In Hama (op drie na grootste stad) een fikse opstand Nederlandse delegatie „ontsteld over vertrek van Van Boven POLITIEKE PLOOIEN Om meer samenhang in verbrokkeld milieubeleid Stichting het Theater RfllD€FTC AGENDA Vier doden in het verkeer Beroering in Syrië Opleving in V.S. Konferentie- werk Madrid stil ligt Babyhausse in Ierland Gewonde door bombrief Dalende produktie Drieduizend Belgen op straat Tarieven gezondheidzorg Bonden boos op banken De werkgevers en het ziektegeld Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Sentebieter 4 Er is weer een pikant wrij vingspuntje ontstaan in het Nabije Oosten, veroorzaakt door een sterk opgevoerde bewapening van de Pa- lestijnen in Zuid-Libanon. Die wa pens althans een deel van het arse naal - zijn sterk genoeg, om bijvoor beeld een aanval op Israël te doen. Daarbij komt dat - na de jongste zeer ongenuanceerde anti-Israël-resolutie in de UNO - dit land zich weinig of niets meer aantrekt van de Volkere norganisatie, hetgeen een falend ef- fekt kan hebben in periodes met een akute krisis. De houding van Amerika is min of meer tweeslachtig. Weliswaar doen de Verenigde Staten niet mee aan de anti-lsraël-hetze, maar Washington is er alles aan gelegen op goede voet te blijven staan met de Arabische landen. In dit licht moet dan ook een soort overeengekomen militair sa menwerkingsverband worden ge zien, tussen Amerika en Saoudi- Arabië. Laatst genoemde land is daarbij verder gegaan, dan aanvan kelijk werd verwacht. De Saoudi's zeiden aanvankelijk dat ze Amerika niet anders zagen, dan hun wapenleverancier, maar wat nu is afgesproken gaat toch duidelijk veel verder. Een lastig parket, want het rijke Saoudi-Arabië ziet niet de Sovjet-Unie als eerste en belangrijke tegenstander, maar Israël, terwijl de V.S. nu juist Israël zoveel mogelijk buiten de krisissfeer willen houden. Gelet op de aktiviteiten van de P.L.O. bestaat de mogelijkheid, dat Israël iets onderneemt om die ver nieuwde herbewapening van de Pa- lestijnen te voorkomen of teniet te doen. Derde punt in het hele bestel is de uitspraak van de Egyptische pre sident Moebarak, dat er alleen een oplossing is voor het totaalprobleem, als de Palestijnen zelfbestuur wordt gegeven. Bij elkaar is dus weer eens een uiterst ingewikkelde situatie ont staan, niet vrij van explosieve moge lijkheden. Israël moreel beladen door de annexatie van de Golan- hoogvlakte heeft - hoe begrijpelijk deze stunt ook is voor de eigen veilig heid - opnieuw krediet verspeeld in het betrokken gebied en een echte doorbraak, als oplossing, lijkt weer verder weg dan ooit. Duidelijk tegen gestelde krachten zijn aan het werk en talrijke politieke plooien moeten glad gestreken, wil er ginds weer van enige evenwichtigheid sprake zijn. HARDERWIJK, 9-2. Vier slachtof fers van het verkeersongeluk dat dinsdagavond in Harderwijk gebeur de zijn de 63-jarige S. Wijnholts, zijn 63-jarige echtgenote J. Wijnholts- Klein, de 63-jarige mevrouw T. B. van Eek en de 81-jarige J. C. Klaasen. Allen waren afkomstig uit Rotter dam. Dit heeft een woordvoerder van de politie te Harderwijk laten weten. Het ongeluk is gebeurd doordat een personenauto met zeer grote snel heid op een voor hem rijdende klei nere auto is gebotst. Deze werd na de klap nog zo'n 200 meter voortge duwd, aldus de brandweer van Har derwijk, waarop hij vrijwel onmid dellijk in brand is gevlogen. In dit voertuig bevonden zich de vier slachtoffers. Advertentie WASHINGTON, 10-2. Er zal aan het eind van het voorjaar of het begin van de zomer een eind komen aan de recessie in de Verenigde Staten. Het sterke ekonomische herstel in de tweede helft van dit jaar zal niet worden geremd door een nieuwe stij ging van de rentetarieven. Dit zegt de uit drie leden bestaande raad van ekonomische adviseurs van president Reagan in zijn jaarlijkse rapport aan het congres. De