Bewoners geven voorkeur aan alternatief plan voor nieuw dorpshuis Pleun van der Lugt rondde Kaap Hoorn Voorstel subsidiëring van noodopvang Leger des Heils DE ZIERIKZEESCHE COURANT Hoorzitting- in Haamstede Bouwkosten: een miljoen inrichtingskosten: een ton cf 4ti«tnisi« WA> ffih PE Bli-r Raadsvergadering Zierikzee ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 9 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23062 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Uitvoering „Nu met Hope - Burgh Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. *AA/WIAAAAAAAAAAAAAAAA Wie koopt wat hij niet nodig i heeft, zal weldra het nodige J i i moeten verkopen. j i Wijnaends Francken 1 *AA#WAAAAAAS\AA/WWi/WlAf HAAMSTEDE, 8-2. De raadszaal was maandagavond praktisch vol met afgevaardigden van verenigingen en andere belangstellenden om te luisteren en te kijken naar resp. uiteenzettingen en tekeningen van het nieuwe dorpshuis, dat steeds meer gestalte krijgt. De architek- ten, de heren Tieleman en v. d. Velde waren aanwezig voor een toelichting en de burgemeester zat de bijeen komst voor. Het klapstuk van de avond was de keuze van de „zaal" voor een alternatief plan, dat het eerste plan (waarvan vorige week uitvoerig in ons blad is be richt) volledig doet veranderen. Het publiek sprak zich uit voor het behoud van „De Schutse" als de voormalige huishoudschool bibliotheek en het aan bouwen van de grote, nu „professionele" grote zaal ten westen van dit kom- plex, dus op het bestaande parkeerterrein voor de Schutse. Na lang aanhouden uit de zaal kon de burgemeester zeggen dat de totale bouwkosten rond één miljoen gulden bedragen. Deels zal dit betaald wor den uit een „potje", saldi alg. Be lang, doch daaruit moet ook het ver bouwen van de dorpshuizen in Re- nesse en Serooskerke bekostigd wor den. Het verhuur Veel vragen kwamen los en daaruit bleek dat een stichtingsbestuur ge vormd moet worden uit de burgerij van 9 of 11 leden. Deze stichting huurt het dorpshuis van de gemeente en verhuurt het aan verenigingen of anderen die de zaal of kleinere zaalt jes nodig hebben voor uitvoeringen of vergaderingen via de beheerder die hier een vaste baan krijgt. Een ac- coustisch buro zal de bouw begelei den en het geheel zal voor rolstoelge bruikers worden aangepast. Het dorpshuis zal door één der vijf aanne mers uit de gemeente na inschrijving gebouwd worden. RENESSE. Tussen vuilniszakken en oude dozen ontdekte het altijd speurend oog van onze fotograaf dit engelachti ge tuinbeeld. Het heeft zijn/haar dienst gedaan (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Minder geluidsoverlast is een der voordelen die bij dit plan duidelijk de doorslag gaf. Bovendien vond men het op de alternatieve wij se een veel fraaier geheel gaat vormen met de omgeving. Na uitvoerige uiteenzetting door de heer v. d. Velde van het architek- tenburo deelde burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Loenheermee, dat het interieur door de inwoners van Burgh en Haamstede bekostigd zal moeten worden. Een komité om de kosten hiervan te realiseren werd uit de aanwezigen, afkomstig uit diverse verenigingen, samengesteld. Deze dames en heren zullen middels bra derieën, rommelmarkten enz. binnen een jaar een ton bijeen moeten bren gen. Als voorbeeld in dit verband noemde de burgemeester Noordwel- le, waar de burgerij grif gelden af stond voor de stoelen, verlichting enz. Een beroep om subsidie kan ver der gedaan worden op het Kon. Julia- nafonds, het Prins Bernhardfonds, kinderzegels, zomerzegels, zodat, in- diend hieraan wordt voldaan, het ge vraagde bedrag nogal wat kleiner zal worden. BONN. De Westduitse defensiebe groting heeft in 1981 een reële stij ging te zien gegeven van 3,4 procent. De stijging bedraagt meer dan de 3- procentsnorm van de Navo. WASHINGTON. Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft sinds 1978 voor vijf miljoen dollar schrijf machines in de DDR gekocht. Naar de „Washington Post" berichtte, heeft deze inkoop kritiek ontlokt aan een aantal congresleden in Washing ton en zakenlieden. KERWERVE. Strak van lijn toont zich de gloednieuwe sloot langs de Heuvelsweg, die moest worden gegraven in het kader van de werkzaamheden voor het aan te leggen fietspad. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De mening van het Leger des Heils, dat het te omslachtig is om een be roep op de Algemene Bijstandswet te doen en dat door middel van subsi diëring voorkomen wordt, dat een beroep op de Algemene Bijstandswet behoeft te worden gedaan, wordt door het kollege van b. en w. overi gens niet onderschreven. B. en w. vinden, dat indien met sukses een be roep op de Algemene Bijstandswet kan worden gedaan, deze mogelijk heid dient te worden benut, temeer daar de gemeente dan een rijksver goeding terug ontvangt. De gemeente Zierikzee wordt ge- konfronteerd met een lastenverzwa ring van 5.577,54 in de subsidiëring van het algemeen maatschappelijk werk, uit te voeren door de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Noord-Zeeland. In het kader van de decentralisatie van het welzijnsbeleid is de Rijksbij drageregeling maatschappelijke dienstverlening, fase I per 1 januari 1982 in werking getreden, waardoor het algemeen maatschappelijk werk tot de bemoeienis van de gemeenten is gaan behoren. De totale kosten voor de gemeente Zierikzee worden geraamd op 71.091,54. De te verwachten rijks bijdrage bedraagt 29.700,—. Aan Vervolg pag. 3 Het kritieke punt heeft Pleun ach ter de rug en met een voorsprong van 37 dagen op het oorspronkelijke sche ma, zeilt hij in enorm tempo richting evenaar. WASHINGTON. Volgens de Ame rikaanse minister van defensie Wein berger veroorzaakt de schaduw van de Sowjet-kracht bezorgdheid in West-Europa, Zuidwest-Azie en Latijns-Amerika. In een boodschap aan het congres zegt Weinberger dat in Europa grondtroepen en taktische luchteenheden van het Warschau- pakt in de afgelopen jaren hun ver mogen een aanhoudende strijd vol te houden hebben vergroot. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten ZON- EN MAANSTANDEN 10 febr. Zon op 8.05, onder 17.44 Maan op 20.28, onder 09.26 11 febr. Zon op 8.03, onder 17.46 Maan op 21.41, onder 09.47 Laatste Kwartier: 15 februari (21.21) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 10 febr. 3.51 17.25 10.29 22.40 11 febr. 4.32 17.59 11.12 23.20 Springtij: 11 februari HET WEEROVERZICHT DE BILT, 9-2. Het K.N.M.l. deelt mede: Boven Oost-Europa handhaaft zich een hogedrukgebied, maar bo ven de Atlantische Oceaan heerst een grote depressie-aktiviteit. Een diepe depressie trekt over IJsland naar het noordoosten weg en het ziet er naar uit, dat een volgend lagedrukgebied ongeveer dezelfde koers zal volgen. Deze drukverdeling houdt boven on ze omgeving een matige zuidenwind in stand waarmee vrij zachte lucht wordt aangevoerd. De minimumtemperatuur wordt de komende nacht ongeveer 4, de mid- dagtemperatuur woensdag om streeks 9 graden. Met bovengenoem de depressies hangen neerslagzones samen, die zich dinsdagmorgen bo ven de Britse eilanden bevonden en maar langzaam naderbij komen. Werkgroep De gemeentelijke werkgroep die al zoveel voor het Dorpshuis deed, bestaat uit dr. H. J. van Zuylen (raad), J. A. v. d. Broeke (muziek en zang), M. M. Mulder-Krijnse Locker (huisvrouwen), H. w. F. Blinden- bach-Korteweg (bibliotheek), D. E. Mooi] (sport), A. C. v. d. Klooster-van Sohsbeek (raad en bejaardenwerk) en L. Tieleman (raad). De burgemeester zei verder dat de kapitaalslasten niet ten laste van de burgerij komen. Eventuele tekorten in de exploitatiekosten zijn voor re kening van de gemeente. De zaal- huurprijs zal reëel gehouden worden. Onderhoud en verzekering is voor rekening van de gemeente. Het stich tingsbestuur moet spontaan uit de burgerij gevormd woden zonder dat de gemeente daar ook maar enige in spraak in heeft. Dit dient zo spoedig mogelijk te gebeuren. Op deze avond werd tegens een evenementenkomité gevormd dat de gelden voor het inte rieur moet gaan lospeuteren en da bestaat uit diverse verénigingsafge'-'' vaardigden. De fraaie maquette, van de eerste bouw en verbouw, is dus na het kie zen bij handopsteken door de aanwe zigen, waardeloos geworden. Het al ternatief is zeker een pracht kom- plex, een badplaats als Westerschou- wen, de derde van Nederland, zeker waardig. ZIERIKZEE, 9-2. Pleun van der Lugt heeft maandagochtend tien uur, Kaap Hoorn gepasseerd. Dit meldde hij maandagavond. De verbinding was er on duidelijk en de zeezeiler bevond zich in zeer slecht weer, gehinderd door kou en sneeuw. Wel vertelde hij nog dat hij het tweede flesje champagne, dat hij bij zijn afscheid van de burgemeester van Zierikzee had gekregen had geo pend, zodat er waarschijnlijk toch een feestelijk sfeertje heerste aan boord van de Zeeuwse Stromen. Verwachting tot woensdagavond: Vrij zacht Half tot zwaar bewolkt en geen regen van betekenis. Minimumtempera tuur ongeveer 4, middagtemperatuur omstreeks 9 graden; matige zuiden wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 13 febr.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuid 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 40 Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuid 4 Zaterdag: Kans op neerslag: 40%-. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 9 gr. Windkracht: zuid 4 Tempo Kenners beweren dat het de zeezei ler na het ronden van de Kaap alleen maar voor de wind zal gaan. „De Zeeuwse Stromen ZIERIKZEE, 8-2. Sedert begin 1982 heeft het Leger des Heils het pand Oude Haven 1 te Zierikzee ingericht als noodonderkomen om gedurende een korte periode on derdak te verschaffen aan personen, die elders niet meer terecht kunnen. Het Leger des Heils heeft de gemeenten op Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland inmiddels verzocht een subsidie te verstrekken in de kosten van in standhouding van dit onderkomen. Het kollege van b. en w. van Zie rikzee stelt de gemeenteraad voor naar rato van het inwonertal van de gemeenten op Schouwen-Duiveland een garantiesubsidie van 2.393,59 te verstrekken. Dit voorstel komt aan de orde tijdens de gemeenteraadsver gadering op makndag 15 februari. In het voorstel wordt medegedeeld, dat het Leger des Heils met een steeds toenemend aantal verzoeken om onderdak wordt gekonfronteerd. Tot nu toe kon aan deze verzoeken nog worden voldaan door privé een onderkomen te zoeken. De stijgende vraag heeft de legerleiding doen besluiten het pand Oude Haven 1, dat tevens dienst doet als depot voor ingezamelde kleding, als onderko men in te richten. Omslachtig t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1