Een kleinigheid vergeten „Piloten rampvliegtuig wisten van ijsafzetting Fataal gevolg recessie Astma Fonds en schoolbiologen: bij klachten dieren uit de klas Vakantie Poolse kinderen (in eigen land) Openheid voor de krijgsmacht Franse kuituur Wat biedt de BEELDBUIS? NPCS: leerkrachten moeten instemmen met grondslag school De olieprijs 6 99 WASHINGTON, 4-2. Een bandopname uit het vliegtuig dat drie weken gele den in de rivier de Potomac in Washington neerstortte, geeft aanwijzingen dat de piloten opstegen in het besef dat er zich ijs en sneeuw op de vleugels be vond. Dit heeft de Washington Post" donderdag geschreven. Bij het ongeluk kwamen 78 mensen om het leven. De Post citeert bron nen dichtbij het onderzoek naar de ramp, die zeiden dat uit de gesprek ken op de Cockpit voice recorder" („Oranje" doos, die gesprekken in de cockpit opneemt) blijkt dat de pilo ten van Boeing 737 van Air Florida herhaaldelijk over de aan de gang zijnde sneeuwstorm spraken. Kort na de start raakte het toestel een brug over de rivier en gleed in de met ijs bedekte Potomac. Laatste woorden Volgens de Post blijkt uit de opna me dat de piloten door de ramen de vleugels kontroleerden op ijs- of sneeuwafzetting, bemerkten dat er was en toen begonnen aan de start. De laatste woorden van co-piloot Ro ger Pettit waren: „We gaan naar be neden, Larry". Gezagvoerder Larry Wheaton antwoordde: „Ik weet het". KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Er moet haast wor den gemaakt met overheidsmaatre gelen om de micro-elektronicacentra van de grond te krijgen, zo luidt het advies van de werkgroep micro-elek- tronica in zijn rapport van de rege ring. DEN HAAG. Woordvoerders van de tweede-kamerfrakties van het C.D.A. en de V.V.D. hebben minister Terlouw van ekonomische zaken donderdag tijdens het vraaguurtje in de Kamer verweten dat hij te laks is opgetreden bij het in de wacht slepen van orders uit de Sowjet-Unie voor de konstruktie van een aardgaspij pleiding vanuit Siberië naar West- Europa. MIDDELBURG. De veterinaire in- spektie in Middelburg heeft opnieuw een vervoersveibod voor varkens moeten instellen in het gebied rond het Zeeuwsvlaamse grensplaatsje Heille. Op een varkensfokbedrijf is daar woensdagavond varkenspest gekonstateerd. DEN HAAG. Minister Van Mierlo van defensie heeft opdracht gegeven om in de gehele krijgsmacht af te zien van het gebruik van CN-gas. ROTTERDAM. De Rotterdamse kinderpolitie heeft de afgelopen zes weken 28 jongeren aangehouden, die vorig jaar bij elkaar 878 winkel diefstallen hebben gepleegd in 44 plaatsen in Nederland en 2 plaatsen in België. STADSKANAAL. Alle ongeveer tweeduizend werknemers van Phi lips Stadskanaal hebben donderdag morgen het werk een uur neergelegd uit protest tegen de mogelijke kor ting op het ziekengeld. DEN HAAG. Staatssekretaris Van der Doef van verkeer en waterstaat heeft donderdag tijdens het vragen uurtje in de Tweede Kamer be vestigd dat het kabinet overweegt om de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven te sluiten. AMSTERDAM. De Westerkerk in Amsterdam wordt voorlopig geslo ten. Dit om een onderzoek naar de bouwkundige staat mogelijk te ma ken. De kerkdiensten zijn met in gang van aanstaande zondag ver plaatst naar de nabijgelegen Noor- derkerk. UTRECHT. De bezuinigingen die de regering in petto heeft voor de so ciale werkvoorziening, de dagop vang, de gezinsvervangende tehuizen en het maatschappelijk werk voor geestelijk gehandicapten treffen de ze mensen extra zwaar. SITTARD. De direktie-sekretaris van het ziekenhuis in Sittard, drs. j. van H. (38) zal vrijdag aan de officier van