Grote zorgvuldigheid geboden bij arbeidstijdverkorting Weer akties tegen verlaging ziekengeld Madrid: VS zullen niet opstappen zonder Europa z AANVULLENDE REAKTIES Mening Den Uyl De fatale hotelbrand in Tokio Zwitsers toestel beschoten ?v boven Beiroet Fout flesje De konferentie te Madrid AGENDA ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ONRECHT De recente opmerkingen en aanbe velingen van minister Van der Louw hebben - ondanks te verwachten kri tiek, toch ook aanvullende interes sante reakties uitgelokt Zo is in Am sterdam de aandacht gevestigd op de mogelijkheid en noodzaak, dat ook - of liever vooral - de gemeenten zich intensiever gaan bezig houden met de werkgelenheid. Ter zake is in de hoofdstad een diskussiestuk verschenen, waarin gewezen wordt op de korte lijnen, die er bestaan tussen bedrijven en ge meentelijk bestuur. Dat was zo en is zo en het gaat natuurlijk niet aan van deze gegevenheid uit redenerend de indruk te wekken alsof werkgelegen heid en plaatselijke overheid iets ge heel nieuws zou zijn. Ook in deze regio zijn goede voorbeelden te geven van bestuurlijke inspanningen om bedrijven aan te trekken en bedreig de bedrijven te redden. Maar het kan uiteraard nooit kwaad nog eens de aandacht te vesti gen op de specifieke mogelijkheden, die gemeentebesturen hebben om zich met de werkgelegenheid op posi tieve wijze in te laten. In het Amster damse stuk wordt vooral de nadruk gelegd op het midden- en kleinbedrijf, nog altijd (al verandert het beeld in stad en land) de ruggegraat van het werkvoorzienende bedrijfsleven. Ook is het onderwerpelijke stuk de gedachte opgepikt, dat werklozen moeten kunnen werken voor hun on der steuning, maar dan wel met de ingebouwde mogelijkheid van aan vulling van loon. Die gedachte zou rijke perspektieven kunnen schep pen, als de weerstandsdrempel wordt genomen, die de praktiesche uitvoe ring tot nu toe blokkeert Een ge meente heeft nog talrijke taken te vergeven - bij voorbeeld op het ter rein van verkeer, onderwijs en bouw en het zou een goede zaak zijn daar bij bekwamen werklozen te kunnen inschakelen, op basis van een onder linge regeling, waarbij de ene hand de ander wast De hele gedachte begint al een beet je aan te leunen tegen deeltijdarbeid, met dit verschil dat sprake is van een tussenvorm, die heel wat scherpe kantjes zou afslijpen van het schrij nend gegeven, dat werkloosheid heet met alle nadelige gevolgen, die het met zich mee brengt Hoe zulks zich dan in een later stadium kan ontwik kelen moet afgewacht maar er ste ken kansen in. Zo zijn er diensten en lichamen van een gemeentelijk signatuur, die graag er wat mensen bij zouden heb ben, maar dat kan niet door de perso- neelstop of door gebrek aan geld. Als die diensten en lichamen konden be schikken over werkkrachten uit het werklozenbestand, dan zou sprake zijn van een gezonde ontwikkeling. Flitsen uit het buitenland WARSCHAU. De Poolse autoritei- ten hebben opgeroepen tpt een open bare diskussie over een mogelijke hervatting van de vakbondsaktivi- teit. Bij de afkondiging van de nood toestand, acht weken geleden, schortte het militaire bewind van ge neraal Jaruzelski alle aktiviteit op van het vrije vakverbond Solidari teit en andere vakbonden. TEHERAN. Iraanse veiligheids troepen hebben de Moedjaheddien-E- Chalq een gevoelige slag toege bracht. Meer dan tien leden van het centraal komite van deze onder grondse verzetsbeweging kwamen om bij een aanval van de veilig heidstroepen op een huis in het noor den van Teheran. PARIJS. De hoge rentestand in de Verenigde Staten belemmert het eko- nomische herstel in West-Europa en Frankrijk zint op maatregelen om zich daartegen te beschermen. Ergernis bij politie ENSCHEDE, 8-2. Bij de En- schedese politie is grote erger nis ontstaan over het feit dat de gewone burger voor een kleine overtreding al een forse boete krijgt, terwijl groepen die bijvoorbeeld een spoorlijn blokkeren, vrijuit gaan. In