Blijspel „Toetsie Froetsie" hoofdmoot Grote Avond P.J.Z. Cyanide in bodem van Vlissingse speeltuin Klachtenregen door vieze lozing op Grevelingenmeer 3 Oproep aan de leden „Oude Stad" dicht STREEKNIEUWS Verplicht werk werklozen niet jonge van de baan Ook „hier" ruikbaar ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 8 februari 1982 Nr. 23061 BROUWERSHAVEN. Scène uit het blijspelToetsie Froetsie" met Carla Binck en Johan van Beveren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BROUWERSHAVEN, 6-2. „De P.J.Z. organiseert vele aktiviteiten, maar het is vaak heel jammer, dat maar zo weinig leden, bij de aktiviteiten aanwezig zijn. Soms ko men maar vier van de honderd leden opdagen". Dat ver zuchtte vice-voorzitter Peter de Vrieze zaterdagavond in zijn openingswoord van de Grote Avond van de Platte lands Jongeren Zuid in het Tonnenmagazijn te Brou wershaven. Hij riep de ouders op de jongeren ook eens een zetje te geven wat aktie- ver aan het P.J.Z.-gebeuren deel te nemen en hoopte verder op een zeer grote opkomst tijdens de algemene vergadering, vrijdag 26 februari in de Zeeuwsche Herberghe te Zierik- zee. ZIERIKZEE Raadsvergadering In de raadzaal van het stadhuis vindt maandag 15 februari de raads vergadering plaats van de gemeente Zierikzee. Vergadering Waterschap Op woensdag 17 februari wordt in 's Landskamer een openbare algeme ne vergadering gehouden van het Wa terschap Schouwen-Duiveland. Voor tijd: zie agenda. „Zang en Kleur" De jaarvergadering van de Vogel vereniging „Zang en Kleur" wordt gehouden op vrijdag 19 februari in het „Huis van Nassau". Op heterdaad betrapt In de woning van de fam. B. aan de Drie Koningenlaan te Zierikzee is in breker F. J. K. (35 jaar) uit Arnhem hedenmaandagochtend om 06.30 uur op heterdaad betrap. De fam. B. werd wakker door licht schijnsel in een slaapkamer. Het echtpaar verliet het bed en ging op zoek naar de dief, die op de vlucht was geslagen. Mevrouw B. ontdekte K., doordat ze een paar benen onder een stoel zag uitsteken. Tegenover de rijkspolitie verklaarde K. op zoek te zijn naar geld in hotel Garni Monique en via het huis van de fam. B. probeerde binnen te komen. CNV familie-avond Tijdens de CNV familie-avond, vrijdag 12 februari in het Vereni gingsgebouw (Vrije 2) te Zierikzee, zal verbondsvoorzitter Harm v. d. Meulen een toespraak houden. Verder zal de heer J. van Leerdam uit Serooskerke (W) een dia-serie pre senteren getiteld „Zwerftocht door Lapland". Voor tijd: zie agenda. Afd. „Philatelica" Op maandag 15 februari wordt in het „Huis van Nassau" een vergade ring gehouden van de afdeling Schouwen-Duiveland van „Philateli ca". Opbrengst UVV-kollekte De UW-kollekte die vorige week alhier werd gehouden heeft opge bracht de som van 2.873,77. Een woord van dank komt toe aan de bur gerij voor de betoonde offervaardig heid en aan de kollektrices, die in het koude winterweer voor dit doel wer op stap gingen. Aanrijding Op de hoek Calandweg-Ockerse- straat ontstond zaterdag een bots- ging tussen 2 personenauto's. W. K. Ondanks de tegenvallende op komst, kan de P.J.Z. terugzien op en kele bijzonder prettige bijeen komsten het afgelopen seizoen, zoals het schuurfeest, een barbecue-avond, een lezing over biologisch-dynamisch voedsel, een kegelavond. Verder hielden de P.J.Z.