Trek naar steden bedreigt landbouw in de Sowjet-Unie Vijfduizend blikjes zalm uit „dubieuze partij" in Nederland Poolse kinderen De individuele huursubsidie Man redt drie babies uit brand Sluiting Zeedijk-café's - in Nederland Meer leerlingen naar algemeen voortgezet onderwijs Dalend ziekteverzuim De stakingen in België Geld voor verplichte luisteraars Aanzienlijke schade na dijkdoorbraak Sas van Gent ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 9 februari 1982 Nr. 23062 5 ZIERIKZEE. Antieke plaat van de leerlingen van de school in 't Vrije; toenmalig hoofd de heer U. Gorter (geheel rechts op foto). Het betreft uiteraard nog het oude schoolgebouw,voorganger" van de J. L. de Jongeschool. Een plaat - naar valt aan te nemen - uit de twintiger jaren. UTRECHT, 8-2. De importeur John West Zalm in Nederland heeft maandag vastgesteld dat 106 dozen van de partij zalm waaruit in België het met botu- lisme besmette blikje kwam, in Nederland zijn terecht gekomen, ruim vijf duizend blikjes in totaal. De heer Th. van Ham, direkteur van het importbedrijf, zei maandaga vond echter dat er geen reden is tot ongerustheid. Volgens hem is het uit gesloten dat er bij de produktie van de partij iets misgegaan is. „dat ene blikje moet tussen de fabriek en de konsument besmet zijn geraakt door dat er bijvoorbeeld een klein gaatje in zat", aldus Van Ham. Hoe dat mo gelijk is wordt op dit moment nog on derzocht. BONN. Onbekenden hebben een aanslag gepleegd op de Westduitse ambassadeur in Iran, Jens Petersen. Naar het ministerie van buitenland se zaken in Bonn meedeelde, liep de ambassadeur slechts lichte verwon dingen op. JERUZALEM. In januari van dit jaar hebben 290 joden toestemming gekregen de Sowjet-Unie te verlaten. Sinds twaalf jaar is het aantal joden dat in een maand tijd de Sowjet-Unie mocht verlaten niet zo laag geweest. Dit heeft de woordvoerder van het joodse agentschap in Jeruzalem mee gedeeld. JAKARTA. Verleden jaar is 12.000 Indonesiërs toestemming onthouden hun land te verlaten, zo heeft het Indonisische weekblad „Buana Min- ggu" gemeld. De 12.000 mochten niet weg om politieke redenen, of omdat ze een vergrijp hadden begaan. MADRID. De Russische ondermi nister van buitenlandse zaken Leo nid Ilyichov zal krachtig protesteren wanneer Navo-landen de Europese veiligheidskonferentie, die dinsdag in Madrid wordt hervat, zullen ge bruiken als platform voor een ver oordeling van de noodtoestand in Po len. Moeders voor vrede LONDEN, 8-2. Een Japanse, de 82- jarige Ryoichi Sasakawa, heeft maandag in een advertentie over een halve pagina in de Londense Times alle moeders ter wereld opgeroepen zich aaneen te sluiten in een organi satie van „Moeders voor de vrede" ten gunste van een algehele ontwape ning. Totale ontwapening is „de absolu te voorwaarde voor een blijvende vrede", aldus Ryoichi Sasakawa, voorzitster van de wereldvereni ging voor het blijven gedenken van de oorlogsslachtoffers". Zij is voor standster van een ekonomische boy kot van alle landen die zich tegen al gehele ontwapening verzetten omdat „zij een bedreiging voor de hele mensheid vormen". De 82-jarige nodigd alle mensen, mannen en vrouwen, die haar denk beelden over vrede delen, uit, haar in Tokio te schrijven. Een halve pagina publiciteit in de Times kost op het ogenblik 5.152 pond (ca. 24.000). Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek (C.B.S.) heeft deze voorlopige cijfers dinsdag verstrekt. De stijging van eerstejaars beliep 3,6 procent, in '80 was er een daling van 0,6 pocent. Het aantal toegelaten jongens nam toe met 2,6 procent, dat van meisjes met 4,5 procent. Het totaal aantal leerlingen nam in vergelijking met een jaar eerder toe met 0,6 procent. Voor de jongens De bewuste partij is in april vorig jaar in Nederlandse winkels terecht gekomen. Voor alle zekerheid raadt de importeur de konsument aan blik jes met het bewuste nummer in de winkel om te ruilen voor een ander. SCHIPHOL, 8-2. Voor 89 Poolse kinderen is maandagmiddag op Schiphol een maand vakantie in Ne derland begonnen. De kinderen zijn hier op uitnodiging van de Stichting vrienden van Polen en verblijven bij gastgezinnen. De kinderende jongste tien, de oud ste zestien, arriveerden aan het einde van de middag met een speciale vlucht van de Poolse staatsluchtvaartmaat schappij LOT vanuit Warschau. Even later volgde een warme ontvangst door hun tijdelijke pleegouders, die met bloemen en soms met spandoeken hun Poolse gasten stonden op te wachten. Oorspronkelijk zouden deze kinderen al op 19 december naar Nederland zijn gekomen. Het afkondigen van de nood toestand door de Poolse militaire lei ders op 13 december haalde toen een streep door de rekening. Wanneer de ze vakantie een succes zal blijken, zal de stichten vriendenhulp Polen meer van deze vakanties voor Poolse kinde ren organiseren. DEN HAAG, 8-2. Minister Van Dam (volkshuisvesting en ruimtelij ke ordening) peinst er niet over om de individuele huursubsidie te verla gen. Vooral in kringen van bouw werkgevers wordt hiervoor gepleit omdat die vinden dat de mensen dat moeten betalen voor het wonen wat het kost. Door afschaffing of vermin dering van de huursubsidies kunnen volgens werkgevers nieuwe investe ringen in de bouw worden gedaan. De bewindsman van VRO stelde zich op dit standpunt tijdens een ver gadering maandag van de vaste ka merkommissie voor volkshuis vesting en ruimtelijke ordening. Hij verklaarde dat er een verband bestaat tussen de bouw van wonin gen en de koopkrachtige vraag er naar. Als de huursubsidies worden ver laagd, zal de vraag naar woningen dalen doordat de woonlasten hoger worden, aldus lichtte Van Dam toe. De behoefte aan woonruimte zal ech ter niet onder invloed staan van aan tasting van de huursubsidies, aldus Van Dam. bleek het te zijn verminderd met 0,4 procent en voor de meisjes vermeer derd met 1,6 procent. De stijging van het aantal meisjes ten opzichte van de jongens vindt haar oorzaak in het feit, dat meisjes in sterker mate dan jongens voor keur hebben voor algemeen voortge zet onderwijs boven lager beroepson derwijs, aldus het C.B.S. ROME. De Italiaanse stadsguerril- labeweging Rode Brigades hebben de bevrijding van de ontvoerde Navo- generaal Dozier „één punt voor de Bourgeoisie" genoemd en de politie ervan beschuldigd verdachten te heb- be gemarteld. NEW YORK. Kort geleden hebben de Verenigde Staten een groep mili taire adviseurs naar Haiti gestuurd. Dit heeft het weekblad „Newsweek" maandag gemeld. Het baseert zich op inlichtingen van het Amerikaanse ministerie van defensie. Oude Fokkervleugels SCHIPHOL, 8-2. Medewerkers van de Aviod/ome, het lucht- en ruimtevaartmu seum op Schiphol, hebben onlangs op de zolder van een schaapskooi in Utrecht vleugels van Fokker C-l. Verkenningsvliegtuigen gevonden. Deze vliegtuigen werden in 1918 in de Fokker fabriek in Duitsland gebouwd. Dit is maan dag van de zijde van de Aviodome meege deeld Een van de vleugels is inmiddels in de Aviodome te zien. Voor zover bekend zijn de vleugels, ge maakt van hout en linnende oudste Fok- ker-próduktèn in ons land Na de Duitse overgave smokkelde Ant hony Fokker, onder de ogen van de Geal lieerden, 220 complete vliegtuigen in trei