justitie in Maastricht, mevr. mr. J. Huurman-van Asten worden voor geleid omdat hij verdacht wordt van verduistering en oplichting. GELEEN. De 26-jarige J. van Hoensel uit Geleen is door een brand in een woning in die stad om het le ven gekomen. Het huis brandde ge heel uit. De oorzaak is nog onbekend. De schade bedraagt volgens de poli tie ongeveer twee ton. DEN HAAG. Mevrouw Korte-van Hemel, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, heeft minister De Rui ter van justitie schriftelijke vragen gesteld over het arrest van de Hoge Raad van 27 november vorig jaar, waarin pensioenrechten bij echt scheiding werden verdeeld over man en vrouw. De nationale raad voor veiligheid bij vervoer, die het onderzoek naar de ramp uitvoert, heeft de bandopna mes niet vrijgegeven en weigert kommentaar op rapport. DEN HAAG. Nog dit jaar moet het maximaal toegestane gehalte koper in varkensvoer omlaag. Dit voorstel doet het dagelijks bestuur van het produktschap voor veevoeder in Den Haag in een nota aan het schap, die volgende week woensdag wordt besproken. GIEKERK. Het Chileense gezin Campos uit Giekerk bij Leeuwarden wil door middel van een kort geding voorkomen dat het op 11 februari Ne derland wordt uitgezet. DEN HAAG. In het kader van de herdenking van het 200-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten zijn diverse manifestaties in Nederland georganiseerd, dit heeft de Amerikaanse ambassade in Den Haag bekendgemaakt. DEN HAAG. Koningin Beatrix, prins Claus en hun drie kinderen brengen Koninginnedag (30 april) dit jaar in het noorden van land door. De familie woont die dag een gedeelte van de Koninginnedagviering in Harlingen en Zuid-Laren bij. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dit meegedeeld. UTRECHT. Op het platteland ge vestigde apothekers zijn ernstig ver ontwaardigd over het voornemen van minister Gardeniers van volks gezondheid om hun verzorgingsge bied te verkleinen. LONDEN, 4-2. Een 34-jarige Britse werkloze die wegens moord op zijn vriendin tot le venslang is veroordeeld, is door de rechter gekarakteri seerd als een slachtoffer van de recessie. De verdachte, een steiger bouwer, was door langdurige werkloosheid drankzuchtig ge worden. Zijn vriendin, die als buffetjuffrouw de kost ver diende, verweet hem voortdu rend dat hij geen werk had. Ondanks al zijn pogingen slaagde de man er echter niet in aan de slag te komen. De steeds heftiger wordende ru zies tussen de twee leidde tenslotte tot de moord op de vrouw. Bij het uitspreken van het vonnis verklaarde rechter Ja mes Miskin: „wat tot deze moord heeft geleid, waren de gevolgen van de recessie. In de grond was deze man een fat soenlijk mens". DEN BOSCH. De vereniging „Het Noordbrabants Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen", verzet zich tegen een dreigende liquidatie. Het genootschap heeft zich inmiddels gewend tot de kulturele kommissie uit Provinciale Staten. FLEVOLAND. Het nieuwe zender park van de Wereldomroep komt in de Flevopolder. Nog deze maand wordt op enkele kilometers van het bestaande zenderpark van de Hilver- sumse zenders een begin gemaakt met de werkzaamheden. ENSCHEDE. De hoofdofficier van justitie in het arrondissement Alme lo, mr. R. Gonsalves, zal een winkel voor hennepproduktën in Enschede niet toestaaan. Hij heeft het gemeen tebestuur laten weten dat zo'n win- kele voor softdrugs in strijd is met de richtlijnen van het ministerie van justitie. UTRECHT, 4-2. Als een kind allergische verschijnselen vertoont voor die ren, moeten deze uit de klas verwijderd worden. Het kontakt met dieren kan de klachten verergeren