Reagan biedt Sowjet-Unie ontwerpverdrag nul-optie aan Europese hulp voor Polen D'66 wil omroepleden loskoppelen van abonnees ONZE PUZZELRUBRIEK Standpunten ver uiteen Mubarak en de Palestijnen Belgisch jacht vermist Binnenstad Lelystad Bedrijfsleider in benen geschoten Handhaving overdrachts belasting Achter rijkandidaat ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 5 februari 1982 Nr. 23060 5 WASHINGTON, 4-2. De Amerikaanse president Rea gan heeft de Sowjet-Unie een ontwerp-verdrag gestuurd waarin zijn plan om alle kernraketten voor de middel lange afstand uit Europa weg te halen (nul-optie) gestal te heeft gekregen. Dit heeft Reagan zelf donderdag in een verklaring meegedeeld. Tevens is in Washington officieel bekendgemaakt dat het voorstel van Sowjet-leider Brezjnjev tot vermindering met tweederde van de Amerikaan se en Sowjetrussische raketten in Europa, door de Amerikaanse regering is verworpen. Het ontwerpverdrag werd dinsdag, zo zei Reagan aan de Sowjet- deiegatie op de onderhandelingen over de raketten op de middellange afstand in Geneve overhandigd. Rea gan deed zijn voorstel voor een nul optie op 18 november vorig jaar: als Moskou de SS-4, SS-5 en SS-20 raket ten die op West-Europa staan gericht zou weghalen zou Washington afzien van plaatsing van de Pershing- en kruisraket. WASHINGTON, 4-2. De Egypti sche president Hosni Mubarak, heeft president Reagan opgeroepen een di aloog aan te gaan met de Palestijnen. Volgens Mubarak kunnen de Vere nigde Staten een grote bijdrage leve ren aan de vrede in het Midden- Oosten door aan tafel te gaan zitten met Israël en alle Arabische partijen die bereid zijn te onderhandelen. ,,Geen partij mag worden uitgeslo ten", aldus Mubarak bij een diner te zijner ere in het Witte Huis. LONDEN, 4-2. Het Belgische jacht .European University Belgium", dat als enige nog niet de derde etappe van de race om de wereld heeft beëin digd, is als vermist opgegeven. Vol gens een mededeling van de organi satoren heeft schipper Jean Blondiau zich voor het laatst op 23 januari ge meld. Hij bevond zich toen 1000 zee mijl ten westen van Kaap Hoorn. Al le schepen in die omgeving is ver zocht uit te kijken naar de Belgen. In de tweede etappe kampte de Eu ropean University Belgium ook al met moeilijkheden toen men de mast verspeelde. Toen nam een vissers boot het jacht op sleeptouw naar Bi- cheno op Tasmanië. Na de nodige re paraties ging het schip op 9 januari van start voor het derde trajekt, der tien dagen na de rest van de vloot. Flitsen uit het buitenland WARSCHAU. De Poolse regering heeft de prijzen waartegen zijn land- bouwprodukten bij de boeren op koopt met gemiddel 21 procent ver hoogd in een poging om het aanbod te vergroten. PEKING. Een hoge Chinese funkti- onaris heeft aangedrongen op verde re zuivering van de Communistische Parij van wat er nog aan linkse akti- visten over is. DEN BOSCH. De officier van justi tie bij de rechtbank in Den Bosch, mr. R. Peters, heeft tegen twee inwo ners van Mierlo onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van zes weken en twee maanden geëist wegens steun- fraude. De kans dat de Sowjet-Unie met dit ontwerpverdrag akkoord zal gaan is erg klein, want Brezjnjev ver wierp Reagans nul-optie woensdag opnieuw. Hij verweet de Verenigde Staten de onderhandelingen in Geneve te traineren terwijl de situatie in Euro pa sinds de Tweede Wereldoorlog ,,nog nooit zo gevaarlijk was als nu". Waarnemers geloven dat Moskou en Washington zich met wat in feite een herhaling is van oude voorstellen, in een nieuwe strijd werpen om de pu blieke opinie in Europa voor zich te winnen. Atomaire schaduw Reagan zei in zijn verklaring dat hij president Brezjnjev opriep „ons te volgen in deze belangrijke