nen naar Nederland, om in ons land op nieuw een fabriek op te zetten. Volgens de Avoidome zijn de nu gevonden vleugels ongetwijfeld afkomstig van vliegtuigen die met dit transport naar ons land zijn geko men. DEN HAAG, 8-2. Een toevallige voorbijganger heeft maandagmiddag drie baby's gered uit een brandend huis in de Eerste van Swindenstraat in Den Haag. Een oudere vrouw, die op drie ongeveer eenjarige kinderen zou passen, was in paniek gevlucht. De politie heeft dit meegedeeld. De brand woedde op de eerste etage van het huis. De oorzaak van het vuur is niet bekend. Een vrouw op de tweede etage redde zichzelf door uit het raam te springen. De politie wist maandagmiddag ook niet hoe groot de schade was. AMSTERDAM, 9-2. In opdracht van burgemeester Polak heeft de po litie dinsdagochtend op en bij de Zee dijk in Amsterdam opnieuw twee ca- fé's gesloten. Het betreft de café's „Heta" aan de Oudezijds Voorburg wal en „Hoi-Tin" op de Zeedijk, die zich volgens de gemeente tot trefcen tra van drugshandelaren hadden ont wikkeld. Pleidooi voor de kraai ARNHEM, 8-2. De kraai-achtigen in ons land hebben een slechte naam. Ze gelden vooral voor de landbouw gewassen als schadelijk en ze eten ei eren van zangvogels. De Stichting Kritisch Faunabeheer, die in Arn hem een symposium over de kraai- achtigen belegde, wil deze vogelsoort van zijn slechte imago afhelpen ten einde een halt toe te roepen aan de jacht op de zwarte kraai, kauw, roek, vlaamse gaai en ekster. Kraaien horen niet in de jachtwet thuis. Het is eigenlijk een schandaal dat een symposium als dit nodig is", zo zei H. H. Niesen, bestuurslid van de Stichting Kritisch Faunabeheer. Het beeldmerk van deze stichting bestaat uit een krassende kraai, die met een gebroken jachtgeweer weg vliegt. Volgens Niesen moeten verouderde gedachten overboord worden ge gooid. Kraaien roeien geen zangvo gels uit, want daarmee zouden ze hun eigen voedselvoorraadvernieti gen, Ook behoeft er niet voor een on gebreidelde toeneming van kraai- achtigen worden gevreesd, de wet van het natuurlijk evenwicht staat daar borg voor, zo viel uit de woor den van Niesen te beluisteren. DEN HAAG, 8-2. In tegensteling tot voorgaande jaren zijn er meer leerlin gen toegelaten tot het eerste levensjaar van het algemeen voortgezet onder wijs. Het lopende schooljaar werden er 164.412 geteld, tegenover 158.659 bij de aanvang van het schooljaar '80-'81. MOSKOU, 8-2. Er zijn de afgelopen tien jaar ongeveer vijftien miljoen mensen in de Sowjet-Unie van kollek- tieve en staatsboerderijen naar de steden getrokken. Door deze ontwikkeling dreigt er de komende tien tot vijftien jaar een ern stig tekort aan mankracht in de landbouw te ontstaan. Dit staat in een rap port van de Internationale arbeidsorganisatie (ILO), dat is opgesteld door de ekonoom B. N. Khomeljansky. Volgens het rapport zal de vraag naar mensen die landbouwmachines kunnen bedienen in de komende tien a vijftien jaar verdubbelen. Hoewel er veel aan opleiding wordt gedaan zal het aantal vakbekwame krachten op het huidige niveau blijven als de trek naar de steden voortduurt. TERBORG. De rijkspolitie in het distrikt Nijmegen en de gemeentepo litie van Doetinchem hebben in to taal 418 inbraken opgelost. Bij die in braken werd voor ruim 1,25 miljoen gulden schade aangericht en buitge maakt. DEN HAAG, 8-2. Het ziektever zuim is in het vierde kwartaal van 1981 ten opzichte van dezelfde perio de het jaar daarvoor gedaald. Voor mannen was dat percentage in '81 8,6 en voor vrouwen 11,5. Ver geleken met 1980 was de daling 0,5 procent bij de mannen en 0,2 procent bij de