Si Halfvolle Koffiemelk Advies tot subsidiëring vijf maatschappelijke instellingen V \é\G\é Jltetnisse Werkgroep Evenementen Scharendijke Ellemeet heeft ontwerp-programma PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT in dit nummer:Muzikaal Renesse-plan voor 20 februari Welzijnsadvieskommissie Duiveland Met het oog op straks WA> 1£6h PL Bi Lr ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij Wh Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 11 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23063 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) NIEUWERKERK, 9-2. ,,Je moet niet alleen naar de fi nanciële kant kijken, maar in de eerste plaats naar de in houd en het werk van de betrokken instellingen". Dat zei mevrouw A. C. Hoogendoorn-Herfkens dinsdag avond in de vergadering van de welzijnsadvieskommis sie Duiveland in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Ze deed dat tijdens de diskussie over het advies inzake de subsidiëring van vijf instellingen op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening. De instellingen waar het om ging zijn: Stichting Telefonische Hulp dienst Zeeland, Stichting Jeugd en Gezin, Centrale voor Pleeggezinnen Zuid-Holland en Zeeland, FIOM- ambulante hulpverlening bij onge huwd moederschap en alleenstaand ouderschap, Stichting Sociaal Peda gogische Zorg Zeeland en Stichting Gehandikapten Adviesbureau Zee land. In het kader van de decentralisatie van het welzijnsbeleid zijn deze in stellingen per 1 januari 1982 geheel afhankelijk van de bereidheid van het Rijk en de gemeenten om te subsidiëren. De provincie heeft ech ter eind vorig jaar te kennen gegeven vanuit een gezamenlijke verant woordelijkheid te trachten tot een oplossing op korte termijn te komen. Voorstel provincie Deze gezamenlijke verantwoorde lijkheid werd tot uitdrukking ge bracht in een voorstel aan alle Zeeuwse gemeenten. Dit voorstel van g.s. bevat een subsidie voor alle vijf genoemde werksoorten, waarbij de lasten voor 1982 gelijk worden verdeeld tussen de provincie en de gezamenlijke gemeente. Voor de ja ren daarna vindt een geleidelijke overgang plaats. Voor 1982 zou het gemeentelijk aandeel 0,57 per in woner bedragen, er van uitgaande dat alle gemeenten bereid blijken te subsidiëren. Voorzitter van de welzijnskommis- sie, wethouder J. Op 't Hof, wees er op, dat de gemeente Duiveland nu reeds 0,75 per inwoner bijdraagt in subsdies aan de Stichting Telefoni sche Hulpdienst Zeeland en dé Stich ting Gehandikapten Adviesbureau Zeeland. Hij zag in het voorstel van de pro vincie financieel gezien derhalve weinig problemen, daar het voor Duiveland zelfs aanzienlijk voordeli ger zou uitpakken. Hij vond wel dat geadviseerd moest worden voorlopig alleen voor 1982 te subsidiëren. Me vrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter en mevrouw Hoogendoorn- Herfkens waren het daar niet mee eens en adviseerden het volledige voorstel van de provincie te aksepte- ren, d.w.z. subsidiëring in de eerst volgende jaren volgens de voor gestelde verhogingen voor de ge meenten. De overige kommissiele den steunden het advies van de voor zitter. Op de vraag van de heer W. Stouten of alle Zeeuwse gemeenten het voor stel van de provincie wel zullen vol gen, zei de heer Op 't Hof daar goede hoop op te hebben. Mevrouw Van der Zande vroeg af of doormiddel van subsidie aan de FIOM in de toekomst ook steun zal worden verleend aan zogenaamde B.O.M.