-ers zich bezig met bowlen en midgetgolf en werd voor de eerste keer deelgenomen aan een volleybaltoernooi. Een suksesvolle tweede plaats was tpemhet resultaat. Eigen leden Hoofdmoot van deze Grote Avond in het Tonnenmagazijn was de opvoe ring van het toneelstuk „Toetsie Froetsie" van James Breamly. Het blijspel in drie bedrijven werd door eigen leden op de planken gezet. De regie was in handen van de heer P. J. van Ast en Wim Kuyper zette zich in als souffleur. „Toetsie Froetsie" behoort tot één van de nieuwere stukken in het re pertoire voor het amateurtoneel. Het werd weieens eerder vastgesteld: het is niet zo rooskleurig gesteld met dat huidige aanbod van amateurto- neelstukken. Veelal wordt dan ook teruggegre pen naar het oudere repertoire. De P.J.Z. durfde zich echter toch aan een recent blijspel te wijden. „Toetsie Froetsie" bood een zeer vermakelijk gegeven, maar toch bleek de schrij ver niet in staat echte puntige dialo gen te verweven. Je wordt als ama teurtoneelspeler dan vaak opgeza deld met een rijstebrijberg aan tekst, waar je dan ook nog wat leuks van moet maken. Het moet gezegd: De P.J.Z.-tonelisten wisten „Toetsie Froetsie" toch tot een gezellige to neelavond te maken en daar waar mogelijk werden de komische situa ties duidelijk onderstreept. Vader op stap Tonny de Bie was vaak aandoen lijk in zijn rol van vader Van Berkel, die zich door een avondje stappen duidelijk in de nesten had gewerkt. Lena de Wilde legde zware aksenten op de vertolking van de zeer over haar toeren zijnde moeder Cor, die persé naar Italië op vakantie wilde. Lekker pittig wist Carla Binck de rol van dochter Anneke op de planken te zetten. Ze kreeg daarbij prima tegen spel van de met overtuiging akteren- de Laura v. d. Zande als de andere dochter Leny. Postuur van Johan van Beveren was nog wat pril voor een bon-vivant als zoon Lex, maar in woord en daad kwam hij prima uit de verf. reed over de Calandweg richting Grachtweg toen uit de Ockersestraat H. J. d. B. uit Oude Tonge de Caland weg opreed. Bij de botsing ontstond blikschade aan beide voertuigen. Schoorsteenbrand Een schoorsteenbrand woedde vrij dagavond omstreeks 22.30 uur in het pand Vlakestraat 37 bij de fam. S. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de schoorsteen geveegd. Schade werd praktisch niet aangericht. Inbraak In de kledingzaak Joh. d. B. aan de St. Domusstraat bleek zaterdagoch tend bij het openen van de zaak, te zijn ingebroken. Uit een kassa wordt 700,- vermist. Door een raampje te forceren verschaften de daders toe gang. Peter Vijberberg verraste door op zeer humoristische wijze de rol van Benny IJzerman te spelen. Liekse v. d. Velde was bedeeld met de on dersteunende rol van dochter Viola, die qua tekst geen al te grote inspan ning vergde. Piet Kuyper durfde het aan met een moeilijk, maar zeer grappig klinkend aksent de rol van kelner Arie te spelen. Zijn vrouw Lola, oftewel Toetsie Froetsie werd vertolkt door Carola van Ast, zij bleek in staat de frivole grapjes in haar tekst goed te laten uitkomen. Tijdens de pauze werd een zeer om vangrijke verloting gehouden. Na af loop van de toneelvoorstelling moch ten alle meewerkenden een boeket bloemen in ontvangst nemen. Het be dank woord je werd wat (al te) snel af gewerkt door de vice-voorzitter. Het publiek bedankte met een warm ap plaus. Attenties waren er verder voor het echtpaar Wessels, beheer ders van het Tonnenmagazijn en ,voor. mevrouw Van Ast, de echtgenote van de regisseur. Deze