Gemengd koor ,,Nu met Hope" verraste tijdens uitvoering Muziek en toneel tijdens feestavond van ,,0 en U" Drs. Bakkum: ziektewet premie gebruiken voor verzuimbestri j ding SAMENBUNDELING CNV AFDELINGEN Muzikale hoogstandjes Vuiniszakken weg te Rotterdam Bruinisse centrum voor landelijke Lego-bouwwedstrijd In samenwerking met „Nu met Hope Literatuur- te lef oon Middenstand op Bru 4 HAAMSTEDE, 5-2. Een avond met puur muzikaal ple zier viel vrijdagavond te beleven in de Gereformeerde Kerk te Haamstede. Het gemengd zangkoor „Nu met Hope" uit Burgh gaf haar jaarlijkse uitvoering op een wijze die men nog maar zelden van dit koor mocht be luisteren. Onder leiding van de heer M. Ho- genstein met aan de piano mevrouw E. Vos-Simons werd op uitstekende wijze een licht klassiek programma uitgevoerd. Het Wanderlied van Stolz, de Uchtendstilte van Kreutzer, La laine des moutons van Maessen, de Vastenavond van de Klerk en Ab- schied vom Walde van Mendelssohn muntten uit door prima uitvoering. Doch zoals gewoonlijk stak het Slavenkoor van Verdi hier weer to renhoog boven uit met tot slot het zo tere Morgenklanken van Joh. Strauss dat het publiek met een da verend applaus beloonde. ROTTERDAM, 8-2. In Rotterdam gaan de huisvuilzakken mogelijk uit het straat beeld verdwijnen. De Rotterdamse ophaal dienst ROTEB heeft het gemeentebestuur als onderdeel van de gemeentelijke bezui nigingsoperatie voorgesteld om de huisvuil- zakken niet meerhuis aan huis op te halen, maar deze door bewoners in verspreid over de stad staande containers te laten werpen. Het voorstel is onderdeel van een bezuini ging bij de ROTEB van 8,6 miljoen gulden. Om dit bedrag te halen heeft de ROTEB nok voor gesteld de vuilverbranding in een vijfploegendienst om te zetten en mogelijk de reinigingstarieven te verhogen. Ook het vegen van de straat zal er gedeeltelijk bij in moeten schieten. Volgens een woordvoer der hoopt de ROTEB het verlies aan ar- beidsbpaatsen op te vangen door natuurlijk verloop. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SCHIEDAM. Het kollege van B en W van Schiedam voelt er niets voor bij te dragen aan de eventuele ver plaatsing van de Rotterdamse lucht haven Zestienhoven. DEN HAAG. De Economische Voorlichtings Dienst (EVD) van het ministerie van ekonomische zaken zal voortaan beter opletten of zaken reizen, waarbij de dienst betrokken is» gepaard gaan met niet- joodverklaringen. HENGELO. Een groot opgezet inves teringsplan nar Westduits model is volgens WD-Tweede Kamerlid Drs. R. de Korte een veel betere weg om arbeidsplaatsen te scheppen dan via een banenplan zoals minister Den Uyl voor ogen heeft en dat volgens de Korte „een illusie" is. HILVERSUM. Minister Van Dijk voor ontwikkelingssamenwerking ziet vooralsnog geen aanleiding de ontwikkelingshulp aan Suriname na de recente ontwikkelingen in dat land stop te zetten. DEN HAAG. Het staat vast dat de Nederlandse industrie ten opzichte van enkele andere industrielanden een achterstand heeft in ervaring met de toepassing van flexibele auto matisering en industriële robots. VLAARDINGEN. De direktie van het scheepsreparatiebedrijf Vlaar- dingen-Oost-bedrijven (het vroegere HVO) moet een dezer dagen ant woord geven op de vraag van het ak- tiekomité van F.N.V.