-moeders (Bewust Ongehuw de Moeders). Zelf zei ze dat best te vinden, maar ze achtte het niet uit gesloten, dat het bij andere groepe ringen best gevoelig kan liggen. De Welzijnskommissie Duiveland besprak verder de eind vorig jaar Advertentie door de minister van C.R.M. afge kondigde bezuinigingen in de wel- zijnssektor. Mevrouw Van der Zande vond dat de kernvraag diende te zijn of deze kortingen door het rijk door berekend moeten worden in de subsi dies, die de gemeente Duiveland ver strekt. Een cijfermatige opstelling van de hand van ambtenaar J. P. v. d. Laan wees uit, dat de rijksbezuinigingen voor de gemeente Duiveland oor spronkelijk een meer-uitgave van 6.302,91 zouden betekenen. Daartegenover staat, dat in de be groting 1982 voor de adviesdienst welzijnszaken een bedrag is geraamd van 10.411,80. Aangenomen kan worden dat dit bedrag kan worden teruggebracht tot 1.243,20 in ver band met het ontvangen van een rijksbijdrage Democratische Plan ning. Het positief verschil bedraagt der halve 9.168,60. De welzijnskommis sie adviseerde naar aanleiding daar van tot handhaving van de geraamde bedragen. De kommissie kwam verder tot vaststelling van de subsidieverorde ning en het welzijnsplan 1982-1985. Reeds tijdens de vergadering van 20 november jl. stelde de welzijnskom missie een aantal wijzigingen en aan vullingen in de subsidieverordening voor; deze bleven gehandhaafd. Daarnaast werden enkele wijzigin gen en aanvullingen, geadviseerd door de ambtelijke werkgroep wel- zijnspaxming, overgenomen en vast gesteld. Evaluatie-fase Aan het eind van deze kommissie- vergadering gaven de heer Van der Laan en koördinerend welzijnsamb- tenaar de heer G. C. Groenleer een overzicht van de nu volgende proce dure in het kader van het gedecentra liseerd welzijnsbeleid. Het wei- Vervolg pag. 3 ZIERIKZEE. Men moet niet klagen over de eenzaamheid van een fotograaf als hij op pad gaat, want tientallen scha- penogenparen volgen zijn evoluties, zoals hier tegen het einde van de Westhavendijk. Ieder verzetje voor de schapen op deze eenzame plaats is meegenomen, al ziet het er niet naar uit dat de bewolde dieren het fijne van de zaak snappen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Restaurant Renesse DEN HAAG. De Haagse politie heeft begin deze week de 33-jarige R. S. G. uit Den Haag aangehouden op verdenking van heling van gestolen goederen. De politie ontdekte achter zijn kantoor een goudsmelterij in een schuurtje, waar verdachte vermoede lijk ontvreemde sieraden omsmolt. BORSSELE. De kerncentrale bij Borssele wordt donderdag voor een periode van ongeveer acht weken stilgelegd. In deze periode zal de jaarlijkse splijtstofwisseling (de achtste) worden uitgevoerd. SCHARENDIJKE, 9-2. De Werkgroep Evenementen Scharendijke-Ellemeet hield dinsdagavond jl. een verga dering in de Putmeet. Een 20-tal vertegenwoordigers van verenigingen of andere groeperingen was aanwezig. De voorzitter, de heer Verschuur, heette in het bijzonder welkom burge meester W. den Boer en de heer Boonman, opbouwwerker van de Stichting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland. Hij toonde zich verheugd, dat er in Scharendijke een ijsvereniging is opgericht een dat een deputatie daarvan ook aanwezig was. KERKWERVE. De bouw van dit goed-ogende rijtje woningen in Kerkwerve vordert. Over een paar maanden zullen ze gereed zijn. Daarmee sluit de woningbouwvereniging ..Beter Wonen" eigenlijk een tijdperk af, want het is het laatste projekt dat nog in de ..luxe sfeer" zal liggen. In alle volgende projekten zal de algemene tendens van versobering moe ten worden gevolgd. Het rijtje woningen omvat vijf forse eensgezinswoningen (met 4 slaapkamers), twee bejaardenwoningen, een aange paste woning voor een rolstoelgebruiker en (als ,,bovenwoningen") vier huizen voor alleenstaanden. ..Beter Wonen" en de gemeente Middenschouwen proberen een zo hoog mogelijke rijkssubsidie te bewerkstelligen. Pas wanneer daarover uitsluitsel is. kan de huurprijs worden berekend. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De voorzitter bracht ter tafel een ontwerp-evenementenprogramma voor 1982. De heer Van Nieuwenhui- ze vroeg of er ook weer een zeep kistenrace gehouden zou worden. De voorzitter antwoordde, dat dit in principe mogelijk is. Er dient dan een groep vrijwilligers te komen voor de organisatie. Tijdens de diskussie bleek, dat het aantal deelnemers vorig jaar gering was. Er zijn ook bezwaren gerezen tegen de plaats waar de zeepkistenrace een aantal jaren heeft plaats gevonden. De heer Van Nieuwenhuize zal na gaan of er nog animo is voor zo'n ra ce. De heer Geluk deed de suggestie aan de hand om zwemwedstrijden te houden tijdens een programmava- kuüm. De voorzitter zegde toe, dat de Werkgroep dit in overweging nemen zal. De heer Geluk deed de toezeg ging bij de organisatie hiervan te hel pen. De voorzitter deed de medede ling, dat het evenementenprogram ma zal worden gedruk en verspreid. 