eerste stap naar vermindering van de ato maire schaduw die over de volken van de wereld hangt". BONN. De Westduitse regering zal ondanks haar eigen begrotingspro blemen de militaire hulp aan Grie kenland voortzetten, zo is in Bonn meegedeeld. OTTAWA. Premier Pierre Trudeau van Canada heeft de regeringsleiders van de Canadese provincies een plan van vijf punten voor de ekonomische ontwikkeling van het land voorge legd. David Gergen, woordvoerder van het Witte Huis zei donderdag dat Washington op de hoogte was van de Sowjet-voorstellen tot gefaseerde vermindering van de raketten in Eu ropa, maar de VS kunnen hiermee niet akkoord gaan omdat er geen evenwicht is, aldus Gergen. De Sowjet-getallen zijn gebaseerd op een selektief gebruik van gegevens en kunnen darom geen basis zijn voor onderhandelingen. OSLO. Noorwegen heeft twee Sow- jetdiplomaten „verzocht" het land zo spoedig mogelijk te verlaten, zo heeft het Noorse ministerie van bui tenlandse zaken vrijdag bekendge maakt. Het gaat om twee funktiona- rissen van de Russische handelsver tegenwoordiging, Oleg D. Doku- dowski en Mewgenik Wolilowski. PARIJS. In de Franse hoofdstad heeft het kontrakt inzake de jaarlijk se levering van acht miljard kubieke meter Siberisch aardgas gedurende 25 jaar aanleiding gegeven tot onrust onder de bevolking. MOSKOU. De Sowjet-autoriteiten hebben een bende smokkelaars ont manteld, die zich toelegde op het ver handelen van antieke voorwerpen, ikonen en vreemde valuta. Dit staat in Trud, het officiële vakbondsblad. TEL AVIV. Israël wil weer een ei gen toestel voor zijn luchtmacht ont wikkelen. De „Lavi" ofwel „Leeuw" moet tegen het eind van de jaren tachtig beschikbaar komen. Het huy- permoderne toestel zal gedeeltelijk dienen ter vervanging van de „Kfir" of „Welp", die Israël al in eigen regie bouwde. BEIROET. Na gesprekken in Syrië is de plaatsvervangend sekretaris- generaal van de Verenigde Naties, Brian Urquhart, in Beiroet bespre- kinge begoonen. Hij zal ook een ont moeting hebben met Yasser Arafat, de leider van de Palestijnse bevrij dingsorganisatie PLO. WENEN. Een rechtbank in Wenen heeft een voormalige hoge politie- funktionaris, Edgar Berger, veroor deeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens schending van Oostenrijkse staatsgeheimen. MONROVIA. In de Liberiaanse hoofdstad Monrovia zijn vier legerof ficieren terechtgesteld op beschuldi ging van een overval op een leger- jeep. BRUSSEL, 4-2. De Europese Commissie heeft ruim twintig miljoen gulden beschikbaar gesteld door dringende humanitaire hulp aan Polen. Deze hulp, die in de vorm van voedsel en geneesmiddelen zal worden verleend, is bestemd voor bevolkingsgroepen die het meest van de huidige situatie te lij den hebben. Volgens een woordvoerder van de kommissie (het uitvoerend orgaan van de gemeenschap) komen grote gezinnen, gehandikapten en ouden van dagen in eerste instantie in aan merking. De hulp zal worden gecoör dineerd door humanitaire en niet- gouvernementele organisaties, zoals Charitas en het Rode Kruis. Van maart tot en met mei van dit jaar zul len 320 vrachtwagens van elk 22 ton de goederen naar Polen brengen. In december van het vorig jaar heeft de Europese Commissie reeds 5,5 miljoen gulden vrijgemaakt voor het Poolse volk. Met dit geld hebben Charitas en het Rode Kruis reeds 30 vrachtauto's met goederen naar Po len gestuurd. Deze beslissing van de kommissie volgt op het besluit van de Europese ministerraad, vorige week in Brussel, dat de humanitaire hulp van de gemeenschap aan Polen niet stopgezet zal worden. PEKING. China heeft het jongste Russische voorstel om over „vertrou wenwekkende maatregelen" in Azië te onderhandelen, van de hand gewe zen. ATHENE. De Griekse minister van