Grote Avond van de P.J.Z. werd besloten met een gezellig bal na onder leiding van de band „Trio plus één". BURGH DFS-toneel voor de bejaarden Zaterdagmiddag trad het toneelge- zeischap De Hutspot van de Sportve reniging DFS voor de Westhoekse be jaarden op in de rekreatiezaal van camping Duinrand. De zaal was ge heel gevuld toen namens DFS en De Hutspot de heer R. Saman een wel komstwoord sprak. Het toneelstuk, een blijspel geti teld „Bloemen voor Barbara" werd uitstekend op de planken gebracht. Vrijdag volgt een herhaling op de feestavond van DFS. Na afloop dankte de heer Saman een ieder voor de komst en voor de medewerking aan de verloting. Mevrouw L. v. d. Houten-v. d. Fonteine overhandigde hem een enveloppe met inhoud en dankte DFS voor de geboden moge lijkheid dit blijspel te mogen aan schouwen en beluisteren. HAAMSTEDE Ernstige aanrijding Zaterdagmiddag ontstond in de Noordstraat voor bakker H. een aan rijding tussen een auto, bestuurd door J. v. R. uit Haamstede en een wielrijdster, K.-C. die achter op de fiets haar zoontje vervoerde. Van R. kwam uit de Weststraat, waarschijn lijk met te hoge snelheid, geraakte in een slip en daarbij werd K. omverge reden. Zij werd met diverse verwon dingen en een hersenschudding naar het Zweedse Rode Kruisziekenhuis vervoerd. De peuter bleef ongedeerd. De fiets werd totaal vernield, de auto licht beschadigd. RENESSE Schoorsteenbrandje Bij de fam. L. aan de Hogezoom 138 ontstond zaterdagavond rond 23.30 uur een schoorsteenbrandje. De gear riveerde brandweer hoefde geen dienst te doen, omdat het vuur uit zich zelf doofde. Ree doodgereden Een overstekende reed werd door de automobilise J. Z. gegrepen en ge dood. Het velddetachement van de Rijkspolitie heeft de ree afgevoerd. SCHARENDIJKE/ELLEMEET Werkgroep Evenementen Dinsdagavond 9 februari vergadert de Werkgroep Evenementen Scha- rendijke-EIlemeet in de Putmee te Scharendijke. De agenda vermeldt onder meer een inventarisering van de evenementen en begroting 1982. NOORDGOUWE Regionale Agrarische Kommissie Op dinsdag 9 februari houdt de Re gionale Agrarische Kommissie een bijeenkomst in hotel-restaurant Van der Weijde te Noordgouwe. Thema van de avond is: Ontwikkelingssa menwerking. De heren C. Dieleman en M. van Westeinde, zullen een dia serie vertonen over Columbia, welk land zij hebben bezocht. BRUINISSE „De Nagtegaal" Vrijdagavond vond de gezellige avond plaats van de Bruse vogelvere niging „De Nagtegaal" in het Ned. Herv. verg. geb. Het werd een geva rieerde leuke avond met een rondje bingo, radd van avontuur en een goed stukje muziek van de „Frale's" uit Tholen. Voorzitter De Boed reikte de prijzen uit van de grote ten toonstelling, die de vereniging on langs organiseerde. De voorzitter memoreerde hierbij blij te zijn dat, door tussenkomst van de gemeente, binnenkort in het nieuwe klubge- bouw aan de Molenweg kan worden getrokken. Op 19 en 20 maart houdt de vereniging een prijzenfestival, het moderne woord voor Bazar. Verkeersdrempel Aannemersbedrijf V. d. Velde ver anderde de tegenover het peu- terspeelzaaltje gelegen verkeers drempel c.q. zebrapad. Het op en af rijden kan nu zonder „bergversnel- ling", terwijl de oversteek voor de kleinen toch gehandhaafd blijft. Vooral in de zomermaanden is het een drukte van belang van in het badje verkwikking zoekende kinde ren. PUTTEN. Het El Salvador-comité wil dat de honorair