„Renesse daar zit muziek in Renovatie Dorpshuis" „Ik voor jou, jij voor in Zierikseese Concertsaal „Door Eendracht Sterk" vergaderde in Oosterland „Les Petites Fugues" in foyer Concertzaal t Plannetje" voor 20 februari Landbouwvereniging De onderwijzers salarissen Begrafenis Wies Moens Wachtlijst van verdachten De batterijkooien Programma zaalhockey Filmkring Ziejook Op woensdag 17 februari ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 11 februari 1982 Nr. 23063 5 BENESSE, 10-2. Zonder te zeggen „alles is rond" of de plannen liggen gereed op tafel, is het wel zo, dat de ge meente Westerschouwen „speelt" met de gedachte te ko men tot renovatie van het Dorpshuis een noodzakelijk heid, gelet op de leeftijd van het gebouw en eisen die aan een dergelijk huis in de toekomst worden gesteld. Intussen is nu al sprake van een interessante muzikale introduktie, bestaande uit een muzikaal gebeuren, dat plaats vindt op zaterdag 20 februa ri, als nuttig en aansprekend idee gelanceerd door de Rotterdamse musicus Piet Struijk. OOSTERLAND, 10-2. „We worden allemaal gekon- fronteerd met snel stijgende kosten en ook dit jaar zal er vanuit Brussel weer te weinig worden gekompenseerd naar het zich laat aanzien", aldus voorzitter J. L. Schoof, bij de aanvang van de ledenvergadering van de land- bouwvereniging „Door Eendracht Sterk", die dinsdag avond werd gehouden in het cafétaria Neffen d'Eule. In eerste instantie vernemend van de renovatieplannen, vroeg hij aan Westerschouwens burgemeester me vrouw J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer: „zullen we een koncertje op touw zetten". Het antwoord was na tuurlijk „ja"en zo is het geko men". Het betreffende vokaal koncert gaat - als gemeld - plaats vinden op de 20ste februari en wel in de Ned. Hervormde Kerk. Robert Holl KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Nederland zal binnen enkele weken, na overleg met landen als Denemarken en Noorwegen, be slissen of het bij de Europese commis sie voor de rechten van de mens een klacht tegen Turkije zal indienen we gens schending van de Europese con ventie over de rechten van de mens. Eigen energie j SCHIEDAM, 10-2. Het open- 1 baar nutsbedrijf in Schiedam j i i zal als het voorstel van het kol- i lege van b. en w. aan de ge- i meenteraad wordt aangeno- men voor een belangrijk deel 1 i in haar eigen energie gaan i voorzien. Door middel van een J windmolen met turbine die op i het terrein van het bedrijf i moet worden geplaatst zal het i nutsbedrijf minstens 100.000 i i kilowattuur per jaar kunnen I opwekken. Met de bouio van de installa- i tie is een bedrag van 135.000 i gulden gemoeid. Er zal binnen afzienbare tijd met de bouw i I van de installatie moeten wor- i i den begonnen. 1 A Medewerking wordt verleend door de solisten Els Kloos en Robert Hol (bas). Beroemde namen, zelfs van het vokale wereldpodium. Ook het „ei gen vokale element" wordt in het programma ingevlochten, door me dewerking van het Hervormd Kerk koor, o.l.v. mevrouw J. Lemsom. De solisten zullen worden begeleid door Piet Struijk. Veelbelovend Al met al een veelbelovend pro gramma, dat wordt uitgevoerd onder het motto: „Renesse, daar zit muziek in Renovatie Dorpshuis". Uiter aard wordt een entree geheven, de opbrengst waarvan is bestemd voor het goede doel. Wij vernemen nog dat de solostem men van de jonge vokalisten zo mooi ROTTERDAM. In de havens van Rotterdam in Amsterdam blijft voor de leden van de vervoersbond FNV het referendum de methode om zich uit te spreken over de CAO-ondérhande- lingsresultaten. DEN HAAG. Minister Van Kemena- de