Brusselse prijsvoorstellen zuivel relatief positief Een kleinigheid vergeten Hoofdbestuur Z.L.M. Zevende fataal Mag Duitse stroom? „Flitsen" uit het buitenland Homofielen en samenwonenden op de christelijke scholen Akties verwacht in grafische sektor Vrees voor ramp te Vlissingen Aktie bij Turks konsulaat Man dood door brand Dode bij brand Vermiste jongen bleek verdronken Twee doden in het verkeer Om Navo-taktiek Jongen bij brand omgekomen INGEZONDEN STUKKEN Dringende oproep Heel veel kabeljauw Wat biedt de BEELDBUIS? 4 GOES, 6-2. Op de jongste hoofdbestuursvergadering van de ZLM kwam - als gebruikelijk - ook de veehouderij aan de orde. De voorzitter van de veehouderij kommissie, de heer W. van Veldhui zen meende dat de Brusselse prijs voorstellen voor de zuivel relatief positief kunnen worden beoordeeld. PEKING, 6-2. Een kaderlid van de Chinese Communisti sche Partij, Lin Fanghui, is ontslagen en uit de partij gestoten omdat hij zijn zeven de kind heeft gekregen, wat in druist tegen de strikte politiek van geboortekontrole van de Chinese regering. De man werkt bij een olie maatschappij te Maoming in het zuiden van het land. Hij heeft al zes dochters ,,maar doordat hij diep beïnvloed is door resten van de feodale geest was hij vastbesloten een zoon te krijgen om zijn naam levend te kunnen houden", al dus de radio van de provincie Kanton. China heeft een miljard in woners en voert de laatste twee jaren een politiek die de bevolkingsgroei moet besten digen ARNHEM, 6-2. Het is niet onmoge lijk dat de Samenwerkende Elektri- citeitsproduktiebedrijven (SEP) in Arnhem toestemming zullen verle nen voor de levering van goedkope Duitse stroom aan Elektroschmelz- werk in Delfzijl. Met deze voorzichti ge bewoordingen reageerde vrijdag een SEP-woordvoerder op de over eenstemming die is bereikt tussen het Delfzijlse bedrijf en het elektrici teitsbedrijf voor Groningen en Dren the (EGD). De raad van kommissaris- sen van de SEP zal 22 februari bezien of zij haar goedkeuring geeft of niet. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft het Amerikaanse ontwerp-verdrag voor een nul-optie" inzake de middellange-afstandsraketten van de hand gewezen. Het officiële pers bureau Tass herinnerde eraan dat president Leonid Brezjnjev woens dag nog de voorstellen van de Ameri kaanse president Reagan voor een „nul-optie" als „niet serieus" had be titeld. De Amerikaanse regering wil het bestaande militaire evenwicht verbreken en eenzijdige militaire voordelen behalen", aldus Tass. CAIRO. De Verenigde staten zullen hun militaire steun aan Egypte ver groten met een bedrag van 400 mil joen dollar tot 1,3 miljard dollar in het komende begrotingsjaar. Dit heeft de Egyptische minister van bui tenlandse zaken, Kamal Hassan Ali, bekendgemaakt. Van Amerikaanse officiële zijde wilde men het bericht niet bevestigen. PARAMARIBO/DEN HAAG. De militaire leiders van Suriname wil len een nieuwe regering aanpassen aan de doeleinden van de revolutie. Het proces naar de totstandkoming van een nieuwe grondwet voor Suri name gaat voort, maar een nieuwe grondwet moet er pas komen na goedkeuring door de zogenoemde volkscomitees. Dit heeft de woord voerder van legerbevelhebber Bou- terse tegenover het ANP verklaard. MOSKOU. De Sowjetrussische vei ligheidspolitie KGB heeft de woning van de dissidente schrijver Georgy Wladimov doorzocht en zijn vrouw enkele uren voor verhoor vastgehou den. Wladimov zei tegen verslagge vers dat politiefunktionarissen hem meer dan acht uur lang in zijn wo ning hadden ondervraagd en dat zij een groot aantal dokumenten en tijd schriften die in het westen zijn gepu bliceerd