een brief aan de ministers van bin- j nenlandse zaken en justitie, de I kommissaris van de koningin 1 in Overijssel en politieke par tijen heeft een Enschedese hoofdagent, mede namens ve len van zijn kollega's. gesteld dat de politie en de burgerij niets meer begrijpen van zo'n rechtsongelijkheid. Volgens de Enschedese agenten leidt dit tot frustraties. Aanleiding voor de brief is de gang van zaken rond de re cente demonstraties tegen de treinen die met Amerikaanse munitie door Noord- en Oost- Nederland reden. De Ensche dese politiemensen moesten toen als onderdeel van de Mo biele Eenheid aktievoerders van de spoorbaan dragen en in een kring vasthouden tot de omstreden trein was gepas seerd. De demonstranten wer den daarna weer vrijgelaten. DEN HAAG, 8-2. Naar het oordeel van minister Den Uyl (van sociale zaken en werkgelegenheid) is „grote zorgvuldigheid" geboden bij invoering van algemene ar beidstijdverkorting. Als die zorgvuldigheid ontbreekt kunnen kortsluitingen zeer gemakkelijk optreden. Den Uyl zei dit maandag tijdens een openbare vergadering van de kommissie uit de Tweede Kamer voor het emancipatiebeleid. De minister toonde zich voorstan der van invoering van algemene ar beidstijdverkorting. Wel benadrukte hij, dat er sprake zou zijn van een langdurig en moeizaam proces. TOKIO, 8-2. Ongeveer dertienhon derd brandweerlieden zijn negen uur in touw geweest om een brand te bestrijden, die in de nacht van zon dag op maandag in een hotel in Tokio tientallen slachtoffers heeft geëist. Van de 32 doden zijn tot dusver slechts twee Zuidkoreanen geïdenti ficeerd. Vijf hotelgasten vonden de dood bij een wanhopige sprong van de negende verdieping, waar het vuur het hevigst woedde. Bijna der tig personen zijn met zware verwon dingen in ziekenhuizen opgenomen. Negende etage Het vuur ontstond rond drie uur in de nacht op de negende etage van het tien verdiepingen hoge hotel „Nieuw Japan" in Akasaka, een van de drukste wijken van het centrum van Tokio. Op dat tijdstip waren er 442 gasten, onder wie 140 buitenlanders, voor het merendeel Zuidkoreanen. Onmiddellijk na de ramp kwam kritiek op de veiligheidsvoorzienin gen in het in 1960 gebouwde hotel, dat 506 kamers heeft. Volgens de brandweer beschikt het hotel niet over een goed veiligheidssysteem en heeft het onvoldoende nooduit gangen. BEIROET, 8-2. Een tweemotorig Zwitsers straalvliegtuig is maandag middag boven Beiroet getroffen door luchtdoelgeschut van de Palestijnen en linkse Libanezen dat overvliegen de Israëlische jachtvliegtuigen onder vuur nam. Het Zwitserse toestel, van de parti- kuliere maatschappij „Aero- Laesing", kon zonder ongelukken op de luchthaven van de Libanese hoofdstad landen. Het kwam van Larnaca op Cyprus. De ..Lear Jet" kreeg onder meer treffers in de brandstoftank en de linkervleugel. De brandweer kon een beginnende brand snel blussen. De Piloot en de vier passagiers bleven ongedeerd. De schade aan het toestel was zodanig dat verder vliegen niet mogelijk was. ROME, 8-2. De officier van justitie in Como in het noorden van Italië heeft maandag de inbeslagneming voor het gehele Italiaanse grondge bied gelast van alle Coca-Colakrat- ten, aldus berichtte de Italiaanse radio-omroep. Het bevel is gegeven nadat een scholier die een blikje Coca-Cola ge dronken had, met levensgevaarlijke vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis had moeten worden opge nomen. In Italië is het zo dat de justitie in een bepaald gewest een gerechtelijk bevel kan uitgeven dat voor het gehe le land geldt. PARAMARIBO. Tijdens een plech tige zitting van het hof van justitie in Paramaribo is Mr. L. F. Ramdat Mi- sier beëdigd als waarnemend presi dent van Suriname. Dit heeft het Su rinaamse persbureau SNA gemeld. Den Uyl deelde de kommissie mee, dat het aantal deeltijdbanen thans 70.000 bedraagt. Voor het merendeel betreft dit werk voor vrouwen in la gere en ook lager betaalde funkties. In het toegezegde