buitenlandse zaken, Joannis Chara- lambopoulos, heeft bij de Ameri kaanse ambassadeur in Athene, Mounteagle Stearns, geprotesteerd tegen de schending van het Griekse luchtruim door Amerikaanse straal jagers, afgelopen zondag. Kind in China PEKING, 4-2. Een Chinese onder wijzer heeft donderdag laten weten dat hij, toen zijn vrouw een baby had gekregen, 13 bureaus, soms meer dan eens, moest aflopen om zijn kind ge registreerd te krijgen. Liu Yan uit de noordelijke provin cie Heilongjiang vertelde in een brief aan het dagblad van Guangming dat hij meer dan 20 bezoeken had afge legd voordat de papieren rompslomp na de geboorte van zijn zoon was af gehandeld. De krant drukte de brief kennelijk af ten behoeve van de rege- ringskampagne tot het beteugelen van de bureaukratie in het land. Tot de vele papieren die Liu nodig had, behoorden een geboortebewijs, een dokument van zijn werk-eenheid en een dokument van zijn straat- komitê waarin hij en zijn vrouw be loofden dat zij niet meer dan één kind zouden hebben. LELYSTAD, 4-2. In Lelystad zijn donderdagmiddag drie samenwer kingsovereenkomsten tetekend, die voorzien in een verdere ontwikke ling van het stadscentrum met ruim 20.000 vierkante meter vloeropper vlakte voor winkels en kantoren en de bouw van ongeveer 450 woning wetwoningen. Deze uitbreiding zal worden gerea liseerd in de persiode van nu tot 1985. Met dit projekt van ongeveer hon derd miljoen gulden komt het totale investeringsbedrag voor het stad scentrum in de periode 1980-1985 op ongeveer vijfhonder miljoen gulden. TILBURG, 4-2. Een 29-jarige be drijfsleider van een supermarkt in Tilburg is donderdagavond in het centrum van die stad bij een roofo verval twee maal in de benen gescho ten. De verwondingen die hij daar door opliep vielen mee, want hij kon na behandeling in een ziekenhuis weer naar huis. Op het moment dat de bedrijfslei der een aantal cassettes met enkele tienduizenden gulden - de opbrengst van de koopavond - in de nachtkluis van een bank wilde leggen, doemde er een man met een vuurwapen voor hem op. Deze loste - volgens de poli tie mogelijk na een woordenwisse ling - twee schoten op zijn benen en ging er met de cassettes vandoor in de auto van de bedrijfsleider, waar van de motor nog draaide. De auto is teruggevonden in een straat in de Til- burgse binnenstad. De politie houdt er rekening mee dat de overvaller in een andere auto is overgestapt. SCHUUWEN-DUIVELAND. Nog een plaatje van ..den tramin de dertiger jaren. De plaats is niet precies bekend, maar de reden voor oponthoud uan het stoommonster wel. De toenmalige kondukteur, de heer C. Bolle Czn (in dienst van 1925-1939) poogt een de rails naderend koebeest te verwijderen. HILVERSUM, 4-2. Minister Van Dam (volkshuisvesting en ruimtelij ke ordening) voelt niets voor het idee de overdrachtsbelasting van zes pro cent bij de koop van een huis af te schaffen. Dit soort middelen om de ingestorte huizenmarkt te stimule ren helpt niet omdat de minister van financiën zo minder geld in kas krijgt, zal vragen om bezuinigingen op subsidies op koopwoningen, en dan zijn we even ver van huis. Van Dam zei dit donderdag in „Brand punt in de markt" voor de KRO- televisie. De bewindsman ziet om dezelfde reden ook niets in subsidie van bij voorbeeld 10.000 gulden om mensen over te halen een woning te kopen. „Dat geld moet ergens vandaan ko men. Dan moet ik het bijvoorbeeld gaan halen bij de mensen die nu indi viduele huursubsidie hebben", aldus de minister. De minister vindt het absurd dat we veel volkshuisvestingsproblemen hebben en zoveel werklozen en dat niemand wil praten over waar het geld vandaan moet komen om die problemen op te kunnen lossen. DEN HAAG, 4-2. Het ministerie van verkeer en waterstaat