Kommissie adviseert toch subsidie voor tennis jeugd BELEIDSVRAGEN STRUKTUURPLAN IN RAAD WESTERSCHOUWEN Ledenvergadering Afd. Schouwen-Duiveland D'66 R.P.F. bereidt zich voor op naderende verkiezingen C.J.V. „Samen Verder" heeft druk aktiviteiten-programma Doodknuppelen zadelrobben Oliebollenaktie, kleurwedstrijd, bazar 4 Na tegengestelde meningen WESTERSCHOUWEN, 9-2. In de dinsdagavond in het gemeentehuis van de gemeente Westerschouwen gehou den vergadering van de advieskommissie voor Sport-, Jeugd- en Kulturele zaken kwam een subsidieverzoek van de tennisvereniging Scelveringhe te Renesse aan de orde, waarbij werd gevraagd evenals het vorige jaar per jeugdlid een subsidie van 60,- per jeugdlid toe te ken nen. De voorzitter, wethouder J. C. de Feiter deelde mee, dat het bij het kollege in het voornemen ligt om ook dit jaar aan de beide tennisverenigingen in de gemeente een subsidie van 60,- per jeugdlid toe te kennen, maar dat men eerst hierover nog het advies van de kommissie wilde inwinnen. De heer D. E. Mooy had moeite om hier mee mee te gaan, omdat men zich ten aanzien van de andere sport verenigingen zo op glad ijs ging bege ven. Ten aanzien van de in het vorig jaar aan de tennisverenigingen ver strekte subsidie had hij vanuit diver se verenigingen hierover al signalen gekregen. Andere verenigingen zit ten met nog veel hogere onkosten voor hun jeugdleden dan een tennis vereniging, en zouden dan ook in aanmerking gaan komen voor een subsidie. Verschil Voorzitter De Feiter vond dat er wel een verschil is tussen een tennis vereniging en b.v. een voetbalvereni ging. De eventuele subsidie aan de jeugdleden van de tennisvereniging is het verschil in kontributie tussen de senior- en de junior-leden. De heer Mooy was het hier niet mee eens en zag het zelfs als een verkapte subsidie aan partikulieren. Verder wees hij op de hoge reiskosten van de jeugdleden bij de voetbalverenigin gen, een post yrelke hij bij de tennis verenigingen mist. Naar de mening van Mooy liggen de verhoudingen helemaal scheef. Ook de heer P. van Waveren vond het gevaarlijk ten opzichte van de ande re sportverenigingen om aan de ten nisverenigingen een jeugdsubsidie van 60,- te gaan toekennen. Grote investering De voorzitter deelde mee, dat de tennisvereniging met de aanleg van nieuwe banen voor een grote investe ring zit en dat zij het geld goed kun nen gebruiken. Naar de mening van Van Waveren en Mooy zou dan aan de vereniging(en) een subsidie moeten worden toegekend en niet per jeugd lid. De heer L. Tieleman was van me ning, dat er ten aanzien van het vori ge jaar niets was veranderd en dat de subsidie gewoon per jeugdlid kan worden toegekend, een zienswijze waarmee de overige leden van de kommissie zich konden verenigen. Aan het kollege zal het advies, met de opmerkingen van de heren Mooy en Van Waveren, worden gegeven de aangevraagde subsidie toe te ken- Sportterreintje Naar aanleiding van een vraag van de heer Mooy in de vorige vergade ring ten aanzien van een sportter reintje voor de jeugd op het voorma lige terrein van Delf- en Schieland te Renesse deelde de voorzitter mee, dat dit nog niet is uitgewerkt. „Flitsen" uit het buitenland GENÈVE. De Verenigde Staten hebben de Sowjet-Unie aan de kaak gesteld, omdat zij zoveel aan bewap- ning uitgeeft dat haar voedselpro- duktie eronder lijdt en omdat zij dui zenden andersdenkenden vervolgt. TEL AVIV. Levensmiddelen, brandstoffen en openbare voorzie ningen in Israël zijn gemiddeld twaalf procent duurder geworden. De prijsstijgingen zijn het gevolg van een vermindering van de regerings subsidies. NAIROBI. De kommissie van de organisatie van Afrikaanse eenheid (OAE) inzake de westelijke Sahara heeft met algemene stemmen een re solutie aanvaard, waarin wordt op geroepen tot een bestand in dit ge bied. SINGAPORE. De Chinese oliere serve zal mogelijk van dezelfde om vang blijken te zijni als dié van Saoedi-Arabië, de-grootste olie-ex porteur ter wereld. PARIJS. Het Franse bedrijfsleven kan dit jaar bij de staat langlopende leningen van in totaal 24 miljard