Een kleinigheid vergeten Werkgevers en -nemers gaan praten over opvijzeling bouw K. van K. bezocht regio-bedrijven Ziekengeld-akties bij werven in Rotterdam Samenwerking groot- en kleinhandel levens middelen moet anders Vaderschaps verlof Flitsen uit het buitenland Gebroken benen-winter Huis was arsenaal Cocaine-lijn opgerold De blikjes vergiftigde zalm Franse vroedmannen Wat biedt de BEELDBUIS? Man doodgeschoten 6 DEN HAAG, 8-2. Werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid zullen binnenkort een uitnodiging ont vangen om te komen praten over manieren waarop de dalende bouwproduktie op langere termijn kan worden aangepakt. NEW YORK, 8-2. Mannelijke ambtenaren in dienst van de staat New York kunnen voor taan op verzoek, wanneer zij vader zijn geworden, onbe taald verlof krijgen. Volgens de ..Daily News" is deze maatregel genomen, na dat gerechtelijk was vast gesteld dat de mannen waren achtergesteld bij de vrouwelij ke ambtenaren die na de ge boorte van een kind recht heb ben op een onbetaald verlof van ten hoogste zeven maan den. BELFAST. In Noord-Ierland zijn vrijdagochtend vroeg 29 mensen gearresteerd op verdenking van ter roristische' aktiviteit. De arrestanten zouden behoren tot het Ierse republi keinse leger (IRA) en nationale Ierse bevrijdingsleger (INLA). Dit is uit politiebron in Belfast vernomen. JOHANNESBURG. De zwarte vakbonden in Zuid-Afrika hebben maandag opgeroepen donderdag voor een half uur in het hele land het werk te onderbreken om de dood van een blanke vakbondsleider in een po litiecel in Johannesburg te gedenken. WASHINGTON. De Amerikaanse regering heeft banken en andere fi nanciële instelling in de V.S. ruim 400 miljoen dollar betaald en daar mee een deel van de renteschulden van Polen overgenomen. JERUZALEM. De Israëlische raad voor het hoger onderwijs heeft afwij zend beschikt op een verzoek van Israëlisch-Arabische notabelen om in Galilea een „Arabische universiteit" te mogen vestigen. LONDEN. De Britse liberalen en de nieuwe sociaal-demokratische partij (S.D.P.) zijn overeengekomen, dat zij bij de volgende verkiezingen voor het Lagerhuis met een gemeen schappelijke kandidaat zullen ko men voor het premierschap. WARSCHAU. De vrouw van de geïnterneerde poolse vakbondsleider Lech Walesa heeft het leven geschon ken aan een dochter. Dit is donder dag vernomen uit katholieke bron in Warschau. Lech en Danuta hebben nu zeven kinderen. LUXEMBURG. De Luxemburgse prinses Marie-Astrid is in het huwe lijk getreden met de Oostenrijkse aartshertog Christian von Habsburg- Lotharingen. Bij de plechtigheid wa ren vier koningen, 22 prinsen, prin sessen en andere Europese edelen aanwezig. KATMANDOE. Nepal telt op het ogenblik 15.020.000 inwoners 7.590.000 mannen en 7.420.000 vrou wen. Dit heeft het bureau voor de statistiek in Katmandoe meege deeld. SAN JOSE. Het ziet er naar uit dat de sociaal-democraat Luis Alberto Monge de gehouden presidentsver kiezingen in Costa Rica met ruim verschil heeft gewonnen. De kandi daat van de liberaal-nationale partij lijkt zijn christen-democratische ri vaal ver achter zich te laten. BONN. Onvrede aan de basis van de sociaaldemocratische partij (SPD) van Bondskanselier Schmidt toont aan dat er oppositie blijft bestaan te gen zijn steun aan Navo-plannen om de kernwapens in Europa te moder niseren. WASHINGTON. De Amerikaanse regering van president Reagan is vast van plan een eind te maken aan de „huichelarij" bij de kritiek op schendingen van de mensenrechten door vrienden van de Verenigde Sta ten terwijl „gelijke of grotere schen dingen" door de Sowjet-Unie en haar bondgenoten buiten beschouwing worden gelaten. GÖTEBORG, 8-2. Een nieu we koudegolf in het zuiden van Zweden heeft de ziekenhuizen in Göteborg, Norrkoeping en Malmö in staat uan paraatheid gebracht. Het afgelopen week einde heeft men er 439 gebro ken benen behandeld. Door ijzel waren de