Deskundigen onderzochten een binnenvaarttanker op schadelijke stoffen f 19,75 Aanleg fietspad in provinciale staten Nieuwe haven van Colijnsplaat zit in de moeilijkheden Na stankgolf op Grevelingenmeer STREEKNIEUWS Westerschouwen Een verzandingsproces Om subsidiëring noodopvang Leger des Heils ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 9 februari 1982 Nr. 23062 3 WILLEMSTAD, 8-2. De rijkspolitie te water hoopt de veroorzaker van de stankgolf, die afgelopen zaterdag grote delen van Zuid-Holland, West-Brabant en een deel van Zeeland trof opgespoord te hebben. Deskundigen hebben maandagmorgen een binnenvaarttanker onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke chemische stoffen. De bemanning van de tanker, waarvan de politie de naam niet wil noemen, is inmiddels verhoord. V.V.D.-kamerleden naar Zeeland MIDDELBURG, 8-2. In het kader van de verkiezing van de leden van Provinciale Staten brengen op 12 fe bruari a.s. 4 V.V.D. tweede-kamerle den een bezoek aan Zeeland. In gezelschap van een aantal kandi daat-statenleden en een delegatie van het V.V.D.-kamercentrale- bestuur Zeeland worden de volgende bezoeken afgelegd resp. vinden de volgende ontmoetingen plaats: Mevrouw drs. N. Smit-Kroes: 10.00 - 11.00 uur: Gesprek met direktie Dow Chemical Nederland, vestiging Ter- neuzen. Plaats: ,,De Caisson" te Ka- pelle. Onderwerp: LPG. 11.00 - 12.00 uur: Gesprek met delegatie KNOV Zeeland en de beide Zeeuwse Kamers van Koophandel. Onderwerp: Weg vervoer; Vervoer over water; Kanaal Terneuzen-Sas van Gent. Plaats: ,,De Caisson" te Kapelle-Biezelinge. 14.00 -15.00 uur: In HEAO Vlissingen, Edi- soriweg 4. Gesprek over (onmoge lijkheden uitbreiding opleidingen (o.a. Vervoerskunde gericht op zee transport; ELSA enz.). 15.00 - 16.00 uur: In Maritiem Inst. ,,De Ruyter" te Vlissingen. Gesprek over „Moge lijkheden en problemen nautisch on derwijs in Zeeland. Bij dit gesprek is ook aanwezig de direkteur van de Middelbare School voor Scheeps- werktuigkundigen te Middelburg de heer Kingma. Drs. G. V. van Aardenne: 10.00 - 11.00 uur: Gesprek met delegatie KNOV Zeeland en van de beide Zeeuwse Kamers van Koophandel. Onderwerp: Problemen Midden- en Kleinbedrijf in Zeeland. 11.15 - 12.30 uur: Bezoek aan Eurogas in het Sloe. Gesprek over LPG. 14.00 - 15.30 uur: Gesprek met direktie PZEM in het PZEM-kantoor te Middelburg. On derwerp: Energievraagstukken (o.a. energieprijs, KCB, Kolen-ombouw, PEP enz.). Dr. R. Braams: 10.00 - 11.00 uur: Gesprek met DOW Chemical (zie me vrouw Smit-Kroes). Rest van de dag: zie programma drs. Van Aardenne. Drs. E. Nijpels: 10.00 - 11.30 uur: Gesprek met een aantal burge meester in het stadhuis te Zierikzee. Onderwerp: Rekreatieproblematiek: en daarmee in verband staande pro blemen over politiesterkte in rekrea- tiegemeenten. 13.30 - 14.30 uur: Be zoek aan het Regionaal Educatief Centrum Zeeland, Singelstraat 7 te Goes. 14.35 - 15.30 uur: Bezoek aan Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland. Onderwerp: Mogelijkheden van op vang en behandeling van versla- vingszieken in Zeeland: Aanwezig de heer R. Visser van het Zeeuws Con sultatiebureau voor alcohol en drugs. Om 16.00 uur komen alle deelnemers van deze dag in het „Strandhotel", Boulevard Evertsen 4, Vlissingen bij- De tanker, die op weg was van Ant werpen naar Rotterdam, zou zater dag in de „Krammer", niet ver van het Rijn Schelde Kanaal, de stoffen geloosd hebben. Volgens de milieu dienst Rijnmond (DCMR) zijn daar bij de oplosmiddelen Dekalyne, Ben zine, Tolueen, Xyleen en Acetaat ge loosd. Moeilijk bewijs Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie is over het algemeen bij dit soort delicten de bewijslast erg Advertentie SbflVENflRMBflNlDEN DAM 10 (in de straat van de apotheek) Zierikzee 01110-2443 ZIERIKZEE Schoolklub LTS en LHNO De schooklub van de LTS en LHNO houdt vrijdag 12 februari in de kanti ne van de LTS een feestavond, een bal masqué. Deze schoolklub stelt aardige prij zen beschikbaar voor de mooist ver klede personen. Verder zullen diver se attrakties worden georganiseerd. Koncert