Veel doden door treffen tussen militairen en guerrilla's Fokker en overheid gaan praten om geleden miljoenenverlies AGENDA 2 £1 Salvador dramaland Fatale brand in Tokio Israël veroordeelt VN-resolutie Jubileum Britse koningin Luchtmacht materiaal voor El Salvador „Flitsen" uit het buitenland Benzine oorlog Prijzen half procent omhoog Kabinet afwachtend over Suriname Nieuw toestel van de baan vertrouwens kwestie Opening donorcentrum (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE SAN SALVADOR, 7-2. In het oosten van El Salvador gingen zondag de hevige gevechten door waarbij in de af gelopen week een groot aantal militaire en guerril lastrijders is omgekomen. Dit is zondag vernomen uit militaire kringen in San Salvador. VERENIGDE NATIES. Arabische en niet-gebonden landen hebben ge vraagd om een totaal militair, poli tiek, ekonomisch en diplomatiek iso lement van Israël als straf voor zijn annexatie van de hoogvlakte van Go lan. TOKIO, 8-2. Minstens 30 mensen zijn maandagochtend vroeg in Tokio om het leven gekomen toen er brand uitbrak in een hotel van tien verdie pingen. Dit heeft de brandweer be kendgemaakt. 66 andere hotelgasten zijn gered. Met bijna 90 brandweerspuiten wordt het vuur bestreden. JERUZALEM, 6-2. Israël heeft za terdag de oproep van de algemene vergadering van de Verenigde naties tot isolering van dat land veroor deeld als „onrechtvaardig, onlogisch en onevenwichtig". Een woordvoerder van het Israëli sche ministerie van buitenlandse za ken zei dat de aanvaarde resolutie, bedoeld om Israël te straffen voor zijn annexatie van de Syrische Golan-hoogte, geen oproep bevat voor een „vredesregeling met onder handelingen". LONDEN, 6-2. De Britse koningin, Elizabeth de Tweede, heeft zaterdag zonder officiële feestelijkheden in fa miliekring haar dertigjarig „dienst- jubileum" gevierd. Zij staat sinds 6 januari 1952 aan het hoofd van het Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord-Ierland. Zij heeft zelf geen feestelijkheden ter gelegenheid van haar jubileum gewild. De koningin bracht de dag door op haar landgoed Sandringham House in het graafschap Norfolk. WASHINGTON, 5-2. Het Ameri kaanse ministerie van defensie heeft bekend gemaakt dat de luchtmacht van El Salvador op korte termijn versterkt zal worden met modern Amerikaans materieel. El Salvador krijgt troepentransport-vliegtuigen van het type C-123, verkennings vliegtuigen van het type 02 en lichte bommenwerpers, vermoedelijk van het type A-37 „Dragonfly". Boven dien werden vrijdag en zaterdag zes UH-1H (huey) helicopters overgevlo gen naar El Salvador. De voortdurende strijd, die is door gedrongen tot in de oostelijke pro vinciestad Usulutan, begon zes da gen geleden. Volgens de bronnen is een groot aantal soldaten gesneuveld en is het aantal doden onder de guerrillastrij ders ook hoog. Journalisten en reizi gers de de stad trachten te bereiken zijn herhaalde malen tegengehouden door leden van het verzet die delen van de twee belangrijkste door gaanswegen in het land in handen hebben. Zware gevechten Gevechten werden ook gemeld in de buurt van de stad San Francisco Gatera en in het noordelijke gebied langs de grens met Honduras. Een funktionaris van de Nationale Garde deelde zondag mee dat guerrillastrj- ders zaterdag zijn doorgedrongen tot de zuidoostelijke rand van Usulutan. GENEVE. De Israëlische afgevaar digde bij de VN-kommissie voor de Rechten van de Mens heeft een rap port van een speciale kommissie over het Israëlische optreden in bezet Ara bisch gebied van de hand gewezen als een „bedrieglijk en verdraaid ver slag". ISTANBOEL. Het scheepvaartver keer door de Bosporus is gestremd na een botsing tussen twee Russische vrachtschepen, zo heeft de Turkse staatstelevisie bekendgemaakt. PARIJS. De Franse president, Francois Mitterand, zal nog voor de topkonferentie van rijke westerse landen, begin juni in Frankrijk, een ontmoeting hebben met de Ameri kaanse president Reagan. GUATEMALA-STAD. De hoofdre- dakteur van de Guatemalaanse krant „La Nacion" is door onbeken den doodgeschoten terwijl hij op weg was naar