trottoirs van deze plaatsen onbegaan baar. De plaatselijke radiozen ders onderbraken hun uitzen dingen om de bevolking te waarschuwen zaterdag en zon dag niet uit te gaan. Een wrang rekord komt toeaan een in woonster van Göteborg die bij een spektakulaire val vijf fraktures opliep. Volgens de ziekenhuizen hebben de behan delingen en inkomensderving de Zweedse ekonomie onge veer 10 miljoen gulden gekost. Minister Van Dam (volkshuis vesting en ruimtelijke ordening) kondigde dit maandag aan tijdens een uitgebreide vergadering met de vaste kamerkommissie voor VRO. De minister vindt dit overleg nood zakelijk nu volgens hem de behoefte aan nieuwbouwwoningen in de loop van de jaren tachtig zal afnemen, de koopkracht zal blijven dalen, de werkloosheid groter wordt en de be hoefte aan stadsvernieuwing en an dere vormen van vernieuwbouw zal toenemen. Overigens niet zodanig dat de dalende behoefte aan nieuw bouw erdoor zal worden gekompen- seerd, aldus de minister. .Konsumentenbeleid' Zelf denkt Van Dam al aan verster king van de koopkrachtige vraag naar woningen door bijvoorbeeld een „konsumentenbeleid" te gaan voe ren. Dat wil zeggen dat hij de bevol king wil leren prioriteiten te stellen in hun uitgavenpatroon. Bevordering van isolatie (lagere woonlasten), soberder nieuwbouw en stimulering van de export van bouw- aktiviteiten zijn drie andere maatre gelen die hij wil treffen om de dalen de bouwproduktie in de toekomst te bestrijden. BEIROET/RIAD. De Amerikaanse minister van defensie, Caspar Wein berger, heeft de oliestaten aan de Perzische Golf wapenleveranties en steun bij de verdediging van het stra tegisch belangrijke gebied aangebo den. AMSTERDAM, 8-2. Bij een huis zoeking in een woning in de Heemstedestraat in Amsterdam heeft de politie dit weekeinde twee revolvers, een pistool, vijf geweren, een machinepistool, enkele messen, bajonetten, patroonhouders en onge veer 1.200 kogels in beslag genomen. Op het moment van onderzoek was de bewoner niet thuis. De politie was de woning binnengegaan naar aanlei ding van wateroverlast. Er werden toen meer dan twintig patroonhulzen gevonden, hetgeen voor de politie aanleiding was om een huiszoe kingsbevel te vragen. ROTTERDAM, 8-2. Enkele honderden werknemers van de IJsselwerf in Ca- pelle aan den IJssel en van het scheepsreparatiebedrijf Vlaardingen-Oost HVO hebben maandag deelgenomen aan een korte werkonderbreking uit pro test tegen de plannen van het kabinet om te gaan korten op de ziekte uitkering. De akties werden geleid door bestuurders van de industriebond FNV Rotterdam. Zij waren door deze bond georganiseerd in het kader van een serie prikakties tegen de ziekengeld-plannen, die deze weken bij ongeveer veertig bedrijven in de metaalsektor in het Rijnmondgebied worden gehouden. Volgens distrikts- bestuurder Herman Berkhout liepen deze akties in Rotterdam en omge ving „als een trein". Maandagmiddag zijn bij HVO besprekingen begonnen tussen een delegatie van het personeel en de di- rektie over de ziektegeld kwestie. ROME. Vadim Zagladin die hinnen het Russische centrale partijkomité verantwoordelijk is voor de interna tionale betrekkingen, heeft ver klaard er zeker van te zijn dat er zich in het oostelijk blok nooit meer een militaire interventie zal voordoen, zoals in 1968 in Tsjechoslowakije. BOEKAREST. De prijzen van de belangrijkste levensmiddelen in Roemenië worden binnenkort ver hoogd, zo heeft president Ceaucescu dit weekeinde gezegd. AMSTERDAM, 8-2. Met de aanhou ding van negen buitenlanders heeft de Amsterdamse politie vermoede lijk een grote cocainelijn van Zuid- Amerika naar Amsterdam opgerold. Hoewel slechts weinig cocaine bij de ze negen werd aangetroffen, ver moedt de politie dat er door deze han delaren al vele kilo's in Nederland en Engeland op de markt zijn gebracht. Dit heeft de politie maandag bekend gemaakt. De zaak kwam vorige week don derdag aan het rollen toen de 31- jarige Israëlische vrouw H. P. duide lijk zenuwachtig 300.000 gulden wis selde bij een bank in Amsterdam. De vrouw was daarheen al gevolgd door rechercheurs, omdat men vermoedde dat het geld bestemd was voor de handel in verdovende middelen, al dus de politie. In samenwerking met de afdeling Bedrijfsconsulting van de E.V.D.