-leden binnen het bedrijf of het bereid is de eventu ele korting op het ziektegeld bij te passen zodat de werknemers er niet op achteruitgaan. Jong talent uit Zierikzee in de vorm van Rini de Looze (Rust Roest) bracht opnieuw de handen op elkaar voor zijn op trompet uitgevoerd on derdeel van het programma. Een ge weldig optreden met aan de piano mevrouw Vos-Simons. Het licht- klassieke stramien van deze avond werd ook hier doorgevoerd. Met aan het slot enkele populaire wijsjes van John Lennon en Paul McCartny. Gastoptreden Het programma werd vervolgd met een optreden van de Kon. Har monie „Kunst en Eer" uit Zierikzee o.l.v. de heer R. van Soest met een drietal specifiek voor deze avond ge kozen nummers. Ingeleid door de heer Van Soest (een fijne, gewaar deerde verduidelijking) begon het korps met het Intermezzo Rusticana van Masgani, gevolgd door Elegische melodieën van Groeg. Feilloos klonk deze muziek in de accoustisch - be gaafde kerk met aan het slot de Sla vische mars van Tsjaikowski en vooral dit laatste stuk werd door de aanwezigen met een staande ovatie beloond. Een paar toegiftjes in marsvorm vormden het voorlopig slot van „Kunst en Eer "-optreden. „Nu met Hope" vervolgde met Psalm 150 en het bekende Into my heart. Het slot vormde het Zeeuwse volkslied, gezongen door het koor, het publiek en dit muzikaal on dersteund door „Kunst en Eer". Een machtige slotaptheose voor een uit stekende uitvoering. Ditmaal zonder toneel maar met veel muzikaal ge not. De presidente, mevrouw Geleijnse- Meerman sprak in haar welkomst woord waarderende woorden voor de aanwezigheid van de wethouders v. d. Aarsen en De Feiter, afgevaardig den van de Zeeuwse Zangersbond, de Zeeuwse Koorzang en de zustervere nigingen. Manifest Zij deelde mee dat op 20 maart wordt deelgenomen aan het Zeeuws Zangers Manifest in Middelburg. De ze zomer komt een grote rommel markt en een uitwiSsblinfe met het mannenkoor uit Valkenburg. Voor een nachtje huisvesting vroeg zij steun van de aanwezigen. Aan het einde waren er bloemen voor de dirigenten, pianiste, Rini de Looze en dankwoorden voor de be schikbaar gestelde prijzen voor de verloting. In de rekreatiezaal zorgde Anjo de Koning voor de muzikale omlijsting van het gezellig samen zijn. Jammer dat de belangstelling niet groter was. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Het gerechtshof in Amsterdam heeft maandag de 19- jarige H. B. uit Amsterdam veroor deeld tot zes maanden gevange nisstraf waarvan drie voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar. Het hof achtte bewezen dat B. op 10 oktober 1980 tijdens de rellen rond de opening van de metro in.de hoofd stad met een rookbom naar een A.N.P.-fotograaf gegooid had. HAARLEM. Politieke jongerenor ganisaties die de jeugd van Noord- Holland met bepaalde aktiviteiten bij de komende verkiezingen voor de provinciale staten of de gemeentera den betrekken, kunnen hiervoor bij de provincie Noord-Holland om geld aankloppen. DEN HAAG. Enkele socialistische leden van het Europees parlement, onder wie de Nederlanders Ien van den Heuvel en Johan van Minnen, hebben in vragen aan de ministers van buitenlandse zaken kritiek geoe fend op het feit, dat ook Uruguay deelneemt aan de internationale macht die vanaf eind april in de Sinaï-woestijn Egyptenaren en Israë li's uit elkaar moet houden. SCHIPHOL. De KLM heeft met de nationale luchtvaartmaatschappij van Zimbabwe, Air Zimbabwe, een overeenkomst gesloten voor de oplei ding van technici. Dit heeft de KLM maandag bekend gemaakt. AMSTERDAM. Een aantal gale rieën wil de verkoop van kunst aan de overheidskunsthandel „SBK" stopzetten uit protest tegen de valse konkurrentie van die kant. AMSTERDAM. Tussen 250 en 300 buurt- en klubhuiswerkers in Amsterdam hebben maandag het werk neergelegd uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de gemeen te, waardoor