Uitspraak Arob-procedures op lijst Ingekomen Stukken Weinig Bru'se fietsen zijn zonder gebreken Gemeenteraad Zierikzee SLAVEN ARMBANDEN f 19,75 STREEKNIEUWS Welzijnsadvies- kommissie Duiveland Gekeurd door V.V.N. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 11 februari 1982 Nr. 23063 3 ZIERIKZEE, 10-2. Een beslissing van de Zierikzeese gemeenteraad geen vergunning te verlenen aan de heer R. J. Tanis voor het plaatsen van een marktkraam op het Havenplein is door de Raad van State afdeling Rechtspraak vernietigd. De Raad van State achtte het besluit van de gemeenteraad niet voldoende gemoti veerd^ De vernietiging van het raads besluit houdt niet in, dat bovenge noemde betrokkene nu wel een marktkraam op het Havenplein mag plaatsen. In elk geval zal t.z.t. eerst een nieuw raadsbesluit genomen moeten worden. De beslissing van de Raad van State wordt maandag avond 15 februari als ingekomen stuk behandeld tijdens de Zierikzee se raadsvergadering. Het kollege stelt voor de zaak voor nader advies in handen van b. en w. te stellen. Advertentie DAM 10 (in de straat van de apotheek) Zierikzee 01110-2443 Rommelmarkt te Middelburg De Wandelvereniging ,;'t Zand" te Middelburg, houdt op zaterdag 20 fe bruari een grote rommelmarkt ten bate van het stedelijk verenigings werk. Er is een grote sortering aller lei artikelen aanwezig, zoals: kle ding, huishoudelijke artikelen, boe ken, curiosa e.d. De markt wordt ge houden in het wijkgebouw ,,De Ver gulde Baars" (Baarsjesstraat 42), 9.00 - 16.00 uur. Zeeuwse Onderwijsraad De Zeeuwse Provinciale Onder wijsraad vergadert op woensdag 3 maart in het Statenkomplex, Abdij 11 te Middelburg (14.00 uur). Een tweede vergadering vindt plaats op woensdag 26 mei (14.00 uur). Vergadering Zeeuwse Culturele Raad De Zeeuwse Culturele Raad houdt op donderdag 18 februari een verga dering in het gebouw van de Stich ting Zeeland aan de Dam in Middel burg. (Aanvang 14.00 uur.) Onder meer wordt een rapport besproken van de „kommissie van drie" over de samenstelling en het .funktioneren van de Z.C.R. en wordt Op grond van de Algemene Politie verordening van de gemeente Zierik zee blijkt, volgens de Raad van Sta te, dat de raad voor onder meer het innemen van een standplaats ter uit oefening van handel weliswaar de eis van een vergunning van b. en w. heeft gesteld, doch het innemen van dergelijke standplaatsen niet geheel onmogelijk is. Openbare orde Dit brengt met zich mede, dat een vergunning niet kan worden gewei gerd op grond van de overweging dat de gemeente Zierikzee van kramen gevrijwaard dient te blijven. De Raad van State mist verder de moti vering welk aan de openbare orde ontleend belang zich verzet tegen het verlenen van de gevraagde vergun ning voor wat betreft de Poststraat en de Balie. In het betreffende raads besluit werden esthetische belangen aangevoerd, terwijl bij de weigering van de vergunning voor de stand plaats op het Havenplein ook ver keerstechnische overwegingen een rol speelden. De afdeling Rechtspraak van de Raad van State is van mening, dat de gemeente Zierikzee door dit raads besluit heeft gehandeld in strijd met het in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur, dat een beschikking moet kunnen worden gedragen door de motivering welke daaraan ten grondslag is gelegd. Een tweede beslissing van de Raad van State betreft het Arob-beroep, dat de werkgroep Vrouwencafé Zie rikzee tegen de gemeente had aan gespannen. De werkgroep Vrouwen café diende destijds een bezwaar schrift in tegen de beslissing van de gemeenteraad geen subsidie te verle nen voor de in de loop van 1980 te or ganiseren emancipatie-aktiviteiten. Niet-ontvankelijk De Raad van State had bijna twee jaar nodig om tot het besluit te-ko men het beroep van de Werkgroep Vrouwencafé niet-ontvankelijk te verklaren. De afdeling Rechtspraak wijst erop, dat de Werkgroep niet kan worden aangemerkt als een vere niging in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin is gebleken dat de Werkgroep uit andere hoofde rechtspersoonlijkheid bezit. De Raad van State heeft zich nog de vraag gesteld of de zes ondertekenaars