Ger. Kerkkoor in Lutherse kerk Op zaterdag 6 maart geeft het Gere formeerd Kerkkoor o.l.v. Mar van der Veer een koncert in de Lutherse kerk, met medewerking van Theo Faber (orgel) en Ellengard Jense (cla- vecimbel). Bedoeld kerkkoor wil met dit kon moeilijk. De politie doet dan ook zijn best, onder meer met behulp van he likopters, daders op heterdaad te be trappen. Dat was dit keer niet het ge val. eert eens treden buiten de typische cantorij-funktie, want een kerk dienst is immers geen koncert. Het wil zich straks apart in de Lutherse kerk laten horen. Een aantrekkelijk programma is samengesteld, dat een „wandeling door muziekeeuwen" impliceert te beginnen met Da Palestrina (16e eeuw) en zo de tijd door tot de 20ste eeuw, met een „kleine Choral- motette" van (H.) Distier. Gepro grammeerd is ook een cantate voor driestemmig koor en continuo, waar voor de solisten uit het koor zijn ge- recruteerd. Een aantrekkelijk pro gramma is verschenen, waarin een toelichting wordt gegeven op de te zingen werken en derzelver kompo- nisten. Kandidatenlijst Afd. Zierikzee Hieronder volgt de kandidatenlijst van de V.V.D. voor de eerstkomende raadsverkiezingen. De lijst is maan dag op een z.g.n. kandidaatstellings vergadering in het „Huis van Nas sau" vastgesteld. 1. L. J. van Gastel, 2. J. J. Geleijn- se, 3. L. Becu, 4. J. de Kreuk, 5. me vrouw J. G. Krips-Doeleman, 6. J. W. Roskam, 7. mevrouw L. C. Mol- Sipman, 8. A. W. Bierens, 9. G. Nij- land, 10. F. A. de Jager, 11. W. F. Schell, 12. G. Timmerman, 13. F. J. van Hoofstadt. Open middag Chr. Scholengemeenschap Woensdag 10 februari houdt de Chr. Scholengemeenschap een open middag en een informatie-avond in het schoolgebouw (plus dependance). Belangstellenden, schoolverlaters van de lagere scholen en ouders zijn hartelijk welkom. Het nieuwe vak algemene technieken krijgt volop de aandacht en ook zullen er lessen En gels, Nederlands en aardrijkskunde worden gegeven. Verder zullen er o.a. pannekoeken worden gebakken. Voor tijd: zie agenda. Stichting Unie van Vrijwilligers Op donderdag 25 februari wordt in het eigen ontmoetingscentrum de jaarvergadering gehouden van de af deling Zierikzee van de Unie van Vrijwilligers. Op deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde. Drie aspi rantmedewerksters worden geïnstal leerd en uitreiking vindt plaats van een U.V.V.-speld. Een provinciaal jaarverslag wordt gebracht door me vrouw C. Meyer-van Overbeke. Na afhandeling van de huishoudelijke zaken vertoont mevrouw M. K. Beije dia's over Roemenië. RENESSE Jaarvergadering „Luctor et Emergo" Nadat de muziekvereniging „Luc tor et Emergo" uit Renesse zaterdag avond 6 februari voor de tweede maal een uitstekend geslaagde dona teursuitvoering verzorgde, voor een goed gevuld dorpshuis, wordt vrijdagavond 12 februari de jaarver gadering gehouden in restaurant „De Wig" te Renesse. Na notulen, jaarverslag en finan cieel verslag komt de bestuursver kiezing aan de orde. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren J. de Fei- ter, M. de Hamer en Jac. Wandel. Voor benoeming tot stemgerechtigd lid komen in aanmerking Leo Mol en Creanne van Kooten. Voor tijd: zie agenda. Bijeenkomst Plattelandsvrouwen afd. Noordwelle e.o. Donderdagavond 18 februari houdt D UIVELAND. Licht winters wit dat zich heel eventjes hechtte in de morgen, maar verdween door de zon. Bossages die zich in nevels verhullenenfin een kompositie, die deze winter ook opleverde, ook toen de vorst alweer verdwenen was. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WESTERSCHOUWEN, 9-2. Gedeputeerde Staten van Zeeland staan welwil lend tegenover de aanvraag van de gemeente Westerschouwen om medewer king bij de aanleg van een fietspad in Renesse. Van de provinciale weg Serooskerke-Renesse ligt een 397 m lang gedeelte binnen de kom van Renesse en langs een 117 m lang gedeelte van dit wegvak ontbreekt een fietspad. De gemeente Westerschouwen heeft zich reeds bereid verklaard het binnen de bebouwde kom van Renes se gelegen gedeelte van bedoelde weg in beheer en onderhoud over te ne men. de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Noordwelle en omstreken een bijeenkomst in het dorpshuis „De Putmeet" te Scharen- dijke. De avond zal worden verzorgd door mevrouw L. Stayer van de H.V.P,. (Huishoudelijke Voorlichting ten Pl'attelande). Het wordt een voor lichtingsavond in de vorm van een quiz en het onderwerp is „Huishou den met inbegrip van voeding". Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Gezamenlijke kerkdienst De eerste gezamenlijke kerkdienst in 1982 van de Nederlands Hervorm de gemeente en de gereformeerde kerk werd zondag gehouden in het kerkgebouw aan de Kerkring. Voorganger was ds. H. Willemse uit Barendrecht, de preek ging over „Israël vraagt om een koning". Het orgel werd bespeeld door W. Wandel, de kollekte was voor beide kerken. S.G. Studievereniging Vrijdag 12 februari houdt de staat kundig gereformeerde studievereni ging „Schouwen-Duiveland" de jaar vergadering in de zaal van de kerk aan de Stationsstraat. Op de agenda de jaarverslagen van sekretaris en penningmeester, en bestuursverkiezing. Spreker op de avond is de heer G. E. Houtekamer uit Bruinisse over het onderwerp: Milieubescherming. Voor tijd: zie Landbouwvereniging „Eendracht Bindt" Maandag 15 februari zal in „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk de le denvergadering worden gehouden van de landbouwvereniging „Een dracht Bindt". Op de Statenvergadering van 26 maart wordt voorgesteld deze over dracht per 1 juli te laten ingaan on der de navolgende voorwaarden: a. de provincie Zeeland betaalt aan de gemeente Westerschouwen we gens bevrijding van de onder- houdslast een bedrag ineens, groot 86.200,; b. voor de aanleg van het fietspad (117 m lang) wordt ten laste van het fietspadenfonds een bedrag van 17.500,- aan de gemeente Wester schouwen uitgekeerd; c. het verhardingsmateriaal, de af- wateringsmiddeïen, het wegmeubi- lair en al hetgeen verder tot het over te dragen wegvak behorende kan worden aangemerkt, wordt koste loos aan de gemeente afgestaan; d. de betrokken provinciale eigen dommen worden voor de som van 1,- de massa aan de gemeente over gedragen, onder de voorwaarde, dat de kosten van de eigendoms overdracht voor rekening van de ge meente komen. De gemeenteraad van Westerschou wen besloot in zijn vergadering van 12 oktober 1981 tot het overnemen van het genoemde wegvak onder de gestelde voorwaarden. Tijdens deze vergadering zal de heer Van Mourik aan de hand van dia's, het een en ander vertellen over de agrarische studiereis naar de Sowjet-Unie, die hij zomer 1981 met zijn vrouw en andere echtparen heeft gemaakt. Onder andere de steden Leningrad en Moskou werden bezocht. Vanwege de aard van het onderwerp zal de ver gadering het karakter hebben van een gezinsavond, zodat ook echtgeno tes en belangstellende gezinsleden van harte welkom zijn. OOSTERLAND Opbrengst kollekte Onder leiding van mevrouw Van der Werf-Nouwen werd in het jaar 1981 ook hier weer gekollekteerd ten bate van zes samenwerkende kinder tehuizen (Zespeka), door zeven jonge dames. Opgehaald werd de mooie som van 981,20, waarvoor veel (Van een medewerker) BRUINISSE/ZIERIKZEE, 8-2. Is de haven van Co lijnsplaat werkelijk op de verkeerde plaats aangelegd, zoals door sommige vissers wel wordt beweerd, of zijn de Deltawerken de oorzaak? Feit is, dat de in 1980 verlengde haven (verlengd ten behoeve van de wa tersport) verzandt. De haven werd opgeleverd met een diepte van 4Vi M, diep genoeg voor de Noordzeekotters, die er hun thuishaven hebben. De diepte van de haveningang (en dat na er al verschillende keren weer is gebaggerd) is nu nog maar één meter en op sommige plaatsen blijft men al bij 80 cm steken. Noordzeekotters kunnen nu nog alleen bij hoog water de haven in en uitva- ZIERIKZEE. IVog even - afgaande op het zachte weer - en de bomen trekken hun heel licht groen jasje weer aan. Aktiviteiten tn de vogelwereld is er al heel wataanwijzingen dat de lente schoorvoetend in aantocht is. Dat in- en uitvaren vergt al de no dige stuurmanskunst, omdat vorig jaar, ook al tengevolge van de zando- verlast, de