomen naar Spakenburg- Zuid: J. C. Post, Schildwolde. Het bericht dat ds. P. J. Trimp te Leerdam is beroepen te Spakenburg- Noord is onjuist. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Broeksterwoude: A. K. Wallet, Ouderkerk aan de Amstel. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Emmeloord, Hilver sum en Krabbendijke: Th. van Stuy- venberg, Meliskerke; te Terneuzen: R. Boogaard, Leiden; te Rotterdam- Alexanderpolder: A. Moerkerken, N ieu w-Bei j erland Bedankt voor Hoogeveen: Th. van Stuyvenberg, Meliskerke. Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland Beroepen te Kampen: M. Pronk, Dordrecht. Oud Gereformeerde Gemeente BRUINISSE. Voor de Oud Gerefor meerde Gemeente Bruinisse leidt ds. M. Pronk uit Dordrecht een dienst op dinsdag 16 februari, aanvang 19.30 uur. SCHEEPVAART Acmaea, 9-12 te Curacao. Acteon, 10-2 te Singapore. Atalantic Star, 9-2 te Antwerpen. Macoma, 9-2 ten Anker Khorfakkan. Nedlloyd Rockanje, 9-2 275 west zuid west Lissabon naar Gibraltar. Onoba, 9-2 270 zuid zuid west Reyk javik naar New York. BRUINISSE. De Leeuwenbuurt, een der bekendste buurten van Brui nisse en een van de weinige die na de oorlog nog was overgebleven wordt gesloopt. In de plaats van de elf huis jes waaruit het oude complex bestond zullen thans 4 moderne wo ningen op dezelfde plaats worden ge bouwd. ZIERIKZEE. Hedenmiddag arri veerde te Zierikzee een aantal Hon gaarse vluchtelingen die tijdelijk zullen worden ondergebracht in het woonoord Zelkepolder alhier. Het gezelschap bestaat uit 18 personen. SIRJANSLAND. Op initiatief van de Grt)ene Kruisvereniging Ooster en Sirjansland zal tmder verzorging van dokier Putter en de wijkver pleegster elke donderdag van de maand van 1.30 tot 2 uur een consul tatiebureau worden gehouden voor babies en kleuters. ADVERTENTIE. Nieuwe Melichar Unicum zaaimachine met autostuur, zwaar model, 2 meter, 12 rijen met veerdruk voor f 1100,— per stuk. OUWERKERK. Men meldt ons. dat de crocussenkweker P. d. V. thans in het bezit is van een tweetal rijkbloeiende exemplaren. Een gele en een blauwe. DEN HAAG. 10-2. De ANWB heeft besloten zijn leden van dienst te zijn met een repara tieadvies. De bond is hiertoe overgegaan, omdat de leden stelselmatig klagen dat repa raties aan de auto steeds duur der worden. Men vraagt de bond steeds vaker wat men kan doen wanneer wegens de kosten niet tot reparatie van de auto wordt overgegaan. De ANWB zegt pas tot een goed advies te kunnen komen, na dat de auto is bekeken. Derhal ve is het reparatieadvies in gesteld, waarvoor men een be drag van 95 gulden in rekening brengt. Dit advies richt zich op de veiligheid en de bedrijfszeker heid van de auto en spitst zich toe op de direkt noodzakelijke reparaties. DEVENTER. Bij eventuele nieuwe demonstraties tegen munitietreinen zal lolo-burgemeester B. Duimel geen ander politiebeleid voeren dan bij de akties tegen de eerste transporten in januari UTRECHT. De Nederlandse spoor wegen zijn verbolgen over de beschul diging van de algemene rekenkamer dat NS zou weigeren zijn boekhouding te laten onderzoeken. LAND- EN TUINBOUW In de rundveehouderij begint de temperatuursom een begrip te wor den. Bij T-200 begint de grasgroei op de vroegste percelen. Dat is het goede moment voor de eerste stikstofgift. Voor goed gras is echter meer nodig dan alleen stikstof. Ook de fosfaat- en kalibemesting moeten niet wor den vergeten. Voor beide elementen moet de gift worden afgestemd op be mestingstoestand en graslandge bruik. Ook moet rekening worden gehouden met via organische mest gegeven fosfaat en kali. Als stikstof- mest verdient op het zandgrasland Magnesamon de voorkeur. Met deze meststof worden tegelijkertijd kalk en magnesium toegevoegd. Naast 22 stikstof bevat Magnesamon 7 magnesium (MgO) en heeft 4 zuur- bindende waarde. Een goed advies voor weiden is 350 kg Magnesamon per ha. Voor maaien kan 500 kg magnesamon worden gegeven. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 9 februari 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,50 - 51,50; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 53,00; zomer- gerst, basis 16 53,25 - 54,25; voergerst, basis 16 48,25 - 48,75; haver, basis 16 46,50; erwten (kleine groene) 80,00 - 84,00; Schokkers 88,00 - 94,00; Capucijners 167,50; bruine bonen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 180,00 - 185,00; karwij (boe renschoon) 246,00 - 263,50; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 283,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 20,00 - 23,50 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 21,00 - 24,50 per 100 kg. Voeder aardappelen 9,50 - 10,00 per 100 kg- Notering Rotterdamse Beurs d.d. 8 februari 1982: Bintje 35-50 mm 20,50 - 22,00 per 100 kg; 50 mm-op- waarts 31,50 - 32,50 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,15 - 0,20 per kg. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— - 190,—; Roodzwenk 130,Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,— - 110,—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 95,105,—; schokkerstro 100,— -/ 125,—erwtenstro 110, 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 10-2. Aanvoer: totaal 7404, runderen 2553, graskalveren 385, vette kalveren 25, nuchtere kal veren 2329, schapen 1315, lammeren 3, geiten 49, slachtvarkens 745, slachtrunderen 1202. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2450 - 3250; guiste koeien 1650 - 2150; kalfvaarzen roodbont 2350 - 3225; zwartbont 2100 - 2675; klamvaarzen 1850 - 2200; guiste vaarzen 1800 - 2150; pinken 9W 1800; graskalveren 700 - 1200; nuchtere kalveren voor fok en mesterij roodbont 200 - 550; zwartbont 150 - 385; weidescha- pen 90 -ƒ 200; lammeren 90 - 180; vette schapen 200 - 300; vette lam meren 200 - 330. Prijzen per kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,35 - 9,00, 2e 7,30 - 8,35; vaarzen le 7,55 - 8,50, 2e 6,80 - 7,55; koeien le 7,60 - 8.50, 2e 7,00 - 7,60, 3e 6,75 - 7,00; worstkoeien 5,00 - 6,75; vette kalveren le 6,85 - 7,00, 2e 6,70 - 6.85. 3e 6,00 -ƒ 6,70; slachtzeugen le 3,05 - 3,15, 2e 2,95 - 3,05, 3e 2,50 - 2,95. De Here die leven gaf en le ven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een dochter NEELTJE HELENA (Eline) M. J. VAN 'T HOF L. VAN 'T HOF-DE JONGE Zusje van ADRIJANNE, PETRA, PIETER en DANNY 9 februari 1982 4318 BJ Brouwershaven Noorddijkstraat 8 Toen onze dochter WENDY geboren werd, werden wij overstelpt met kaarten, bloe men en kadoos. Daarvoor ie dereen bedankt. RIENUS en BERTIE KORT Oosterland, februari 1982 Te koop: Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle blouses haivj prijs. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle kinder ribcord pantalons 20% korting. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle herenover hemden halve prijs. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle damestruien halve prijs. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle kindertruiten halve prijs. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle kinderblouses halve prijs. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle Levi's ribcord pantalons 20% korting. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle herentruien halve prijs. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle rokken halve prijs. Boetiek Lieselotte Brouwers haven. Nu alle japonnen hal ve prijs. Vele soorten huisdierenvoed- sel, vogelzaden, ook groot verpakkingen en uw auto voor de deur. Nu „Topwin- ner" hondevoedsel, extra voordeling in prijs. Diep- vriesprodukten steeds voor radig. Ook per volle doos. Zaadhandel, dierenbenodigd heden Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 3272. Houtblokken voor de .open haard en allesbranders, onge zaagd of gezaagd en gekloofd te leveren v.a. 70,- per m3. A. Leeuwe, Noordwelle, 01116-1768. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, errekijkers. Berg mans BriLen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Seringen, 3 kleuren, vlin derstruik 3 kleuren, Rhodo dendron. Tuincentrum Re- nesse, Laöne 20 te Renesse, tel. 01116-1820. Een degelijke en sterk feits. Geheel kompleet 295,-. Met garantie. Rijwielhandel M. Haeck, Kerkstraat 29, Brui nisse, tel. 01113-1663. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstraat 2588. 1 kg. mal se speklappen 14,—; 500 gram braadworst of saucijs jes 4,78; woensdag: 1 kg ge hakt 8,80. Bouvier, 5 mnd. oud, met stamboom, wegens verhui zing. Tel. 01114-1554. Kinderfiets 8-11 jaar, Rivel- le, J. de Meij, Kerkstraat 6, Burgh-Haamstede, 01115- 1506. Voor al uw wielerkleding, w.o. shirts, broeken, schoe nen, handschoenen, e.d. naar Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Moderne staande leeslam- pen nemen zeer weinig plaats in naast stoel of bank. Grote lichtopbrengst. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Tijdens mijn verblijf en bij mijn thuiskomst uit het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoek bloemen en fruit. Ook dank ik doktoren en verplegend personeel voor de goe de verzorging. Ook namens mijn man en kinderen. Mevr. J. v. d. WERVE-FOLMER Zierikzee, februari 1981 De Brauwstraat 6 Op 12 februari 1982 hopen onze ouders, schoonouders, opa en oma P. M. NUIJENS J. A. NUIJENS-VANE hun 35-jarige huwelijksdag te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen en kleinkinderen. CORRIE en LEO ADRIE en CORRIE KEES en ANNEKE TOON en SJAAN RINUS LENIE en NICO MATTY en ANDRE ANJA en COR PETER Kleinkinderen: MARCO, JEANET, ELENA, DEBORA PATRIC en JOHNNY PERRY MICHEL en TAMARA Zierikzee, februari 1982 Plevierstraat 47 Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde zus ter, behuwdzuster, tante en oudtante MAATJE PIETERN ELL A BOOT weduwe van N. VAN DER WEELE in de ouderdom van 80 jaar. Ps. 73 23 en 24 Kerkwerve: S. BOOT P. BOOT-HANSE P. BOOT J. BOOT-VIERGEVER Den Haag: M. BOOT W. BOOT-VIERGEVER Renesse: L. W. BOOT W. BOOT-VAN DER VELDE Neven en nichten Renesse, 9 februari 1982 Van Kloosterweg 12 Correspondentie-adres: L. W. Boot, Zeeanemoonweg 26, 4325 BZ Renesse Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 13 fe bruari a.s. om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Noordwelle, voorafgegaan door een rouwdienst, die ge houden zal worden in de zaal van de kerk der Geref. Ge meente, Ankerpad 10 te Haamstede. Aanvang 10.30 uur. Degene die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 10.25 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw, na afloop van de begrafenis. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze lieve tante, behuwd- en oudtante, mevrouw MAATJE PIETERNELLA v. d. WEELE-BOOT op de leeftijd van 80 jaar. Zierikzee: Renesse: A. ZANDIJK M. ZANDIJK-PAAUWE en kinderen W. ZANDIJK J. ZANDIJK-DE JONGE en kinderen februari 1982 Na een korte, maar liefdevolle verzorging in het V.V.R. verpleeghuis te Zoetermeer is onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder rustig ingeslapen, in de gezegende ouderdom van 95 jaar ADRIAN A HUBERDINA SCHERPENISSE Weduwe van ADRIAAN BOOT Kinderen, behuwd-kinderen, klein- en achterkleinkinderen Zoetermeer, 9 februari 1982 Correspondentie-adres C. Boot, Plevierstraat 94, 4301 LL Zierikzee De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 13 februari a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, voorafgegaan door een rouwdienst in het Herv. Vere nigingsgebouw, 't Vrije 2, welke aanvangt om 10.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovenge noemd gebouw. 5 persoons Sprite caravan, eventueel met nieuwe voor tent. L. 4.40 m., te gebruiken als stacaravan. Inl.: 01114- 1687. Dames- en herenrijwielen in vele soorten en maten. Rij wielhandel M. Haeck, Kerk straat 29, Bruinisse, tel. 01113-1663. Heden is op 88-jarige leeftijd overleden, mejuffrouw M. GELUK Ex. test.: Notaris Mr. W. H. KLAASSEN Oude Haven 14 Zierikzee Zierikzee, 10 februari 1982 Rode dorp 50 Correspondentie-adres: J. van der Sluis, Rode dorp 39, 4301 HT Zierikzee De begrafenis zal plaatshebben op maandag 15 februari a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee, voorafgegaan door een rouwdienst in het Herv. Vere nigingsgebouw, 't Vrije 2, welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovenge noemd gebouw. Onze buurvrouw, mej. M. GELUK kreeg haar wens vervuld, op 10 februari j.l. is zij overle den, wij zullen haar echter wel missen. Familie J. VAN DER SLUIS Familie B. KRIJGER Mevr. VAN VOSSEN Zierikzee, 10 februari 1982 Voor de zeer vele blijken van deelneming en belangstelling, betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze vader, groot- en overgrootvader TONIS ADRIAAN BLOM betuigen wij onze welgemeende dank. Uit aller naam, M. M. BLOM-KOOMAN Renesse, februari 1982 1\0- 1,98 per kg Van de warme bakker Van de Melk Unie literpak 1,18 Specialist in verse kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Telefoon (01110) 28S4 i K voor MAANDAGCOURANT X voor DINSDAGCOURANT voor DONDERDAGCOURANT WOENSDAG 11.30 uur J i voor VRIJDAGCOURANT —DONDERDAG 11.30 uur ONZE SLUITINGSTIJDEN ZIJN: VRIJDAG MAANDAG Blauwe mini, okt '76, vraag prijs 2.500,-. 01114-1830. Kuilsnijmais, tel. 01113-2114. Leest het streekblad de ..Zierikzeesche Nieuwsbode" 23. ,,Twee mannen en een vrouw", herhaalt de Britse aanvoerder hoofdschuddend. „Nee vreemdeling, wij zagen niemand „We waren met ons zevenen", zegt Eric onge rust. „Kort voor de Pieten kwamen, zijn onze metgezellen nog gezien Ze kunnen toch niet spoorloos verdwenen zijn? Of Met angst om het hart zoeken Eric en zijn vrienden, geholpen door de Britten het slagveld af. Geen Axe, geen Mildred, geen Wigberth. „Dan zijn ze gevangen genomen door die ver doemde Pieten", gromt Svein. „Dat zullen we de Pieten vragen, die wij ge vangen genomen hebben," zegt de Brit kort. Maar ook de Pieten bezweren de Noorman, dat ze de drie vermisten niet gezien en dus ook niet gevangen gemaakt hebben. „Nou, daar sta ik van te kijken", mompelt Svein. ,,'t Lijkt wel hekserij .zogezegd „We zoeken de omgeving af: Wolf kan mis schien wat ontdekken", zegt Eric strak, ,,'t Is niet waarschijnlijk, want ik kan het dier nu eenmaal niet aan het verstand brengen, wie zij zoeken moet En inderdaad weet arme Wolf er geen raad mee Wel begint zij vol ani mo al snuffelend rond te rennen, maar het spoor, dat zij zo fel achterna zit, eindigt bij een konijnenhol. „Nou, daar kan Axe niet ingekropen zijn", gromt Svein overbodig. „Maar bij de baard van mijn grootvader, waar zijn Axe en die twee anderen gebleven Wat is er met ze ge beurd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7