van het beroepschrift bedoeld zouden kunnen hebben ieder voor zich be roep in te stellen. er van gedachten gewisseld over de organisatie Omroep Zeeland, waar voor de uitgangspunten op schrigt zijn gesteld door de Initiatiefgroep Omroep Zeeland. SCHOUWEN-DUIVELAND Exkursie eendekooi De Jeugd Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland organiseert za terdag 13 februari een exkursie naar de eendekooi te Renesse. Rond tien uur verzamelen bij 't Watergat, te be reiken via de Hoogeboomlaan. Die vraag wordt echter ontken nend beantwoord, aangezien het be roep onmiskenbaar bleek ingesteld door de Werkgroep als zodanig. Der halve werd besloten het beroep niet- ontvankelijk te verklaren. Ook deze beslissing van de Raad van State staat op de lijst van inge komen stukken voor de Zierikzeese raadsvergadering maandag 15 febru ari. Het kollege stelt voor deze beslissing voor kennisgeving aan'te nemen. ZIERIKZEE Vaderlandse primeur voor J. L. de Jongeschool Met de instelling van een voorlopi ge Raad voor de Medezeggenschap, heeft de J. L. de Jongeschool wellicht een Nederlandse primeur geboekt. Ter toelichting het volgende: per 1 februari is ingegaan de wet op de me dezeggenschap. Tot 1 augustus even wel vigeert de voorlopige wet op de medezeggenschap. Een z.g.n. mede zeggenschapsraad, steunend op de voorlopige wet als genoemd, bestaat voor een school als de onderhavige uit vier leden t.w. twee uit het korps docenten en twee uit de ouders. Op de jongste vergadering van de Ouderkommissie is - gezien de moge lijkheden en omstandigheden - me teen besloten een dergelijke raad voor de medezeggenschap op te rich ten, waarmede - naar uit goede bron wordt vernomen de J. L. de Jonge school hiermede de eerste in het land Causerie voor N.C.V.B. Woensdagavond 17 februari 1982 houdt de Nederlandse Christen Vrou wen Bond, afdeling Zierikzee een bij eenkomst in het Hervormd Vereni gingsgebouw, 't Vrije 2. Mevrouw L. Strayer-Slager uit Zonnemaire zal spreken over „An ders eten". Aanvang: 8 uur. Iedereen hartelijk welkom. ZLM-vergadering De Kring Schouwen-Duiveland van de ZLM houdt dinsdagmiddag 23 februari haar algemene vergadering. Naast de afwerking van de agenda staat een lezing van ir. M. v. d. Top, direkteur hoofdproduktschap akker bouw van het Landbouwschap op het programma. Hij zal spreken over „Ontwikkelingen met betrekking tot het graanbeleid in de EEG". Voor tijd: zie agenda. Gemeenteraad Voor de op maandag 22 februari a.s. te houden vergadering van de ge meenteraad, is een aanvullend agen dapunt opgenomen, behelzende een voorstel tot het garanderen van een geldlening van de Stichting „Alge mene Bejaardenhuisvesting- en ver zorging Zierikzee" t.b.v. de isolatie van de 68 bejaarden woningen ron dom „Borrendamme". Vereniging van Bedrijfsvoorlichting De Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting Schouwen-Duiveland, houdt de jaarvergadering op donderdag 18 februari in het „Huis van Nassau". Op deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde. Bestuurs verkiezing is noodzakelijk. Aftre dend en herkiesbaar is de heer J. K. Goemans; aftredend en niet herkies baar de heer J. Brooshooft. Kandi daat is de heer J. L. v. d. Hamer te Ouwerkerk. Aftredend en niet her kiesbaar is verder de heer C. H. van Schelven; kandidaat de heer J. W. (arts) in het dorpshuis te Nieuwer kerk. Verder staat een exkursie naar de bloemenkassen van de familie Steen- poorte te Oosterland op het program ma, dinsdag 16 februari. NIEUWERKERK HAAMSTEDE Feestelijke jaarvergadering NCVB Dinsdagavond 16 februari wordt in de rekreatiezaal van de Gereformeer de Kerk te Haamstede de feestelijke jaarvergadering van de Nederlandse Christen Vrouwenbond afdeling Haamstede gehouden. Voor tijd: zie agenda. KERKWERVE Kerkwerve helpt Polen Ook in Kerkwerve is uit verenigin gen en instellingen een aktiekomité gevormd, dat zich wil inzetten voor de hulpverlening aan Polen. HAAMSTEDE. Dit is het gebouw „de Schutse" (de voormalige huishoudschool te Haamstede), dat het dorpshuis voor Burgh en Haamstede gaat worden. De bibliotheek blijft er gevestigd en de akkommodatie