Bijdrage voor verplaatsing autosloperijen bij „De Val" H&c Afscheid hoofd brandwachten in Zierikzees brandweerkorps Nieuwe Amerikaanse begroting met enorm tekort PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT C. Ph. Priemus en L. Jonker Poolse kommunisten met problemen Verzoek g.s. aan minister Leuzen voor Polen PAAUWE B.V. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen' De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 8 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23061 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: P.J.Z.-oproep tot leden - belangstelling ZIERIKZEE, 5-2. Ook voor een brandweerman in hart en nieren geldt de strenge wet, dat bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd het moment van afscheid daar is. Vrijdagavond kregen de hoofd brandwachten C. Ph. Priemus en L. Jonker met die wet te maken. In de brand weerkantine aan de Regenboogstraat werd op geani meerde wijze, maar ook met een tikkeltje weemoed af scheid genomen van deze twee ouwe getrouwen in het Zierikzeese vrijwillige brandweerkorps. „Moet dat nou zo nodig?" vroeg ook burgemeester Th. H. de Meester zich af over dat vertrek met 55 jaar. Hij zei blij te zijn het zelf als hoofd van de brandweer wat langer te mo gen volhouden. Met het afscheid van de heren Priemus en Jonker zag de eerste burger reeds het einde van een periode in zicht komen, die van de zo genaamde „vijftigers". Het korps telt thans nog vier leden, die in de jaren vijftig tot de Zierik zeese brandweer toetraden. De bur gemeester memoreerde in het kort de loopbaan van de vertrekkende brandweerlieden. De heer Priemus trad op 1 januari 1950 toe, doorliep de funkties brandwacht 2e klas en le klas en werd op 1 januari 1966 be noemd tot hoofd brandwacht. Hij WARSCHAU/ROME, 6-2. De Pool se communistische partij ondervindt veel moeilijkheden bij haar pogingen om weer vaste voet te krijgen in be drijven, onder de intelligentsia en op kultureel gebied. Dit heeft Wlodzimierz Mokrzyszc- zak, kandidaat-lid van het Politburo, in een vraaggesprek met het Poolse persbureau PAP verklaard. Volgens hem heeft de partij sinds juli 1981 bij na een half miljoen leden verloren. Vooral in bedrijven waar de onaf hankelijke vakcentrale Solidariteit een sterke positie heeft opgebouwd, kan de communistische partij moei lijk haar invloed vergroten, zei hij. LAPAZ. De militaire regering van Bolivia heeft de devaluatie van de peso afgekondigd als een van de maatregelen die het land moeten be hoeden „voor een totaal faillisse ment". President Celso Torrelio Vil la verklaarde voor de televisie dat de Amerikaanse dollar nu 44 Boliviaan se pesos waard is in plaats van 25. diende 32 jaar de Zierikzeese brand weer. De heer Jonker trad op 1 juli 1961 toe en werd op 1 januari 1970 be noemd tot hoofd brandwacht. Hij was ruim twintig jaar lid van het brandweerkorps. De heer Jonker be haalde verder de bevoegdheid voor pompbediener en persluchtmasker- drager. Veel veranderingen De heer De Meester konstateerde, dat de beide heren veel veranderin gen binnen het korps moeten hebben meegemaakt. Voor de heer Priemus gold zelfs de herinnering aan „de klop op de deur" toen sirenes en de huidige piepers nog toekomstmu ziek, waren. De burgemeester wees erop, dat de heren afscheid konden nemen van een bijzonder goed appa raat en noemde het aanzienlijke ni veau van materieel en geoefendheid. Spreker richtte ook een dankwoord tot de beide echtgenotes, de dames J. Priemus-v. d. Schelde en J. Jonker- De ixUijper, voor de medewerking die zij hun ega's hadden verleend voor het goed funktioneren bij de brandweer. Om de herinnering aan de brand weer te bewaren overhandigde de burgemeester de beide héren een oor konde. De heer Jonker ontving bo vendien de gesp voor het