werkloosheid DEN HAAG. 10-2. De werk loosheid in ons land is in janu ari op 488.300 personen geko men In vergelijking met eind december 1982 stonden er eind januari 14.700 werklozen meer ingeschreveh bij de arbeidsbu reaus. Bij de mannen was de stijging 13.700 en bij de vrou wen 1000. Dat blijkt uit voorlo pige tellingen van het ministe rie van sociale zaken en werk gelegenheid, die dinsdag be kend zijn gemaakt. De openstaande vraag daal de in vergelijking met eind de cember met 1000 en kwam op 12.600. Voor het seizoen gekorri- geerd steeg de werkloosheid in januari met 2800 tot 452.500. Bij de mannen was sprake van daling met 600 en bij de vrou wen ran een stijging met 3400. De gekorrigeerde vraag daalde met 900. WASHINGTON/BONN, 10-2. In de op drie na de groot ste stad in Syrië, Hama, ongeveer tweehonderd kilome ter ten noorden van Damascus, is volgens ingelichte Amerikaanse regeringskringen een opstand uitgebroken tegen het bewind van president Assad. Deze schijnt in tegenstelling tot de pogingen tot revolutie in 1979 en 1980 te blijven tot deze stad. Volgens een communiqué van het Commando van de Islamitische revolutie in Syrië", dat woensdagavond in Bonn werd gepubli ceerd, is de stad „bevrijd door Moedjaheddien", in Iran een aanduiding voor vooruitstrevende moslemrevolutionairen. MADRID, 10-2. Het werk op de konferentie voor Europese veilig heid en samenwerking (CVSE) is woensdagmiddag zo goed als stil ko men te liggen als gevolg van het tu mult dinsdag op de eerste dag van de hervatting, toen de Poolse voorzitter en de Sowjet-unie het een aantal Westerse ministers met procedurele argumenten beletten het woord te voeren. De kommissie die is belast met de redaktie van het slotdokument ging woensdagmiddag na enkele minuten weer uiteen. De bijeenkomst van donderdagmiddag zal, naar diploma tie verwachten, ook niet langer dan vijf minuten duren. Er ligt boven dien de Zwitserse aankondiging dat een voorstel tot opschorting van de konferentie voor een „aantal maan den" zal worden ingediend. LONDEN, 10-2. Ierland heeft in 1980 een baby-hausse beleefd waar voor naar veler overtuiging de Paus verantwoordelijk is. Johannes Paulus II had bij zijn be zoek aan de republiek in 1979 bij her haling en met nadruk gezinsplanning langs kunstmatige weg veroordeeld. Toen reeds werd voorspeld dat zulke vermaningen in het zeer katholieke Ierland onmiddellijk gevolgen zou den hebben. r MÜNCHEN, 10-2. Een hotelier in de Beierse plaats Bad Tölz is erbstig gewond door een bombrief. Het ex ploderende poststuk rukte beide handen van de 36-jarige Kai Mieren- dorff af, terwijl hij ook aan de borst werd gewond. Volgens de politie denkt het slach toffer dat de aanslag te maken heeft met de hujp die hij aan Oostduitsers heeft verleend die naar het westen wilde uitwijken. Naar zijn zeggen had hij als hoofd van een organisatie 50.000 mark (ongeveer f 55.000) bij eengebracht en ruim duizend mensen over de grens geholpen. De politie gaat na of dit verhaal klopt. DEN HAAG, 10-2. Het volume van de industriële produktie is in 1981 ten opzichte van 1980 gedaald met één procent. De produktie in de nij verheid (onder meer delfstoffen en openbare nutsbedrijven) daalde in '81 ten opzichte van het jaar ervoor met twee procent, zo blijkt uit gege vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. AMSTERDAM. Voor het eerst sinds de oorlogsjaren is er in Amster dam een daling van het energiever bruik gekonstateerd. Zowel de in dustrie als de partikuliere huishou dens gebuikten in 1980 minder gas en minder elektriciteit. De opstand begon op 2 februari, zo werd gezegd, en de revolutionaire islamieten bezetten de politieposten, het gebouw van de regerende Baath- partij, de gevangenis en het bureau van het distriktsbestuur en deelden wapens uit aan de bevoling. Geen bombardement Na enige dagen