vrouwen. De cijfers zijn af komstig van het C.B.S. en het Neder lands Instituut voor preventieve ge zondheidszorg T.N.O. Op de honderd werkende mannen waren er in het vierde kwartaal '81 49,2 ziek en op de 100 vrouwen 79,5. Gemiddeld werd er in die periode door mannen 15,9 kalenderdagen we gens ziekte verzuimd en door vrou wen 13,1 dagen. Vergeleken met die periode in 1980 is dat voor mannen en vrouwen een daling van resp. 0,6 en 0,3 dagen. „Zelfbemestende planten LEIDEN, 8-2. Het fundamentele onderzoek aan de universiteit in Lei den naar nieuwe „zelfbemestende" planten is bemoedigend. De ontwik kelingen wijzen op mogelijk positie ve resultaten. Er zal echter nog veel onderzoek moeten worden verricht alvorens het tot de produktie van dit soort planten komt. „Bij al onze opti mistische verwachtingen moeten wij echter voorzichtig zijn", zegt prof. dr. A. Quispel, hoogleraar in de expe rimentele plantenkunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden, „we mo gen geen onnodige verwachtingen wekken". Als het zou lukken bepaalde ge wassen, zoals granen, te kweken die het vermogen hebben zich zelf te be mesten, kan hiermee een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van de honger die drie kwart deel van de wereldbevolking bedreigt. De veel energie vergende kunstmatige bemesting wordt dan overbodig. Op grond van het voortgaande on derzoek acht de Leidse hoogleraar het verantwoord te spreken van reële mogelijkheden. „Het idee van nieu we zeifbemestende planten is uit de sfeer van wetenschappelijke verzin sels in die van serieuze wetenschap terecht gekomen", aldus Quispel. Als men er in slaagt nieuwe zeifbe mestende planten te produceren, moet men zeer voorzichtig zijn met de praktische toepassing ervan, zo waarschuwt prof. Quispel. Er dient rekening mee gehouden te worden dat zulke planten ongewenste gevol gen kunnen hebben voor de levende natuur. De planten zouden zich als onkruid massaal kunnen versprei den. Een dergelijke ongeremde groei zou het natuurlijk evenwicht kunnen verstoren. De hoogleraar acht deze kans overigens zeer klein. De Russische regering heeft in het verleden geprobeerd de uittocht te stoppen via administratieve belem meringen en loonsverhogingen voor landarbeiders, maar de aantrek kingskracht van de steden bleek te sterk. Om de mensen op het platteland te houden is het volgens Khomeljansky dringend noodzakelijk de huis vesting te verbeteren. Ook moet aan de wensen van de plattelandsbevol king tegemoet worden gekomen door uitbreiding van de openbare voorzie ningen als scholen, ziekenhuizen en sportfaciliteiten. Verder moet hard worden gewerkt aan het aanleggen van wegen dien onder alle omstan digheden zijn te berijden. Opgeleide jongeren Bij tweederde van de mensen die naar de steden trekken gaat het öm goed opgeleide jongeren. In sommige delen van de Sowjet-Unie zijn de ge volgen van de uittocht al goed merk baar. Het aantal arbeidskrachten in de landbouw vermindert niet alleen, maar er vindt ook een steeds verder gaande vergrijzing plaats, aldus het rapport. Uit een onlangs gehouden onder zoek van de Russische regering is ge bleken dat de hoge levensstandaard de belangrijkste drijfveer is voor de trek naar de steden. Flitsen uit het buitenland LONDEN. Prinses Diana van Wa les, die in juni haar eerste baby ver wacht, is in januari van een trap ge vallen maar ongedeerd gebleven, zo onthulde een woordvoerder van het Britse hof. MOSKOU. De direkteur van een fabriek van sportartikelen in Donetz in de Oekraïne heeft een geldboete overeenkomende met een maand sa laris gekregen wegens