en dit kan leiden tot onnodig schoolverzuim. Tot deze konklusies komen het Nederlandse Astma Fonds en de Werkgroep van Schoolbiologen na overleg over de aktie „Dieren uit de klas" van het Astma Fonds. Volgens dat Fonds horen in peu- 1 terspeelzalen, kleuterklassen en eerste klassen van de lagere school eigenlijk helemaal geen dieren thuis. De schoolbiologen maken daar ech ter bezwaar tegen: zij hechten vanuit pedagogisch oogpunt veel waarde aan het houden van dieren in de klas. DEN HAAG. De raad voor verkeers ongevallen acht het aantal verkeers slachtoffers en de gevolgen van ver keersongevallen nog altijd zo groot, dat het verkeersveiligheidsbeleid in de eerste plaats hierop gericht moet zijn. DEN HAAG. Nederland zal in de kommissie voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties, die sinds enkele dagen in Genève verga dert, de schendingen van de mensen rechten in El Salvador aan de kaak stellen. VEENDAM/DEN HAAG, 4-2. Het aktiekomité Hulp aan Polen in Veen- dam wil 600 Poolse kinderen in hun eigen land op vakantie laten gaan. De kinderen zullen door de Katholie ke Kerk worden geselekteerd uit ar me, kinderrijke gezinnen waarvan soms ook de vader of moeder is gede tineerd. Dit heeft woordvoerder Van Hui ten van het nationale komité Hulp aan Polen donderdag laten weten. Hij zegt het initiatief een uitstekend idee te vinden. Het nationaal komité wil het komité in Veendam steunen bij de uitvoering. Het is de bedoeling dat gedurende de zomervakantie telkens andere groepen kinderen vakantie vieren in een Pools vakantiecentrum. Het na tionaal komité heeft het Veendamse komité inmiddels toegezegd te zullen zorgen voor eten en medicamenten in het vakantie-oord. Volgens Van Huiten heeft de Pool se kerk enthousiast gereageerd op de plannen. Zij ziet grote voordelen in een vakantie voor Poolse kinderen in eigen land: minder transportkosten, geen taalbarrières en het feit dat de kinderen geen kennis maken met het Nederlandse ekonomische systeem. Veel last Het Astma Fonds meent dat nogal wat kinderen last kunnen hebben van zoogdieren en vogels in de klas: 15 tot 23 procent van de kinderen heeft gevoelige luchtwegen (allergie, astma, bronchitis) en dieren in hun omgeving kunnen dan klachten uit lokken. De schoolbiologen vinden dat, indien een of meer kinderen al lergisch zijn voor huisdieren in de klas, een school andere ruimten voor het houden van die dieren moet be nutten. UTRECHT. Gedeeltelijke afschaf fing van de „Voorschriften en Wen ken" (V en W), waaraan de bouw zich moet houden zal nog dit jaar plaatsvin den. DEN HAAG. Minister Van Mierlo (van defensie) heeft de Tweede Ka mer toegezegd, dat defensie een te rughoudend beleid zal voeren bij het eventuele inzetten van militairen bij akties van de Mobiele Eenheid (M.E.). DEN HAAG, 4-2. Minister Van Mierlo (van defensie) wil een zo groot moge lijke openheid over de krijgsmacht en over de problematiek van de kernbe wapening om „het regeringsbeleid en de publieke opinie weer op eikaars ge- hoorsafstand te brengen". Geen politisering Als derde punt noemde hij de nood zaak, dat de diskussie niet leidt tot politisering van het a-politieke in strument de krijgsmacht. Een vierde aspekt is dat de van de voorlichting. In dit verband konstateerde de mi nister dat op dit moment in de oplei ding van de militairen op verschil lende niveaus veel te weinig aan dacht wordt geschonken aan het fe nomeen van het kernwapen en aan zijn kulturele, historische, operatie ve, operationele en zijn strategische betekenis. Hij zei dat bij de voortzetting van het debat over de defensiebegroting - 1982. De