arbeidsplaatsen in de sociaal-kulturele sektor dreigen te verdwijnen. Zij hebben daarmee ge hoor gegeven aan een oproep van de afdeling Amsterdam van de federa tie ABVA/KABO. ZIERIKZEE. Dit monstrum - een rodelbaan - was te zien op het Zomerfeest, dat in augustus 1917 te Zierikzee werd ge houden. Het stond opgesteld op het Havenplein. BRUINISSE, 9-2. Bruinisse fungeert de komende weken als regionaal wedstrijdcentrum voor de landelijke Lego-bouwwedstrijd. Bij de fa. H. E. Braber kunnen de werkstukken worden ingeleverd van vrijdag 12 tot en met donderdag 25 februari. Via de tussenronden zal uiteindelijk in oktober 1982 gestreden worden om het landelijk kampioenschap. NIEUWERKERK, 5-2. Vrijdagavond had de muziek vereniging „Oefening en Uitspanning", in samenwer king met het muziekkorps van Bruinisse „Nu met Hope" in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk een muziek uitvoering. De avond werd bijzonder goed bezocht, on der andere door afgevaardigden van zusterverenigingen. Na een hartelijk woord van wel- bestond uit een toneelstuk getiteld kom door de voorzitter van „O. en „De ooievaar vergist zich", uitge- U." de heer A. Heyboer, werd het voerd door de toneelgroep Platogo. eerste deel van de uitvoering - het De regie lag in handen van Addy muziekprogramma - afgewerkt. Flipse. Het stuk werd uitstekend en Gespeeld werden enkele marsen, ou- humoristisch gespeeld. Aan het slot vertures en koralen, waar het pu- van de avond dankte de voorzitter de bliek aandachtig naar luisterde. aanwezigen voor het welslagen van Het tweede deel van de feestavond de feestavond. Kinderen die willen meedoen, moe ten thuis van het bouwkundig speel goed iets maken. Het onderwerp is vrijmaar het is uiteraard de bedoe ling dat er zonder hulp van ouderen, naar eigen fantasie iets gebouwd wordt. DEN HAAG. De tien landen van de Europese Gemeenschappen hebben zich voor het eerst vrij duidelijk uit gesproken voor een volledige ontrui ming van de gebieden die Israël sinds de zesdaagse oorlog van 1967 bezet houdt. Zij deden dit naar aanleiding van de annexatie van de Golan hoog vlakte, die zij in felle termen veroor deelden. ENSCHEDE. Een 28-jarige man die begin 1981 wegens verkrachting werd veroordeeld tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf - heeft zich hieraan het afgelopen weekeinde tij dens een proefverlof opnieuw schul dig gemaakt. In de binnenstad van Enschede verkrachtte hij een 25- jarige vrouw, terwijl hij haar keel dichtkneep met een sjaal. DEN HAAG. Het Komité Zuidelijk Afrika heeft opgeroepen tot een de monstratie voor de Amerikaanse am bassade, woensdag van vijf tot zes, omdat, aldus het komité „slechts een lagere ambtenaar" van de ambassa de een delegatie mocht ontvangen die een manifest tegen het Amerikaanse Zuid-Afrikabeleid wilde overhandi gen. AMSTERDAM. Philips-dochter Hollands Signaal Apparaten B.V. heeft met de Portugese staatsonder neming Ana Aeroportos E Navega- cao Aera te Lissabon een kontrakt gesloten voor de levering van ver- keersbegeleidingsapparatuur ter waarde van circa f 65 miljoen. UTRECHT. Het treinverkeer van uit Nederland naar en door België zal maandag worden stilgelegd als de aangekondigde algemene staking in dat land doorgaat. ALMERE. Het rijk heeft zich ga rant verklaard voor de financiële ge volgen van de overgang van circa 180 ambtelijke en 60 niet ambtelijke funkties van de Rijksdienst IJssel- meer Polders (RIJP) naar de gemeen te Almere. NIJMEGEN. De politie in Nijme gen heeft twee werknemers en de di- rekteur van een sloopbedrijf aange houden, terwijl zij