frank (10,3 miljard gulden) opnemen, zo heeft de minister van financiën, Jacques Delors, meegedeeld. Ten aanzien van de rekreatie wor den de vragen gesteld „Welke variant moet er als leidraad dienen voor het in de komende jaren te voeren rekreatie- beleid en moet uitbreiding van het dagrekreatief bezoek in de Westhoek van Schouwen bevorderd, tegenge gaan of uitsluitend begeleid worden. Winkels Ten aanzien van de detailhandel wordt de vraag gesteld of men er mee kan instemmen dat alleen bestaande winkelverstiging in de nieuw te ont wikkelen kom-plannen de bestem ming detailhandel krijgen en dat slechts in incidentele gevallen en door middel van een afzonderlijke juridi sche maatregel (wijzigingsbevoegdheid dan wel partiële plaherziening) een nieuwe winkelvestiging mogelijk is. Horeca Ten aanzien van de horeca wordt de vraag gesteld of ermee kan worden ingestemd, dat geen mogelijkheden worden geopend voor de verstiging van nieuwe horecabedrijven, behou dens eventueel in samenhang met en als onderdeel van rekreatievoorzien- ingen, 'zoals een koncentratie van slechtweer-akkommodaties. Ten aanzien van het verkeer wordt de vraag gesteld of er naar moet worden gestreefd naar een zo groot mogelijke verwijdering van het door gaand verkeer uit de kernen. En zo ja, moeten en mogen voor dit doek in geperkte mate nieuwe weg vlakten worden ontworpen. Wel is op het desbetreffende ter rein de lokatie vastgesteld voor de aanleg van volkstuintjes. Jeugdwerkloosheid Op de vraag van de heer L. Tiele man of er cijfers bekend rijn ten aan zien van de jeugdwerkloosheid in de gemeente deelde de voorzitter mee, dat deze er inderdaad zijn. Hoewel hij de juiste cijfers niet kon noemen kon hij wel mededelen dat deze een stijging te zien geven. De heer Tieleman vroeg zich af, of men hier als gemeente ook wat aan zou kunnen doen. Hij dacht hierbij aan het stimule ren van leerling bouwplaatsen bij werken welke door de gemeente wor den aanbesteed. De heer Van Waveren wilde weten of er ook iemand met het probleem rond de jeugdwerkloosheid van de gemeente is belast. De voorzitter moest hierop ontken nend antwoorden, al doet de gemeen te er wel eens wat aan. In dit verband wees hij op drie mensen, waarvan een jeugdige, welke in W.V.R.- verband in de plantsoenendienst werkzaam zijn. Overleg Vergadering 15 februari WESTERSCHOUWEN, 11-2. Op de maandag 15 febru ari te houden raadvergadering van de gemeente Wester schouwen zal door de raad een standpuntbepaling plaats vinden ten aanzien van de beleidsvragen voortkomende uit de struktuurplanonderzoeken. Ten einde deze behan deling zo overzichtelijk mogelijk te houden, heeft het kollege voorgesteld om de beleidsvragen per deelrapport te behandelen. Systeem kabinetsformatie DEN HAAG, 10-2. Een moge lijke verbetering van het systeem van abinetsformatie zou gevonden kunnen worden in het door de Tweede Kamer laten aanwijzen van de forma teur of informateur. Dit zei premier Van Agt woensdag in de Eerste Kamer bij de voor tzetting van de algemene be schouwingen. Een dergelijke aanpak verdient volgens Van Agt de voorkeur boven de ge dachte van D'66 om eerst de fraktievoorzitter van de groot ste partij vier of zes weken for mateur te laten zijn en daarna, bij mislukking de fraktievoor zitter van de tweede partij. Van Agt erkent dat de for matie een zwakke plek in het Nederlands staatsbestel blijft. ZIERIKZEE. In 1916 nam (ook) Zierikzee Belgische vluchtelingen liefderijk op. Deze foto toont een barakkenkamp aan de Balie, waar de vluchtelingen tijdelijk onderdak vonden. Op de voorgrond de Varreput. De heer G. de Groot (Stichting Jeugd) deelde mee, dat het regionaal wel enige tijd geleden met o.m. de Stichting Jeugd en arbeidsbureau is bekeken. In deze regio lag de jeugd werkloosheid toen nog onder het lan delijk gemiddelde (groep 16-23 jari gen). ïn het afgelopen half jaar zijn de cijfers echter zodanig gestegen, dat men momenteel op het landelijk ge middelde zit. Binnenkort zal er dan ook weer overleg plaatsvinden om dit probleem nader onder ogen te zien. Om wat te