hebben meegenomen. Met name de goed geleide bedrij ven zullen met de gedane voorstellen vooruit kunnen. Daaruit volgt even wel dat ook een groep ondernemers aan de voorstellen niet genoeg zal hebben. De bestemming van de gel den van de medeverantwoordelijk heidsheffing is nog steeds onduide lijk. Voorstellen van het COPA om een deel van de thans bijeengebrach te gelden te bestemmen voor hulp aan Polen is niet acceptabel. Kippen en kalveren De huisvesting van legkippen en mestkalveren is aan regelmatige kri tische beschouwingen onderworpen. Bij het wijzigen van voorschriften zal men een voldoende overgangsfa se in acht dienen te nemen. Bij ver vangingsinvesteringen zal de onder nemer hiermee rekening moeten hou den. Rendement van de investerin gen zal blijvend mogelijk moeten zijn en de konkurrentiepositie t.o.v. andere produktiegebieden is ook hier van wezenlijke betekenis. Bij de belangenafweging zal hiermee vol doende rekening moeten worden ge houden. Bij de dierziektebestrijding is een voortdurende zorg m.b.t. besmet tingsgevaar noodzakelijk. Met name in grensgebieden is het zaak om de ri- siko's te onderkennen en op grond daarvan de vereiste zorgvuldigheid te betrachten. CAPE CANAVERAL. De derde vlucht van het Amerikaanse ruimte veer „Colombia" vindt plaats van 22 tot 29 maart. Dat heeft de Ameri kaanse vice-president George Bush gezegd bij een plechtigheid waarbij officieel het Europese ruimtelabora torium in ontvangst werd genomen. Dat „Spacelab" zal in de „Columbia" gebruikt worden. STUTTGART. Een met 4,4 kilo gram TNT geladen „Sidewinder"- raket, die maandag tijdens een oefen- vlucht door een Amerikaanse straal jager van het type F-15 werd verlo ren, is in een hooischuur van een boerderij aan de rand van Schram berg, Baden-Württemberg, gevon den. Dit heeft een woordvoerdster van de Amerikaanse luchtmacht meegedeeld. WARSCHAU. Poolse regeringsfun- tionarissen hebben met nadruk be richten tegengesproken over syste matische slechte behandeling van geïnterneerden. Eerder deze week was gemeld dat tien geïnterneerden in de Suwalki-gevangenis in Noord oost-Polen zouden zijn geslagen. BOEDAPEST. In Hongarije is een 30-jarige man terechtgesteld, die in juli 1981 drie van zijn vier kinderen van het dak van een flatgebouw van tien verdiepingen had gegooid. De slachtoffertjes waren tussen drie en acht. De dader, die alkoholist was, leefde gescheiden van zijn vrouw. De hoogste Hongaarse rechtbank had een gratieverzoek van de man afge wezen. TEHERAN. De voormalige Iraanse staatssekretaris van industrie en mijnbouw Mohammed Ali Amdi is voor zijn woninging doodgeschoten. Twee motorrijders schoten hem en zijn broer dood toen zij thuiskwa men. PEKING. China heeft Vietnam zondag beschuldigd van het treffen van voorbereidingen voor een gewa pende agressie jegens Thailand in een poging guerrillastrijders te ver nietigen die zich verzetten tegen de door Hanoi gesteunde regering in Cambodja. LONDEN. De populariteit van de Alliantie van de nieuwe sociaal- demokratische partij en de liberalen is, blijkens de resultaten van een opi niepeiling, sterk in de gunst van de Britse kiezers gedaald. NEW DELHI. In de Noordindiaan se staat Kasjmier is zondag tijdens slecht weer een Indiaas militair transportvliegtuig verongelukt waar de 23 inzittenden om het leven kwa- KAMPEN/AMSTERDAM, 6-2. De raad van de theologische Hogeschool in Kampen en de raad van de theologische fakulteit aan de Vrije Universiteit te Amsterdam hebben geprotesteerd tegen de gedachte dat besturen van christe lijke scholen de onderwijsvrijheid zouden gebruiken om homofielen en onge huwd samenwonenden te weren uit