zal worden uitgebreid met een grote, „professionele" zaal, bestemd voor uitvoeringen en dergelijke samenkomsten. Deze zaal zal worden aangebouwd op het parkeerterrein (zie foto) ten westen van het komplex. Tijdens een hoorzitting koos de bevolking voor deze plaats, omdat van daar uit de minste geluidsoverlast wordt verwacht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE. De te Renesse woonachti ge journalist A. C. W. van der Vet, oud-hoofdredakteur van het „Alge meen Dagblad" en ex-columnist van die krant, is de tweede prijs toege kend in een prijsvraag, die de Raad van Europa voor journalisten had uitgeschreven. Thema van de wedstrijd was: „Het Europa van de mensen". De eerste prijs ging naar de Zwitserse journaliste Ursula Rellstab-Haller, die publiceert in de „Neue Zürcher Zeitung". Klompe te Noordgouwe. Aftredend en niet herkiesbaar is de heer N. M. v. d. Stolpe; kandidaat is de heer J. Hoogenboom te Noordwelle. Inlei dingen worden gehouden door de he ren J. Scheele en L. N. Bax, over de respektievelijke onderwerpen: „Teelt en rendement van droge peul vruchten" en „Teelt en rendement van konservenerwten en stamslabo- nen". Bijeenkomst D'66 Op dinsdag 2 maart wordt te Zie rikzee een opbenare bijeenkomst ge houden van D'66, waarop het woord gevoerd wordt door het Tweede Kamer-lid Aad Nuis en de fraktie- voorzitter van de Statenfraktie van D'66 in Zeeland, Jopie Boogerd- Quaak. Vergadering opgeschoven Gebrek aan belangstelling voor de bestuursvergadering Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland, deed het bestuur besluiten de vergadering te verzetten naar 4 maart. Strip-o-theek De strip-o-theek is weer geopend dinsdag 23 februari in het dorpshuis te Nieuwerkerk. Voor tijd: zie agen da. Dulvelandse bejaarden bijeen Woensdag 17 februari zal een grote bijeenkomst belegd worden in de grote zaal van het Dorpshuis. Alle „sozen" van Duiveland, te weten die van Nieuwerkerk, Oosterland, Sir- jansland en Ouwerkerk zullen daar een gezellige middag hebben. Voor tijd: zie agenda. OOSTERLAND Opbrengst zendingsbussen en oud papier Onder leiding van de heer Joh. van der Have Jac.z. werd in de maand ja nuari gekollekteerd ten bate van het zendingswerk der Gereformeerde Gemeenten, door Bart van der Hulle, Fieke van 't Hoff, Cobie Olree, Ger- da van der hulle, Anne Marie de Vis ser en Marian de Waal. De opbrengst bedrog 201,95. Bo vendien werd in de maand januari weer oud papier en vodden opge haald daarvan was de opbrengst 211,60. Zodoende kon er weer in to taal 413,55 aan deze zending wor den overgemaakt. Hiervoor een dankwoord aan de milde geefsters, gevers, en niet minder aan de leiding en de kollektanten en vooral ook aan hen, die elke maand weer gereed staan om met wagen en trekker het oud papier en de vodden bijeen te brengen. BRUINISSE Jaarvergadering „De Nagtegaal" Vrijdag 19 februari a.s. is de jaar vergadering van de vogelvereniging „De Nagtegaal" in het Ned. Her vormd Verenigingsgebouw aan de Deestraat. Tijdens deze ledenverga- (Vervolg van pagina 1) zijnsplan, -programma en de subsi dieverordening zullen op 25 februari aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Vervolgens zal gewerkt worden aan de evaluatiefa se, d.w.z. de rapportage van hetgeen tot nu toe en op welke wijze tot stand is gekomen naar aanleiding van het nieuwe welzijnsbeleid. Verder zal aandacht worden besteed aan de mogelijke vereenvou diging van de procedure en tenslotte zal het jaarprogramma 1983 moeten worden ingevuld. dering liggen de kasbescheiden ter inzage. Voorzitter De Boed is aftre dend maar stelt zich herkiesbaar. Voor tijd: zie agenda. KAPELLE Lezing over heupdysplasie De Kynologenklub Zeeland houdt op donderdag 18 februari in de Vroone te Kapelle haar maandelijkse kontaktavond. Mevrouw Brooymans houdt een lezing over heupdysplasie bij de hond. Heupdysplasie is een ge vreesde heupafwijking, die bij tal van rashonden voorkomt. Met name bij populaire rassen en de rassen waarmee onverantwoord wordt ge fokt. Voor tijd: zie agenda. DEN HAAG. Minister Van der Stoel zal het Nederlandse bedrijfsle ven vragen, op basis van