bezig waren een kraakpand aan de Sterreschansweg met de grond gelijk te maken. AMSTERDAM. De rijksrecherche zal een onderzoek instellen naar de klacht van een 25-jarige gedetineerde vrouw dat zij vorige week in de Bijl merbajes in Amsterdam door een parketwacht is verkracht. DEN HAAG. De rijksoverheid heeft moeite met het werven van er varen specialisten op financieel-eko- nomisch terrein, op automatiserings gebied en van ervaren artsen, gespe cialiseerde juristen en personeels- werkers. Twee groepen De wedstrijd staat open voor twee groepen: 5 tot 8 jaar en 7 tot 12 jaar. In beide kategorieën zijn fraaie prij zen te winnen, en tevens krijgen de winnaars een uitnodiging voor de landelijke wedstrijd. De beoordeling zal op vrijdag 26 fe bruari geschieden door een deskundi ge (plaatselijke) jury. In de jury hebben zitting: de heren H. Groenevelden A. M. Witzenburg (de hoofden van de lagere scholen in Bru) de waarnemend direkteur van gemeentwerken A. A. Verschoor en de heer J. Huizer. De feestelijke prijsuitreiking is vastgesteld op dinsdag 2 maart, bij de fa. Braber. Iedereen die meedoet krijgt in ieder geval een aardige ver rassing. FRANKFORT. Bij een zware ex plosie in een cosmeticafabriek bij Hanau, in de Westduitse deelstaat Hessen, zijn dinsdag volgens opga ven van de politie minstens vijf men sen om het leven gekomen. WASHINGTON. Onderminister van buitenlandse zaken Thomas En- ders heeft maandag de mogelijkheid niet uitgesloten dat de Verenigde Staten troepen naar El Salvador zen den. 59 STUTTGART, 8-2. In de eerste vier uur na instelling van een literatuurtelefoon" in de Westduitse stad Stuttgart hebben maandag al meer dan 100 belangstellenden het num mer gebeld waarop gedichten van Margarethe Hannsman te horen zijn Eerder was een dergelijk nummer in Lübeck in twee we ken tijdongeveer 11.000 maal gedraaid. Ook in Kiel, Mar burg, Munster en Düsseldorf heeft men goede resultaten met deze vorm van kuituur via de telefoon. DEN HAAG, 9-2. Bedrijven die het ziekteverzuim door middel van gerichte investeringen of veranderingen in de arbeidsorganisatie omlaagbrengen, moeten een gedeelte van de ziektewetpremies terugkrijgen om die verbeterin gen mee te financieren. De werknemers moeten hierbij worden betrokken. Deze aanpak van het ziekteverzuim in het kader van: de ziektewet bepleit drs. J. P. A. Bakkum in Ekonomisch Statistische Berichten van deze week. Drs. Bak kum werkt op het direktoraat-gene- raal van de arbeid van het ministerie van sociale zaken en werkgelegen heid. Hij schrijft zijn artikel in ESB op persoonlijke titel. Drs. Bakkum geeft drie wegen aan waarlangs het bedrijfsleven ertoe ge bracht kan worden het ziektever zuim aan te pakken door verbetering van de arbeidsomstandigheden. Dat zijn invoering en doorwerking van de arbeidsomstandighedenwet, ver ruiming van de kennis over verzuim- preventie en arbeidsplaatsverbete- rende maatregelen en verspreiding van die kennis over meer bedrijven en een financiële prikkel om bedrij ven over de streep te trekken. Verzuimbeleid Bedrijfsinvesteringen zijn volgens drs. Bakkum aangrijpingspunt voor DEN HAAG. De Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) maakt zich ernstige zorgen over de voorgenomen uitzending van Neder landse militairen naar de Sinaï. De zorg geldt in het bijzonder het feit, dat er sprake is van een troepenuit zending onder auspiciën van de Euro pese gemeenschap en buiten V.N.