het christelijk onderwijs. Dat achten zij voor de betrokkenen uitermate kwetsend en zij vinden het teleurstellend en beschamend dat zulke gedachten juist in christelijke kring gekoesterd worden. Beide raden hebben in een geza menlijke verklaring hun bezorgd heid uitgesproken over bepaalde ge dachten die in de diskussie rond zo genoemde anti-diskriminatiewet zijn geuit. In vroeger tijden zijn homo- sexuelen vaak door de kerken ten achter gesteld. Om niet te zeggen ver volgd. Juist op dit punt zijn veel christenen tot een helder inzicht ge komen. Synoderapport Het rapport van de synode der Ge reformeerde Kerken over homosexu- aliteit kan gezien worden als een dui delijke doorbraak in deze richting. Daarin sprak de synode zich in 1978 uit homofielen om hun geaardheid en beleving ervan niet te veroordelen. Het valt te betreuren dat nog steeds datgene als christelijk wordt voorgesteld wat in zijn strekking neerkomt op minachting en achter stelling van homosexuele en onge huwd samenwonende mensen. De vrijheid van het christelijk onder wijs is een te groot goed dat deze mis bruikt zou mogen worden om mede mensen te diskrimineren en daar door te schaden, aldus de verklaring. De belangen die in het geding zijn gaan veruit boven die van de regio. Met name de Nederlandse exportpo sitie is hierbij erg kwetsbaar. Tuberculinatie De tuberculinatie van rundvee kan onder de huidige omstandigheden worden afgeschaft omdat Nederland voldoet aan de EG-norm om van de verplichting af te kunnen zien. De daardoor te besparen gelden kunnen dan een andere bestemming krijgen. De mede in het kader van de reorga nisatie van de westelijke gezond heidsdiensten opgerichte sektie roodvleesmesters van de vereniging voor veehouderijbelangen is van be lang om de mesters goed te kunnen vertegenwoordigen. Zij verdient daarom alle steun van belanghebben den en van de landbouworganisaties. WASHINGTON. Vliegen in de Ver enigde Staten is even veilig als het was voor de staking van luchtver keersleiders, die zes maanden gele den begon. Dit blijkt uit een rapport van de Amerikaanse stichting veilig heid bij het vliegen dat werd gepubli ceerd. MOSKOU. Onder de kop „een oor logsbegroting" heeft het Russische persbureau Tass zondag als zijn me ning te kennen gegeven, dat de voor gestelde Amerikaanse begroting voor 1983 aantoont dat Washington niet van plan is met Moskou bewape ningsverminderingen overeen te ko men. TEHERAN. Als gevolg van de aardbeving zijn zaterdag in het ge bied van Iransjahr, in zuidoost-Iran, 200 huizen verwoest, zo heeft de Iraanse televisie zondag bekendge maakt. Volgens deze uitzending kon de plaatselijke gouverneur nog niet zeggen of er doden waren gevallen. BONN. De in de Duitse Bondsrepu bliek aktieve groeperingen van de vredesbeweing zijn van plan presi dent Ronald Reagan „vakkundig" te ontvangen, wanneer hij in juni naar Bonn komt. Dit heeft de voorzitter van de overkoepeldende milieubewe ging BBU, Josef Leinen, zondag in Bonn verklaard na afloop van een kongres van de Vredesbeweging. NEW YORK. Tussen Washington en Peking worden „zeer delikate" onderhandelingen gevoerd over de Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan. Dit heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Haig verklaard in een interview met de New York Times dat zondag is ge publiceerd. PARAMARIBO. De president van het hof van justitie in Paramaribo, mr. L. F. Ramdat Misier, is bij de kreet aangewezen als waarnemend staatshoofd. Hij zal maandag in een openbare zitting van het hof als zoda nig worden geïnstalleerd. SOUTH HAVEN. Bij een explosie van een met waterstof gekoelde ge nerator bij een