- Exportbevordering- en Voorlich tingsdienst van het ministerie van ekonomische zaken in Den Haag werd een bezoekprogramma op gesteld. Gedurende de laatste week van januari en de eerste week van fe bruari werd dit programma in onze regio afgewikkeld. De geboden mogelijkheid tot een open gedachtenwisseling aan huis met funktionarissen van de E.V.D. en van de Kamer van Koophandel werd zeer op prijs gesteld. Verhelderend Gebleken is, dat met name de ver klaring van het zakendoen met rela ties in enige buiten-Europese gebie den, zoals het Middenoosten en Ja pan, zeer verhelderend heeft gewerkt GUATEMALASTAD. Zeker 12 mensen zijn het afgelopen weekeinde in een westelijke provincie van Gua temala door politiek geweld omgeko men. In de hoofdstad brachten stads- guerrillastrijders een bom tot ont ploffing waardoor enkele delen van de stad zonder elektriciteit kwamen te zitten. BEIROET/BAGDAD. De Iraakse strijdkrachten hebben strategische en taktische voorbereidingen getrof fen voor een nieuw offensief tegen Iran. Dit is maandag van gezagheb bende zijde in Bagdad verklaard. DAMASCAS. De officiële pers in Syrië heeft haar campagne voor ak- tie tegen aanhangers van Israël uit gebreid tot West-Europese landen die vrijdag tegen een resolutie van de V.N.-assemblee stemden welke opriep tot het isoleren van Israël. LONDEN. De voormalige leider van de Britse liberalen, de 52-jarige Jeremy Thorpe, wordt direkteur van de Britse afdeling van Amnesty In ternational. Uit 42 kandidaten werd hij gekozen als opvolger van Cosmas Desmond die vorig jaar werd ontsla gen na een ruzie tussen de staf en de vrijwilligers. MADRID. De toestand in Polen (waar sinds 13 december de nood toestand geldt) is een principiële en misschien noodlottige bedreiging voor het hele Helsinki-proces. Dit heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, zondagavond in Madrid verklaard. WEST-BERLIJN. Een jeugdrecht- bank in West-Berlijn heeft 12 jonge Polen wegens het kapen van een Pools lijntoestel veroordeeld tot ge vangenisstraffen van een tot vier jaar. De vonnissen tegen vier ver dachten werden opgeschort. Woensdag 10 februari, 20.00 Nederland I: Ieder speelt zijn rol. Een Scène uit deze film met Kate Fitzpatrick links op toernee. Het personeel eist, gesteund door de Industriebond FNV, dat de direktie toezegt dat een eventuele korting op het ziektegeld wordt bijgepast door het bedrijf, zodat de werknemers er niet op achteruit gaan. WASHINGTON. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Haig is uit Washington vertrokken voor een bezoek van een week aan Europa en Noord-Afrika. LEIDSCHENDAM, 8-2. De her komst van de zalm-in-blik, die in België twee vergiftigingsgevallen heeft veroorzaakt waarvan één met dodelijke afloop, is maandag bekend geworden. De besmette blikjes John Westzalm zijn afkomstig uit een partij met het nummer HK 13A 0708. Dit nummer is in de bodem van de blikjes ingesla gen. Het is nog onbekend of er van deze partij ook besmette blikjes in Nederland zijn terechtgekomen, maar uit voorzorg raadt het ministe rie van volksgezondheid aan om blikjes met dit partijnummer bij de plaatselijke politie of de Keurings dienst voor de Waren in te leveren. Geen meldingen De Nederlandse importeur van John Westzalm is bezig met de Engel se fabrikant na te gaan of er inder daad delen van de partij naar Neder land zijn gegaan, hetzij rechtstreeks uit Engeland, hetzij door grensver keer met België. Binnen een etmaal hoopt men hierin duidelijkheid te hebben. Er zijn bij het ministerie van volksgezondheid