van onderwijs en wetenschappen wil geen vergelijkende examens voor kandidaten die een studie willen vol gen waarvoor een studentenstop is af gekondigd. Hij blijft bij een gewogen loting, zoals ook thans bestaat NIJMEGEN. De explosie ven op- ruimdienst heeft in Nijmegen een bom gedemonteerd die was geplaast bij een graafmachine en een buldozer die maandag deelnamen aan een onrui- mingsaktie van een kraakpand door een knokploeg. DEN HAAG. Het is ontverantwoord als de regering bepaalde vormen van energie zou afwijzen zonder dat er ckonimisch verantwoorde alternatie ven zijn. De vereningingvande Neder landse chemische industie schrijft dit in een brief aan voorzitter de Brauw van de stuurgroep maatshappelijke diskussie energiebeleid. DEN HAAG. De overgrote meerder heid van de Tweede Kamer is van mening dat Polen geen nieuwe finan ciële en economische hulp mag wor den verleend, tenzij de noodtoestand wordt opgeheven, de geinterneerden worden vrijgelaten, en het gesprek tussen staat, kerk en solidariteit wordt hervat DEN HAAG. De dalende trend van het inversteringsvolume die in het tweede kwaartaal van 1980 inzette, heeft zich medio 1981 niet voortgezet DEN HAAG. Staatssecretaris lam- bers-Hacquebard van volksgezond heid en milieuhygiëne heeft bepaald dat de hoeveelheid kaliumjodide die aan broodzout moet worden toege voegd, wordt verhoogd. DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor handha ving van een vaste prijs voor zoeken, de zogenaamde vertikale prijsbin ding. Een motie van die strekking, ingediend door de regeringspartijen en de V.V.D. en de G.P.V., werd met algemene stemmen gesteund. GILZE-RIJEN. De rijkspolitie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ten zuiden van Gilze-Rijen een tas met vijftien kilogram zuivere heroïne onderschept. De marktwaar de ervan is circa twaalf miljoen gul den, aldus de woordvoerder van de rijkspolitie in het distrikt Breda. ZIERIKZEE, 11-1. Filmkring Zie- jook presenteert voor vrijdag 12 fe bruari in de foyer van de Concertzaal te Zierikzee de film „Les Petites Fu gues", geregisseerd door Yves Yer- sin. Deze eerste speelfilm van hem was het belangrijkste debuut op het filmfestival van Cannes in 1979. De Zwitserse regisseur maakt de film met onbekende akteurs, waar van hoofdrolspeler Michel Robin de absolute ster was. Pipe, een oude boerenknecht, wordt door zijn AOW ineens in staat gesteld om nieuwe ho rizons te ontdekken. Hij schaft zich een brommer aan, waarmee hij uit stapjes onderneemt. Terroriseren Door overmatig alkoholgebruik wordt de brommer weer in beslag ge nomen, maar Pipe vindt een nieuw middel om zijn omgeving te terrori seren: een Polaroid-camera. Bij het in beeld brengen van de boerderij komt hij tot verrassende ontdekkin gen. Voor tijd: zie agenda. Els Kloos zijn van timbre, dat het een genot van niveau is hen te kunnen beluiste ren. Bovendien geldt hier de waarde van een bijdrage aan het herstel van een uiterst nuttige instelling; het Dorpshuis. De 20ste" wordt dus een dag met een kruisje in de regio. DEN HAAG. Het Tweede-Kamer lid mevrouw Beckers (PPR) heeft mi nister De Ruiter (justitie) schriftelijk gevraagd onmiddellijk een onder zoek in te stellen naar een recent ge val van verkrachting van een vrou welijke gedetineerde in de Bijlmer bajes door parketwachters. DEN HAAG. De kritiek die C.D.A.