kerncentrale in South Haven in de Amerikaanse staat Mi chigan is één arbeider zwaar gewond. AMSTERDAM, 5-2. De cao-onder handelingen in de grafische sektor zijn door de grafische bonden FNV en CNV afgebroken. Struikelblok was de weigering van werkgeverszijde om te garanderen dat het ziektegeld in de cao op honderd procent blijft en het afwijzen van de vakbonds- voorstellen voor arbeidstijdverkor ting. De bonden gaan nu eerst de ach terban raadplegen over de ontstane situatie. Volgens sekretaris P. van Buul, van de grafische bond FNV Druk en Papier, zijn er de komende tijd zeker akties te verwachten om de grafische ondernemers onder druk te zetten. VLISSINGEN, 6-2. Enkele duizen den werknemers in Vlissingen-Oost lopen aanzienlijk risiko voor hun ge zondheid als de ammoniakterminal bij het chemische koncern Hoechst in Vlissingen-Oost in werking komt. Dit zegt de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland (VMZ) in haar bezwaar schrift aan gedeputeerde staten van Zeeland naar aanleiding van het ver lenen van een vergunning vooronder meer het bouwen van twee opslag tanks van elk 30.000 kubieke meter amoniak op het terrein van het be drijf. ROTTERDAM, 6-2. Ongeveer tien gemaskerde mensen hebben zaterdag tegen het middaguur korte tijd aktie gevoerd bij het Turkse konsulaat aan de Eendrachtsweg in Rotterdam. Zij bevestigden aan de muur van het ge bouw, dat op dat moment voor het publiek open was, een rood span doek. Daarop stond in het Turks en Nederlands de tekst „Stop exeku- ties". De demonstranten beëindig den hun aktie toen de politie ver scheen. De politie verrichtte één aan houding, een Tukse man, die met een spuitbus een leus op een muur aan bracht. JOHANNESBURG. Twee predi kanten van de Evangelisch-Lutherse kerk zijn door de overheid van Ven- da (een „thuisland" dat twee jaar ge leden van Zuid-Afrika „onafhan kelijkheid" kreeg) officieel in staat van beschuldiging van moord gesteld. LONDEN. De Egyptische presi dent, Hosni Mubarak, heeft tijdens zijn bezoek aan Groot-Brittannië ge zegd dat de Europeanen „een belang rijke rol te spelen hebben bij het be reiken van een oplossing van de pro blemen in het Midden-Oosten. BONN. De Westduitse regering heeft de Bondsdag een wetsontwerp voorgelegd waarin wordt voor gesteld de aanhoudende stroom bui tenlanders naar de Bondsrepubliek aan banden te leggen. AMSTERDAM, 6-2. Bij een brand in een tuinhuisje achter een woning in de Kanaalstraat in Amsterdam is zaterdagmorgen de 47-jarige L. Ploegstra om het leven gekomen. Volgens de politie woonde het slach toffer in het tuinhuisje. De oorzaak van de brand is nog onbekend. AMSTERDAM, 6-2. Een 25-jarige bewoner van een zolderetage van een pand in de Oude Tolstraat in Amster dam is om het leven gekomen bij een brand. De politie vermoedt dat de man is gestikt. Het keukengedeelte van de etage brandde uit. Op de derde etage was rook- en waterschade. LOSSER, 5-2. De 9-jarige Jorg Schiwy, uit de Duitse grensplaats Gronau, die sinds dinsdagmiddag werd vermist, blijkt te zijn verdron ken. Het lijk van de jongen is door duikers gevonden in een beek in Overdinkel (gemeente Losser), vlak bij zijn woonplaats. De jongen was voor het laatst ge zien toen hij uit angst voor een hond wegrende. De afgelopen dagen is aan beide kanten van de grens intensief (onder meer met helikopters) gezocht naar de jongen. OMMEN, 6-2. Door een frontale botsing tussen twee personenauto's zijn zaterdagochtend op de weg Raalte-Ommen twee mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de 40-jarige mevrouw D. H. van Dijk- van Aalderen en de 45-jarige J. L. van Belkum uit Nijmegen. De oor zaak