strijd sloten rege ringstroepen zich volgens het com muniqué aan bij de opstandelingen of sloeten op de vlucht. Het leger zou nog wel versperringen hebben vijftig kilometer van Hama op de weg naar Homs. Het vliegveld van de stad is bezet door de opstandelingen en de Syrische luchtmacht zou hebben ge weigerd de stad te bombarderen, al dus het communiqué. Voorts zouden de opstandelingen, zo werd gemeld, een brug bij Al Rasan hebben opge blazen, waardoor de 21ste pantserdi visie, die op weg was naar Hama, in twee delen werd gesplitst. Een deel van deze divisie zou onder vuur zijn gekomen van de 47ste divisie. Volgens het communiqué vielen er aan de kant van de regeringstroepen 3.000 doden of gewonden en is er ook sprake van een gespannen toestand onder marinepersoneel in de ha venstad Latakia aan de Middelland se Zee en onder de luchtmacht in Pal- mera. DEN HAAG. De jachtraad moet minister De Koning (landbouw en visserij) voor 1 juni dit jaar vertellen onder welke weersomstandigheden het raadzaam is de jacht te verbieden en weer open te stellen. DEN HAAG. De P.v.dA.-fractie heeft woensdagavond voorlopige con clusies getrokken over de behandeling van de voorstellen van minister Den Uyl van sociale zaken op de ziektegeld- uitkeringen te beknibbelen. DEN HAAG. Universiteiten en ho gescholen hebben in 1980 voldaan aan hun onderzoektaak: gepland voor 1980 was 5515 mensjaren onder zoek uit te voeren, het zijn er 5869 ge worden. Het gaat hier om onderzoek betaald door het ministerie van on derwijs en wetenschappen. DEN HAAG. De drie regeringspar tijen hebben in de Tweede Kamer de regering gevraagd, als Nederlandse staat bij de Europese kommissie voor de rechten van de mens een klacht in te dienen tegen Turkije we gens schending van de mensenrech ten. DEN HAAG, 10-2. De Ministerraad wil meer samen hang brengen in het verbrokkelde milieubeleid van de overheid. Hij heeft staatssekretaris me vrouw Lambers-Hacquebard van volksgezondheid en milieuhygiëne aangewezen als „projektstaatssekre- taris" voor het opstellen van een plan tot integratie van een milieube leid. Mevrouw Lambers streeft er naar het plan voor 1 oktober aan staande aan de ministerraad aan te bieden. Het ligt in de bedoeling dat nog voor het einde van dit jaar een politiek besluit wordt genomen. Projektgroep De staatssekreatris heeft een pro- jekgroep ingesteld, die het plan na der gaat uitwerk n. Deze zal bestaan BRUSSEL, 10-2. De handelsrecht bank in Antwerpen heeft de scheeps werf Cockerill-Yards te Hoboken failliet verklaard. Dat betekent werkloosheid voor de bijna 3000 per soneelsleden van het bedrijf. De werf had alleen al aan belastingen en soci ale premies een schuld van zo'n zestig miljoen gulden. Het totaal aan schulden wordt geraamd op het tien voud van dit bedrag. DEN HAAG, 10-2. Alle tarieven in de gezondheidszorg vallen vanaf de ze week onder de kontrole van het Centraal Orgaan Tarieven Gezond heidszorg (COTG). De wet tarieven gezondheidszorg is officieel in wer king getreden, waardoor de overheid nu een instrument in handen heeft om de kosten van de gezondheidszorg (dit jaar 32 miljard) in de gaten te houden en te sturen. uit vertegenwoordigers van de meest betrokken departementen op het ge bied van een milieubeleid: volks huisvesting en ruimtelijke ordening, verkeer en waterstaat, ekonomische zaken, landbouw en visserij, CRM en volksgezondheid en milieuhygiëne. De projektgroep begint op 1 maart aanstaande met haar werkzaamhe den. UTRECHT, 10-2. De bonden vinden het cao-pakket, dat de bankwerkge- vers tijdens de eerste onderhande lingsronde voor de cao-1982 op tafel hebben gelegd, volstrekt onaan vaardbaar. „Het is verbijsterend, het lijkt wel alsof we weer in de tijd van Colijn zijn beland", aldus bestuurder Hans Hofstee van de Dienstenbond FNV. Als de voorstellen van de werkgevers niet worden teruggeno men dan zullen de bonden de onder handelingen opschorten en met de le den over de ontstane situatie gaan praten, waarbij ook akties ter sprake zullen komen. DEN HAAG, 10-2. De werkgevers zullen vrijdag in de vergadering van de Sociaal-Ekonomische Raad over de ziektewetvoorstellen met aman- dementen komen die tot doel hebben de bedrijven te behoeden voor kostenverhogingen en voor een onge lijkwaardige positie ten opzichte van de vakbeweging in de c.a.o.