consul-generaal van El Salvadorin Nederland, P. van Eek in Putten, met onmiddellijke in gang zijn funktie neerlegt. ROTTERDAM. De reinigings dienst van Rotterdam gaat voorlopig geen radioaktieve kadavers in de ge meentelijke vuilverbrandingsinstal laties verbranden. Het gaat om kada vers van proefdieren die in laborato ria met radioaktiviteit zijn besmet. De reinigingsdienst heeft dit besluit genomen nadat vorig jaar november bij personeel van de vuilverbranding onrust over de plannen was ontstaan, zo is bekendgemaakt. VLISSINGEN, 6-2. Het gemeente bestuur van Vlissingen heeft de speeltuin „De Oude stad" zaterdag morgen met onmiddellijke ingang la ten sluiten. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De besprekingen van de commissie van zeven, onder lei ding van mr. B. Biesheuvel, die in op dracht van de koninkrijksregering de gevolgen van de eventuele onaf hankelijkheid van Aruba onder zoekt, zijn in Willemstad vastgelo pen. Dat heeft de gevolmachtigd mi nister van de Antillen in Den Haag, R. Casseres, desgevraagd tegenover het ANP verklaard. HILVERSUM. De buitenland specialist van de PvdA-fraktie in de Tweede Kamer, Relus ter Beek, vindt dat de steun die Nederland geeft aan het Surinaamse militaire apparaat moet worden stopgezet. DEN HAAG. Het kabinet meent dat werknemers die niet onder een cao vallen in 1982 in het kader van de algehele loonontwikkeling geen voorschot dienen te krijgen op de al gemene initiële loonsverbetering. Begin 1981 kregen niet-cao-werkne- mers dat voorschot (toen 1,4 procent) wel omdat volgens het kabinet toen reeds een duidelijk inzicht bestond in de ontwikkelingen in de cao-sektor. Laboratoriumonderzoek van lucht en watermonsters uit de omgeving van de Grevelingen brachten de oplosmiddelen benzine, tolueen, xy leen, acetaat en dekalyne aan het licht. Met name het laatste middel veroorzaakt volgens de woordvoer der een rubberstank die tot prikke ling van ogen luchtwegen leidt.' uit onderzoeken die de provinciale milieudiensten in Zeeland momen teel instellen naar giftige stoffen in de bodem is kome vast te staan, dat zich in de bodem van de speeltuin ook direkt aan de oppervlakte cyanide-resten bevinden. De speel tuin is gelegen op het terrein van de voormalige gasfabriek in Vlissingen. Geen paniek Burgemeester Th. Westerhou zei zaterdagmorgen desgevraagd dat er geen reden tot paniek is „maar we vinden dat je met dit soort zaken niet voorzichtig genoeg kunt zijn. Het gaat hier om een drukbeklante speel tuin". In het verleden zijn overigens geen vergiftigingsverschijnselen bij de jonge bezoekers aangetroffen. Het gemeentebestuur van Vlissin gen zal heden (maandag) beslissen hoe zij de vervuiling van de Vlissing se speeltuin zal aanpakken. Voor 50 jaar ZIERIKZEE. De uitvoering die de gymnastiekvereniging ,,Rust Roest" binnenkort hoopt te geven, zal ten bate zijn van de af deeling van het nationaal crisis-comitée. KERKWERVE. De af deeling alhier van de Nederlandsch Christelijke landarbeidersbond kwam Dinsdag jl in vergadering bijeen. Door den voorzitter werd medegedeeld, dat, doordat deze gemeente geen bijdrage stort voor het werkloosheidsbesluit 1917, de georganiseerden slechts de helft van hun uitkeering genieten uit de werkloozenkas. We hopen dat dit spoedig veranderen zal en dat ook dit het organisatieleven niet zal scha den. De stankgolf veroorzaakte niet al leen in het