kunnen ondernemen zal eerst duidelijkheid moeten worden verkregen over het banenplan waar voor reeds nu projekten kunnen wor den aangedragen. LONDEN. Hoewel de niet-kommu- nistische landen op het ogenblik min der kwetsbaar zijn voor een versto ring van de olie-aanvoer dan in de ja ren zeventig is de energiekrisis niet voorbij. Dit staat in een studie van de Amerikaanse Continental Oil Company (CONOCO). ZIERIKZEE, 9-2. In de ledenvergadering van de afdeling Schouwen- Duiveland gehouden te Zierikzee was Kees de Schipper, lid van Prov. Staten voor D'66 in Zeeland als gast aanwezig. De kern van zijn betoog was dat in de komende jaren slechts nieuw beleid kan worden gevoerd door inlevering van oud beleid. Geldt dit voor de Rijksoverheid, dit zal eveneens gelden voor pro vincie en gemeente. De groei is er uit, meer dan dat zelfs, te verwachten is dat ingeleverd moet worden. Begrotingen dienen derhalve kritisch te worden bezien. De tijd van het tot stand brengen van „leuke" dingen is voorbij. De priori teiten zullen anders gelegd moeten worden. Zowel in provinciaal beleid als op gemeentelijk niveau zullen heroverwegingen moeten plaatsvin den. Op nationaal niveau zijn de beno digde aanpassingen van beleid niet tijdig genomen, thans bestaat de nei ging de ontstane tekorten mede door te schuiven naar de lagere overhe den. De ruimte voor nieuw beleid wordt daar raaom ook geringer of valt spoedig geheel weg. Voor die ge meenten waar D'66 straks voor het eerst zal deelnemen in het plaatselijk bestuur zal het een moeilijke start worden. Immers er is een grote druk te ver wachten van allerlei belangengroe pen om te behouden wat men heeft, men spreekt dan van handhaving van verworven rechten. De verkiezing zowel voor de pro vinciale staten als voor de gemeente raden ziet de heer De Schipper overi gens met vertrouwen tegemoet. Vooral op provinciaal niveau wordt belangrijke zetelwinst verwacht, mogelijk zodanig dat deelname in het dagelijks bestuur van de provin cie een resultante kan zijn. De heer De Schipper konstateerde dat de kontakten met de ministeries vanuit Zeeland in de afgelopen perio de te gering zijn geweest. Het is be langrijk dat een provincie intensieve kontakten onderhoudt met de rijkso verheid. Ook al om tijdig te kunnen inspelen op beleidsaanpassingen van de Rijksoverheid. Hetzelfde geldt overigens ook ten aanzien van ge meentebesturen ten opzichte van het provinciaal bestuur. Provinciaal beleidsplan Er zal met spoed een goed sociaal- ekonomisch beleidsplan voor de pro vincie Zeeland moeten worden uitge werkt. Andere provincies deden dit wel in de afgelopen periode; de pre sentatie van Zeeland op dit punt is niet sterk geweest. Uit de vergadering werd de heer Schipper de vraag gesteld of we de zaken maar steeds zo pessimistisch moeten zien als de politici ons voor schotelen. De heer De Schipper: „het is geen kwestie van pessimistisch zien, je konstateert een aantal zaken", een feit is dus dat er sprake is van een ekonomische recessie. Er is een ande re aanpak nodig dan in tijden van ekonomische groei. Je zult je dan op velerlei zaken moeten herbezinnen: dat is dan geen kwestie van pessi misme, veel eerder van realisme". HELMOND. Volvo Car b.v. wil voor het produktiebedrijf in Born „krediet- dagen" invoeren. Dat houdt in, dat werknemers bepaalde dagen niet hoe ven te werken terwijl het loon normaal wordt doorbetaald. OTTAWA, 10-2. Het Canadese par lement is akkoord gegaan met een voorstel van de regering-Trudeau om het aantal zadelrobben dat mag wor den doodgeknuppeld, dit jaar te stel len op 186.000. Tot nu toe mochten ja gers 170.000 zadelrobben doden. Het Lagerhuis nam een motie aan van een afgevaardigde uit New foundland die deel uitmaakt van de oppositie, waarin de zeehondenjacht wordt verdedigd tegen de kritici er van. Volgens de motie is ze een be langrijke bron van inkomsten voor de bewoners van Noord-Canada. Er zou een bedrag mee gemoeid zijn van meer dan 12 miljoen dollar 25 mil joen). Ledenvergadering ZIERIKZEE, 10-2. De Reformatorische Politieke (Kies)Vereniging