werkgelegen heidsplan zal ook aan dit vraagstuk aandacht worden geschonken, in het bijzonder ook voor hogere funkties. Emancipatiebeleid In dat plan zal het te voeren eman cipatiebeleid uitvoerig worden toe gelicht en zal nader worden ingegaan op de participatie van de vrouw in het arbeidsproces. Staatssekretaris mevrouw Hedy D'Ancona (emancipatiezaken) deelde de kommissie mee, dat de emancipa- tieraad advies is gevraagd over het vraagstuk sexualiteit en geweld, Een interdepartementale werkgroep werkt aan nieuwe richtlijnen voor het opzetten van creches, zo bleek uit de mededelingen van de staatssekre taris. Mevrouw D'Ancona schaarde zich „van harte" achter de pleidooien vanuit de kommissie te komen tot oprichting van bijzondere leerstoe len voor emancipatie-deskundigheid. Zij zegde toe bereid te zijn tot overleg hierover met minister Van Kemena- de (van onderwijs). Vanuit de kommissie werd o.m. aangedrongen op het aanstellen van meer vrouwen op hoge funkties bij de overheid. BELFAST. Een van de markantste persoonlijkheden van Noord- Ierland, een 78-jarige weduwe die „Orange Lil" werd genoemd, is ver moord gevonden in haar huis in Bel fast. MADRID, 8-2. De Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken Haig heeft maandag in Madrid gezegd dat hij „geen echte moeilijkheden" ver wacht bij de uitoefening van heftige kritiek op Warschau en Moskou van wege de militaire onderdrukking in Polen op de konferentie over veilig heid en samenwerking in Europa in de Spaanse hoofdstad. UTRECHT, 8-2. De industriebonden hebben maandag in tien bedrijven op nieuw akties gevoerd tegen de voorgenomen verlaging van de uitkering bij ziekte. Er waren onder meer werkonder brekingen tengevolge van diskussies in de kantine bij Batco (sigaretten) in Amsterdam, Philips in Oss, DAF in Eindhoven em Mclntosch (konfektie) in het Limburgse Terwinselen, zo deelde een woordvoerder van de in dustriebond mee. De IJsselwerf in Rotterdam kreeg tien vakbondsbestuurders op bezoek die met het personeel praatten. Daar na werd de poort enige tijd geblok keerd, hetgeen onder meer tot gevolg had dat ex-minister G. van Aarden- ne, kommissaris van het bedrijf, het terrein niet op kon. Swarttouw Een demonstratieve bijeenkomst bij het Havenbedrijf Vlaardingen- Oost waaraan 400 werknemers deel namen, eindigde in een wandeling naar het ernaast gelegen koleno- verslagbedrijf Swarttouw, perso neelsleden sloten zich ook bij de stoet aan. In de loop van de middag waren er verder nog prikakties bij het che- mischbedrijf Henkei in Nieuwegein en bij het konstruktiebedrijf Kloos Kinderdijk B."Win Kiffderdijk Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. De akties zullen de komende dagen worden voortgezet. Bestuurder J. Schermer van de Industriebond FNV verwacht een „piek" op vrijdag 12 fe bruari, de dag waarop de Sociaal- Ekonomische Raad zich over de plan nen met de ziektewet buigt voor het opstellen van een advies. N oordgouwe Schudde beurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwer kerk .VRehöboth", Ooststraat 18. Algèriié- në Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee MADRID, 8-2. De Verenigde Staten zullen wegens de situatie in Polen niet zonder de Europese landen de konferentie over veiligheid en samenwerking in Europa verlaten. Dat is de indruk die delegatieleden hebben overgehouden aan besprekin gen die maandag in Madrid werden gevoerd tussen de VS en West- Duitsland. De VS willen de konferentie, die dinsdag in Madrid zal worden her vat, na de eerste vier dagen verda gen. West-Duitsland is hiertegen ge kant. De besprekingen over deze kwestie tussen de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken Alexander Haig en zijn West-Duitse kollega Hans-Dietrich Genscher duurden maandagavond nog voort. Nederland Nederland en de andere leden van de Europese Gemeenschap hebben zich achter het Westduitse standpunt gesteld. Er is dus wel degelijk sprake zo meent men in Madrid, van een me ningsverschil tussen Europa en de V.S. over de taktiek die op de konfe rentie moet worden gevolgd naar aanleiding van de kwestie-Polen. Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Dinsdag 9 februari Zierikzee (Kerkwerve) NCVB-bejaardenmiddag. Vertrek bus Watermolen: 14.15 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissievergade ring sport-, jeugd- en kulturele za ken. 19.30 uur. Scharendijke De Putmeet. Vergadering Werkgroep Evenementen Scharendijke Elle- meet. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kijk- en praatbij eenkomst, „Bodem Ontwatering". 14.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos Kerkwerve. 14.30 uur. Noordgouwe H.-Restaurant Van der Weijde. Dia avond R.A.K. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering advies kommissie welzijnsbeleid. 19.30 uur. Oosterland „Neffen d'Eule". Ledenvergadering „D.E.S.". Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst geschiedenis Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. School Schuurbeque Boeyestraat. Voorlichting brugklassers. 13.30 uur. Voorlichting ouders. Hoofdgebouw. 19.00 uur. Mondragon. Bestuursvergadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. Christelijke Scholengemeenschap, open middag van 13.30 - 16.00 uur. In formatie-avond 19.00 uur in de aula hoofdgebouw. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Oranje-komité. 20.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Vergadering Reformatorische Kontaktvereni- ging. 19.45 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag*11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering PvdA. 19.30 uur. Burgh-Haamstede De Graaf van Haamstede. Dona teursvergadering Oranje komité Burgh-Haamstede. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Noordgouwe Hotel v. d. Weyde. Vergadering V.V.D. afdeling Brouwershaven. 20.00 uur. Dorpshuis. Vergadering „Land bouwbelang". Aanvang: 19.30 uur. ,,'t Mep'uusje". Ledenvergadering „Bru-Ten". Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 12 februari Zierikzee „Huis van Nassau". Vereniging van Beroepsaalvissers. 10.30 uur. 't Vrije 2. CNV familie-avond. 19.30 uur. Kantine LTS. Feestavond school- klub LTS-LHNO. 19.00 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Restaurant De Wig. Jaarvergadering „L. et E.". 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaaruitvoering Smalstadskoor. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Feestavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerk Stationsstraat. Jaarvergade ring S.G. studievereniging. Aan vang: 19.45 uur. Bruinisse Dorpshuis. Uitvoering „Nu met ho pe" en „Oefening en Uitspanning". Aanvang: 19.30 uur. Maandag 15 februari Zierikzee RSG, Manhuisstraat. Kursus filmen. 20.00 - 21.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Philatelica. 20.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring. 19.30 uur. Sportakkommodatie de Vospit. Al gemene ledenvergadering s.v. WIK. 20.00 uur; Burgh-H aamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. „Onder de wieken". Ouderavond. Aanvang: 19.45 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Vergadering land- bouwvereniging „Eendracht Bindt". 19.30 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. ZWN station. Vertrek exkursie hoog ovens, ver. oud-leerlingen tuinbouw- winterkursussen. Zierikzee, 7.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 uur. Hotel Bom. Ledenvergadering land- bouwvereniging C. et C. Aanvang: 13.30 uur. Renesse Plate-restaurant de Wig. Algemene ledenvergadering Rijwiel Toerclub Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Woensdag 17 februari Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Concertzaal. Blijspel „Ik voor jou en jij voor mij". 20.00 uur. 's Landskamer. Vergadering Water schap. 