- fraktievoorzitter Christiaanse dins dag in de Eerste Kamer heeft geuit naar aanleiding van de plannen van het kabinet voor het voortgezet on derwijs is volgens premier Van Agt nogal voorbarig. ROTTERDAM. Opnieuw is een tot het OGEM-concern behorend bedrijf zelfstandig geworden. Het is Damm en Zonen in Apeldoorn, producent van precisie-apparatuur, vooral voor de computerindustrie. ARNHEM. De Provinciale Gelder se VW wil de werkgelegenheid in de toeristische sektor in deze provincie verbeteren, door met behulp van een woensdag gepresenteerd werkplan te trachten zo veel mogelijk te profite ren van de groei van het binnenlands toerisme. In dit door Elise Hoomans geregi- seerde blijspel worden de hoofdrol len vertolkt door Joséphine van Gasteren en Ingeborg Elzevier. Ver dere medewerkende: Steye van Brandenburg, Mela Soesman en Sjoerd Pleysier. Inhoud Het appartement van Jacques en zijn vrouw Geneviève. Hij een suk- sesvol gynaecoloog, zij met uit een „ik wil toch ook wat"! opgebouwde baan bij de t.v., als medewerkster af deling kulturele programma's. Een zoon Stephane, student, 23 jaar oud, die het huis verlaat en zijn eigen weg SCHEVENINGEN. Prof. dr. E. Zürcher, direkteur van het sinolo gisch instituut aan de rijksuniversi teit te Leiden, heeft woensdag in het Kurhaus in Scheveningen de fototen toonstelling „China Nu" officieel ge opend. DEN HAAG, 10-2. De minister Van Kemenade van onderwijs en weten schappen gaat naar de Ministerraad met een voorstel om dit jaar 4,5 mil joen gulden minder dan hij van plan was te bezuinigen op salarissen in het onderwijs. Hij heeft dit woens dag de ambtenarencentrales in het georganiseerd overleg meegedeeld. Het betreft drie maatregelen uit de reeks van negen, die hij half decem ber voorstelde. Ze moesten gezamen lijk 13,5 miljoen gulden opleveren in 1982 en uiteindelijk in 1986 de som van 191,6 miljoen. Het drietal wordt gevormd door de maatregelen die niet zouden gelden voor reeds aangestelde leerkrachten. NEERBEEK, 10-2. Ongeveer 1500 Vlamingen hebben woensdag de be grafenis in het Zuidlimburgse Neer beek bijgewoond van de vrijdag overleden Vlaamse schrijver Wiens Moens (84). Aanwezig waren verte genwoordigers van vrijwel alle Vlaamse groeperingen. Moens verbleef meer dan 35 jaar als balling in Zuid-Limburg omdat hij op grond van zijn oorlogsverleden in België bij verstek ter dood is ver oordeeld. Met steun van de Duitse be zetter probeerde Moens een vrij Vlaanderen te stichten. Desondanks zijn de Vlamingen hem als hun grote voorman blijven beschouwen. ARNHEM, 10-2. De werkdruk van de Arnhemse politie heeft het maxi mum bereikt. Voor het eerst in de geschiedenis van dit politiekorps moest een wachtlijst voor verdachten worden aangelegd, omdat deze door gebrek aan manschappen niet konden wor den gearresteerd. Dit bleek woens dag bij de presentatie van het jaar verslag 1981 van de Arnhemse poli tie. De Arnhemse politie gaat het ver lenen en vragen van bijstand in de toekomst kritisch bezien. Er komt volgens Bakker teveel druk op het korps te liggen door het steeds weer ter beschikking stellen van ME-man- schappen voor akties bij Dodewaard, Almelo, kraakrëllén in Nijmegen ën ontruimingsakties in Fasen, etcete ra. wil vinden. De gynaecoloog heeft een drukke praktijk, is veel weg, ook op reis. Van het huwelijk is de glans al lang af. De vele telefoontjes doen Ge neviève vermoeden Op de zolderverdieping van het ge bouw, aan de andere kant van de Cour, woont Marcelle, werkster. Haar man, schoonmaker, is overle den aan kanker. Officieel waren zij niet getrouwd en Marcelle moet dus nu - rechteloos als zij is, door de dood van haar levenskameraad - de zolder kamer verlaten. Geneviève en Stephane horen ie mand huilen, het is Marcelle. Ze ken nen haar niet. Marcelle wordt ge vraagd beneden een glaasje wijn te komen drinken. Het brein