Zierik zee en Omstreken (R.P.F.) hield maandagavond 8 februari jl. een ledenverga dering in de Chr. Gereformeerde Kerk in Zierikzee. Uitgangspunt van deze vergadering was het Schriftwoord uit Johannes 15 1-17, met als thema: „De Wortel van de zaak". Na het openingswoord van de voor zitter sprak de sekretaris, de heer K. T. de Jonge naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte. Spreker wees op het feit dat de aktiviteiten dienen toe te nemen naarmate de da ta van de provinciale en gemeente raadsverkiezingen naderen. Achter de schennen wordt er hard gewerkt en dezer dagen zal ook in dit kies- distrikt de kandidatenlijsten van de verkiezingsdeelnamen voor de pro vinciale staten worden ingeleverd. In alle provincies zal door de R.P.F. aan deze verkiezingen worden deelgeno men. Zowel in positieve als negatie ve zin neemt de publiciteit rondom en over de R.P.F. toe. „Dat er nega tief wordt gereageerd, daar behoe ven we ons niet over te verwonderen", aldus de heer De Jon ge, die er verder op wees dat de zaken waar het bij de R.P.F. om gaat meest haaks staan op hetgeen er in de sa menleving aan de orde is. Er vindt een totale omwenteling plaats, een Een andere vraag is of men akkoord gaat met de ruwe raming voor de uit breiding van het parkeerareaal in de kernen als genoemd in het rapport en een situering van ca 110-120 parkeer plaatsen in Renesse naar een beter gelegen plaats bijvoorbeeld ten noor den van een mogelijke randweg. Natuur Ten aanzien van Natuur en Land schap zijn er vragen als: Moet er ge streeld worden naar een sanering van verblijfsrekreatie, welke aanwezig is in de duinen en de open duinvlakte; Moet er gestreefd worden naar een betere ontsluiting van de duinen, de open duinvlakte en de kustzone door middel van wandel-fiets-en ruiterpa den zulks met inachtneming van na tuur beheerstechnische randvoor waarden? Moet daarbij ook gedacht worden aan nieuwe aangepaste strandontsluiting. Bevolking Ten aanzien van het hoofdstuk Be volking en Woningbouw wordt de vraag gesteld welke planologische taakstelling aangaande toename van inwonertal en woningvoorraad kiest de gemeente als richtlijn voor de ko mendejaren: A. migratiesaldo nul: een toename van de bevolking gebaseerd op de eigen natuurlijke groei: B. groei van 0,5 per jaar: een toename van de bevolking overeenkomstig de richtlij nen van streekplan/nota bewonings- partroon; C. groei van 1 per jaar een toenamen vn de bevolking overeen komstig de groei van de afgelopen jaar. ZIERIKZEE, 10-2. Februari wordt voor het C.J.V. „Sa men Verder" in Zierikzee een maand vol aktiviteiten. Zo wordt zaterdag 13 februari de traditionele oliebollenver koop ten bate van de verenigingskas gehouden. Van 's ochtends half tien af zullen de leden van het C.J.V. de oliebollen huis-aan-huis ter verkoop aanbieden. Tevens zullen tijdens deze aktie kleurplaten voor de jeugd worden uitgedeeld. Dit als een soort voorlo per op de grote C.J.V.-bazar, die op vrijdag 26 en zaterdag 27 februari zal worden gehouden in het Hervormd V erenigingsgebou w De ingekleurde platen zullen vrij dags tijdens de bazar ingeleverd kun nen worden. De resultaten worden, verdeeld over drie leeftijdsgroepen, door een deskundige jury beoor deeld. De volgende dag, eveneens tij dens de bazar zullen de prijswin naars bekend worden gemaakt. Zaterdag wordt, zoals gezegd, huis- aan-huis één kleurplaat uitgedeeld. Indien men meer exemplaren wil, bijvoorbeeld voor broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje dan kun nen die afgehaald worden bij: fami lie De Maayer, Kreeftstraat 24, fami lie De Vlieger, Weststraat 36 of fami lie Van der Wekken, Calandweg 5. Veel reakties C.J.V.