-onder- handelingen. Woensdagavond in Den Haag zijn de werkgeverscentrales, verenigd in de raad van de opcentrale onderne mingsorganisaties, op één lijn gaan zitten in hun afwijzing van de voor stellen van het kabinet in de huidige vorm. Volgens een woordvoerder na mens de RCO zullen de amandemen- ten een verder aanscherping zijn van de voorwaarden die de werkge versleden in de betrokken S.E.R.- kommissie in het concept-advies heb ben ingebracht. GENEVE, 10-2. ,,Met grote ontsteltenis" heeft de Ne derlandse delegatie in de VN-kommissie voor de Rechten van de Mens woensdag kennis genomen van de medede ling dat de Nederlander Dr. Theo van Boven niet zal wor den herbenoemd als voorzitter van deze VN-kommissie. Delegatieleider Prof. H. P. Kooijtnans noemde het vertrek van Van Boven, „een ab de beste zonen van Nederland", een groot verlies voor de Verenigde Naties. der meer van Canada en de Filippij nen, prezen woensdag de „moedige wijze" waarop Van Boven leiding heeft gegeven aan het werk van de VN-kommissie. Van Boven maakte woensdag tijdens de zitting van de kommissie zelf bekend dat hij van wege „aanzienlijke beleidsverschil- len" met het VN-hhofdkwartier in New York niet zal worden herbe noemd. vertoont in de Concertzaal a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur één groot superavontuur I 1 of tbv lort flrk J 12 jaar Theo van Boven, die voor deze post was voorgedragen door de Neder landse regering, werd in 1977 be noemd tot voorzitter van de VN- kommissie voor de Rechten van de Mens. Zijn vijfjarig ambtstermijn loopt dit voorjaar af. maar zijn voor gangers in deze funktie, die behoed zamer hebben gemanoeuvreerd, heb ben meer dan een ambtstermijn ver vuld. „Moedige wijze" Verscheidene afgevaardigden, on- Het besluit zijn kontrakt niet te verlengen is goedgekeurd door VN- sekretaris-genaraal Xavier Perez de Burgh-Haamstede Cuellar, wiens recente benoeming tot opvolger van Kurt Waldheim is gesteund door de Derde Wereld landen. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering PvdA. 19.30 uur. Burgh-Haamstede De Graaf van Haamstede. Dona teursvergadering Oranje komité Burgh-Haamstede. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaver jas wed strijden. 20.00 uur. Noordgouwe Hotel v. d. Weyde. Vergadering V.V.D. afdeling Brouwershaven. 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Vergadering „Land bouwbelang". Aanvang: 19.30 uur. ,,'t Mep'uusje". Ledenvergadering „Bru-Ten". Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 12 februari Zierikzee „Huis van Na'ss'au". Vereniging van Beroepsaalvissers. 10.30 uur. 't Vrije 2. CNV familie-avond. 19.30 uur. Kantine LTS. Feestavond school- klub LTS-LHNO. 19.00 uur. Foyer Concertzaal. Filmkring Zie- jook. 20.00 uur. Krammerstraat 29. Fraktievergade ring P.v.d.A. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Renesse Restaurant De Wig. Jaarvergadering „L. et E.". 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaaruitvoering Smalstadskoor. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Feestavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerk Stationsstraat. Jaarvergade ring S.G. studievereniging. Aan vang: 19.45 uur. Bruinisse Dorpshuis. Uitvoering „Nu met ho pe" en „Oefening en Uitspanning". Aanvang: 19.30 uur. Zaterdag 13 februari Zierikzee Concertzaal. Film: „Raiders of the lost ark". 