Als u straks vertrekt, wet bent u dan allemaal vergeten? amrol^gizen VERKIEZINGEN Amro Bank De bank waar je wat aan hebt. Mededeling Gemeente Zierikzee Regeling voor gehandicapten Gemeente Brouwershaven MEDEWERK(ST)ER VERTON'S SCHOENEN Verkiezing van de leden van provinciale staten STEMMEN BIJ VOLMACHT Verkiezing van de leden van provinciale staten STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER Bekruipt u, als u met vakan tie gaat, ook vaak het gevoel dat u iets vergeten bent? Wat de financiële kant van uw vakantie betreft, kunt u echter gerust zijn Laat die voor u regelen door de Amro Bank Wij doen het graag voor u. Als u ons even de tijd geeft, komt het allemaal netjes in orde, zonder dat u er een vinger naar hoeft uit te steken. Vreemd geld. Dikwijls krijgt u bij ons een betere koers dan in het buitenland. Neem liever niet te veel mee. Een voonaadje voor de eerste dagen is voldoende. Veilige cheques. Geen Euro cheques? Neem dan Amro Reis- cheques mee. Ook verzekerd tegen verlies en diefstal, en bovendien kunt u dan de AmroTeleservice bellen als u in het buitenland in financiële moeilijkheden komt Reisverzekering. Onmisbaar voor uw vakantie. Wij hebben een voor delige reisverzekering met een aantal aantrekkelijke pluspunten. Zo is uw geld standaard meeverzekerd tot f 250,- of 500,- per volwassene. De zomer- gidsen liggen klaar. En als u toch bij de Amro Bank langskomt neem dan gelijk uw zomervakantie mee. U kunt kiezen uit de vele gidsen van Neckermann, Holland International, HotelplanTrans- alpino, Interhome,Trans en een aan tal andere gespecialiseerde reisorganisaties. Zitting van het hoof dstèmbureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkie zing van de leden van Provinciale Staten in de kies kring III brengt, ingevolge artikel H 4, lid 2 der kies wet, ter openbare kennis, dat dit bureau op 12 februari 1982 te 17.00 uur, in de Raadzaal van het stadhuis in een voor de kiezers toegankelijk zitting zal beslissen over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten voor de op 24 maart 1982 te houden stemming en over het handhaven van de daarop voorkomende kandida ten, alsmede over de wijze van vermelding. De voorzitter voornoemd, TH. H. DE MEESTER 9 februari 1982 VERKIEZINGEN IN DE GEMEENTE ZIERIKZEE Teneinde de mogelijkheid te scheppen dat daarvoor in aanmerking komende lichamelijk gehandicapten zelf aan de verkiezingen deelnemen, is de toegang tot en de inrichting van één stembureau, nl. stembureau I, in de Vierschaar van het stadhuis, aangepast. Gehandicapten die behoren tot een ander stemdistrict dan het stemdistrict, waartoe het stembureau in het stadhuis behoort, moeten hun oproepingskaart laten omzetten in een kiezerslegitimatiekaart, indien zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken. Zij dienen zich hiervoor te vervoegen bij het bureau burgerzaken in het stadhuis. Het tijdstip waarbinnen die omzetting moet plaats heb ben wordt aangegeven in de bekendmaking „Stemmen in een ander stembureau naar keuze van de kiezer" en voorzover men bij volmacht wenst te stemmen in de be kendmaking „Stemmen bij volmacht". Deze bekend makingen zijn elders in dit nummer opgenomen. Het Gemeentebestuur van Zierikzee. Zierikzee, 9 februari 1982 Ter gemeentesecretarie kan worden geplaatst een op de Afdeling Algemene Zaken. Funktie-inf ormatie De werkzaamheden hebben in hoofdzaak betrekking op dossiervorming, alsmede het ordenen en bijhouden van het dynamisch archief. Daarnaast zal de te benoemen funktionaris worden belast met verdere op de afdeling voorkomende werkzaamheden. Funktie-eisen: Naast praktische ervaring in deze werkzaamheden is het bezit van de diploma's Archiefverzorging I en/of Administratief Ambtenaar of vergevorderde studie voor het diploma Bestuursambtenaar gewenst. Salaris: Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het sa laris minimaal 2.402,— en maximaal 2.852,— bruto per maand (norm 1 juli 1981). De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toe passing. Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van dit blad aan burgemeester en wethouders van Brouwersha ven, Postbus 28, 4318 ZG Brouwershaven. Havenplein 13, Zierikzee, Telefoon: 01110-2488 De burgemeesters van de gemeenten op Schouwen-Duiveland brengen ter open bare kennis dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de vol gende bepalingen. A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Ter secretarie van deze gemeenten zijn kosteloos verkrijgbaar de formulie ren voor de verzoekschriften om bij volmacht te stemmen 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag der stemming, dus voor of op 10 maart 1982, door de kiezer worden ingediend bij de burge meester van de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling (9 februa ri) in het kiezersregister is opgenomen. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer aan de verzoeker is toegestaan in een stembureau naar zijn keuze aan de stemming deel te nemen. 4. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag der kandidaatstelling zijn opgenomen in een kiezersregister. 5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. 6. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. 7. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtlegiti- matiekaart, waarmee hij zich kan aanmelden in een stembureau van zijn keuze binnen de provincie. B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART 8. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ont vangst van zijn oproepingskaart, uiterlijk op de dag der stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn oproepingskaart aan die kiezer over te dragen. 9. Een op deze wijze gemachtigde moet in hetzelfde stemdistrict staan inge schreven als de kiezer die de volmacht geeft. 10. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn ei gen stem, in het stemdistrict waar hij staat ingeschreven, uitbrengen. Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt. 9 februari 1982 De burgemeesters voornoemd. De burgemeesters van de gemeenten op Schouwen-Duiveland brengen ter open bare kennis dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJK VERZOEK 1. Ter secretarie van deze gemeenten zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoek moet uiterlijk 14 dagen voor de dag der stemming, dus voor of op 10 maart 1982, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag der kandidaatstelling (9 februari) in het kie zersregister is opgenomen. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de oproepings kaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerslegitimatiekaart. 5. De kiezer, die in het bezit is van een kiezerslegitimatiekaart, kan zich ter uit oefening van zijn kiesrecht aanmelden in een stembureau van zijn keuze bin nen de provincie. B. MONDELING VERZOEK 6. Na ontvangst van zijn oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn oproepingskaart vervoegen ter gemeentesecretarie, om deze te doen omzetten in een kiezersle gitimatiekaart. Dit kan geschieden tot de vijfde dag voor die van de stem ming, dus uiterlijk op 19 maart 1982. 7. Het bepaalde onder 5 is ook in dit geval van toepassing. Nadere inlichtingen worden ter gemeentesecretarie verstrekt. De burgemeesters voornoemd. 9 februari 1982

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9