-sekretaris de heer A. M. P. v. d. Schelde liet weten, dat de orga nisatie van de bazar inmiddels flink is gevorderd. Na de eerste oproep in december kwamen talrijke reakties. Heel wat spulletjes voor de rommel markt en prijzen voor de vele bazar- attrakties werden beschikbaar gesteld. Verder kwamen er vele toe zeggingen voor „eigen-baksels". Het is zelfs mogelijk het rommelmarkt assortiment tussentijds aan te vullen naar mate de verkoop vordert. De bazar zal naast de boekenstand cn rommelmarkt talrijke attrakties biedden, zoals: Sjoelen, elektrici- teitsspel, verf mozaïek, bussen gooi en, pijltjes gooien, grabbelton, kop van Jut, voetbalspelen, ring gooien, rad van avontuur. Verder zullen er verkoopstandjes zijn voor mosselen (in het zuur), bloemstukjes en handwerken. Men kan een gokje wagen naar het aantal erwten in een pot en naar de naam van een fraaie pop. Voor een tussen tijds drankje en hapje zal het publiek terecht kunnen in het speciaal inge richte restaurant en in de keuken. Uiteraard zal het C.J.V.-werk ook wat nader worden toegelicht door middel van een eigen informa tiestand. Loterij De met de bazar in verband staan de loterij ging reeds in december van start. De leiding toont zich zeer te vreden over de lotenverkoop, het is zelfs de vraag of tijdens de bazar nog wel loten beschikbaar zullen zijn. De trekking van de loterij zal plaatsvin den op dinsdag 2 maart. De publiciteitscampagne rond deze C.J.V.-gebeurtenis omvat onder meer enkele ritjes met een geluids wagen om de bevolking attent te ma ken op hetgeen er in het Herv. Vere nigingsgebouw aan de gang is. Ver der zullen verwijzingsborden wor den geplaatst zowel binnen als bui ten de stad. Het C.J.V. „Samen Verder" doet er alles aan deze drukke februari- maand tot een groot sukses te ma ken. Het doel van dit alles: een stevig reservepotje kweken, dat straks on getwijfeld nodig zal zijn bij het ver werven van nieuwe huisvesting. Het C.J.V. kampt namelijk met akkom- modatieproblemen, maar dat was on getwijfeld al bekend. omwenteling in de kerken maar ook op het terrein van de politiek. Anti-christelijk De waarden en normen naar Schrift en belijdenis worden hoe lan ger hoe meer met voeten getreden, en komen steeds meer in een samenle ving terecht die uitgesproken anti christelijk is". We moeten ook niet als we samenwerking zoeken met an deren te veel op onze strepen gaan staan. Het gaat niet om een S.G.P., een G.P.V., en ook niet om een R.P.F., maar het gaat om de zaak die we behoren te dienen. Laten we ook in deze verdraagzaamheid betrach ten. We hebben elkaar in deze tijden meer dan nodig. En het wordt hoog tijd dat we stoppen met elkaar te bestoken uit allerlei menselijke in stellingen, van achter dikke kerkelij ke muren", aldus besloot de heer De Jonge zijn betoog. Hierna volgden nog enige medede lingen o.m. dat met uitzondering van Bruinisse er door de R.P.F. in alle ge meenten op het „eiland" aan de ver kiezingen voor de gemeenteraad wordt deelgenomen. In vier gemeenten zal dit zijn in sa menwerking met de S.G.P. en waar dit mogelijk is, ook met het G.P.V. In enkele gemeenten is dit al tot een af ronding gekomen en waar dit nog niet het geval is zal het gesprek voortgezet worden. In de gemeente Duiveland zal de R.P.F. met een ei gen lijst uitkomen en tot lijsttrekker is gekozen de heer W. van den Berge te Nieuwerkerk. De pogingen van de R.P.F. om ook daar tot een samen werking te komen werden door de S.G.P. afgewezen. Groei Ook voor de andere gemeenten werden de kandidatenlijsten voor de te houden verkiezingen door de ver gadering bij stemming vastgesteld. Het te voeren propagandabeleid werd besproken en voor de uitvoe ring hiervan enige personen be noemd. Verder wees de sekretaris nog in het jaarverslag o.m. op de snelle groei van de kiesvereniging sedert de oprichting in het jaar 1978. Ondanks het feit dat er een groot aantal zaken aan de orde waren had deze druk be zochte vergadering een vlot verloop. Tenslotte werd deze bijeenkomst op de gebruikelijke wijze besloten met dankgebed. DEN HAAG. Minister van der Stoel (van buitenlandse zaken) vindt het niet gewenst, en gelooft ook niet dat het mogelijk is, dat Nederland een einde maakt aan de invoer van levensmidde len en steenkool uit Polea ROTTERDAM/KRIMPEN. De sa neringvan het ernstig verontreiningde EMK-terrein in Krimpen a/d lJsel heeft ernstige vertraging opgelopea

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4