bewindsman noemde het on miskenbaar, dat er een te grote af stand bestaat tussen gevoelens, die in brede kring leven over veilig heidsvraagstukken en dat van de re gering, het beleid dat de regering ten behoeve van de vrede denkt te voe ren. Minister Van Mierlo noemde - bij een opsomming van een aantal uit gangspunten - de diskussie allereerst gewenst. In de tweede plaats wees hij erop. dat het primair een individuele aangelegenheid is. PARIJS, 3-2. De post op de Franse begroting voor muziek en dans is voor dit jaar meer dan verdubbeld tot circa 940 miljoen (ongeveer f 410 mil joen). Minister vav cultuur Jack Lang die dit woensdagavond bekendmaakte, deelde voorts mee dat hij komende herfst met zijn kollega van onderwijs een wetsontwerp zal indienen voor een wijziging van het on derwijs in de expressievakken op alle niveaus. Een plan voor steun aan het chanson, de jazz, de amuse mentsmuziek en de volksmu ziek voorziet in de inrichting van regionale studio's en cen tra. De choreograaf Rolan Pe tit wordt hoofd van een nieu we Hogeschool voor het klas siek ballet in Marseille. DEN HAAG. Volgens minister Van der Stoel (buitenlandse zaken) is rijsttafel geen gerecht dat bij Ameri kanen wordt gezien als symbool van het Nederlandse koloniaal verleden. Volgens de bewindsman zijn Ameri kanen dol op dit „typisch Nederland se gerecht, mits van voldoende culi nair niveau". AMSTERDAM. Het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft donderdag richtlijnen op gesteld voor de uitkerende instanties (sociale dienst en bedrijfsverenigin gen) met betrekking tot vrijwillige dienstverlening door werklozen in het kader van het experiment met de alternatieve strafsanktie. ZA TERDA G 6 FEB R UA RI NED. I: Bolke de Beer en de teken film over sneeuwpoppen vormen de opening van de middaguitzending. Te klein in een grote wereld gaat over een jongen die nooit groter zal worden dan een meter. Door zijn ma nier van leven weet hij echter respekt van de kinderen af te dwin gen. Een wel zeer uitzonderlijk ver haal vormt de grondslag van de film De gevangene. Hierin wordt een theoloog, levend in de 19e eeuw in Denemarken verleid om oppositie te voeren tegen de officiële gezagsdra gers, alleen maar om een ambtenaar die niets te doen heeft in het geweer te brengen door hem een motief te ge ven tot arrestatie. De KRO opent het programma met de Frank Kramer show gevolgd door een aflevering van Galactica. Hierin wordt Star- buck opgedragen een reddingspo- gings op leven en dood te onderne men. Generatieproblemen komen aan bod in Yes Minister. Na Sport op zaterdag kan de kijken nog een span nend uurtje verwachten met de En gelse thriller Moord of verbeelding waarin een hotelgaste paniek zaait met de mededeling dat haar vriendin op mysterieuze wijze is verdwenen. De hoteleigenaar heeft haar echter nooit gezien NED. II: Allereerst beelden van de WK sprint voor dames vanuit Alk maar. Dan kunstschaatsen en we reldkampioenschappen Alpine skiën. In de Lieverdjes van Grange Hill protesteren leerlingen tegen het schooluniform. Dan de familiekwis van Ted de Braak. In Rebel voor de vrijheid wordt Jonathan weer gekon- fronteerd met luitenant Greville als hij hulpkrachten nodig heeft voor de graanoogst. Na de aktualiteiten en sport in Hier en Nu verzorgt ds. L. Ginkel de avondoverdenking over het thema geloof, h'-op en liefde. Tot slot volgt dan nog hit verslag van het EK kunstschaatsen voor dames. ZATERDAG 6 FEBRUARI NED. I: 10.00 'Teleac; 10.30 Frysk; 10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor do ven; 15.30 Nieuws; 15.32 Bolke de beer; 15.40 Winter; 15.50 Snuitje; 16.05 Te klein in een grote wereld; Zaterdag 6 februari, 20.15 uur, Nederland I: Galactica. De twee vrienden krijgen het ook in deze aflevering weer moeilijk. 