Gewijzigde spaarrente bij de Rabobank ONTDEK 1 Rabobank Q mljanL jJ KOM NU NAAR ONZE TALBOT SAMBA INTRODUCTIESHOW. Spaarrekening voor vaste termijn looptijd 1 jaar vast10 looptijd 2 jaar vast1014% looptijd 3 jaar vast10%% Hoogste spaarrente ongewijzigd 1 1 Va% Gemeente Brouwershaven GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET ""TC* PORTkS Busreis Groei en Bloei naar Westfriese Flora GOUDZWAARD Drukwerk voor handel en industrie: L 0 „BERT NEIJENHUIS" o/epyyi rectificatie m.i.v. 1-2-1982 Automobielbedrijf "De Nobelpoort" B.V., Autobedrijf Visser, Middelharms Zierikzee Kastanjelaan 41-43, tel. 01870-3094 Oudeweg 2-6, tel. 01110-4463 Bestemmingsplan Brouwershaven Kom De burgemeester van Brouwershaven maakt hiermede ter uitvoering van artikel 28, 6e lid, der Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij hun besluit van 10 november 1981, nr. 859/440, 4e afdeling, r.o., goedkeuring hebben verleend aan het bij raadsbesluit van 13 april 1981, nr. 7, vast gestelde bestemmingsplan Brouwershaven Kom. Goedkeuring is onthouden aan de woorden ,,of het feite lijk gebruik" in artikel 1, lid 7, en aan het gestelde in ar tikel 7, lid 3 sub c, van de voorschriften. Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan, liggen ingaande 12 februari 1982 ge durende een maand voor een ieder ter inzage ter ge meentesecretarie. Zij, die zich tijdig met bezwaren zowel tot de raad als tot Gedeputeerde Staten hebben gewend kunnen gedu rende bovengenoemde termijn tegen het besluit van Ge deputeerde Staten beroep instellen bij de Kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwa ren heeft tegen de onthouding van goedkeuring van bo vengenoemd gedeelte van het plan. Beroepschriften dienen te worden gericht aan H.M. de Koningin en moeten, in tweevoud, worden ingediend bij de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Binnenhof 1, te 's-Gravenhage. De burgemeester van Brouwershaven, C. SLABBEKOORN Brouwershaven, 11 februari 1982 OPENBARE KENNISGEVING Op de secretarie van de gemeente Duiveland liggen vanaf 11 februari tot en met llmaart 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, als mede elke maadagavond gedurende deze peride van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7), ter inzage de beschikkingen op de verzoeken van navolgende perso nen: 1. P. J. Flikweert, Stolpweg 7, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Stolp weg 7 2. C. L. Steendijk, Oude Polderdijk 8, Nieuwerkerk voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het adres Oude Polderdijk 8 3. J. L. van de Hamer, Boterhoekseweg 5, Ouwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf. 4. H. de Vlieger, Nieuwe Noorddijkseweg 3, Ouwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf. 5. M. K. Krepel, Dr. de Kockstraat 85, Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Hoge Maireweg 9, Oosterland. 6. C. Stouten, M. H. Jobsweg 6, Oosterland voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres M. H. Jobs- weg 9 7. P. C. Dalebout, Schellewitseweg 2, Ouwerkerk voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Schellewitseweg 2. 8. W. T. van de Zande, Stoofweg 1, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Stoof weg 1. 9. K. L. van Langeraad, Zuiddijkseweg 2, Dreischor voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Zwanenburgseweg 2, Nieuwerkerk. 10. J. Onderdijk, Dillingsweg 12, Sirjansland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Dil lingsweg 12. 11. C. en D. Stoutjesdijk, Loensweg 6, Nieuwerkerk voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouw- en hoveniersbedrijf. 12. K. Brouwer, Kempensweg 1, Nieuwerkerk voor het uitbreiden van een pluim veebedrijf op het adres Kempensweg 1. 13. mw. L. H. van Westen-Goemans, Oude Polderdijk 2, Nieuwerkerk om ver gunning tot het oprichten en in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Oude Polderdijk 2. 14. C. D. Stoutjesdijk, Paarden weg 2, Nieuwerkerk voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf en varkensfok kerij op het adres Paardenweg 2. 15. Gebrs. Braam, Sluisweg 2, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Sluis weg 2. 16. C. Remeeus, Boterhoekseweg 3, Ouwerkerk om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het adres Bo terhoekseweg 3. 17. J. C. Flikweert, Galgeweg 2, Nieuwerkerk om vergunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Galgeweg 2. 18. P. J. Heijboer, Dillingsweg 10, Sirjansland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Dil lingsweg 10. 19. W. Stouten, Lage Rampertseweg 12, Oosterland voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Lage Rampertseweg 12. 20. J. J. Steenpoorte, Zeedijk 4, Oosterland voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Zeedijk 4. 