vrijwillig heid de bevoorrading van Zuid-Afri- ka met olie te staken, een einde te maken aan de import van Zuidafri- kaanse steenkool, en geen nieuwe in vesteringen in Zuid-Afrika te doen. UTRECHT. De industriebond F.N.V. heeft zijn prikakties tegen voorgenomen verlaging van de zie kengelduitkeringen woensdag voor tgezet met werkonderbrekingen in twaalf bedrijven, onder meer in de grafische sektor. De afdeling Schouwen-Duiveland van de VARA houdt donderdag 18 fe bruari de jaarvergadering in het „Huis van Nassau" te Zierikzee. Na huishoudelijke gedeelte van de ver gadering zal Bas Linders, verslagge ver VARA radio, spreken over infor matieve programma's. Voor de aktie wordt van de inwo ners van Kerkwerve een bijdrage ge vraagd in de vorm van voedsel, kle ding of geld. Voor voedsel kan men uit de vol gende artikelen kiezen: margarine, slaoli, vetten, zeep, waspoeder, kaas. Verder is kleding die schoon en heel is van harte welkom, vooral baby- en kinderkleding en kleding voor be jaarden. Ook schoenen en laarzen zijn welkom. Zaterdagochtend 13 februari komt men langs tussen 9.30 en 11.30 uur. In samenwerking met de het Geleijnse wordt voor verder transport gezorgd. Wil men geld geven, dan kan dit wordten gestort op postrekeningnr. 245703 ten name van de heer W. J. Ge leijnse, Oosterscheldestraat 16, Haamstede of op postrekeningnr. 5398 ten name van „Nederlandse Stichting Hulp Polen" te Den Haag. Jubileum NCVB Woensdag 17 februari hoopt de NCVB afdeling Kerkwerve haar 25- jarig jubileum te vieren. Deze avond zal geheel verzorgd worden door ei gen leden. DUIVELAND Plattelandsvrouwen De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen organiseert donder dag 25 februari een lezing getiteld „De vier levensfasen van de vrouw". Deze lezing zal worden verzorgd door mevrouw C. Vleugels Schutter-Spii BRUINISSE. Nauwkeurig bekeken Hij was met kollega's De Kok en Ramselaar van het V.V.N.de heer D. de Rijke van de Bruse afdeling en le den van de Rijkspolitie van de Ver- keersgroep Middelburg, de hele dins dag in touw om in totaal 281 fietsen van leerlingen van beide scholen aan een kritisch onderzoek te onderwer pen. Hiervan kregen slechts 48 fiet sen 16 een OKE stickter, ten teken dat ze zonder gebreken waren. Aan alle andere fietsen kleefden mankementen waarvan de meest voorkomende: het stuur (zelfs gebro ken voorvorken, lévensgevaarlijk), balhoofd, handvaten, bel, remmen, trapas, verlichting en reflektie wa ren. In de klas kregen de kinderen eerst aanschouwelijk onderricht aan de (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) hand van een willekeurig gepakte fiets. Punt voor punt werd de fiets „ontleed" waarna een rapport werd uitgereikt bestemd voor de ouders, die hopelijk met dit „herstel-signaal" gemotiveerd en geaktiveerd worden het vervoermid del van hun kroost in optimale kon- ditie te brengen. Duidelijk, zoals de heer Bal stelde, in het belang van de veiligheid van de leerling als wegge bruiker. Nieuwe bellen In de V.V.N. bus werden videobeel den vertoond en kreeg de jeugd stick lers en voorlichtingsmateriaal. Pi kant detail: de dag voor de f ietskeu ring werden opmerkelijk veel fiets bellen verkocht bij Haeck, de fietsen- zaak Afd. Schouwen Plattelandsvrouwenbond Op donderdag 18 februari houdt de afdeling Schouwen van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen de jaarver gadering in het „Huis van Nassau". De heer G. Villerius, voorlichting sambtenaar van de gemeente Zierik zee vertoont de film: „Zierikzee, stad als een kasteel". Ook de „eigen" volksdansgroep zal optreden. Verder komen (tevoren) de jaarstukken van de afdeling aan de orde. Jaarvergadering VARA BRUINISSE, 11-2. „Het is een grote lacune in de Nederlandse wetgeving dat fietsen of onderdelen hiervan probleemloos geïmporteerd kunnen en mogen worden, terwijl ze, als ze op de weg verschijnen, strafbaar zijn door het ont breken van b.v. witte spatborden", aldus de heer Bal, konsulent voor Zeeland van het Veilig Verkeer Nederland tijdens de grote fietskeuringsaktie op de scholen van Bruinisse.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3