16.55 De gevangene; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 De Frank Kramer show; 20.15 Galactica; 21.00 Yes mi nister; 21.37 Journaal; 21.55 Sport op zaterdag; 22.50 Moord of verbeel ding; 23.50 Alg. Loterij Nederland; 00.00 Nieuws. NED. II: 16.45 Studio Sport; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 De lieverdjes van Grange Hill; 19.25 Kerkbuurt; 20.00 Journaal; 20.27 Ted show; 22.00 Rebel voor de vrijheid; 22.50 Hier en Nu; 23.45 Tot besluit; 23.55 Nieuws; 00.05 Studio Sport. ZONDAG 7 FEBRUARI NED. I: Van Klacht naar kracht is het thema van de Eucharistieviering. In de serie Wie weet wordt weer over opvoedingsproblemen gesproken. Studio Sport wijdt zich geheel aan de sprintwedstrijden voor dames op de schaats. De grote treinreis wordt voortgezet en wel van Kaapstad naar de Victoriawatervallen in Afrika. Silvia de Leur en Henk Molenberg vormen een hecht samenwerkings- duo dat tot uitdrukking komt in het programma De show van Henk en Sylvia, waarin als gasten optreden Ramses Shaffy en Liesbeth List. Na TV-privé van Henk van der Meyden de televisiefilm Vanishing Army uit 1978. In het verhaal trouwt de be roepsmilitair Ben Girling met de ver pleegster Morag. Er dienen zich al spoedig problemen aan als Morag zich maar niet thuis kan voelen in haar behuizing tussen andere militai re echtparen. Nadat de comman dantsvrouw dan ook nog intrigeert in de carrière van Ben en de huwe lijksboot torpedeert raakt Ben zwaar gewond en tenslotte militair af. NED. II: The Restless Breed is de titel van de film die de TROS uit zendt met in de hoofdrollen Anne Bancroft en Scott Brady. Het verhaal speelt zich af in het wilde westen toen er alom wetten met voeten ge treden werden, maar daarnaast groe pen burgers paal en perk tegen pro beerden te stellen. Dan het eerste deel van de serie Biljartlessen. De VPRO vangt aan met de vierdelige dokumentaire Wolken boven het pa- DEN HAAG, 4-2. Het recht van schoolbesturen om leerkrachten te benoe men die kunnen instemmen met grondslag en doelstelling van een school, moet in ieder geval worden veiliggesteld. Dit heeft de Nederlandse Pro testants-Christelijke Schoolraad (NPCS) donderdag verklaard. De raad wijst diskriminatie af. Hij staat in principe positief tegenover het voorontwerp wet gelijke behan deling wegens geslacht, sexuele ge aardheid en huwelijkse staat. Wel moet het grondrecht van bescher ming tegen diskriminatie nog wor den afgewogen tegen het grondrecht van de vrijheid van onderwijs, aldus de NPCS. Overkoepeling De raad overkoepelt dé organisa ties in het protestants christelijk on derwijs. Van de raad maken onder andere deel uit: de Besturenraad Pro testants Christelijk Onderwijs, de Protestants Christelijke Onderwijs vakorganisatie, de Unie „School en Evangelie", het Christelijk Pedago gische Studiecentrum en de Landelij ke Organisatie voor Christelijk Vor mingswerk. De raad betreurt het dat een aan zienlijke verdeeldheid binnen de we reld van het protestants-christelijk onderwijs naar buiten is gekomen. Daardoor is onrust in de scholen ont staan. Daardoor dreigt het beeld van „het protestants-christelijk onder wijs" te worden vertekend, aldus de verklaring van de NPCS. radijs, waarin deze keer de achter gronden nagegaan worden van twee jonge mensen, die een eind aan hun leven maakten. Kid Creole and the Cocosnuts brengen wervelende dans en muziek tegen een tropisch decor. Dan serieuzer zaken in het diskussie- programma