20.00 uur. Renesse 't Watergat. Exkursie eendekooi jeugd natuur- en vogelwacht, 10.00 uur tot 12.00 uur. Zondag 14 februari Zierikzee Concertzaal. Film: „Raiders of the lost ark". 20.00 uur. Maandag 15 februari Zierikzee RSG, Manhuisstraat. Kursus filmen. 20.00 - 21.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Philatelica. 20.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Kerkwcrve Sportakkommodatie de Vospit. Al gemene ledenvergadering s.v. WIK. 20.00 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Vergadering land- bouwvereniging „Eendracht Bindt". 19.30 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. ZWN station. Vertrek exkursie hoog ovens, ver. oud-leerlingen tuinbouw- winterkursussen. Zierikzee, 7.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos. 14.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 Big „S" (Burgh-Haamstede) Vrijdag 12 februari, film: Tiroler slippertjes, 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Haamstede „Onder de wieken". Ouderavond. Aanvang: 19.45 uur. Dien boer was toen zo flauw nie; ie d drie jongers in twêê meissen, md die mosten ök an 't koeiewachten. D'n êênen vond 't nie zo aarg, md d'n anderen liep aoltied te lezen an d'n diek, in dan liepe de béésten wé 's in bitje vaare wegt. Vêê vertier d je nie nutuurlijk, ma d ze tuus 'n ende weegs dü de schóönmaek waere, was 't zo vaare. Mi de koeien nae buute, want tuus moste ze 't uusje bie 't schuurtje ouwe. Om twaolf ure at ze - 'k ét noe over dien êênen-d'r boteramzakje leeg. Dü de weeke zat t'r wé wat op 't bróód, md soms was 't md vriedagsspek, naevenant wd vó dag of 't was. Ja, je most t'r vroeg an gloave in dien tied; de centen waere diere, in 't leven kostelik. Den êênigen die ze zag op zö'n langen dag, was de postbode. Daer d z'n afspraekje mee, md vó je noe wd gae dienke, zd 'k 't uutlaage. Die post most êêl de polder dü, laope of mi de fiets, md om noe 'n reize nae de vaare boerderie uit te spaeren, ad- de z'afgesproke, dat t'n de brieven, de krante, in kaerten onder 'n stêén mocht laage, op d'n diek wae de koei en graesede. 't Meisse nam dan as de koeien te gen d'n older nae de schuure t'rug gienge, die spullen mee naer uus. Dd dee ze zo lank, as de koeien buute waere; in 's winters dus nie. ,,Da's toch parteklier", docht de post, in toe an 't ênde van de zomer 't wi zo vaare was, zei t'n: „je bin vréét bedankt vó de moeite, in ier ei j'n dubbeltje". „Noe" docht de koeiewachtster:dae za'k ók niet vet van af gae; één zó'n rotdubbeltje". „Wach md" zei ze tegen d'r eige. 't Is noe nog ansaem weertje, md strak jes. as 't sturmt dan zd je bie ons de deure wé motte plat laope. Ze gieng 's zaeterdag nae 't durp om prentbrie- vekaerten te kaopen, in aalke weeke stuurde ze 'n kaerte an d'r eige, in de post was nie zó goed, of ie trappede imae nae d'ostie vó soms die êêne kaerte. „Lêêlike sentebieter", docht ze bie d'r eige; 'k zd joe wé lere, mi je mottig dubbeltje. Jd, 'n béétje ontig was 't nutuurlijk wé, md zukke dien gen gebeure. De post eit 't nooit gewete, of ie dee óf z'n neuze bloeide, want toe de koeien 't jaer daerop wi nae buute mochte, vroeg 't 'n wi of de spullen vó d' ostie onder de stéên mochte, in als over kop gien 'n d'r van dü. ,,B6ós bluuve is van d'n duuvel" ei 't koeiewachtersmeisse toen gedocht, in ze nam de post toch wi md mee naer uus. Zd 't ók vaader gin tied om over de man nae te dienken, want 's aevens lag t'r nog 'n berg noaisel. Tuus adde z'n kot mi kinders, mó je naegae, in dan mó je schérp stae vó 't waark. Trouwens pao zet aoltied: „an sib- bedeüsen m'n niks; de klauwtjes laete wappere". Zó was 't dat toen. Md zó gauw 't eerste kwaedweervos- je kwam, moste de koeien wi op stal; in de post trappede z'n eige wi uut t'n naed om de spullen op d' ostie te be- zurgen. SCHIER El LA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2