het gebouw van zijn krant. WASHINGTON. De Amerikaattsè regering heeft haar tevredenheid be tuigd met de Britse sanktiës tegen Polen en de Sowjet-Unie, die de Brit se onderminister van buitenlandse zaken Atkins vrijdag bekend heeft gemaakt. GEILENKIRCHEN. Ruim 3000 mensen hebben meegedaan aan een betoging in het Westduitse Geilen- kirchen, vlabij de Nederlandse grens, tegen de komst van Ameri kaanse Awacs-radarvliegtuigen op een „slapende" basis Geilenkirchen. GENEVE. Sinds de bezetting van Afghanistan door de Sowjet-Unie is de stroom vluchtelingen uit dat land tot twee en een half miljoen geste gen, zo hebben Pakistaanse autori teiten aan het kommissariaat voor de vluchtelingen in Genève meegedeeld. Op 15 januari waren 2.387.000 vluch telingen uit Afghanistan in verschei dene delen van Pakistan, maar hoofdzakelijk in het noorden, gere gistreerd. „De gevechten zijn zwaar en wij zijn slechts met weinigen". Het leger zond zaterdag een konvooi van 400 kommando's om de garde in Usulu tan te steunen. Maar de versterkin gen raakten in een hinderlaag op vijf km ten oosten van de stad. ROTTERDAM, 6-2. Shell heeft besloten de benzineprijs bij haar gro te zelftankstations buiten de autos nelwegen met 2 cent te verlagen. De korting, die daar al 4 cent bedroeg en dus nu op 6 cent komt, ging vrijdaga vond in. Mobil Oil B.V. heeft laten weten ook te zullen overgaan tot het verle nen van twee cent extra korting op de benzineprijs bij zelfbedieningssta tions. Bij Mobil Oil bedraagt de kor ting dan ook zes cent. In een verkla ring zegt de direktie van Mobil Oil deze maatregel te hebben genomen „omdat de benzinemarkt in bewe ging is en omdat Mobil niet in een na delige konkurrentiepositie wil gera ken". „Witte pompem" Esso heeft vrijdag laten weten dat het aantal Esso-verkooppunten waarbij kortingen tot een dubbeltje per liter kunnen oplopen in januari is uitgebreid van 40 tot 85. Die stations worden volgens Esso bedreigd door de konkurrentie van de „witte pom pen". DEN HAAG, 6-2. De Kosten van le vensonderhoud zijn van half decem ber tot half januari-met een half pro cent gestegen. Daarbij is nog geen re kening gehouden met een aantal me dische tarieven, omdat daarvan nog geen gegevens bekend waren, aldus het ministerie van ekonomische za ken. Duurder werden alkoholvrije dranken, bier, elektriciteit, kranten en tijdschriften, medische verzor- gingn in ziekenhuizen e.d., water en brood. Prijsdalingen kwamen vooral voor bij uitverkoopartikelen, zoals kleding en schoeisel. Voorts werd de benzine opnieuw goedkoper. DEN HAAG, 5-2. In de vergadering van de ministerraad van vrijdag heeft het kabinet nog geen standpunt bepaald over de recente politieke ontwikkelingen in Suriname, waar president Chin a Sen door de militai re raad tot aftreden is gedwongen. Naar premier Van Agt na afloop van het kabinetsberaad meedeelde be schikte minister Van der Stoel van buitenlandse zaken nog over te wei nig duidelijke informatie. Zodra de situatie beter in kaart gebracht kan worden zullen Van der Stoel en zijn kollega Van Dijk van ontwikkelings samenwerking zich over deze zaak buigen, aldus Van Agt. WASHINGTON. De Verenigde Staten hebben een nieuw, snel, anti terroristen militair commando ge vormd, opgeleid en uitgerust. Dit heeft een woordvoerder van het mi nister van defensie in Washington zondag bekendgemaakt. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 -19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 8 februari Zierikzee Zaal Chr. Ger. Kerk. Ledenvergade ring R.P.F.-kiesvereniging. 