Tijdverschijnselen. ZONDAG 7 FEBRUARI NED. I: 11.00 Eucharistieviering; 13.00 Nieuws voor doven; 16.15 Te leac; 17.00 Wie weet; 17.35 Wilde gan zen; 17.37 Studio Sport; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Mickey en Donald; 19.30 De grote treinreis; 20.15 De show van Henk en Syl; 21.00 TV- privé; 22.00 Vanishing Army; 23.20 Nieuws. NED. II: 12.00 Het Capitool; 14.45 Open schooltijd; 15.30 Nieuws; 15.35 The restless Breed; 16.50 Carambole; 17.05 Studio Sport; 17.35 Sprekers- hoek; 17.50 Gelet op Europa; 18.20 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek; 20.40 Vijf minuten bedenktijd20.45 Wolken boven het paradijs; 21.30 Kid Creole and the Cocosnuts; 21.55 Tijdverschijnselen; 22.45 BGTV; 23.15 Nieuws. MAANDAG 8 FEBRUARI NED. I: Het wonder der natuur opent de AVRO uitzending. Hierin kan men beelden zien van de opvoe dingsmethoden die gebezigd worden door wilde honden om hun pups te vormen tot agressieve jagers. Su perstars dames 1981 wordt gevolgd door de vierde aflevering van de kor te verhalenserie Mensen zoals jij en ik. De hoofdrol wordt weer gespeeld door Kees Brusse. Zijn broer Jan Brusse komt hierna aan bod met zijn rubriek Hier Parijs, Hier Jan Brusse. In Driester wordt aandacht geschon ken aan het probleem van het groot aantal spijbelaars onder de Amster damse schoolkinderen, tevens Dok- ters Nachtdienst in Den Haag en een team van mensen dat zich bezighoudt met het redden van mensen per heli kopter voor de Engelse kust. Ten slotte geeft Fred van der Vlugt nag auto informatie. NED. II: Captain Caveman van de VARA luidt het programma in. In de aflevering van Zeg 'ns AAA ziet Nan cy haar eindexamen niet zo zitten en stelt een verliefde Gert Jan alles in het werk de aandacht te trekken van Nancy's vriendin Nel. Malu, een vrouw stort zich in een nieuwe ro mance. Helaas heeft de persoon in kwestie al een echtgenote Na Ko ning Klant en het satirische pro gramma, Pisa ontvangt Sonja Barend weer vele gasten. MAANDAG 8 FEBRUARI NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Het won der der natuur; 19.25 Sportspektakel; 20.25 Mensen zoals jij en ik; 21.15 Hier Frankrijk, hier Jan Brusse; 21.37 Journaal21.55 Driester22.55 Stichting Socutera; 23.10 Nieuws; 23.15 Nieuws voor doven. NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Captain Cave man; 19.10 Tarzan; 19.23 Zeg 'ns AAA; 20.00 Journaal; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Malu, een vrouw; 22.00 Koning Klant; 22.25 Pisa; 22.35 Sonja op maandag; 23.40 Nieuws. AMSTERDAM, 4-2. Als gevolg van het westers olieverbruik en de be zorgdheid van de olieproducerende landen voor de eigen ekonomie zal de prijs voor ruwe olie op korte termijn zeker niet stijgen. Daarna zal de oi- lieprijs tot het jaar 2000 jaarlijks een kleine reële verhoging te zien geven. Deze verwachting sprak direkteur drs. E. van Mourik van Shell Neder land Verkoopmaatschappij donder dag uit op het beroepsgoederenver- voerskongres van NOB Weg transport in Amsterdam. Dit kon- gres viel samen met de opening van de Bedrijfsauto RAI. 70 Apropos, ik zou maar niet naar het kantoor in Velp gaan. Wacht lot hij thuiskomt Ik bel hem straks even op om te horen, of hij tussen de middag hier kan zijn en zal dan tevens jouw aanwezigheid hier meedelen. En het doel. Daar zal-ie overigens gek van opkijken." Het is half twee, als Bart van Vuren komt lunchen. „Sorry, alsjeblieft in no time, Gon. Met een half uur moet ik weer weg. Vervelende samenloop van omstandigheden. Heb je de tijd van daag, Joop? Wat hoor ik van Gon: wil je bij je schoonvader weg? problemen?" Gonnie knijkt en