van het ongeluk is onbekend, aldus de politie. DEN HAAG, 6-2. De lidsta ten van de Navo zijn het nog niet eens over de gemeenschap pelijke taktiek tegenover de Sow jet-Unie en Polen op de vervolgkonferentie voor vei ligheid en samenwerking in Europa (CYSE) die dinsdag in Madrid wordt hervat. Zij zul len elkaar in de Spaanse hoofdstad over deze taktiek konsulteren, zo is vrijdag na beraad op ambassadeursni veau in Brussel meegedeeld. De komst van een aantal mi nisters van buitenlandse zaken naar Madrid zal wellicht nog voor enig vuurwerk zorgen op de konferentie, maar de kans op een konkreet slotdokument is door de gebeurtenissen in Polen wel erg klein geworden. DEN HAAG, 6-2. Een brand in een huis in de Oltmansstraat in Den Haag heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het leven gekost aan de 14- jarige T. J. Massing. De politie ver moedt dat de jongen, die op de zolde retage sliep, door verstikking om het leven is gekomen. Zijn moeder wist zich in veiligheid te stellen door uit een raam te springen. De politie weet nog niet hoe de brand is ontstaan. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SCHIJNDEL. Twee nog onbekende mannen hebben vrijdagavond bij een gewapende overval op een juwelier in Schijndel voor ruim honderdvijf tig duizend gulden aan sieraden buit gemaakt. Dit heeft de rijkspolitie Den Bosch pas zaterdag bekendge maakt. DEN HAAG. Nederland heeft kr achtig gereageerd op de aanvaarding door het Amerikaanse congres van een resolutie, volgens welke de Ame rikaanse strijdkrachten met ingang van 1982 alleen uitgerust mogen wor den met Amerikaans materieel. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag ver klaarde dat Nederland „onaange naam verrast, teleurgesteld en ont stemd" is over dit besluit. DEN HAAG. De regering heeft zich te weinig verdiept in de specifieke problemen van vrouwen en meisjes uit minderheden. De ontwerp min- derhedennota is een eenzijdig gericht op de situatie van mannen. Dit heeft de Emancipatieraad gekonkludeerd in het advies dat hij de minister president en de betrokken be windslieden heeft gestuurd. Het plaatselijk comité van het Na tionaal Rheumafonds in Zierikzee, is enthousiast begonnen aan de organi satie van de kollekte in Zierikzee tij dens de grote landelijke aktie van 8 t/m 14 maar a.s. Maar met een comité alleen kom je niet ver en als zich niet een aantal kollektanten meldt, dan zou Zierik zee jammerlijk achterblijven tijdens deze week van de reumabestrijding. En toch is daar nog zo veel geld vbor nodig, als we denken aan het weten schappelijk onderzoek, de individuë- le hulp, de rekreatie, enz. Alles ten behoeve van onze door reuma gehandikapte medemens. Doe mee en neem een straat voor uw reke ning, laat de reumapatiënten niet in de steek. Geeft uw naam door aan mevrouw E. Tuitman, telefoon 3769, of aan het Nationaal Rheumafonds, lè Swée- linckstraat 62,'2517 GG Den Haag, te lefoon 070-469696. HET RHEUMAFONDS VIS SERI JBERICHTEN UTRECHT. De vakbonden zijn voorlopig niet van plan akkoord te gaan met de plannen om bij Hazemei- jer, onderdeel van Holec, in de scha kelaarsdivisie 447 van de 2008 ar beidsplaatsen te laten verdwijnen. De raad van bestuur van Holec, waar de bonden weinig vertrouwen meer in hebben, moet eerst maar eens aan tonen dat een dergelijke drastische inkrimping werkelijk noodzakelijk De laatste weken worden aan de vi- safslagen in Nederland enoreme hoe veelheden kabeljauw aangevoerd, voornamelijk door Deense kotters. De Denen houden er een speciale vangmethode op na, nu gebleken is, dat de kabeljauw een voorkeur heeft voor scheepswrakken. En die zijn er in de Noordzee natuurlijk nogal wat. Rond die wrakken worden door de Deense vissers netten gezet, waar mee uitstekende resultaten worden bereikt. De Nederlandse vissers zijn even eens gewoon, om zij het dan op een andere manier en met andere visme- thoeden dicht langs de wrakken te varen en dat geeft over en weer nogal wat repercussies met de Deense vak genoten. De Denen klagen dat de Ne derlanders hun netten beschadigen. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Oud-Beijerland: J. J. W. Mouthaan te Nunspeet Gereformeerde Kerken Beropen te Eibergen: drs. J. J. Th. Meijer te Blija. Aangenomen: naar Leek: J. D. Ubols te Amerongen. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Oosterland: J. C. Weststrate te 's Gravenpolder; te Hoogvliet: J. S. van der Net te Utrecht. SCHEEPVAART Alnati, 5-2 te Rotterdam Amersfoort, 5-2 te Puerto Cortes Atlantic Star, 4-2 1150 west Dublin naar Soton Nedlloyd Schelde, 4-2 120 zuid zuid west Walvisbaar naar Apapa Ondina, 4-2 van Portland Maine naar Curacao Onoba, 4-2 van Sullomvoe naar New York. DINSDAG 9 FEBRUARI NED. I: De EO begint haar zendtijd met de Kinderkrant. Dan neemt de EO de kijker mee naar Zweden en wel eerst naar het opluchtmuseum in Stockholm en vandaar uit worden bezoeken gebracht aan verschillende natuurreservaten. Ook wordt het verschijnsel Middernachtzon niet overgeslagen. Via een kort muzikaal intermezzo met Gert en Hermien Timmerman het laatste EO program ma getiteld Wie de schooljeugd heeftHet is een diskussiepro- gramma dat afgewisseld zal worden met filmbeelden. De NOS brengt de derde aflevering van de Italiaans/ Franse serie Molière op het scherm. Met zijn Theatre Illustre reist Moliè re in 1645 door Frankrijk en de finan ciële probelemen stapelen zich op en het gezelschap besluit een fusie aan te gaan Dufresme. NED. II: In er waren eens twee Ko ningskinderen zijn Annie en Klaas elkaar uit het oog verloren. Klaas denkt zijn zusje op te kunnen sporen en gaat op onderzoek uitVanuit het Amsterdamse tjeater de Carré show met de vaste gasten. In Babbe- lonië zijn te gast Johan Cruyff, Hugo Hovenkamp en Marianne van der Torre. De familiesituatie wordt steeds zwartgalliger in de serie Dal las. De avond wordt besloten met Te- levizier magazine en De toestand van de wereld. Het joodse bruidje van Rembrandt staat centraal in Hon derd beroemde schilderijen. DINSDAG 9 FEBRUARI NED. I: 10.00 Schooltelevisie: 13.00 Nieuws voor doven14.00 Frysk tele- bord; 14.30 Schooltelevisie: 18.20 Nieuws voor doven: 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws: 19.00 E O-Kinderkrant: 19.30 Nat. parken: Zweden; 20.10 Klankkleur; 20.20 Wie de school jeugd heeft; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Molière; 23.10 Nieuws. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Toppop; 19.25 Er waren twee Ko ningskinderen; 20.00 Journaal; 20.27 Carré show; 21.20 Babbelonië; 21.55 Dallas; 22.45 Televizier magazine; 23.35 De toestand in de wereld; 23.30 Honderd beroemde schilderijen; 23.45 Nieuws. 71 Hij zegt: „Ja, het wordt moeilijk, jongen, want ik heb van je schoonvader nog een kleinigheidje vernomen, datje voor mij hebt verzwegen." Joop is verbaasd. „Ik zou niet weten wat Ik dacht, dat ik heel openhartig ben geweest" „Zo, denk je dat Je bent nu ruim drie jaar vrij, he? In die tijd heb je gewerkt bij mijn broer, nu jouw schoonvader. Vóór je huwelijk verdiende je zo onge veer elfhonderd schoon. Toen je trouwplannen had, kwam je ineens met veertigduizend gulden cash op de proppen en na je huwelijk betaalde je Evert die zes en dertigduizend restant bouwkosten af met twee, soms drie duizend in de maand. En dat