9.30 uur (v.m.). Donderdag 18 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. Scharendijke „De Putmeet". Bijeenkomst Platte landsvrouwen afd. Noordwelle e.o. 20.00 uur. Pleintheater Aquadelta. Jongeren- middag C.C.C. 13.30 uur. Vrijdag 19 februari Zierikzee „De Zeeuwsche Herberghe". Vissers vereniging. 20.00 uur. Stadhuis. Koncert Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering „Zang en Kleur". 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 23 februari Sirjansland Verenigingsgebouw. Viering 25 jaar bejaardensoos Sirjansland. 14.00 uur. Donderdag 25 februari Zierikzee Ontmoetingscentrum. Jaarvergade ring U.V.V.-afdeling. 19.00 uur. Vrijdag 26 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klasse libre biljarten. 19.00 uur. Zaterdag 27 februari Noordwelle Straö. Start paarden: 13.00 uur. Dorpsfeest. Dorpshuis. 19.00 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klas libre biljarten. 14.00 uur. Dreischor Dorpshuis. Donateursuitvoering Mu ziekvereniging „Crescendo". 19.30 (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur In vergelijking met vroeger is er „in de kerk" toch (ook) heel wat ver- anderd. Zondag was het Werelddia- konaatsdag en dat was best wat, want de Derde Wereld" stond cen traal, tot ergenis van sommigen, die zeiden of dachten: „hé, alweer de der de wereld, alsof we hier geen tram melant genoeg hebben". We hebben inderdaad wel trammelant, maar ook een volle maag en dat is een groot verschil natuurlijk, want de bieten en de bollen uit het vijfde oor logsjaar proef je nog, als je ooit die delicatesse op je bord hebt gekregen. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Een heleboel (andere) mensen vonden het best wel wat, dat het voorfront van de kerk was versierd met geknutselde, getekende en ge schilderde imaginaties van die (ver re) derde wereld: hutjes, palmbomen, snuisterijen, tekeningen, enfin het leek wel een brokje Tropenmuseum, afgedekt met een gedrukt biljet, waarop de woorden: Honger is on recht". In het diepe besef dat je met een tientje, of een honderdje de zaak niet kunt afkopen, werd toch weer even de aandacht gepriemd op dat ontzagwekkende probleem van hon gerende mensen elders op deze aard kloot. Ver van mijn en uw bed, maar wat is ver? Half dagje vliegen en je zit al tussen de vliegen, die op kleine kin dersmoeltjes huishouden en die eeu wige potten met vieze, onhygiënische papjes, die wel wat maagvulling ge ven, maar ellendig weinig vitaminen bevatten. Enfin de predikant zei er (natuurlijk) ook wat vanniet alleen zitten denken aan strelingen van het eigen zieltje, maar vooral naar de naaste kijken en voor hem of haar zorgen. Naaste kan in dit verband de buurman zijn, maar ook best zo'n ar me sloeber ergens in een ver, heet land, die nog nooit echt van het leven heeft genoten en dat ook niet doen zal, want zijn kansen zijn klein, voor al als hij ook nog het epitheton: vluchteling draagt. Wat doe je met al die aanmanin gen? Inpassen in je eigen leef pa troontje, want „je kunt niet alles op je nek nemen". „Alles aan de armen geven", zoals Christus eens als oplos sing heeft aangereikt, gaat be angstigend ver en dan „val je zelf uit de sociale boot", waarin je met moei te in geklauterd bent, nietwaar?. Je moet toch een beetje passen in het ge ijkte maatschappelijk patroon? Je kunt toch niet meer met een kroont jespen gaan schrijven en 's winters in een tent rondsjouwen bij een olie lichtje. Ja, ja, de eisen zijn zwaar, maar Godfried Bomans heeft duidelijk ge maakt, dat er een transformator moet zitten tussen de grote Eeuwige Krachtcentrale en de kleine mensjes, met hun wensjes op aarde, anders zouden wij ons lelijk kunnen bran den. Diakonie. diakonaat, dat waren vroeger toch lelijke beduimelde woorden, maar heus de zaken evolue ren. Werelddiakonaat, dat is een fer me beweging, echt doortrild van me degevoel en medelijden en dat doet toch al (heel) wat meer dan wat drup pels op een gloeiende plaat gooien. Toch in de gaten houden SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2