van Gene- De voorzitter sprak een welkomst woord tot de aanwezige leden, inzon derheid tot de spreker van deze avond de heer J. Markusse, hoofd van sociaal ekonomische voorlich ting der Z.L.M. Verder tot burge meester Van Bommel, van de ge meente Duiveland, oud-voorzitter H. J. van de Zande, kringvoorzitter Van Gastel en tot de afgevaardigden van naburige verenigingen etc. DEN HAAG. Het Tweede-Kamer lid Waltmans (PPR) heeft gevraagd of het mogelijk is betalingen te sta ken die het Nederlandse ministerie van defensie doet aan Surinaamse militairen, onder wie leden van de nationale militaire raad. Keramische kachels UTRECHT, 10-2. Houtgestookte keramische kachels zijn aangenamer van warmte, gezonder voor mens en milieu en ekonomischer in het ge bruik dan metalen houtkachels, die momenteel fors in opkomst zijn als plaatsvervanger van de openhaard. Een tegelkachel geeft stralings- warmte, die zorgt voor een veel even wichtiger verwarming dan de snel weer afkoelende metalen kachel, bo vendien zijn in een keramische ka chel hogere verbrandingstemperatu- ren mogelijk, waardoor aanzienlijk minder luchtverontreiniging op treedt. Tenslotte kunnen in de tegel kachel lichtere en sneller brandende houtsoorten worden gebruikt. Dat zegt de stichting „De Twaalf Ambachten" na een op haar verzoek door een fysicus verricht oriënterend onderzoek naar de voordelen van ke ramische kachels. DEN HAAG, 10-2. De EG-raad van landbouwministers heeft, op voor stel van de Nederlandse minister drs. J. de Koning, wederrechtelijk en ach ter gesloten deuren een principe besluit genomen over de kwestie van de minimum-maten van batterijkooi en voor.legkippen. De „Aktie Lekker Dier" zegt dit.jte hebben vernomen „uit meefdere~en uiterst betrouwba re bronnen". viève werkt snel: zij doet het goed, zij helpt misschien wil Marcelle bij haar werken? Haar eigen werkster, een Portugese gastar- beidster, is terug naar Portugal, tij delijk misschien. Ik help u, u helpt mij, nietwaar? Marcelle accepteert, overgelukkig, hunkerend naar warmte, opvang, be grip, denkend dat ze „bij de familie zal horen". Ze neemt in haar sponta niteit bezit van het huis, van de be woners. Ze geeft ongevraagd kom- mentaar, regelt en doet en maakt van haar hart geen moordkuil. Ze kent „haar plaats" niet. „Wat verbeedt zij zich wel?" Ze „hoort" niet bij ons! Iedereen op zijn plaats, zo is datEn met een doorzich tige leugen stuurt Geneviève haar te rug naar haar eenzaamheid, haar ver driet, haar poes, haar zolderkamer tje. Ze kwam van pas, ze kon ge bruikt worden het pakte anders uit. Jammer. Maar zo is het leven, nietwaar? Of niet? Traditiegetrouw gaf de voorzitter een overzicht van het afgelopen jaar en hij konstateerde dat het feitelijk allemaal zo slecht nog niet was, of schoon de herfst natter was dan 1974. Gelukkig begon de nattigheid wat la ter dan toen, zodat eigenlijk de aard appels al gerooid waren. We beschik ken thans over een machinepark, zo dat de meeste produkten toch op een aanvaardbare manier uit de grond konden komen. De regen vorig jaar heeft toch duidelijk zijn sporen nage laten. Aardappelen Aardappelen gaven een vrij goede opbrengst met duidelijk minder tar ra. Suikerbieten is een apart hoofd stuk. Ze groeiden als bijna nooit te voren, met als resultaat: een berg sui ker. De gewassen als witlof, knolsel derij en gladiolen gaven een wat wis selend beeld te zien en helaas zijn er ook in onze regio telers die niet alles gerooid kregen en nu met minder in komsten zitten. Voor gladiolen zal de inkrimping in ons gebied zich wellicht nog ver der voortzetten, terwijl er