in Leidschendam overigens de afgelopen dagen geen meldingen van verdachte blikzalm binnengekomen. Er is dan ook geen reden on de consumptie van zalm uit blik te mijden, tenzij het gaat om de 220 gramsblikjes van John West met het genoemde partijnummer, aldus een woordvoerder van het ministe rie. ,*WyiAA#WVUVWWIAAAAAAAA<g PARIJS, 8-2. In Frankrijk zullen voortaan mannen offi cieel toegang hebben tot het beroep van vroedvrouw. De re gering heeft daartoe een wets voorstel aanvaard dat een eind moet maken aan de diskrimi- natie. Onder de ongeveer 10.000 be oefenaars van het beroep be vinden zich slechts enkele mannen. Dit jaar werden bij de opleiding ongeveer 50 mannen toegelaten. Deacademie Francaise", de hoedster van de zuiverheid van de Franse taal, had aanbe volen het woord sage-femme(vroedvrouw) te vervangen door het neutrale woorde „maieuticien", een uit het Grieks gevormde term die betekent .beoefenaar van de kunst van het doen bevallen". De Franse regering heeft deze term echter niet overgenomen. WOENSDAG 10 FEBRUARI NED. I: De Avro's kinderbios heef t weer heel wat te bieden zoals bij voorbeeld, Koning Arthur, Schatei- land en Topcat. De NOS vangt het avondprogramma aan met Van ge west tot gewest. De P.S.P. mag zijn zegje doen in de zendtijd van Politie ke Partijen. Dan de slotaflevering van Ieder speelt zijn rol. David blijft voor het zoontje van Kate zorgen als zij op toernee is en doet dat voortref felijk. Toch raakt hij van de kook door de handelswijze van Simon en hij gaat zich bezinnen hoe hij verder moet leven als hij niet meer voor Ka- te en haar kind mag en kan zorgen. Nieuwe films komen aan bod in Cine- visie. Den Haag vandaag en Studio Sport besluiten het programma. NED. II. Veronica brengt allereerst de twaalfde aflevering van Dynastie op het scherm. Zowel in het huis van Blaisdels en dat van de Carringtons staat de liefdesthermometer op nul. Tijdens een ruzie gooit Jeff zijn vrouw in het zwembad. Claudia twij felt aan zichzelf als zij hoort dat Ted GOUDA, 8-2. De 27-jarige M. S. uit Gouda is maandagavond in Gouda doodgeschoten. De vermoedelijke dader, een 36- jarige inwoner van Gouda is er in een auto vandoor gegaan. Hij is nog steeds voortvluchtig. De schietpartij vond plaats bij de fabriek waar beide mannen werkten op het industrieterrein in Gouda. De dader loste met een pistool zeven schoten op het slachtoffer. Het pistool is op de plaats van de schiet partij teruggevonden. De politie heeft nog geen mbtïéf voor de" moord kunnen achterhalen. UTRECHT, 8-2. Er moet iets gebeuren aan de samenwerkingsovereen komsten tussen groothandelaren en zelfstandige kleinhandelaren in de le vensmiddelenbranche. Dat vindt het „Vakcentrum Levensmiddelen", een landelijke organisatie van zelfstandige kruideniers. Een door het vakcentrum ingestel de en door zijn adviseur W. H. Krui- derink geleide studiekommissie heeft nu in een rapport een methode aangegeven voor „een zakelijke, systematische beoordeling" van sa menwerkingsovereenkomsten en kontrakten. Het rapport is maandag in een bijeenkomst in Utrecht aange boden en besproken. Eenzijdig Alle huidige samenwerkingsover eenkomsten hebben volgens de kom missie een sterk eenzijdig karakter. Voor de detaillisten staan er alleen maar waterdicht geformuleerde plichten in. Rechten, in de vorm van aan de groothandel op te leggen plichten, hebben ze vrijwel niet. De kommissie erkent het recht van de groothandel, zich tegen bepaalde aan de samenwerking met detail listen verbonden risiko's te wape nen. Detaillisten moeten echter daar tegenover wel het recht hebben, die kontraktuele bewapening aan rede lijke normen te toetsen. en Steven de nacht met elkaar heb ben doorgebracht en tenslotte ver laat Krystell haar man. Vanuit het Rotterdamse Ahoy' wordt het pro gramma het Motorgala gepresen teerd. De muzikale omlijsting komt voor rekening van Maywood en Earth