20.00 Dinsdag 9 februari Zierikzee (Kerkwerve) NCVB-bejaardenmiddag. Vertrek bus Watermolen: 14.15 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissievergade ring sport-, jeugd- en kulturele za ken. 19.30 uur. Scharendijke De Putmeet. Vergadering Werkgroep Evenementen Scharendijke Elle- meet. 19.30 uur. uui. Schlllldt Stelde DEN HAAG, 5-2. Het samenwerkingsverband tussen Fokker en McDonnell Douglas in het MDF-100 projekt, een nieuw type vliegtuig in de klasse voor 150 passa giers, is van de baan. De vliegtuigindustrie Fokker en McDonnell Douglas hebben dit meegedeeld. BONN, 5-2. Bij de behandeling van de motie van vertrouwen die de west duitse bondskanselier, Helmut Schmidt, heeft gesteld heeft deze het parlement gevraagd vertrouwen te schenken aan zowel zijn buitenland se als zijn binnenlandse politiek. De motie werd met 269 tegen 225 stemmen aangenomen, alle koalitie- leden stemden voor, alle 226 opposi tieleden tegen. Deze uitslag is precies zoals die verwacht werd. In de geschiedenis van de Bondsre publiek was slechts eenmaal eerder de vertrouwenskwestie gesteld. Dat was in 1972, toen bondskanselier Wil ly Brandt daarmee nieuwe verkiezin gen wilde uitlokken omdat de SPD/FDP-koalitie zich praktisch in een patsituatie met de CDU/CSU- oppositie bevond. Ook signaal Hij zei de vertrouwenskwestie niet alleen verbonden te hebben aan zijn 12,5 miljard mark vergende werkge legenheidsprogramma, dat de groot ste werkloosheid sinds 27 jaren moet bestrijden. Hij wil er bovendien een signaal mee geven aan zijn landgeno ten, maar ook aan het oosten, het westen en de landen van de derde we reld. Als reden voor het beëindigen van het in mei 1981 gesloten samenwer kingsverband noemen beide onder nemingen de ekonomische proble men waarmee de luchtvaartmaat schappijen over de gehele wereld mo menteel hebben te kampen. Werkgelegenheid De werkgelegenheid bij Fokker en het voortbestaan van het bedrijf ko men door het afspringen van het MDF-100 projekt niet in gevaar. Het ontwerpteam, dat zich bezig hield met de MDF-100, gaat zich nu richten op de F-27 en F-28. Deze vliegtuigen zullen waar mogelijk worden verbe terd op o.m. het gebied van brand- stofekonomie en kapaciteit. „We hebben er alle vertrouwen in, dat het werkpakket van Fokker met de F-27, F-28 en de militaire straalja ger F-16, op korte en middellange ter mijn voldoende is om de huidige ka paciteit bij Fokker op peil te houden", aldus desgevraagd een woordvoerder van het bedrijf. Miljoenengesprek Fokker en de Nederlandse overheid gaan met elkaar rond de tafel zitten om de verdeling te bepraten van de verliezen op het MDF-100 projekt, zo zei desgevraagd een woordvoerder van Fokker. In de afgelopen vijf jaar is door Fokker en de overheid circa 200 min. gestoken in de ontwikke ling van een nieuw toestel, dat eerst de F-28 super, toen F-29 en in de laatste fase MDF-100 heette. Fokker heeft al enkele tientallen miljoenen guldens afgeschreven op dit projekt. Dit geld kan als verloren worden beschouwd, nu de samenwer king tussen Fokker en McDonnell- Douglas is opgezegd. Fokker heeft de bedragen afgeboekt op de winsten in de afgelopen jaren onder speur- en ontwikkelingskosten. Om startorders De direkte aanleiding tot het op breken van de samenwerking tussen de beide vliegtuigbouwers was de houding van Delta Airlines. Met deze JERUZALEM. De Israëlische rege ring beschouwt de resolutie van de VN-assemblee tot het isoleren van het land na de annexatie van de Syri sche Golan als „van nul en gener waarde". Dit heeft de Israëlische Staatsradio, die een regeringskom- muniqué citeerde, zondag gemeld. DEN HAAG, 6-4. Op 11 fe bruari a.s. zal het gerenoveer de Donorcentrum voor de Stichting Rode Kruis Bloed bank 's Gravenhage en Om streken op feestelijke wijze worden geopend. Het centrum behartigt de administratie, oproep, keuring en bloedafna me van donoren. Hierbij wordt steeds getracht de grootst mo gelijke konsideratie aan de dag te leggen. In het belang van de donor is het Donorcen trum intern nu zodanig gereor ganiseerd dat de keuring en bloedafname aaneengesloten kunnen plaatsvinden. Het gerenoveerde Donorcen trum zal ook in staat zijn een groter aantal donoren te ver werken dan voorheen. Met het oog hierop is reeds begin fe bruari een donorwervings- kampagne van start gegaan. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kijk- en praatbij eenkomst, „Bodem Ontwatering". 14.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos Kerkwerve. 14.30 uur. Noordgouwe H.-Restaurant Van der Weijde. Dia avond R.A.K. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering advies kommissie welzijnsbeleid. 