- verband. uitwerking van een te voeren ver zuimbeleid. De effekten van de in vesteringen op de arbeidsomstandig heden zijn volgens hem verstrek kend. Hij vreest echter dat er teveel wordt gekeken naar de gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen en minder naar wat de gevolgen zijn voor het personeel van wijzigingen in het werk. Ook de gezondheidsrisi co's verbonden aan het werken met andere grondstoffen, blijven een on derbelicht aspekt van de bedrijfsvoe ring. Drs. Bakkum veronderstelt dat het uitdrukkelijk betrekken van ar- beidsaspekten in de ontwerpfase van apparatuur en in de besluitvormfase van het investeringsproces gunstige gevolgen voor de omvang van het verzuim heeft. 9? *5 (Ingezonden) ZIERIKZEE, 8-2. Onlangs werd de CNV-Subdistriktsraad Schouwen-Duive- land opgericht. Deze subdistriktsraad, een samenbundeling van de CNV- afdelingen Bruinisse, Zierikzee en Westelijk Schouwen, stelt zich ten doel het werk van de plaatselijke afdelingen te stimuleren en te koördineren. Deze raad is gericht op het vormen van een regionaal beleid met betrekking tot het leven, wonen en werken in de betreffende regio. ANNA JACUBAPOLDER. Dit is de kleuterschool te Anna Jacobapolder, die in het nieuws kwam vanwege het verbod op het dragen van lange broeken door meisjes en een verbod op het vieren van het St. Nicolaasfeest. Gevraagd werd al thans aan de ouders, met deze verboden in te stemmen. Ter zake hebben de Zeeuwse C.D.A.-leden in de Tweede Kamer drs. H. Eversdijk en drs. M. Beinema vragen gesteld aan staatssekretaris Hermes van onderwijs en wetenschappen. De kleuterbroek in het parlement; de vaderlandse demokratie is nog levendig. (Foto: Zierik2eesche Nieuwsbode) Volgens voorzitter Bram Landman ligt er voor de CNV-distriktsraad op Schouwen veel werk: „Kontakten met de CNV-Distriktsraad, gemeen ten en bijvoorbeeld het Gewestelijk Arbeidsbureau zullen moeten wor den uitgebreid. Daarnaast heeft de subdistriktsraad belangrijke taken in het organiseren van propaganda- aktiviteiten, (mede)-organiseren van kursussen, het verlenen van diensten aan CNV-leden, benoemen van verte genwoordigers in allerlei besturen en kommissies. Je zou dit alles in één zin kunnen samenvatten: belangen behartiging in het algemeen en voor onze leden in het bijzonder". Als één van <5e eerste aktiviteiten van de subdiestriktsraad staat op vrijdag 12 februari 1982 een familie avond op het programma. Zowel le den als niet-leden van het C.N.V. zijn op deze avond welkom. Weer hoge nood op Bru Men vindt 't vervelend nu dat zoveel zaken sluiten. 't Is tranen nu met tuiten. Wat kan toch d'oorzaak zijn van al ons leed en pijn? Waar moet je dat nou zoeken, 't is haast in alle hoeken! De bakkers werden opgeruimd. Tabaksartikelen opgepruimd. Ja zelfs groent' en fruit. Men kan er niet meer uit. De goeie beste middenstand. Verloren klant na klant. Reclame moest 's uitkomst brengen, die zou de nood wel lengen. 't Was allemaal goed bedoeld. Op de vergadering werd gejoeld. Steeds hoger de kontributie investeren ook geen pietsie. D.P.O. moest er maar komen. Men ging er zelfs van dromen dat deze uitkomst geven zou. De aap kwam uit de mouw. Ook dat gaf gene baten. Ze moesten 't maar laten. De klant blijft koning mensen. Vorstelijk zijn is dan te wensen. De winkelier is dan verplicht dat hij daarvoor nu eens zwicht! Maak hem tot tevreden koper wordt dan vast geen overloper naar buiten ons dorpje Bru. Niet morgen maar nu! Hoe 't met de dames moet? De mode is tóch geen hoed. Problemen met al die „zwarten" geven toch wel smarten. Zelfs b. en w. maken zich zorgen voor de dag van morgen. G. van derWeele Bruinisse

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4