30 april Uitvoerig werd gediskussieerd over een programma op 30 april a.s. De Werkgroep had enkele suggesties op papier gezet voor een feestpro gramma in Scharendijke en in Elle meet. De heer Van Iwaarden deelde me de, dat er in Scharendijke een ad hoe- groep van 6 personen is gevormd voor het opzetten en uitvoeren van een programma op 30 april te Scha rendijke. De voorzitter zei, dat de ad hoc-groep gelegenheid krijgt een pro gramma in te dienen. Besloten werd verder geen opvoering van een jeugd theater op te nemen op 30 april we gens de hoge kosten. In Ellemeet zal op 30 april a.s. een feestprogramma worden afgewerkt onder auspiciën van de Dorpsraad. De kernen Scharendijke en Ellemeet zullen ieder een afzonderlijk pro gramma hebben op 30 april. De Werkgroep ging akkoord met het voorstel om affiches te laten drukken voor het bekend maken van de evenementen. Besloten werd, dat er een afzonderlijke begroting voor Koninginnedag zal worden inge diend bij de gemeente met het ver zoek een subsidie te verlenen. We gens het vertrek van de heer Mechel- se diende een nieuwe penning meester te worden benoemd. In de vakature kon nog niet worden voor zien. Waardering Burgemeester Den Boer sprak zijn waardering uit over de werkzaamhe den van de Werkgroep Evenementen Scharendijke/Ellemeet. Hij toonde zich verheugd over het feit, dat er op 30 april a.s. in Scharendijke en Elle meet festiviteiten zullen worden ge organiseerd. Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Van Burg-Kooman ant woordde de voorzitter, dat voor het organiseren van vakantie ontspan ning voor de jeugd een bijdrage van de Werkgroep kan worden gekregen. De heer Van Baarle bood tijdens de rondvraag aan de affiches te zullen laten invullen. AMSTERDAM. De banken willen de leeftijdsgrens voor de VUT verho gen van 62 tot 63 jaar en de uitkering met 10 verminderen tot 90 procent van het laatst verdiende loon. ROTTERDAM. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Rijnmond vindt dat het rijk financië le middelen ter beschikking moet stellen om de negatieve effekten van de havenaktiviteiten in het waterge bied op te vangen. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken! Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g'.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Verwachting tot zaterdagavond: Opklaringen Vannacht tijdelijk regen. Morgen overdag opklaringen vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur rond 5 graden. Middagtemperatuur onge veer 9 graden. Matige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 9 febr.: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid-w 5 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkr.: zuid-w 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid 4 ZON- EN MAANSTANDEN 6 febr. Zon op 08.12, onder 17.36 Maan op 15.20, onder 07.00 7 febr. Zon op 08.11, onder 17.38 Maan op 16.34, onder 07.50 8 febr. Zon op 8.09, onder 17.40 Maan op 17.52, onder 08.29 Volle Maan: 8 februari (08.57) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 5 febr. 1.07 13.51 7 febr. 8 febr. 2.02 2.38 14.57 15.54 7.17 19.42 8.05 20.26 8.50 21.09 Springtij: 11 februari. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 5-2. Het K.N.M.I. deelt mede: De komende dagen is het niet zo zonnig als het eerste deel van deze week. Het hogedrukgebied boven Polen trekt via de Balkan naar de Middellandse Zee. Hierdoor zullen fronten van depressie boven de ocea an ook tot onze omgeving doordrin gen. In de nacht van vrijdag op zater dag passeert zo'n front ons land. Dit front zal nauwelijks regen brengen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1