twintigja rig lidmaatschap, die hij overigens niet meer op zijn uniform kon be vestigen, want - heel konsekwent - was hij deze avond in burger versche nen, omdat hij die 55-grens vorige maand reeds passeerde. De heer Priemus was reeds in het bezit van de gesp voor 30 jaar lid maatschap. Namens het gemeente bestuur mochten de heren verder een fraaie prent van het stadhuis in ont vangst nemen. Brandweerkommandant de heer D. Kouwenberg dook vervolgens in het verleden en haalde wat herinnerin gen op, zoals aan een examen in „Concordia" en aan een fikse brand in het Visslop. „Dat was een mooie", wist ook de heer Priemus zich te her inneren. De kommandant memoreer de verder de verhuizingen van de brandweer, de verschillende voertui gen, de kursussen en vooral ook de gezellige avonden. „Jullie hebben een opbouwende tijd bij de brand weer meegemaakt", aldus de heer Kouwenberg. Vertrouwen en inzet Hij dankte de heren Priemus en Jonker voor hun vertrouwen en in zet. De kommandant bood vervol gens met behulp van de burge meester de beide echtgenotes van de brandweerlieden een fraai boeket bloemen aan. Het afscheidsgeschenk namens het gehele korps was een mooie tinnen schaal, uiteraard met een herinnering aan de brandweer loopbaan van de beide heren. Mede namens zijn kollega Jonker sprak de heer Priemus een dank woord tot de burgemeester, de kom mandant en het gehele korps. Ook de vrouwen van de brandweerlieden dankte hij voor de ondervonden vriendschap en hij vond zelf, dat vrouwen veel effektiever bij de brandweer betrokken zouden moe ten worden. Hij besloot met een wijze raadge ving tot zijn kollega's: „Beschouw de brandweer niet als een hobby, maar als een plicht ten opzichte van uw medemens". ZIERIKZEE. In de nieuwbouwwijk Poortambacht" is het grondwerk begonnen voor de bouw van de nieuwe L.T.S. Flink wat zwaar materieel is ingezet in het raam van de voorbereidende bouwwerkzaamheden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 6-2. De autosloperijen gevestigd op het woonwagenkamp De Val bij de oprit van de Zeeland- brug, komen, volgens gedeputeerde staten van Zeeland als eerste in aanmerking om verplaatst te worden. WASHINGTON, 6-2. De Amerikaanse president Reagan heeft zaterdag zijn begroting voor 1983 onthuld die voorziet in enorme bezuinigingen op de socia le voorzieningen en een verhoging van de uitgaven voor defensie. Het begro tingstekort zal enorm zijn (bijna een achtste van het totale budget), hetgeen een hoge rentestand belooft voor de komende jaren. De begroting van 757,6 miljard dol lar (ruim 1900 miljard gulden) wordt maandag aan het kongres overhan digd. Voor het lopende fiskale jaar wordt een tekort van 98,6 miljard dollar verwacht terwijl het financië le jaar op 1 oktober 1983 begint met een begrotingstekort van 91,6 mil jard dollar. Reagan gaf zaterdag toe dat het begrotingstekort groot is. Hij weet dit aan de ekonomische reces sie, maar ook aan zijn voorgangers, „het is onmogelijk in een korte perio de de fouten van tientallen jaren te korrigeren", zo zei hij. Ze staan dan ook bovenaan het pri oriteitenlijstje, dat g.s. de minister van volksgezondheid en milieuhygië ne hebben laten toekomen. Het ministerie heeft namelijk een regeling in voorbereiding die voor ziet in de verstrekking van rijkssub sidie voor de verplaatsing van slope- ZIERIKZEE. Verplaatsing van de autosloperijen aan de Val komt volgens gedeputeerde staten van Zeeland in aan merking voor rijkssubsidie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) rijen als het gaat om dringende ge vallen. Enige oplossing G.s. zijn van mening, dat de au tosloperijen op het Woonwagenkamp De Val zeker voor die verplaatsing in aanmerking komen. Indertijd werd dit terrein voor dit doel bestemd, om dat elders geen mogelijkheden wa