allemaal van jouw salaris? Laat me niet lachen. Evert heeft me wat meer bizonderhe- den verteld over die laatste inbraak van je, waarvoor je twee jaar hebt gezetten. In die brandkast was volgens de justitie ruim anderhalve ton aan geld en dat is nooit terecht gekomen. En hoewel jij hardnekkig ontkend hebt, dat er ook maar één cent in die ge kraakte kast zat,... vast stbat, dat dit geld nooit terecht gekomen is. Nu wil ik meteen, door de telefoon, een eerlijk antwoord: Heb jij dat geld no^? Betaal de je daarvan je huis en alle andere kosten, die boven je budget gingen? En heb je de rest ervan nog? Versta goed, dat het oneerlijk verkregen geld is. Joop. Datje een ander ontnomen hebt Wat is je antwoord?" Het is even stiL Het is maar goed, dat Gerda hem nu niet kan zien, want Joop Steeman, eens de doorgewinterde in breker, zware Joop, die zonder blikken of blozen tegen de recherche, de offi cier van justitie en de rechtbank altijd heeft ontkend, dat er geld in de kast zat, staat hier nu met een rood hoofd, En kan niet dadelijk antwoorden. De we tenschap, dat er op verschillende ban ken in Duitsland gelden liggen, die rente opbrengen, bij elkaar bijna en ton aan Duitse marken, is voor hem door slaggevend. Die wil hij niet kwijt Daar voor heeft hij twee jaar gevangenis straf opgeknapt Teruggeven? Na al die tijd door dik en dun ontkend te hebben dat er geld lag in die brandkast? En weer geen cent hebben met een huwe lijk, dat driegt te wankelen en een schoonvader, die niets meer van hem wil weten? Nee, dat kan niet Dit ge heim geeft hij niet prijs. Hij antwoordt zijn stem zoveel mogelijk beheersend: „Onzin, oom Bart, er zat geen cent in die brandkast Overigens, hoe zou ik het verstopt moeten hebben, aangeno men dat het er in zat? Ze kwamen met z'n allen binnenstromen, toen ik nog bij de kast stond. Ik had geld van mijn vader. Erfenis. Belegd in aandelen. Dat weet mijn schoonvader ook." Nu is het even aan de andere kant van de lijn stil „Dan weet ik genoeg," zegt de man eindelijk. „Het spijt me, ik geloof je niet Jij hebt nog steeds con necties met de onderwereld in de stad van je herkomst Omdat je schoonva der je al een poos niet meer vertrouw- Door HENK VAN HEESWIJK de, heeft hij je gangen laten nagaan en is te weten gekomen, dat je vrij gere- geldin een louche hotelletje kwam. Bij een vrouw, wier man in de gevangenis zit Dat hotel is voor de helft je eigen dom. Of wil je dit soms ook ontkennen? Als jij werkelijk voor honderd procent met je verleden wil breken, had je ook alle banden daarmee moeten afsnijden. Maar dat deed je niet Ik heb gehoord van die overval bij de achterbuurman van je, uitgevoerd dooreen viertal gan- sters. Voorzover men nu veronderstelt, heb jij dat gefinancierd. Dank zij jouw verbindingen met dergelijk figuren, kon je die zogenaamde wraakneming organiseren, het spijt me. Joop, je bent me hard tegengevallen. Die periode van inbraken...alia... je hebt ruim drie jaar als een behoorlijk mens gewerkt en als dit alles was geweest zou ik gezegd hebben: kom maar hierheen ik kan je wel gebruikea Nunu je blijft ontkennen en blijkt dat je nog altijd kontakt hebt met je vroegere vrienden, als ik ze zo mag noemen, heb ik geen belangstelling meer voor je. Het spijt me verschrikkelijk voorGerda, maar je zult me een genoegen doen als je je hier niet meer laat zien. En voor het overige wens ik je ondanks alles het beste. Maak helemaal schoon schip, biecht het op tegen je vrouw - ze komt er anders door een toevalligheid of en samenloop van omstandigheden toch achter - en begin eregsn anders een nieuw leven. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4