het op de markt brengen van ondeugdelijke produkten. PARIJS. Alberto Monge, de aan staande president van Costa Rica, heeft gepleit voor financiële steun aan zijn land van democratische lan den. Die financiële steun moet voor komen dat ook Costa Rica wordt meegesleurd in de ..draaikolk van geweld" die Midden-Amerika teistert. Dinsdagmiddag zullen het gemeen tebestuur van Sas van Gent en de di- rektie van de Suikerunie een eerste overleg hebben over de aangerichte schade. Het water uit de bezinkvijver is ook doorgedrongen in de straten en tuinen in de omgeving van de fa briek. Volgens een woordvoerder van de gemeente zal de brandweer van Sas van Gent de hele dag nodig hebben om het water weg te pompen en de straten schoon te spuiten. De gemeente heeft diverse trottoirs moeten openbreken om een vlottere Ook het vooruitzicht van meer vrije tijd en betere voorzieningen, onder meer op het gebied van onder wijs, speelt een rol. Voor slechts zeer weinig mensen is betere betaling een motief om de boerderij te verlaten. LIVERPOOL. Bij een treffen met jongeren zijn in Liverpool zes politie mensen gewond geraakt, van wie een ernstig. De politie beschreef de rellen als de ersgte sinds de ongeregeldhe den in Liverpool vorig jaar juli. De politie arresteerde negen jongelui. BRUSSEL, 8-2. De konfrontatie die het Socialistische Algemeen Bel gisch Vakverbond (ABVV) maandag is aangegaan met de Belgische rege ring is maar in de helft van het land een sukses voor de vakbeweging ge worden. In Wallonië werden vrijdag bijna alle openbare diensten verlamd en werden ook bijna alle bedrijven plat gelegd door een 24-uurs staking waartoe het ABW had opgeroepen. Ook de bij het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) aangesloten ar beiders gaven daar veelal gehoor aan de stakingsoproep. Maar in Vlaande ren lagen de kaarten anders. Daar werd wel gestaakt, maar in lang niet zo'n grote mate als in Wallonië. LONDEN, 8-2. Vier afluisteraars van de Britse Geheime Dienst heb ben maandag van een rechtbank in Londen een schadevergoeding van samen 25.000 pond Sterling toegewe zen gekregen omdat zij doof waren geworden door het luisteren naar luid, statisch gestoorde radiosigna len. De vier mannen waren voor de Britse regering werkzaam geweest in Groot-Brittannië en in het buiten land, maar veel meer bijzonderheden dan deze kwamen niet naar buiten. De rechtbank werd meegedeeld dat hun werk dermate geheim was dat veel kanten ervan zelfs niet aan hun advokaat hadden kunnen worden toevertrouwd. Een van de afluisteraars is dood, maar zijn weduwe, die uit zijn naam had geprocedeerd, kreeg 3.500 pond Sterling toegewezen. afvoer van het water naar de riole ring te bewerkstelligen. Maatregelen De dijkdoorbraak van de ongeveer anderhalve hectare grote en enkele meters diepe bezinkvijver is de twee de in korte tijd. Het gaat om een twintig jaar oude bezinkvijver. Di rekteur W. Duitemeyer van de Sui kerunie zegt, dat de vijver nu hele maal leeggepompt zal worden. Daar na zal bekeken worden hoe de kondi- tie van de dijken rond deze vijver verbeterd kan worden. SAS VAN GENT, 9-2. Een dijkdoorbraak van dinsdagmorgen bij een be- zinkbassin van de Suikerunie in Sas van Gent heeft aanzienlijk meer schade aangericht dan de vorige keer, in december, zo heeft een woordvoerder van de gemeente Sas van Gent meegedeeld. ZIERIKZEE. Bij de kleuterschool „De Speeldoos" is een begin gemaakt met de bouw uan een nieuwe prot. christelijke school. Zo vlak bij elkaar i.v.m. de toekomstige integratie kleuter- lager onderwijs. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5