havenmond is vernauwd door het storten van een aantal grote betonblokken. Dit heeft echter niet geholpen en alleen maar meer last bezorgd om te voorkomen, dat men zijn schip lek vaart op deze blokken. Zal het nodig zijn, om de haven mond te verplaatsen, of wil men wachten tot de Deltawerken in de Oosterscheldemonding tot het verle den behoren (1986)? Want als het zand daar inderdaad vandaan komt is de pijn misschien na vier jaar geleden. Overwogen moet worden wat kost baarder is, het verlengen van de ha- venpieren en de verlegging van de havenmonding, of de telkens terug kerende baggerkosten. Maar een strop is het wel voor de drie partijen die erbij betrokken zijn, de gemeente Kortgene (waaron der Colijnsplaat ressorteert), de Noordzeevissers die er hun thuisha ven hebben en de watersportvereni ging die jaarlijks 450.000,— huur voor de haven aan de gemeente be taalt. De baggerkosten, in de begroting van de watersportvereniging opge nomen, kloppen niet meer met de werkelijke kosten die jaarlijks, voor het op peil houden van de havenmon ding moeten worden betaald, zodat dit op zijn beurt weer verhoging van de liggelden mee bréngt. dank aan gevers, leiding en kollek- tantjes. MIDDELBURG Installatie „Raad voor Ouderen" Maandag 15 maart zal kommissaris van de koningin dr. C. Boertien de „Zeeuwse Raad voor Ouderen" in stalleren. In deze raad zijn alle organisaties die in Zeeland werken ten behoeve van ouderen, vertegenwoordigd. De raad zal zich vooral gaan bezighou den met overleg en advies over de voorzieningen voor ouderen in Zee land. De bijeenkomst staat onder voorzitterschap van de heer R. van Ommeren, wordt gehouden in de Sta tenzaal van het Provinciehuis te Mid delburg. Aanvang: 14.30 uur. Aansluitend zal de raad de eerste vergadering houden, waar vooral de huishoudelijke zaken aan de orde zullen komen. Twee punten van de agenda: de verkiezing van een voor zitter en vice-voorzitter en een voor stel om de raad in de toekomst een ei gen mededelingenblad te laten uitge ven. (Vervolg van pagina 1) gemeentelijke subsidie in de gemeen tebegroting 1982 werd reeds 35.814,— geraamd, zodat de totale lastenverzwaring 5.577,54 be draagt. Het kollege stelt voor deze verhoging door te voeren. Bezuinigingen In dit voorstel wordt verder mede gedeeld, dat inmiddels besprekingen hebben plaatsgevonden tussen de Fe deratie Maatschappelijke Dienstver lening Noord-Zeeland en de dagelijk se besturen van de gemeenten op Schouwen-Duiveland en St. Philips- land over mogelijk door te voeren be zuinigingen. Gebleken is, dat de federatie de af gelopen jaren reeds een terughou dend beleid heeft gevoerd. Zo is het aantal formatieplaatsen in de loop der jaren verminderd tot het huidige (minimum)-aantal van vijf. Ongeveer 85 van de totaal begro te kosten bestaat uit personeels kosten, die zijn verankerd in de CAO-welzijn en aan de gebruikelijke rechtspositionele schommelingen on derhevig zijn; bovendien is het bestuur van de federatie, alsmede de subsidiërende overheid daaraan ge houden. „Op de overige - niet- personele kosten zijn eveneens geen verdergaande bezuinigingen door te voeren", aldus b. en w. in het raads voorstel. Afwijkend standpunt Verder komt een voorstel aan de orde tot subsidiëring van de Telefo nische Hulpdienst en het Gehandi- kapten-adviesbureau. Over subsidië ring van drie overige instellingen, t.w. FIOM-Zeeland, de Centrale voor Pleeggezingen Zuid-Holland is het kollege het niet eens met het stand punt van de provincie, dat deze ook voor rekening van de gemeenten dient te komen. Naar het oordeel van het kollege zijn deze instellingen werkzaam op een terrein, dat hetzij reeds ten dele wordt bestreken door de Federatie voor Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland, het zij in het werkpakket van deze fede ratie opgenomen zou kunnen wor den. De agenda voor de gemeenteraads vergadering van maandag 15 februa ri vermeldt verder een groot aantal begrotingswijzigingen naar aanlei ding van eerder genomen raads- beslissingen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3