en Fire. Taxi besluit de avond van Veronica. WOENSDAG 10 FEBRUARI NED. I: 10.00 Schooltelevisie13.00 Nieuws voor doven; 14.45 Open schooltijd; 15.30 Kinderbios; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Partijen; 20.00 Ieder speelt zijn rol; 20.52 Cine- visie; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 22.40 Nieuws; 22.45 Nieuws voor doven. NED. II: 18.30 Staatsloterij; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Weekend; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socutera; 20.32 Dynastie; 21.15 Motorsportga la; 22.35 Taxi; 23.02 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 11 FEBRUARI NED. I: Bij de Indianen een teken film opent het programma gevolgd met volop muziek in Op volle toeren dat als vanouds gepresenteerd wordt door Chiel Montague. Derrick vangt aan met een onderzoek in een moord die gepleegd is op een geslaagde za kenman. Een uur van te voren is de stiefzoon van de vermoorde man bij Derrick geweest en heeft hem verteld dat zijn vader regelmatig telefonisch bedreigd werd met de dood. De kon- sumentenrubriek Kieskeurig wordt weer gepresenteerd door Wim Bos boom en Mireille Bekooy. De maan delijkse onderwijsrubriek van de NOS De schoolbank brengt aan de or de De intergratie van kleuter en lage re school. NED. II: Paul Simon is te gast in de Muppet show. Dan de vierde afleve ring van Dubbelspion. Vanuit Brus sel volgt Dorien maar weer haar schaker Zdenek naar Parijs. Ook daar krijgt ze hem nauwelijks te zien of te sprekenWel krijgt ze allerlei papieren met een code In de 27ste aflevering van de Sullivans komt de zoon van een schoolvriend van vroeger van Grace, Peter, op be zoek voor een dag. Hij kan het goed met Terry vinden, maar als Peter Kitty ontmoet slaat hij hen de vonk over van verliefdheid. In de afleve ring De nieuwe Canadezen is het het crisisjaar 1927 en ook voor Canada is dit een rampjaar. Dit ondervond Oe kraïner Ivan Lypa aan den lijve. Han van der Meer presenteert De ver van mijn bed show. En ongezouten uit spraken van jongeren komen aan bod in Dwars. DONDERDAG 11 FEBRUARI NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 10.30 Frysk; 11.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Te leac; 18.58 Nieuws; 19.00 Bij de India nen; 19.08 Op volle toeren; 20.00 Der rick; 21.00 Kieskeurig; 21.37 Jour naal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 De schoolbank; 22.45 Nieuws; 22.50 Nieuws voor doven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Muppet show; 19.25 Dubbelpion; 20.00 Journaal; 20.27 De Sullivans; 20.55 Brandpunt; 21.30 De nieuwe Ca nadezen; 22.25 De ver van m'n bed show; 23.25 Dwars; 23.45 Nieuws. Voorlichting „aan huis" MIDDELBURG, 8-2. Onlangs heeft de Kamer van Koophandel en Fabrie ken te Middelburg een bedrijfsonderzoek gehouden naar specifieke knelpun ten bij de bedrijfsvoering (Enquête Bedrijfsontwikkeling). Daarbij bleek on der meer behoefte te bestaan aan gerichte informatie met betrekking tot het exportgebeuren in het algemeen en de exportbevorderingsfaciliteiten van de overheid in het bijzonder. bij de belanghebbenden. Ook de af zetmogelijkheden en de uitbreiding van de verkoop binnen Europa wer den veelvuldig ter sprake gebracht en leverden nuttige wenken op. 72 Als je vrouw van je houdt zal ze je vergeven en helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Tot zolang wil ik niets meer met je te maken hebben." Bom. Aan de andere kant wordt de telefoon op de haak gelegd: oom Bart heeft de verbinding verbroken. En als hij zich omdraait staat Gerda in de deuropening, een afdroogdoek in de hand en het schortje nog voor. Met een bleek, vertrokken gezicht staart ze hem aan en vraagt „Is het toch waar? ben jij een inbreker geweest?" Joop Steeman slaakt een diepe zucht En begrijpt ze heeft gehoord, wat ik oom Bart ontwoordde. Zijn handen val len neer. Naar de grond kijkend, knikt