ren. „Er zijn geen maatregelen te tref fen om de bezwaren die de sloopakti- viteiten voor de omgeving opleveren, op te heffen. De enige oplossing is verplaatsing", aldus g.s. Van het rijk wordt financiële me dewerking gevraagd voor de inrich ting door de gemeente van een ter rein aan de Klerksweg. De kosten worden geraamd op f 435.000, Het Rijk biedt verder de mogelijk heid voor het verstrekken van een bijdrage voor de aanleg van een pro vinciaal inleverterrein. Wat dit laatste betreft delen g.s. de minister mee dat er op korte termijn niet aan zo'n terrein kan worden begonnen. Wel oppert het kollege de mogelijk heid om te bekijken of er iets gedaan kan worden in aansluiting op de plannen die de gemeente Goes heeft voor de inrichting van een gemeente lijk inleverterrein in het industriege bied De Poel. „Primeur" Op dit terrein zouden ook alle par- tikuliere sloopaktiviteiten moeten worden gekoncentreerd. Op deze ma nier zouden door deze „gemeentelij ke primeur" (zoals g.s. het Goese ini tiatief betitelen) alle sloopterreinen van autowrakken verdwijnen. SANTIAGO. Negen en negentig van de 909 Chilenen die vorig jaar door de Chileense geheime politie werden gearresteerd hebben zich ero ver beklaagd dat ze gemarteld zijn, zo heeft de Chileense kommissie voor de Rechten van de Mens donderdag bekend gemaakt. Sociale bezuinigingen Aanvankelijk zou Reagan zijn be groting pas maandag onthullen, maar delen ervan waren uitgelekt, zodat hij besloot zaterdag zijn plan nen bekend te maken. Op verschil lende sociale programma's als onder wijs, transport, gezondheidszorg, voedselsteun, vakopleiding, huis vesting en andere wil Reagan 27 mil jard dollar besparen. ROTTERDAM, 6-2. De Rotterdam se politie heeft zaterdag in de Waal haven acht jongeren aangehouden die daar de muren van havenbedrij ven hadden beklad met leuzen, die sympathie voor de Poolse vakbond Solidariteit uitspraken. De aktievoerders verklaarden dat de in het Pools gestelde leuzen be doeld zijn als ruggesteun voor de zee lieden van Poolse schepen die in de Waalhaven veelvuldig aanleggen. De aktievoerders werden nadat proces verbaal tegen hen was opgemaakt heengezonden. Advertentie Laat woninginrichter van uw huls een paleisje maken Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. »yW%AAAA#%AA#W**AAAA*AA/»> Lessen in lachen zijn er niet maar een leermeester zou een weldoener zijn. O. v. Leixner WA> Wjr PE 8i tr Verwachting tot dinsdagavond: Vrij zacht Veel bewolking en af en toe regen of motregen; minimumtemperaturen ongeveer 4 graden; middagtempera- tuur rond 8 graden; tot krachtig, aan de kust tot hard toenemende zuid westelijke wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 12 febr.: Woensdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid-west 6 Donderdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid-west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 9 febr. Zon op 8.07, onder 17.24 Maan op 19.21, onder 09.01 Laatste Kwartier: 15 febr. (21.21) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 9 febr. 3.11 16.43 9.41 21.56 Springtij: 11 februari HET WEEROVERZICHT DE BILT, 8-2. Het K.N.M.I. deelt mede: De Europese weerkaart wordt momenteel gekenmerkt door Oceaan-depressies die met grote re gelmaat bij IJsland aankomen en van daar uit hun weg vervolgen naar Skandinavië of de Noordelijke IJs zee. In ons land heeft deze depressie- aktiviteit tot gevolg dat zuidweste lijke winden tamelijk zachte lucht aanvoeren waarin overdag gemakke lijk temperaturen van een graad of 8 bereikt kunnen worden. Bovendien veroorzaken de depres sies van tijd tot tijd regen. Dit wis selvallige weertype zal de komende dagen aanhouden al kunnen de re genkansen later in de week wat klei ner worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1