voor Joop kan ant woorden, zegt ze: „Ja. Hij heeft ze mij al verteld. E nig idee hoe laat je vanmid dag of vanavond thuis bent? Joop blijft dan eten. Hij belt wel naar huis. Kun nen jullie daarna samen rustig praten", „O, zonder tegenbericht ben ik er om een uur of vijf zeker. Half zes eten dan? Hebben we nog tijd voor een aperitief- je. Heb je tot zolang geduld. Joop?" „Allicht Ik bel Gerda wel en zeg, dat ik later thuiskom. Het is tenslotte an derhalf uur rijden." Na het diner, dat Joop alle eer aan doet en waarvoor hij Gon complimen teert, trekken de heren zich terug. In het huis is een kantoortje. Bart van Vuren sluit de deur en pakt een kistje met sigaren, dat hij voor zijn neeft houdt „Jij bent sigarenroker, niet? Be ter dan die stinkstokken, die je jongens tegenwoordig draaien; het lijkt wel heibrand. Nou, steek es van wal: waar om wil je bij Evert weg?" Dan gaat Joop vertellen. Over zijn verleden, zonder iets te verzwijgen. Van het uithoren door schoonpa-in- spé, als bekend wordt dat hij en Gerda het eens zijn met elkaar. Het verzwij gen van zijn vroegere wandaden. De moeilijkheden met de achterbuurman en zijn kroost en zijn wraakneming: het woord inbreker op de muur, wat vader van Vuren tot nadenken heeft gezet en door middel van combineren en decu- ceren zo ongeveer achter de waarheid komt Dat hij er daarna enkele dagen over nadenkt en tenslotte tot zijn schoonzoon zegt, dat hij hem kwijt wil: zoek maar ergens anders werk en blijf daarna zoveel mogelijk bij me weg. Bart van Vuren heeft zonder zijn neef ook maar één keer in de rede te vallen, geluisterd. Rokend en op zijn gemak zittend in de leren leunstoel. Voor zich uitkijkend. Pas als Joop uit gesproken is en zijn oom aankijkt be gint Bart te praten. „Tja, Evert en ik... in bepaald opzicht zijn we verschillend, maar in dit geval...als ik een dochter had en ik kwam na drie jaar te weten, wat mijn schoonzoon in het verleden heeft uitgespookt..ik denk, dat ik net zo gereageerd zou hebben, het moet ook wel een klap in je gezicht zija Ik heb geen dochter en de meiden van mijn tweede vrouw zijn getrouwd. Met behoorlijke jongens... dat nemen we tenminste aan Je kunt ze alleen maar voor de kop kijken. Sorry, dat is niet bedoeld als belediging aan jouw adres. Door HfiNK VAN HEESWJjK Maar ik wil toch eerst eens met mijn broer. Want je moet rekening houden met de mogelijkheid, dat hij achteraf spijt heeft gekregen van zijn besluit en je misschien alsnog wil houden.,, „Wat het eerste betreft, dat is van zelfsprekend uw goed recht. Dat spijt krijgen.. nee, zo is mijn schoonvader niet Hij ziet heel wat zaken enkel zwart-wit begrijpt u? Als hij eenmaal een beslissing neemt is die goed door dacht en komt hij er niet op terug." De man knikt „Goed. Je hebt thuis telefoon? Ik bel je weL Morgen, over morgen, dat weet ik nog niet Zoals gezegd: werk heb ik en als het moet versier ik ook wel ergens een huis voor jullie. Heb je hypotheek op dat huis in Lichtum?" „Het is mijn onbezwaard eigendom." De man kijkt de ander nadenkend aan. „Heeft mijn broer er geen geld in?" „Had oom. Maar ik heb zijn aandeel in de bouwkosten helemaal terugbe taald." „Dan wordt dat geen probleem. Goed, we gaan nu een kop koffie drin ken bij Gon en dan zul je onderhand wel naar huis willen, veronderstel ik..." Pas drie dagen later belt Bart van Vuren Op een avond na het diner. Joop leest de krant Gerda is in de keuken bezig met de afwas. De kleine jongen mag nog even opblijven tot Gerda klaar is met haar werk. Als de telefoon gaat neemt Joop die aan. Het is oom Bart (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6