21. M. Krabbe, Sportweg 3, Sirjansland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Middenweg 13a. 22. H. Stouten, Zonnemansweg 1, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf en bollenteelt op het adres Zonnemansweg 1. 23. H. C. Barendse, Brede Zandweg 1, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het adres Brede Zandweg 1. 24. P. Heijboer, Dillingsweg 5, Sirjansland voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Dillingsweg 5. 25. K. J. Brouwer, Galgeweg 6, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Galge weg 6. 26. M. K. Krepel, Dr. de Kockstraat 85, Bruinisse voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Ouden dijk 3-5. 27. S. van der Wekken, Krabbenhoekseweg 1, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Krabbenhoekseweg 1. 28. mw. L. Flikweert-de Boer, Oude Nieuwlandseweg 7, Ouwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbedrijf op het adres Oude Nieuwlandseweg 7. 29. mw. J. van Klinken-de Bruine, Nieuwe Ronde Blokweg 1, Ouwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw bedrijf op het adres Nieuwe Ronde Blokweg 1. 30. H. J. Kuyper, Stelweg 1, Ouwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Stelweg 1. 31. M. de Reus, Stolpweg 9, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een gemengd landbouwbedrijf, annex sloopbe drijf (vergunning verlenen m.u.v. het gedeelte sloopbedrijf), op het adres Stolpweg 9. 32. A. van der Wekken, Bredeweg 3, Sirjansland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf en veehouderij op het adres Bredeweg 3. 33. H. W. Stouten, Lage Maireweg 5, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf en veehouderij op het adres Lage Maireweg 5. 34. W. Kooijman, Rijksweg 28, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Rijks weg 28. 35. W. P. Bij de Vaate, Lange Achterweg 12, Oosterland voor het oprichten van een koelinrichting voor landbouwprodukten op het adres Molenweg 73. 36. J. C. G. Bouwman, Leuvenstraat 21, Oosterland voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een brood- en banketbakkerij op het adres Sint Joostdijk 34. 37. W. P. Bij de Vaate, Lange Achterweg 12, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Lange Achterweg 12. 38. Fa. Neele, Sportweg 12, Sirjansland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bollendrogerij- en sorteerinrichting op het adres Sportweg 12. 39. M. A. Krabbe, Sportweg 3, Sirjansland voor het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een bollendrogerij- en sorteerinrichting op het adres Sportweg 3. De gevraagde vergunningen zijn verleend met daaraan verbonden voorwaarden ter voorkoming c.q. beperking van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tijdig bezwaren hebben inge diend; d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden inge diend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenomede termijn worden gericht aan de voor zitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Duiveland, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 9 februari 1982 Voor sportprijzen Middelharnis telefoon 01870-3665 Hellevoetsluis telefoon 01883-18566 Zierikzee telefoon 01110-5900 Plaatje graveren gratis Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag ^aalKll Ol vraag informatiemateriaal Bel meteen even op! Alleenvertegenwoordiger voor Voome-Putten, Rozenburg, Spijkenisse, Hoekse-Waard.Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Duiveland ns\r%* PORTAS-VakbedriJf INNOVATIE-Service PORTkS® Dijkstraat 34.3231 CB Brielle Tel. 01810-5253 I 01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedniven overal n Nederland en in vele Europese landen ^oooeooooceocoooooooooooecooooooooocooooo^j op vrijdag 19 februari a.s. bij voldoende deelname. Vertrek 8 uur station Z.Z. Kosten ca. 65,— p. per soon, incl. diner. Opgave vrijdagavond tussen 17.00 en 21.00 uur Tel. 01110-4334 of 01114-2525. yoooc VOOR AL UW STOFFEERWERK naar MEUBELSTOFFEERDERIJ Zierikzee - Meelstraat 24 - tel. 2491 Jannewekken 11 - Zierikzee - Telefoon (01110) 6551 Prijs incl. B.T.W. Afle eringskostcn f 326,-. Afgebeeld de Talbot Samba GL. Verbruikscijfers in liters per 100 km (ECE-norm): 4,6 liter (I 21,7) bij 90 km/u constant, 6,3 liter (1 15,9) bij 120 km/u constant, 5,8 liter (1 17,2) in het stadsverkeer. Aanmelden; Schuithaven 12, 4301 HC Zierikzee, Tel. 01110-5081-3742; ma, di, do, vrij. van 13.30 uur tot 15.30 uur. Donderdagsavonds van 19.00 tot 21.00 uur. Motor: Personenauto: Vrachtauto: eigen of lesmotor Lesprijs per uur f 41,50 Schakel of automaat Lesprijs per uur eerste 10 lessen f 31,50 vervolglessen f 41,50 Lesprijs per uur 1 47,50 Eksamengeld f 140,- Hereksamengeld theorie f 60,- Aanvang theoriekursus 19 april Tevens opleiding voor chauffeur- vakdiploma

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12