voor een aantal andere gewassen gelukkig nog mogelijkheden zijn. In vogel vlucht doorliep de voorzitter de teelt van het afgelopen jaar, evenwel niet stilstaande bij het kostenaspekt van alles wat is voortgebracht. Verder wil de voorzitter zijn ope ningswoord besluiten met een blik in de toekomst. Een toekomst die nog steeds ook voor hem nog wat duister is. Spreker is bang dat er teveel van de boeren af zullen moeten haken, omdat de kosten niet meer op te brengen zijn en omdat niet iedereen kan groeien naar voldoende grond om een akkerbouwbedrijf rendabel te maken en te houden. „Niet ieder een kan intensiveren in de volle grondstuinbouw, de koeien heben hier al bijna volledig afgedaan (was dit wel verstandig) en voor intensie ve veehouderij schijnt men niet in de wieg te zijn gelegd, zoals b.v. voor kippen of varkens, of men durft het niet aan. Maar de kosten blijven stij gen, energie wordt steeds duurder en dat werkt door, en zoet water blijft nog een poosje weg (dat was toch croit beloofd?). Zullen we strakt toch moe ten „part-timen", dus halve dagen ergens anders werken? Er zijn echter al een half miljoen werklozen". Nieuwe leden Met een citaat van wijlen Martin Luther King met zijn geloof op bete re tijden, een geloof dat hem over eind hield, besloot de voorzitter zijn openingswoord Een viertal nieuwe leden wensen toe te treden als lid van de vereni ging, deze telt momenteel 136 leden. Uit de rekening en verantwoording bleek dat de inkomsten bedroegen over 1981: 1325,44, de uitgaven 1400,05. zodat een klein nadelig sal do ontstond van 74,61. De aftreden de bestuursleden de heren S. van der Laan en W. P. Bij de Vaate werden beiden herkozen, terwijl in de Com missie van Toezicht wordt benoemd in plaats van de heer H. Geluk de heer D. Boonman. Vervolgens was het woord aan de heer J. Markusse, hoofd ekonomi sche sociale voorlichting, van de Z.L.M. die sprak over „Sociaal eko nomische aspekten in bedrijf en ge zin". Op deskundige wijze gaf spre ker een overzicht van wat er zoals leeft in de agrarische sektor, en voor al wat er in de voorbije tien jaar is veranderd in de bedrijven en in de gezinnen. Vooral de intensieve mechanise ring in de landbouw werd onder ogen gezien. Een feit is, aldus de heer Mar kusse, dat er steeds meer mensen nei ging vertonen om terug te keren in de landbouw, en men gaat dit meer en meer zien. Ook de bedrijfsverzor- gingsdienst komt ter sprake. „Waarom worden we daar allemaal geen lid van", zo vraagt de heer Mar kusse zich af. Wacht hier niet mee totdat iemand ziek is. Tot slot wees spreker op het gezing van de boer en wees erop dat ook de vrouw wel de gelijk op de hoogte moet zijn met wat er leeft op de bedrijven. De voorzitter dankte de heer Mar kusse voor zijn boeiend betoog, doorspekt met tal van soms humo- rischte ervaringen, en bood hem een enveloppe met inhoud aan. Dit bete kende tevens het einde van deze le denvergadering van de landbouwve reniging D.E.S. te Oosterland. VOLLEYBAL Zaterdag 13 februari Gymzaal aan de Dreef. Kwiek 1 (dames)-Volley/V.d.B. Zondag 14 februari. Meisjes A: Middelburg, 12.00 uur Vlissingen- HSD; 12.50 uur HSD-Olympia Meis jes D: Souburg, toernooi 12.30-26.00 uur. Jongens C: Kapelle toernooi 11.00-14.30 uur. Mini's: Middelburg, toernooi 10.00-17.30 uur. De tableau de la troupe met centraal Josephine van Gasteren. ZIERIKZEE, 10-2. Op woensdag 17 februari vindt - on der auspiciën van de S.C.Z./Uit in Zeeland - in de Con certzaal een voorstelling plaats van de „ragfijne kome die": „Ik voor jou, jij voor mij".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5