Rijnmondgebied een klachtenstroom. Ook de politiekorpsen op Schouwen-Duive land en Goeree Overflakkee kregen enkele tientallen telefoontjes bin nen. ZIERIKZEE. Twee hoofdbrandwachten, de heren L. Jonker en C. Ph. Priemus (r.) namen vrijdagavond afscheid van het Zierikzeese brandweerkorps. Uit handen van burgemeester Th. H. de Meester mochten zij een oorkonde in ont vangst nemen. (Zie ook voorpagina.) (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HILVERSUM, 6-2. Ondanks kritiek van veel kanten houdt de regering vooralsnog vast aan haar plan om jeugdige werklozen in voorkomende geval len verplicht gemeenschapstaken te laten vervullen, dat wil zeggen op straffe van verlies van him uitkering. Drs. A. den Broeder, direkteur bijstandszaken op het ministerie van c.r.m., zei dit zondagavond in het tv- programma Tijdverschijnselen (V.P.R.O.). Het begrip „verplichting" zal niet worden geschrapt in de nota, die de regering over enkele weken over dit onderwerp zal publiceren, aldus Den Broeder. Hij verklaarde wel, dat het mogelijk nooit zover zal komen, in dien er voldoende vrijwilligers zijn onder jeugdige werklozen om bedoel de gemeenschapstaken uit te voeren.. Eigen initiatieven Den Broeder kondigde aan, dat de regering van plan is bestaande be lemmeringen weg te nemen, die het jeugdige werklozen nu nog onmoge lijk maken om op dit gebied zelf ini tiatieven uit te voeren. De c.r.m.- ambtenaar zei verder genoemde ver plichting slechts een aanvulling te achten „andere en betere mogelijk heden" om jonge werklozen aan het werk te krijgen: „de verplichting is bij voorbaat echter niet uitgesloten", aldus Den Broeder, „maar dit zal geen grote rol spelen", zo zei hij. Het is beslist niet zo dat jongeren worden opgepakt of naar werkkam pen worden gebracht, zoals sommige reakties luidden, aldus Den Broeder ROTTERDAM/GOUDERAK. Shell Chemie in Rotterdam heeft aan het eind van de jaren vijftig op de toen malige stortplaats bij het Zuid- Hollandse plaatsje Gouderak enige tijd giftig chemisch afval gestort. Volgens een woordvoerder van Shell staat niet vast dat dit is gebeurd met eën vergunning van rijkswaterstaat. Hoelang er afval van de landbouw- bestrijdingsmiddelen-fabriek In Per- nis naar Gouderak is gebracht is niet bekend en ook niet hoeveel er van de ze zeer giftige „drins" zijn terecht ge komen. ADVERTENTIE. Nu zeer voordee- lige prijzen, bronzen bloempot 169 cent, gaskousjes, staand of hangend, prima 32 cent, borstelgarnituur 98 cent, kopjesrek met zes kopjes 159 cent. BROUWERSHAVEN. Dezer dagen vermiste een slager zijn jas, die hij den vorigen dag aan een kapstok in een gang zijner woning had opgehan gen. Met de jas was bovendien ver dwenen een portefeuille met ruim f 100,- die zich in één der zakken be vond, ontvreemd. De zaak wordt on derzocht. ZIERIKZEE. Namens de afdeeling Zierikzee van het N.C.C. is ook een beroep gedaan op het nationaal crisis-comitée in Den Haag, om te voorzien in de ontwikkeling en ont spanning voor de jeugdige werklo zen. ROTTERDAM, 7-2. De stank die zaterdag meer dan 150 klachten bij de Rijn- mondse Milieudienst (DCMR) tot gevolg had, is veroorzaakt door het che misch oplosmiddel Dekalyne, dat vermoedelijk illegaal door een schip in de Grevelingen bij Oude Tonge is geloosd. Een woordvoerder van de milieu dienst heeft dit zondag bekendgemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3