19.30 uur. Oosterland „Neffen d'Eule". Ledenvergadering „D.E.S.". Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst geschiedenis Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. School Schuurbeque Boeyestraat. Voorlichting brugklassers. 13.30 uur. Voorlichting ouders. Hoofdgebouw. 19.00 uur. Mondragon. Bestuursvergadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. VerenigingsgebouwOranje-komité. 20.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Vergadering Reformatorische Kontaktvereni- ging. 19.45 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Marktzicht. Fraktievergadering PvdA. 19.30 uur. Burgh-Haamstede De Graaf van Haamstede. Dona teursvergadering Oranje komité Burgh-Haamstede. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Vergadering „Land bouwbelang". Aanvang: 19.30 uur. ,,'t Mep'uusje". Ledenvergadering „Bru-Ten". Aanvang: 20.00 uur. grote en financieel sterke Ameri kaanse luchtvaartmaatschappij wa ren Fokker en McDonnell-Douglas al geruime tijd aan het onderhandelen over startorders. Delta had een dui delijke omschrijving gemaakt van het toestel dat ze wilde hebben en wilde de toestellen direkt kopen en was dus een aantrekkelijke klant, al dus Fokker. Vrijdag 12 februari „Huis van Nassau". Vereniging van Beroepsaalvissers. 10.30 uur. 't Vrije 2. CNV familie-avond. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaaruitvoering Smalstadskoor. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Feestavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Uitvoering „Nu met ho pe" en „Oefening en Uitspanning". Aanvang: 19.30 uur. Maandag 15 februari Zierikzee RSG, Manhuisstraat. Kursus filmen. 20.00 - 21.30 uur. „Huis van Nassau". Afd. Philatelica. 20.00 uur. Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Haamstede „Onder de wieken". Ouderavond. Aanvang: 19.45 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. ZWN station. Vertrek exkursie hoog ovens, ver. oud-leerlingen tuinbouw- winterkursussen. Zierikzee, 7.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 uur. Hotel Bom. Ledenvergadering land- bouwvereniging C. et C. Aanvang: 13.30 uur. Woensdag 17 februari Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Concertzaal. Blijspel „Ik voor jou en jij voor mij". 20.00 uur. 's Landskamer. Vergadering Water schap. 9.30 uur (v.m.). Donderdag 18 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. Bruinisse Pleintheater Aquadelta. Jongeren- middag C.C.C. 13.30 uur. Vrijdag 19 februari Zierikzee „De Zeeuwsche Herberghe". Vissers- vereniging. 20.00 uur. Stadhuis. Koncert Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering „Zang en Kleur". 20.00 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 23 februari Sirjansland Verenigingsgebouw. Viering 25 jaar bejaardensoos Sirjansland. 14.00 uur. Vrijdag 26 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klasse libre biljarten. 19.00 uur. Zaterdag 27 februari Noordwelle Straó. Start paarden: 13.00 uur. Dorpsfeest. Dorpshuis. 19.00 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klas libre biljarten. 14.00 uur. Zondag 28 februari Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klas libre biljarten. 14.00 uur. Maandag 1 maart Zierikzee Technische school. Kursus bloem schikken. 19.30 - 21.30 uur. Dinsdag 2 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 3 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Vrijdag 5 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 9 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Ned. Ver. van Huisvrou wen, afdeling Westerschouwen, kof- fie-ochtend. 10.00 uur. Vrijdag 12 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 17 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Vrijdag 19 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Vrijdag 26 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus eftsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus reldwinkelier". 20.00 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus reldwinkelier". 20.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2