start eind maart met een proef om tijdens het rij-examen „in beroep", dat door de overheid wordt afgenomen, de exa minator niet naast de kandidaat te laten meerijden, maar achterin de auto. Het gaat volgens een persbericht van het ministerie om een proef op kleine schaal in Amsterdam, Rotter dam, Den Haag, Utrecht en Arnhem. Ongeveer 100 kandidaten en in- strukteurs hebben zich vrijwillig voor dit examen opgegeven. De in- strukteur zit nu naast de kandidaat. Na afloop van het examen wordt door middel van vraaggesprekken vastgesteld hoe kandidaat en in- strukteur deze manier van examen afnemen hebben ervaren. DEN HAAG, 4-2. D'66 wil dat minister Van der Louw (crm) voorbereidingen treft om de omroepwet zo te wijzigen dat het abonnement op een omroepblad niet automatisch meer tot het lidmaatschap van de bijbehorende omroepvere niging leidt. De democraat Wilbers diende daarover donderdag bij de behan deling van de crm-begroting in de Tweede Kamer een motie in. Voor een tientje moet men lid kun nen worden van een omroepvereni ging, vindt Wilbers. Dan hebben de organisaties een bestand van leden dat duidelijk en gemotiveerd voor hun identiteit kiest, zoals die uit het programma-aanbod naar voren komt. Nu wordt die voorkeur ver troebeld door „oneigenlijke gronden, zoals voorkeur voor prijs, formaat, opmaak, overzichtelijkheid en kleur rijkheid van een programmablad". Wilbers kondigde ook aan dat hij binnen enkele weken een initiatief wetsontwerp bij de Kamer zal indie nen over een andere verdeling van de zendtijd onder de zendgemachtigden. Colijnse,fl politiek DEN HAAG, 4-2. Minister van der Louws verklaring dat de overheid het morele recht heeft om desnoods dwang uit te oefenen op werkloze jon geren voor zijn werkverschaffingspro ject is de kleine linkse frakties in de Tweede Kamer in het verkeerde keel gat beschoten. De communiste Ina Brouwer verweet de bewindsman donderdag, tijdens de behadeling van de begroting van CRM, een colijnse politiek te beleide. „En dat hij die met een citaat uit de internationale verde digt getuigt van een gebrek aan histo risch „sterft, gij oude vormen en ge dachten". WASHINGTON. Lawrence Eagle- burger, de nieuwe Amerikaanse on derminister voor politieke zaken, heeft donderdag gezegd dat de NA VO „tamelijk ziek" is. Hij deed dit in een verklaring voor de senaatskom missie voor buitenlandse zaken die zich over zijn benoeming moet uit spreken. D'66 wil de tijd overA-, B- en C- omroepen verdelen als 3:2:1. Die ver deling is nu 5:3:1. De democraat kreeg voor zijn mo tie geen steun van de andere frakties. DEN HAAG. Het verbond van Ne derlandse ondernemingen (VNO), de grootste werkgeverorganisatie, is wei nig enthousiast over de ziektewetplan nen van het kabinet Dat blijkt uit een artikel in het VNO-weekblad „De on derneming". AMSTERDAM. De gemeente Am sterdam „kocht" de rust in de stad door de (in)formele leiders van de „Hard drug-scene" in staat te stellen stichtin gen voor opvang van verslaafden, zoals srefidensie, te beheren. In ruil daar voor bleef de drugswereld dan tot op zekere hoogte rustig. DEN HAAG. Minister Van der Louw van c.r.m. voelt er absoluut niets voor om een wijziging aan te brengen in de verdeling van de zend tijd over de verschillende omroepen. wiwvvMMiywuwwww Bouwcomputer ALPHEN AAN DEN RIJN, 4-2. Woningen en andere bouw- i werken ontworpen door een computer kunnen het midden- en kleinbedrijf tegen dezelfde kosten meer werk opleveren dan het konventioneel ontwer- pen achter de tekentafel. Dit betoogde prof. dr. ir. H. H. van 1 den Kroonenberg, rektor-mag- nifikus van de TH Twente, donderdag tijdens de opening van 4D Grafisch Computercen trum in Alphen aan den Rijn. Een rekord aantal oplossingen kwamen deze week