hij. „Ja,"antwoordt hij zacht „Gooi je me nu de deur uit?" Het is een bekend feit, dat de ex centrische ligging van deze regio in de praktijk wel eens een handicap vormt voor de zakenman, die zich wenst te oriënteren omtrent alles wat met de export samenhangt en de overheidssteun daarin. Vandaar dat het organiseren van bezoeken an het bedrijf door de Ka mer van Koophandel en de inschake ling daarbij van exportvoorlichtings- funktionarissen van de E.V.D. een nuttige bijdrage tot sukesvol zaken doen is gebleken die zeker voor her haling vatbaar is. Gerda de Vrieze kijkt vreemd op, als Joop Steeman onverwacht in de keu kenkamer staat Ze zit te lezen en rookt Bij de balie van het hotel zit niemand De verlichting in de hal is beperkt tot één lamp achter dit meu belstuk. Daarom loopt hij zondermeer door naar het vertrek, waar de vrouw zit Even licht haar blik op, als ze ziet, wie de bezoeker is, maar dan schrikt ze: „Jesses, wat zie jij er bezopen uit' Heb je gedronken?" Joop valt neer op een stoel hoofd schuddend „Geen drup. Maar ik heb er nu behoefte aan. Geef me in 's he melsnaam een borrel." Gerda begrijpt intuïitief, dat er met Joop wat aan de hand is. Zonder verde re vragen te stellen komt ze overeind en schenkt een glaasje vol dat ze bij hem neerzet En blijft staan toekijken hoe de man gretig het glas half leeg drinkt en dan weer neerzet „Heb je soms politie achter je aan?" durf ze nu te vragen. Maar opnieuw schudt de man zijn hoofd. „Welnee ik heb niks op mijn geweten. Behalve het verleden. Mijn schoonvader, mijn vrouw ieder een in de familie weet nu, dat ik vroe ger een inbreker was." De vrouw knikt enkele malea Ver raden?" Hij haalt zijn schouders op. „Een buurman van me, met wie ik het tel kens aan de stok had, heeft waarschijn lijk iemand aan het speuren gezet - hij heeft geld en om het zelf te doen, daarvoor is hij veel te stom - en dan is het voor een insider, een advokaat bij voorbeeld, een klein kunstje om achter mijn verleden te komea Een poosje geleden waren we, mijn vrouw, de klei- ne jongen en ik een weekeind bij fami lie. In de nacht van zaterdag op zondag heeft men op de muur van mijn huis het woord „inbreker" erop gesmeerd. Ik had mijn schoonvader gevraagd tij dens onze afwegzigheid een oogje in het zeil te houden en hij zag het zon dagsmorgens. Omdat hij me eigenlijk nooit helemaal vertrouwd heeft - wat kon ik, toen ik trouwplannen had met de dochter van mijn baas, vertellen over mijn leven? Niks immmers. want Door HENK VAN HEESWIJK dan verried ik het - ging hij op zijn beurt wroeten en keam de waarheid te weten. Hoe, is me nog niet duidelijk. Op het moment weet hij zo ongeveer alles. Nu wel mijn schoonvader er ge noeg van kreeg, de leiding van het bedrijf overgenomen hebben. Dat is nu helemaal van de baan. Gerda, mijn vrouw, weet nu ook al heel wat. We hebben erruzie overgehad. Ik ben met een kwaad hoofd weggereden. Garda kniKC nogmaals. „Nou, hier ben je natuurlijk altijd welkom, dat weet je. Drink je borrel leeg, zal ik je nog eens inschenken. En steek een sigaartje op. Kom een beetje tot jezelf. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Best mogelijk, dat die vrouw van je bijdraait" Joop drinkt en rookt En piekert Maar na de tweede borrel zegt de vrouw; „Ik maak koffie voor je klaar. Enne... heb je soms trek? Een hartig hapje erbij? Maak ik. Zal je goed doen." Een hele poos later zegt Garda: „Het was mijn zaak niet en ieder mens moet leven zoals hij zelf wil maar je had met Ilse moeten trouwen, als je met alle geweld getrouwd wilde zijn. Die was stapel op je en je zou een hartstikke goeie vrouw aan haar gehad hebben. Jammer. Ze komt hier wel eens een enkele keer. Waarschijnlijk instincma- tig hopend, dat ze je weer zal zien." „Ach nee, Grada... Ik heb gezegd, dat ik getrouwd ben... ze heeft me zo onge veer de deur uit gesmeten." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6