bij de redaktie binnen en uit de grote hoeveelheid werden weer twee winnaars geloot, die zo spoedig mogelijk de boeken- bon 10 krijgen toegestuurd. Dege nen die niet in de prijzen vielen kun nen een kansje wagen met de hieron der vermelde nieuwe opgave. Éérste prijs Mevrotttt'iTrVan 't Hoff-Dorst Burg. v. d. Havestraat 44 4307 BD OOSTERLAND Tweede prijs J. C. Krello Scheldestraat 138 ZIERIKZEE De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. fantast; 6. misstap; 12 watt; 13. vlot; 14. Ob; 16. fors; 18. boos; 19. Mr.; 20. nop; 22. lan drot; 24. som; 25. teek; 27. meier; 28. gala; 29. linie; 31. Eem; 32. degen; 33. oester; 35. driest; 36. gr.; 37. snoes haan; 40. Ti; 42. dek; 43. Oka; 45. wa sem; 46. hinde; 48. bel; 50. bah; 52. oh; 54. wielewaal; 57. Po; 58. nadien; 60. slager; 62. snoer; 63. bas; 65. snert; 66. edel; 67. donor; 69. siere; 70. les; 71. landmijn; 73. ton; 74. al; 75. lint; 76. adel; .78. NS; 79. kust; 80. Erie; 82. rooster; 83. kropsla'. VERTIKAAL: 1. fontloge; 2. NW; 3. taf; 4. atol; 5. stram; 7. ivoor; 8. slot; 9. SOS; 10. t.t.; 11. parmantig; 15. boeier; 17. snee; 18. brem; 19. molest; 21. pens; 23. Diets; 24. sage; 26. kits; 28. gein; 30. eendebier; 32. draaihals; 34. Roemeen; 35. dakhaas; 38. e.k.; 39. ho; 41. fat; 44. ode; 47. ronselaar; 49. 11.; 50. B.W.; 51. hortensia; 53. handel; 54. wiel; 55. eland; 56. lans; 57. per ron; 59. does; 61. geit; 63. bont; 64. so ma; 67.. Dante; 68. rijder; 71. list; 72. Nero; 75. lus; 77. lip; 79. KO; 81. es. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. vloeistof; 6. bewoner van Ned. provincie; 10. be roep; 13. geheel de uwe; 15. Engelse titel; 16. weide; 17. vorm van mij; 18. bij een boerderij gelegen grond; 20. hemellichaam; 22. vrouwelijk rund; 23. droefheid over een dode; 24. edel gas; 26. boterton; 27. hoofddeksel; 28. onderricht; 29. houten drinkkom; 31. kinbaardje; 32. rivier in West- Siberië; 33.insekt; 34. deel van een gebouw; 36. soort onderwijs; 37. vrouwelijk beroep; 40. plaats in Ne derland; 42. vrucht; 43. wieltje aan een ruiterlaars; 45. onbepaald tel woord; 46. plaats in Nederland; 47. voertuig zonder wielen; 50. vleugel; 52. levenslucht; 55. tropisch insekt; 57. alsook, benevens; 59. landbouw werktuig; 60. Japanse munt; 61. vier handig dier; 62. eminentie; 63. knoestige boom; 65. plooi van een muts; 67. spade met gekromd blad; 68. insekt; 69. Europeaan; 70. kleur ling; 72. omwenteling; 73. dwaas, zot; 75. vochtig; 77. dunbladerig gesteen te; 78. voegwoord; 79. dier met koud bloed; 81. uitgestrekte watervlakte; 83. chemisch symbool; 84. twistpunt; 86. onenigheid; 87. ijzerhoudend ge neesmiddel. VERTIKAAL: 1. tak van sport; 2. voorzetsel; 3. schoenmakerspriem; 4. zuiver; 5. statiezetel; 6. rij voertui gen; 7. deel van een voertuig; 8. voor zetsel; 9. brandbare delfstof; 11. che misch symbool; 12. ongeveer; 14. drabbig; 17. eetbare zwamsoort; 19. energie; 20. telwoord; 21. klooster zuster; 22. oogholte; 24. wijnsoort; 25. dichterbij; 28. oude lap; 30. duinval lei; 33. lichte stof; 35. kleinste geme ne veelvoud; 38. voormalig muntstuk met een ruiter als beeldenaar; 39. tar- wesoort; 40. vreugdekreet; 41. plaats in Drente; 44. lofdicht; 47. vrouwe lijk dier; 48. zeer grote menigte; 49. stad in Duitsland; 50. lastertaal; 51. voltooid; 52. eenheid van stroomsterkte; 53. lid van de voorma lige Raad van Indië; 54. bepaald koopmansboek; 56. boom; 58. ruime japon in de 18e eeuw; 64. bereider van spijzen; 66. schrijfgerei; 67. lid woord; 68. geheel gevuld; 71. snelle gang van het paard; 74. oude vocht maat; 76. steenvrucht; 79. roofdier; 80. sint; 81. pers. voornaamwoord; 82. Europeaan; 84. civiel-ingenieur; 85. en andere.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5